SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI BAĞLAMINDA COĞRAFYA EĞİTİMİ

Dünya kaynakların sürekliliğinin sağlanması ve etkili kullanılması gerekliliği sürdürülebilir kalkınma fikrinin doğmasına neden olmuştur. Doğal kaynakların aşırı ve bilinçsiz kullanımı karşısında bu kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik olası çözümler ve planlamalar son yıllarda daha çok tartışılmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda ortaya çıkan sürdürülebilirliğin literatürde, devam etme, var etme ve sürdürme gibi anlamlarda kullanıldığı dikkati çekmektedir. Sürdürülebilir kalkınma ise en genel tanımıyla gelecek nesillerin hayatta kalma haklarının ellerinden almadan günümüz insanlığının gereksinimlerini karşılayabilme olarak ifade edilmektedir. Bu içeriğiyle sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma birçok bilim dalının ilgi alanına girdiği gibi doğal ve beşeri unsurlar arasındaki ilişkiyi inceleyen coğrafyanın da konuları arasında yer almaktadır. Araştırmada sürdürülebilir kalkınma amaçları ile coğrafya eğitiminin amaçları arasındaki ilişki ortaya konulmuştur. Bu kapsamda araştırmada üç alt soruya da cevap aranmıştır. Bunlar; Sürdürülebilir kalkınma konusunun son yıllarda daha çok gündeme gelmesinin nedenleri nelerdir, Coğrafya eğitimin genel amaçları ile sürdürülebilir kalkınma amaçları arasında nasıl bir ilişki vardır, Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gerçekleşmesinde coğrafya eğitiminin yeri ve rolü nedir? Araştırmada belirtilen hususlar dahilinde eğitimcilere, öğretim programının hazırlanmasından sorumlu kişilere, eğitim planlamacılarına ve akademisyenlere konu hakkında açılım sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca çalışmada analiz ve sentez yolu ile sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşılabilmesi için coğrafya eğitimi bağlamında neler yapılabileceği hakkında önerilere de yer verilmektedir. Belirtilenlerden hareketle çalışmada sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma konusuna yönelik planlama yapma, problem çözme ve karar verme süreçlerinde etkin bir coğrafya eğitiminin önemi ve gereği üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda araştırma, sürdürülebilir kalkınma-sürdürülebilir kalkınma amaçları ve coğrafya eğitimi ilişkisini coğrafi bakış açısı ile ortaya koymaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılarak sürdürülebilirlik ile coğrafya eğitimi amaçları ilişkisi irdelenmiştir. Sonuç olarak sürdürülebilir kalkınma amaçları ile coğrafya eğitimi arasındaki yakın ilişkiye bir kez daha dikkat çekilmiştir.

GEOGRAPHY EDUCATION IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

The necessity of ensuring the continuity and effective use of World resources has led to the emergence of the idea of sustainable development. In the face of excessive and unconscious use of natural resources, possible solutions and plannings for the sustainable use of these resources have started to be more discussed in recent years. It is noteworthy that sustainability emerged in this direction in the literature has been used in the meanings of continuation, existence and pursuance. Sustainable development, in its most general definition, is expressed as meeting the needs of today's humanity without compromising the survival rights of future generations. As sustainability and sustainable development with this content are in the field of interest of many disciplines, these are also among the topics of geography, which examines the relationship between natural and human elements. In the research, the relationship between the goals of sustainable development and the goals of geography education is studied. In this context, answers to three sub-questions is also examined in the study. These are; What are the reasons that issue of sustainable development has come to the fore more in recent years, What is the relationship between the general goals of geography education and sustainable development goals, What is the place and role of geography education in the achievement of sustainable development goals? Within the scope of the issues specified in the research, it is aimed to provide an expansion about the subject to educators, people responsible for the preparation of the curriculum, education planners and academicians. In addition, the study also includes suggestions about what can be done in the context of geography education in order to achieve sustainable development goals through analysis and synthesis. Therefore, in this research, the importance and necessity of an effective geography education in the processes of planning, problem solving and decision-making processes regarding the sustainability and sustainable development is emphasized. In this context, the research reveals the relationship between sustainable development-sustainable development goals and geography education from a geographical perspective. In the research, the relationship between sustainability and the aims of geography education is studied by using the qualitative research method. As a result, the close relationship between the sustainable development goals and the geography education is once again emphasized.

___

Alkış, S. (2009). Sürdürülebilir bir dünya için coğrafya eğitimi. Aktif Yayınevi.

Bonnett, A. (2008). What is geography? Sage Publication.

Bozlağan, R. (2010). Sürdürülebilir gelişme düşüncesinin tarihsel arka planı. In Journal of Social Policy

Conferences (No. 50, pp. 1011-1028). https://dergipark.org.tr/en/pub/iusskd/issue/891/9943

De Haan, G. (2006). The BLK ‘21’ programme in Germany: a ‘Gestaltungskompetenz’-based model for education for sustainable development, Environ. Educ. Res., 12, 19-32. https://doi.org/10.1080/13504620500526362

Du Pisani, J. A. (2007). Sustainable development–historical roots of the concept. Environmental Sciences, 3(2), 83-96. https://doi.org/10.1080/15693430600688831

Duffin, M., & Perry, E. E. (2019). Regional collaboration for sustainability via place-based ecology education: A mixed-methods case study of the upper valley teaching place collaborative. Education Sciences, 9(1), 6. https://doi.org/10.3390/educsci9010006

Getis, A. (2014). İntroduction to geography. McGraw-Hill

Griggs, D., Stafford-Smith, M., Gaffney, O., Rockström, J., Öhman, M. C., Shyamsundar, P., ... & Noble, I. (2013).

Sustainable development goals for people and planet. Nature, 495(7441), 305-307. https://doi.org/10.1038/495305a Gümüşçü, O. (2015). Coğrafyaya Davet. Yeditepe Yayınevi.

Hopkins, C., & McKeown, R. (2002). Education for sustainable development: an international perspective. Education and sustainability: Responding to the global challenge, 13. https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=q18nBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA13&dq=Education+fo r+sustainable+development:+An+international+perspective.+D+Tilbury,+R.+B.+Stevenson,+J.+Fien+ve+ D.+Schreuder+(Ed.),+Education+and+sustainability+responding+to+global+change+&ots=KobdMdhcRI &sig=yNl6qbaW_Q9ywz2lMhnQXbHDDuw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false IGU-CGE. (1992). 1992 International charter on geographical education. https://www.igu-cge.org/wpcontent/ uploads/2018/02/1.-English.pdf

IGU-CGE. (2007). 2007 Lucerne Declaration on Geographical Education for Sustainable Development. https://www.igu-cge.org/2007-declaration/

Kabadayı, R. (2015). Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim. İ. Aydın ve Ş. Çınkır (Ed.) Prof. Dr. İbrahim Ethe

Başaran’a Armağan (s. 165-179). Anı Yayıncılık.

Karabıçak M. & Armağan R. (2004). Çevre sorunlarının ortaya çıkış süreci, çevre yönetiminin temelleri ve ekonomik etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 203- 228.

Karabıçak M. & Özdemir M.B. (2015). Sürdürülebilir Kalkınmanın Kavramsal Temelleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 6 (13), 44-49.

Keesstra, S. D., Bouma, J., Wallinga, J., Tittonell, P., Smith, P., Cerdà, A., ... & Fresco, L. O. (2016). The significance of soils and soil science towards realization of the United Nations Sustainable Development Goals. Soil, 2(2), 111-128. https://doi.org/10.5194/soil-2-111-2016

Keiner, M. (2005). Re-emphasizing sustainable development—The concept of ‘Evolutionability’. Environment, Development and Sustainability, 6(4), 379-392.https://doi.org/10.1007/s10668-005-5737-4 Meadows, M. E. (2020). Geography education for sustainable development. Geography and Sustainability, 1(1), 88-92. https://doi.org/10.1016/j.geosus.2020.02.001

MEB. (2005). Coğrafya dersi öğretim programı. Gazi Kitabevi.

MEB. (2018). Coğrafya dersi (9.,10.,11. ve 12. Sınıflar) öğretim programı.

https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018120203724482-Cografya%20dop%20pdf.pdf National Geographic Standarts. (1994). Geography for life. National Geographic. https://archive.org/details/geographyforlife00geog/page/n275/mode/2up OECD. (2011). Yeşil Büyüme. https://www.oecd.org/greengrowth/ Our Common Future. (1987). https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-commonfuture. pdf Özçağlar, A. (2019). Coğrafyaya giriş. Özer Matbaa.

Özgen, N. (2019). Sürdürülebilirlik kavramı ve kullanım alanları. Özgen, N. ve Kahyaoğlu, M. (Ed.), Sürdürülebilir kalkınma (s. 2-33) içinde. Pegem Akademi.

Öztürk, M. (2015). Değişen dünyada coğrafya eğitimi. Coğrafya Eğitimi Dergisi, 1(1), 21- 28.

Paris Agreement (2015). https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å., Chapin, F. S., Lambin, E. F., ... & Foley, J. A. (2009). A safe

operating space for humanity. nature, 461(7263), 472-475. https://doi.org/10.1038/461472a Sachs, J. (2019). Sürdürülebilir Kalkınma Çağı. (B. Gönülşen, Çev.) Yeditepe Üniversitesi Yayınları (Orijinal eserin basım tarihi 2014).

Skarstein, F., & Wolff, L. A. (2020). An issue of scale: The challenge of time, space and multitude in sustainability and geography education. Education Sciences, 10(2), 28. https://doi.org/10.3390/educsci10020028

Sütgibi, S. (2019). Dünya’ da ve Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınmanın Gerçekleşmesinde Eğitimin Rolü. F. Arslan, A. Karadağ ve P. Aksak (Ed.), Sürdürülebilir Kalkınma ve Türkiye (s. 495-511) içinde. Gazi Kitabevi.

Şahin, B. (2020). Uluslararası coğrafya birliğinin perspektifinden coğrafya eğitimi. Pegem Yayınevi.

Şahin. S., Demiralp, N. & Karabağ, S. (2007). Sustainable Development And Geography Curriculum Of 2005 In

Turkey: How Geography Student Teachers Conceptualizes Sustainable Development. Geographiedidaktisckhe Forschungen, Volume 42, Reinfried, Schleicher, Rempfler (Editors). IGU Geographical Views on Education for Sustainable Development, Proceedings of Lucerne Symposiım, Switzerland, 128-133.

Şahin, S. (2018). Nüfus gerçeği. Pegem Yayınevi. Şen, H., Kaya, A., & Alpaslan, B. (2018). Sürdürülebilirlik üzerine tarihsel ve güncel bir perspektif. Ekonomik Yaklaşım, 29(107), 1-47.

The Limits to Growth, (1972). A Report to The Club of Rome (1972), by Donella H. Meadows, Dennis l. Meadows, Jorgen Randers, William W. Behrens III http://www.comitatoscientifico.org/temi%20sd/crescita/docs/PESTEL%20The%20Limits%20to%20Gro wth.pdf

Tümertekin, E. & Özgüç, N. (2002). Beşeri coğrafya (insan, kültür, mekan). Çantay Kitabevi. Uğraş, M. & Zengin, E. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının sürdürülebilir kalkınma için eğitim ile ilgili görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12(1), 298-315.

UNDP Türkiye. (2015). Milenyum Development Goals. https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/mdgoverview/millennium-development-goals.html

UNDP Türkiye. (2015). Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları. https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals.html

UNESCO (2005). Contributing to a More Sustainable Future: Quality Education, Life Skills and Education for Sustainable Development, Education Sector 7.

https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development/what-is-esd UNESCO (2014). Shaping the Future We Want UN Decade of Education for Sustainable Development (2005- 2014) FINAL REPORT.

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1682Shaping%20the%20future%20we%2 0want.pdf

United Nations (1972). Stockholm 1972. https://www.un.org/en/conferences/environment/stockholm1972

United Nations (1992). Agenda 21. https://undocs.org/en/A/CONF.151/26/Rev.1(vol.I)

United Nations (1992). United Nations Conference on Environment & Development. 3 to 14 June 1992. Agenda 21. 1992. https://sustainabledevelopment.un.org/outcomedocuments/agenda21 United Nations (2000). United nations millenium decleration. https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Millennium.aspx

United Nations (2002). Johannesburg Summit. https://www.un.org/en/conferences/environment/johannesburg202

United Nations (2012). United Nations Conference on Sustainable Development https://sustainabledevelopment.un.org/rio20

United Nations (2015). The Millennium Development Goals Report 2015. https://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pd f

Yapıcı, M. (2013). Sürdürülebilir kalkınma ve eğitim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 223-229.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (7. Baskı). Seçkin Yayıncılık.

Yli-Panula, E., Jeronen, E., & Lemmetty, P. (2020). Teaching and Learning Methods in Geography Promoting Sustainability. Education Sciences, 10(1), 5. https://doi.org/10.3390/educsci10010005

WCED (1987).Our Common Future. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987ourcommon- future.pdf

WCS (1980). World Conservation Strategy. https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/wcs-004.pdf

Wood, W. B. (2004). American geography and international research: A sustainable-development agenda. The

Professional Geographer, 56(1), 53-61. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1111/j.0033- 0124.2004.05601031.x?journalCode=rtpg20

___