SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN TERS YÜZ EDİLMİŞ ÖĞRENME MODELİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI

Yaşanan teknolojik ilerlemelerle birlikte mobil araçlar ve bilgisayarlarla her zaman her yerden ders içeriklerine erişim olanaklarının artması ters yüz edilmiş öğrenme modelinin eğitim-öğretim sürecinde öne çıkmasını sağlamıştır. Ters yüz edilmiş öğrenme modelinin bu süreçte kullanılmasından elde edilecek faydada en önemli görev öğretmenlere düşmektedir. Bu durum öğretmen yetiştiren kurumların başında gelen eğitim fakültelerine ve bu fakültelerde verilen eğitim-öğretim sürecine dikkatlerin çekilmesine yol açmaktadır. Çünkü eğitim fakülteleri öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışların, mesleki yeterliliklerin, eğitim alanındaki yenilik ve gelişmelerin kazanıldığı kurumlardır. Sosyal bilgiler dersinin öğrencilerin içinde yaşadıkları topluma entegrasyonu için gerekli olan yaşam becerileri ve vatandaşlık yeterliklerini odak noktasına alan yapısı sebebiyle bu öğrenme modelinin eğitim-öğretim sürecinde kullanılması hem teknolojinin hem de öğretim programında yer alan kazanımların edinilmesi aşamasında önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ters yüz edilmiş öğrenmeye ilişkin görüşlerinin incelenmesi araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalında 4. sınıfta öğrenim gören 6 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Görüşmeler çevrimiçi olarak her bir katılımcı ile ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. İçerik analizi yönteminin kullanıldığı çalışmada tümevarımsal bir yaklaşım dikkate alınmış, katılımcıların vermiş oldukları cevaplar doğrultusunda temalar, kodlar ve kategoriler oluşturulmuştur. Araştırmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının hem ters yüz edilmiş öğrenmeye yönelik hem de teknoloji tabanlı öğretim materyalleri ile öğretim yöntem ve tekniklerine yönelik yeterli düzeyde bilgiye sahip olmadıkları, ters yüz edilmiş öğrenmeye yönelik olumsuz bir tutuma sahip oldukları, ters yüz edilmiş öğrenme modeliyle yürütülen derslerde öğrencilerin teknolojik ekipmanlara sahip olmamasının modelin uygulanmasında en büyük problem olarak nitelendirildiği sonucuna ulaşılmıştır

FLIPPED LEARNING MODEL FROM THE VIEWPOINT OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES: A CASE STUDY

The technological advances have led to an increase in the availability of course content through mobile devices and computers from anywhere at any time. This has enabled the flipped learning model to come to the fore in the education process. The most important task in terms of benefitting from the use of the flipped learning model in this process falls upon teachers, which draws attention to the faculties of education as one of the leading teacher-training institutions and to the education-teaching process in these faculties. Because education faculties are institutions where the knowledge, skills and behaviors, professional qualifications, and innovations and developments in the field of education required by the teaching profession are acquired. Considering that social studies course focuses on the life skills and citizenship competencies necessary for the integration of the students into the society they live in, the use of flipped learning model in the educational process is thought to have an important place in both the acquisition of technological skills and the attainment of course acquisitions targeted in the curriculum. In this context, the main purpose of the research is to examine the opinions of social studies teacher candidates on flipped learning. The research was designed as a case study, one of the qualitative research methods, and it employed content analysis method. The study group of the research consists of 6 teacher candidates studying at the 4th grade in the Department of Social Studies Education in the Faculty of Education at Niğde Ömer Halisdemir University in the 2020-2021 academic year. In the research, semi-structured interviews were used as data collection tool and each participant was interviewed online separately. In the research, an inductive approach was taken into account and themes, codes and categories were created in line with the answers given by the participants. The results of the research showed that social studies teacher candidates have sufficient knowledge about neither flipped learning nor technology-based teaching materials and teaching methods and techniques, that they have a negative attitude towards flipped learning and that students’ lack of technological equipment in the courses conducted with the flipped learning model is considered to be the biggest problem in the application of the model.

___

Abdelshaheed, B. S. (2017). Using flipped learning model in teaching english language among female english majors in majmaah university. English Language Teaching, 10(11), 96-110. http://doi.org/10.5539/elt.v10n11p96

Alsancak-Sırakaya, D. (2017). Oyunlaştırılmış tersyüz sınıf modeline yönelik öğrenci görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(1) , 114-132. doi: 10.7822/omuefd.327393

Alsancak-Sırakaya, D. (2020). Harmanlanmış öğrenme ortamları ve uygulamaları. Ebru Kılıç Çakmak ve Serçin Karataş (Ed.). Çevrimiçi öğrenme: Farklı bakış açıları içinde, (ss.227-243), Pegem Akademi.

Avcı, F. & Akdeniz, E. C. (2021).Koronavirüs (Covid-19) Salgını ve uzaktan eğitim sürecinde karşılaşılan sorunlar konusunda öğretmenlerin değerlendirmeleri. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi – USBED, 3(4), 117-154.

Baker, J. W. (2000). The" classroom flip. Using web course management tools to become the guide by the side, 9-17. In 11th International Conference on College Teaching and Learning.

Bardakçı, S. & Keser, H. (2017). Bilişim teknolojilerinin eğitime entegrasyonu: Farklı amaç, politika, uygulama, etki ve eleştiriler üzerine bir inceleme. Nobel Akademik Yayıncılık.

Bardakçı, S. (2020). Eğitimde BİT entegrasyonu ve Türkiye’deki uygulamalar. Adile Aşkım Kurt (Ed.) Öğretim teknolojilerinin temelleri içinde (s.43-59). Nobel Akademi.

Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. International Society for Technology in Education.

Bishop, J. L., & Verleger, M. A. (2013). The Flipped Classroom: A Survey of the Research Paper presented at 2013 ASEE Annual Conference & Exposition, Atlanta, Georgia. 10.18260/1-2--22585.

Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi,6(2),11-53

Chen Hsieh, J. S., Wu, W. C. V., & Marek, M. W. (2017). Using the flipped classroom to enhance EFL learning. Computer Assisted Language Learning, 30(1-2), 1-21. https://doi.org/10.1080/09588221.2015.1111910

Choi, H., Kim, J., Bang, K. S., Park, Y. H., Lee, N. J., & Kim, C. (2015). Applying the flipped learning model to an English-medium nursing course. Journal of Korean Academy of Nursing, 45(6), 939-948. https://doi.org/10.4040/jkan.2015.45.6.939

Çakın, M., & Külekçi-Akyavuz, E. (2020). Covid-19 süreci ve eğitime yansıması: öğretmen görüşlerinin incelenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(2), 165-186. https://doi.org/10.24289/ijsser.747901

Çiçek, İ., Tanhan, A., & Tanrıverdi, S. (2020). COVID-19 ve eğitim. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 1091-1104. https://doi.org/10.37669/milliegitim.787736

Davies, R. S., Dean, D. L., & Ball, N. (2013). Flipping the classroom and instructional technology integration in a college-level information systems spreadsheet course. Educational Technology Research and Development, 61(4), 563-580. DOI 10.1007/s11423-013-9305-6

Demir, F. & Özdaş, F. (2020). Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, Salgın Sürecinde Türkiye'de ve Dünyada Eğitim, 49(Özel Sayı), 273-292. https://doi.org/10.37669/milliegitim.775620

Gencer, B. G. (2015). Okullarda ters-yüz sınıf modelinin uygulanmasına yönelik bir vaka çalışması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

Göğebakan-Yıldız, D., Kıyıcı, G., & Altıntaş, G. (2016). Ters-yüz edilmiş sınıf modelinin öğretmen adaylarının erişileri ve görüşleri açısından incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 6(3), 186-200. http://dx.doi.org/10.19126/suje.281368

Gökdemir, A. (2019). Sosyal bilgiler öğretmeni yetiştirmede ters yüz öğrenme: Bir karma yöntem çalışması. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.

Gökdemir, A., & Gazel, A. A. (2019). Ters yüz öğrenmenin sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yapılandırmacılığa yönelik tutumlarına etkisi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 5(2), 239-249.

Heeks, R. (1999). Information and communication technologies, poverty and development. Development informatics working paper, (5). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3477770 adresinden 20.02. 2021 tarihinde erişilmiştir.

Hwang, G. J., Lai, C. L., & Wang, S. Y. (2015). Seamless flipped learning: a mobile technology-enhanced flipped classroom with effective learning strategies. Journal of computers in education, 2(4), 449-473. DOI 10.1007/s40692-015-0043-0

Johnson, L., & Renner, J. (2012). Effect of the flipped classroom model on a secondary computer applications course: Student and teacher perceptions, questions and student achievement. (Unpublished doctoral dissertation). University of Louisville, Louisville, Kentucky.

Kim, M. K., Kim, S. M., Khera, O., & Getman, J. (2014). The experience of three flipped classrooms in an urban university: an exploration of design principles. The Internet and Higher Education, 22, 37-50. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2014.04.003

Love, B. Hodge, A., Grandgenett N. & Swift A. W. (2014). Student learning and perceptions in a flipped linear algebra course. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 45(3), 317-324. https://doi.org/10.1080/0020739X.2013.822582

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd Edition). Thousand Oaks, CA: Sage. Moravec, M., Williams, A., Aguilar-Roca, N., & O’Dowd, D. K. (2010). Learn before lecture: a strategy that improves learning outcomes in a large introductory biology class. CBE Life Sciences Education, 9, 473– 481.

Odabaşı, H., & Kabakçı, I. (2011). Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde bilgi ve iletişim teknolojileri. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, 39-44.

Özdoğan, A. Ç. & Berkant, H. G. (2020). Covıd-19 Pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, Salgın Sürecinde Türkiye'de ve Dünyada Eğitim, 49(Özel Sayı), 13-43. https://doi.org/10.37669/milliegitim.788118

Sancar-Tokmak, H. (2019). Yeni nesil öğretim yöntem ve teknikleri. Serkan Şendağ (Ed.). Öğretim teknolojileri içinde, (ss.75-98). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Turan, Z., & Göktaş, Y. (2015). Yükseköğretimde yeni bir yaklaşım: Öğrencilerin ters yüz sınıf yöntemine ilişkin görüşleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, (2), 156-164.

Voronina, M. V., Moroz, O. N., Sudarikov, A. E., Rakhimzhanova, M. B., & Muratbakeev, E. K. (2017). Systematic review and results of the experiment of a flipped learning model for the courses of descriptive geometry, engineering and computer graphics, computer geometry. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(8), 4831-4845. https://doi.org/10.12973/eurasia.2017.00967a

Yıldırım, S., Yıldırım, G. & Çelik, E. (2018). Uygulayıcıların ters yüz edilmiş sınıf uygulamalarına yönelik deneyimleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(2), 192-211. https://doi.org/10.17943/etku.390905

___