İşgörenlerin Çalıştıkları Pozisyon ve Eğitim Düzeylerinin Zaman Perspektifleri ve Motivasyon Kaynakları Üzerindeki Rolü: Otel İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama

Amaç – Bu çalışma, işgörenlerin eğitim düzeyleri ve çalıştıkları pozisyona göre zaman perspektifleri ve motivasyon kaynaklarında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem – Araştırmanın amacı doğrultusunda “zaman perspektifi envanteri”, “temel motivasyon kaynakları ölçeği” ve kişisel bilgi formu olmak üzere üç bölümden oluşan bir anket formu uygulanmıştır. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak toplanan 381 anket formu değerlendirmeye alınmıştır. Verilerin analizinde, betimsel analizler, güvenilirlik analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve değişkenler arasındaki anlamlı farklılığı tespit edebilmek için ANOVA ve söz konusu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için de post-hoc testlerinden Hochberg's GT2 testi uygulanmıştır. Bulgular – Elde edilen bulgulara göre, katılımcıların eğitim düzeyleri ve çalıştıkları pozisyona göre, zaman perspektifleri ile temel motivasyon kaynakları arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Tartışma – Araştırma sonuçları; yönetici kademesinde çalışan yüksek tahsilli işgörenlerin, dengeli zaman yönelimine (Boniwell ve Zimbardo, 2004: 171) sahip, gelecek odaklı ve motivasyonu yüksek bireylerden oluştuğunu göstermektedir. Zaman perspektiflerinin esnek yapısı gereği sonradan gerekli müdahalelerle değiştirilebildiği (Schuitema vd., 2014: 467) göz önünde bulundurulursa, işletmeciler için yönetici kademesine işgören seçiminde, “doğru işe doğru personeli seçmek” yerine, eldeki personele uygun eğitim ve yönlendirme programlarıyla tüm potansiyelini fark edebileceği dengeli bir zaman yönelimi kazandırılabilir.

The Role of The Employee's Working Position and Education Levels on Time Perspectives and Motivation Sources: an Implementation in Hotel Businesses

Purpose – This study was carried out to determine whether there is a significant difference in the time perspectives and motivation resources according to the education levels of the employees and the position they work. Design/methodology/approach – For the purpose of the study, two quantitative questionnaires were applied as “time perspective inventory” and “basic motivation sources scale”. In the study, 381 questionnaire forms which were collected by using sampling method were taken into consideration. In the analysis of the data, descriptive analysis, Cronbach alpha coefficient, confirmatory factor analysis were applied and finally ANOVA and Hochberg's GT2 test were performed to determine the significant difference between the variables. Findings – According to the findings, it was determined that there was a significant difference between the time perspectives and the main motivation sources according to the educational level and the working position of the participants. Discussion – Research results showed that; those who work at the executive level and have high education, have a balanced time perspective (Boniwell and Zimbardo, 2004: 171) and are futureoriented and motivated. Given the flexible nature of the time perspectives can be changed by the necessary interventions (Schuitem vd., 2014: 467) in this case instead of “choosing the right personnel for the right job” in the selection of employees for the managers, a balanced time orientation can be provided to the personnel in which they can realize their full potential through appropriate training and orientation programs.

Kaynakça

Akın, A., Ertürk, K., Yalnız, A., Akın, Ü. ve Demirci, İ. (2015), Zimbardo Zaman Perspektifi Ölçeğinin Türkçe Formu’nun geçerlik ve güvenirliği VII. Uluslararası Sosyal bilimler eğitim kongresi. Nevşehir, Türkiye.

Alacatlı, E. (2013). Üniversite öğrencilerinin zaman perspektifleri ile beş faktörlü kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Master's thesis, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Alderfer, C.P. (1972). Existence, relatedness and growth: Human needs in organizational settings.

Altunışık R, Coşkun R, Yıldırım E, Bayraktaroğlu S., (2007) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Geliştirilmiş 5. Baskı. Sakarya Kitabevi. Adapazarı.

Antalyalı, Ö. L. ve Bolat, Ö. (2017). Öğrenilmiş İhtiyaçlar Bağlamında Temel Motivasyon Kaynakları (TMK) Ölçeğinin Geliştirilmesi, Güvenilirlik ve Geçerlik Analizi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 83-114.

Audi, R. (1995). The Cambridge Dictionary of Philosophy. Cambridge University Press, Cambridge.

Boniwell, I. ve Zimbardo, P. G. (2004) ‘Balancing One’s Time Perspective in Pursuit of Optimal Functioning’, in P. A. Linley and S. Joseph (eds) Positive Psychology in Practice, pp. 165–178. Hoboken, NJ: Wiley.

Boniwell, I., Osin, E., ve Sircova, A. (2014). Introducing time perspective coaching: A new approach to improve time management and enhance well-being.International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, 12(2), 24-40.

Cacioppo, J. T., ve Petty, R. E. (1982). The need for cognition. Journal of Personality and Social Psychology, 42(1), 116-131.

Camgöz, S. M., ve Alperten, İ. N. (2006). 360 derece performans değerlendirme ve geri bildirim: bir üniversite mediko-sosyal merkezi birim amirlerinin yönetsel yetkinliklerinin değerlendirilmesi üzerine pilot uygulama örneği. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2), 191-210.

Carstensen, L.L., ve Lang, F. R. (1996). Future time perspective scale. Unpublished manuscript, Stanford University.

Cheng, A. ve Brown, A., (1998) HRM Strategies And Labour Turnover İn The Hotel İndustry: a Comparative Study of Australia And Singapore, The İnternational Journal of Human Resources Management, 9(1), 136-154.

De Volder, M. L., ve Lens, W. (1982). Academic achievement and future time perspective as a cognitive–motivational concept. Journal of Personality and Social Psychology, 42(3), 566-571. Drake, L., Duncan, E., Sutherland, F., Abernethy, C., ve Henry, C. (2008). Time perspective and correlates of wellbeing. Time & Society, 17(1), 47-61.

Gürbüz, M. ve AYDIN, A. H., (2012). Zaman kavramı ve yönetimi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 1-20.

Hair, J. F., Black, B., Babin, B., Anderson, R. E., ve Tatham, R. L. (2005). Multivariate Data Analysis (6th Edition). Pearson Prentice Hall.

Hall, P., Fong, G., ve Sansone, G. (2015). Time perspective as a predictor of healthy behaviours and disease-mediating states.

Herzberg, F., Mausner, B. ve Snyderman, B.B., (1959). The motivation to work (2nd ed.). New York: John Wiley & Sons.

Hu, L., ve Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55.

İmamoğlu,E.O.,Güler,A.(2007) Geleceğe İlişkin Yönelimlerde Benlik Tipine Bağlı Farklılıklar. Türk Psikoloji Dergisi 2007, 22 (60), 115-132

Kara, D. (2010). “Performans değerlendirme yöntemi olarak 360 derece geribildirim sürecinin orta kademe yöneticilerin iş başarısına olan etkisi: 5 yıldızlı otel işletmelerinde bir uygulama” Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(1), 87-97, s.93.

Kim, N., (2014) Employee Turnover İntention Amaong Newcomers İn Travel İndustry, İnternational Journal of Tourism Research, 16, 56-64.

Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling (3rd ed.). New York: The Guilford.

Koç, H. ve Topaloğlu, M. (2012). İşletmeciler İçin Yönetim Bilimi, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Latham, G. P. ve Locke, E. A. (1979). Goal setting – a motivational technique that works. Organizational dynamics, 8(2), 68-80.

Lersch, Ph. (1938). Aufbau der Person [Construction of the person]. München: Johann Ambrosius Barth.

Lewin, K. (1942). Time perspective and morale. In G. Watson (Ed.), Civilian morale. Boston: Houghton Mifflin.

Marsh, H. W., ve Hocevar, D. (1985). Application of confirmatory factor analysis to the study of self-concept: First- and higher order factor models and their invariance across groups. Psychological Bulletin, 97(3), 562-582.

Maslow, A. H. (1954). The instinctoid natüre of basic needs. Journal of Personality.

McClelland, D. C. (1961). Achievement and entrepreneurship: A longitudinal study. Journal of Personality and Organizational Behavior, 1(4), 389-392.

McClelland, D. C. (1961). The Achieving Society. New York: Van Nostrand Reinhold. McClelland, D. C. (1975). Power: The inner experience. New York: Irvington.

McClelland, D. C. (1985). Human motivation. Glenview, IL: Scott Foresman.

Mello, Z. R., ve Worrell, F. C. (2006). The relationship of time perspective, age, gender, and academic achievement in academically talented adolescents. Journal for the Education of the Gifted, 29, 271-289.

Meydan, C. H., ve Şeşen, H. (2005). Yapısal Eşitlik Modellemesi AMOS Uygulamaları. Ankara : Detay Yayıncılık.

Moreas, A.-M., ve Lens, W. (1991). The motivational meaning of the individual future time perspective. Internal Research Report, KULeuven, Center for Motivation and Time Perspective.

Nurmi, J.E. (1987). Age, sex, social class, and quality of family interaction as determinants of adolescents’ future orientation: a developmental task interpretation. Adolescence. 22. 977-991.

Nuttin, J. (1964). The future time perspective in human motivation and learning. In Proceedings of the 17th International Congress of Psychology (pp. 60-82). Amsterdam: North-Holland Nuttin, J. (1980). Motivation et perspectives d'avenir [Motivation and future time perspective]. Leuven: Presses Universitaires de Louvain.

Nuttin, J., ve Lens, W. (1985). Future time perspective and motivation: Theory and research method. Leuven & Hillsdale, NJ: Leuven University Press & Erlbaum.

Özdamar K., (2002) “Paket Programlarla İstatistiksel Veri Analizi-1” 4. Baskı, Kaan Kitabevi, Eskişehir.

Rabinovich, A., Morton, T. ve Postmes, T. (2010). Time perspective and attitude‐ behaviour consistency in future‐oriented behaviours. British Journal of Social Psychology, 49(1), 69-89.

Ricci Bitti P.E. ve Rossi, V. (1988) Vivere e progettare il tempo. Milano: Franco Angeli.

Robinson, R. N., Kralj, A., Solnet, D. J., Goh, E. Ve Callan, V. (2014), Thinking Jop Embeddedness not Turnover: Towards a Better Understanding of Frontine Hotel Worker Retention, İnternational Journal of Hospitality Management, 36, 101-109.

Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., ve Müller, H. (2003). Evaluating the fit structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23–74.

Schopenhauer, A. (2010). Hayatın Anlamı,(Çev. Ahmet Aydoğan). Say Yayınları.

Schuitema, J., Peetsma, T., ve van der Veen, I. (2014). Enhancing student motivation: A longitudinal intervention study based on future time perspective theory. The Journal of Educational Research, 107(6), 467-481.

Şencan, H. (2005). “Sosyal Ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik Ve Geçerlilik”. Ankara: Seçkin.

Shipp, A.J., Edwards, J. R. ve Lambert, L. S. (2009). Conceptualization and measurement of temporal focus: The subjective experience of the past, present and future. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 110, 1-22.

Shores KA. (2005). The relationship of time perspective to time allocation, recreation experience preferences, and wellness. Texas A&M University.

Sims, W. J., (2007), Antecedents of Labor Turnover İn Australian Alpine Resorts, Journal Of Human Resources İn Hospitality & Tourism, 6(2), 1-26.

Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş (Temel İlkeler ve LISREL Uygulamaları). Ankara: Ekinoks Yayınları.

Stevens J., (1996) Applied Multivariate Statistics for the Social Sciences. 3rd Edition. Lawrence Erlbaum Associates p. 117-120.

Tabachnick, B. G., ve Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics. Boston, MA: Allyn and Bacon.

Tevrüz, S. (1999), Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Türk Psikologları Derneği Yayınları, Ankara. Van Calster, K., Lens, W., ve Nuttin, J. R. (1987). Affective attitude toward the personal future: Impact on motivation in high school boys. The American journal of psychology, 1-13.

Vroom, V.H. (1964), Work and motivation (Cilt 54). New York: Wiley.

Zimbardo, P.G. ve Boyd, J.N. (1999) ‘Putting Time in Perspective: A Valid, Reliable Individual-Differences Metric’, Journal of Personality and Social Psychology 77: 1271–88.

Zimbardo, P.G., ve Boyd, J.N. (2008). The Time Paradox: The new psychology of time

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-0712
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2009

6.8b 2.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Katılım Bankalarının Performansının Konvansiyonel Bankalar İle Karşılaştırılması: 2008 Kriz Dönemi Örneği

MUSTAFA CANBAZ, Serkan DURAN

Elektrikli Küçük Ev Aletleri Sektöründe Markanın Tüketici Tercihlerindeki Rolü Ve Tüketici Karar Sürecinde Marka Bağlılığı

TEKİNER KAYA

Hizmetkâr Liderlik ve Çalışan Davranışlarındaki Rolü: Kırgızistan’da Bir Alan Araştırması

KÜRŞAD EMRAH YILDIRIM

Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri: Mersin İlinde Bulunan Bir Vakıf Üniversitesi Üzerine Araştırma

ONUR BAŞAR ÖZBOZKURT, Vildan BİRSEN, Abdulah ŞAHİN

Psikobiyolojik Kişilik Kuramı Faktörleri İle İş Performansı Arasındaki İlişkide Etik Eğilimlerin Etkisi

Ahmet Doğan, TAYFUN ARAR, Melehat ÖNEREN, Cihat KARTAL

Tüketici Yenilikçiliği ve Sosyal Onay İhtiyacı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

AYBİKE TUBA ÖZDEN

Mobil Alışveriş Uygulamaları Bildirimlerine Karşı Tüketici Tutumları Hakkında Bir Araştırma

Pınar KAYIKÇI, KUDRET ARMAĞAN, NİL ESRA DAL

Konum Tabanlı Mobil İletişimlerin Benimsenmesini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma

İBRAHİM BOZACI, Rukiye Nur BEĞDEŞ

Milliyetçilik, Dindarlık ve Materyalizmin Yerli ve Yabancı Ürünlerin Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi

İLKNUR KORKMAZ, NİL ESRA DAL

Tüketici Motivasyonları ile Sosyal Medyanın Tüketici Davranışına Etkisinin Satın Alma Niyetine Etkisinin Hava Yolu Yolcu Taşımacılığında İncelemesi

Vahap ÖNEN