Katılım Bankalarının Performansının Konvansiyonel Bankalar İle Karşılaştırılması: 2008 Kriz Dönemi Örneği

Amaç – 2008 yılındaki küresel finansal kriz döneminde Türkiye’deki katılım bankalarının konvansiyonel bankalarla performanslarının karşılaştırılmasıdır. Bu karşılaştırma ile katılım bankalarının kriz döneminde mevduat bankalarına nazaran nasıl bir yönetim anlayışına sahip oldukları belirlenmiştir. Bankaların yönetim anlayışı, ekonominin onlar tarafından nasıl göründüğünün bir göstergesidir. Yöntem – Söz konusu amacı sağlamak için dört katılım bankası ve dört konvansiyonel bankanın 2006-2012 arası finansal tabloları geleneksel finansal yöntemlerden biri olan mali oranlar (rasyo) ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, grafik üzerinde karşılaştırılarak eğilim gözlenmiştir. Bulgular – katılım bankaları aktif karlılığı ve özkaynak karlılığı açısından dönem boyunca konvansiyonel bankalardan daha iyi durumdadır. Sadece, dönemin sonunda aktif karlılığında konvansiyonel bankalar, katılım bankalarına oldukça yaklaşmışlardır. Net karların değişimi açısından ise, katılım bankaları kısmen istikrarlı bir seyir izlerken, konvansiyonel bankalar oldukça dalgalı seyir izlemişlerdir. Bir iki dönem zarar ettikten sonra çok yüksek bir kar oranı yakalanması mümkün olmuştur. Tartışma – Burada elde edilen sonuçlar, benzer konuda yapılan çalışma sonuçları ile önemli oranda benzerlik göstermektedir. Bunlardan öne çıkan ise, karlılık ile ilgili göstergeler olmuştur. Bir başkası ise, katılım bankalarının takipteki krediler açısından konvansiyonel bankalardan daha iyi durumda olmasıdır. Buna karşılık, diğer çalışmalarda konvansiyonel bankaların dönemde verdikleri kredilerin önemli oranda azalması şeklinde bir sonuç ortaya çıkmıştır.

Comparison of Performance of Participation Banks with Conventional Banks: Case of 2008 Crisis Period

Purpose – Comparison of the performance of islamic banks and conventional banks on 2008 global financial crisis in Turkey. With this comparison, it has been determined that how İslamic banks have management approach compared to deposit banks in the crisis period. Banks' understanding of management is an indicator of how the economy is viewed by them. Design/methodology/approach – In order to compare the financial statements of four islamic banks and four conventional banks between 2006 and 2012 were analyzed with financial ratios (ratio), which is the traditional financial performance measurement method. The results were compared on graphs and trend analysis. Findings – Islamic banks had a stronger position than conventional banks in return on assets and return on equity on the crisis period. Only at the end of the period conventional banks are very close to Islamic banks in return on assets. In terms of the change in net profits, Islamic banks followed a relatively stable trend, whereas conventional banks followed a highly volatile trend. Conventional banks have achieved a very high rate of profit from Islamic banks after two financial years. Discussion – These results have shown significant similarity with the results of similar studies. The most important indicators among these were profitability indicators. The other one is that Islamic banks are in better than conventional banks in terms of non-performing loans. In addition, in different studies reported that conventional banks Credits of given during of crisis significantly decrease.

Kaynakça

Amba M. S. ve Almukharreq F., (2013), Impact of the Financial Crisis on Profitability of the IslamicBanks vs Conventional Banks- Evidence from GCC, International Journal of Financial Research, Vol:4, No:3, pp.83-93,

Ansari, S. ve Rehman, A., (2011), Financial Performance of Islamic and Conventional Banks in Pakistan: A Comparative Study, International Conference on Islamic Economic and Finance, Qatar Faculty of Islamic studies, Doha, Qatar, 19-21 December

Baykal, C. M., (2007), Hukuki Boyutlarıyla Finansal Krizler, Bankacılar Dergisi, Sayı 60, s. 33-47

Canbaz, M., (2018), Katılım Bankacılığı, 2. Baskı, Beta Basım Yayım, İstanbul

Canbaz, M. ve Çevik, E., (2015), Interest – Free Banking and Conventional Banking’s Attitudes Against Financial Crises: The Case of Turkey, Business & Management Studies: An International Journal, Vol.:3, Issue:1, s.88-122

Doğan, M., 2013, Katılım Ve Geleneksel Bankaların Finansal Performanslarının Karşılaştırılması: Türkiye Örneği, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 58, Nisan, http://journal.mufad.org.tr/attachments/article/695/10.pdf

Göçer, İ., (2012), 2008 Küresel Ekonomik Krizin Nedenleri Ve Seçilmiş Ülke Ekonomilerine Etkileri: Ekonometrik Bir Analiz, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 10 (17).

Gökalp, F., (2014), Kriz Öncesi Ve Kriz Sonrası Dönemler İtibariyle Katılım Bankaları Ve Ticari Bankaların Karlılığı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 32, s.191-201

Hassan M. ve Dridi J., (2010), The Effects of the Global Crisis on Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study, International Monetary Fund, IMF.

Iqbal, M. M., (2006), A Broader Definition of Riba, Pakistan Institute of Development Economics Working Paper. January, s.1-23

Bourkhis, K. ve Nabi, M. S., (2013), Islamic and conventional banks' soundness during the 2007– 2008 financial crisis, Review of Financial Economics, vol. 22, Issue 2, 68-77

Rashwan, M., H., (2012), How did listed Islamic and Traditional Banks Performed: pre and post the 2008 financial crisis?, Journal of Applied Finance & Banking, vol.2, no.2, s. 149-175

Mishkin, F. S., (1996), Understanding Financial Crises: A Developing Country Perspective, Annual World Bank Conference on Development Economics, The World Bank, New York, May, s. 1-57

Okuyan, H. A., ve Karataş, Y., (2017), Türk Bankacılık Sektörünün Kârlılık Analizi, Ege Akademik Bakış, Cilt 17, Sayı: 3·Temmuz, s. 395-40

Parlakkaya, R. ve Çürük, S. A., (2011), Finansal Rasyoların Katılım Bankaları ve Geleneksel Bankalar Arasında Bir Tasnif Aracı Olarak Kullanımı: Türkiye Örneği, Ege Akademik Bakış Dergisi Cilt: 11 No:3, s. 397-405

Samad , A. ve Hasan K., (1999), The Performance Of Malaysian Islamic Bank During 1984-1997: An Exploratory Study, International Journal of Islamic Financial and Services”, Vol:1, No:3.

Samad , A., (2004), Performance of Interest Free Islamic Banks vis-à-vis Interest-Based Conventional Banks of Bahrain, IIUM Journal of Economics and Management,Vol:12, No:2, s. 1-25.

Siraj, K. K. ve Pillai, P. S., (2012), Comparative study on performance of Islamic banks and conventional banks in GCC region, Journal of Applied Finance & Banking, Vol:2 No:3, s.123-161.

Toraman, C., Ata, H. A. ve Buğan, M. F.., (2015), Mevduat Ve Katılım Bankalarının Karşılaştırmalı Performans Analizi, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, s. 301-310

Türkmenoğlu, R. E., (2007), Katılım Bankacılığı ve Türkiye’deki Finansal Yapı, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale

Yazıcı, R, (2016), Finansal Krizlerin Önlenmesinde Katılım Bankacılığı Sisteminin Rolü Üzerine Bir Değerlendirme, Sakarya İktisat Dergisi, 5(1), s.59-82

Zahoor, K., Muhammad, F., ve Muhammad F., (2011), Analysis of the Performance of Islamic and Conventional Banks in Pakistan, http://www.qurtuba.edu.pk/jms/default_files /JMS/51/ JMSJanuaryJune201053-62.pdf,

https://www.kuveytturk.com.tr/

https://www.albaraka.com.tr/

http://www.bankasya.com.tr/

https://www.turkiyefinans.com.tr/tr-tr/sayfalar/default.aspx

http://www.anadolubank.com.tr/

https://www.hsbc.com.tr/

https://www.ingbank.com.tr/tr/sizin-icin

https://www.sekerbank.com.tr/

http://www.tkbb.org.tr/mukayeseli-tablolar

file:///C:/Users/PC20/Downloads /Islamic%20Financial%20Services%20Industry%20Stability%20Report%2020 18_En.pdf

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-0712
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2009

10.3b 3.4b