ULUSLARARASI BAKALORYA İLK YILLAR PROGRAMI’NIN (PYP) ÖĞRETMEN FELSEFESİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRMESİ

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim öğretmenlerinin Bakalorya İlk Yıllar Programının (PYP) öğretmen felsefesine etkisinin belirlenmesini ve çeşitli değişkenler altında bu değişimin incelenmesini amaçlamaktadır. Araştırmanın evreni 2020-2021 ilköğretim düzeyinde görev yapmakta olan ve PYP programını uygulayan öğretmenlerden, örneklemi ise, sözü edilen eğitimöğretim yılında çalışma evreni üzerinden random yöntemiyle seçilen 350 ilköğretim öğretmeninden oluşmaktadır. Bu çalışmada, Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı’nın(PYP) Öğretmen Felsefesine Etkisini Değerlendirme Ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Ölçeğin analizinde açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve güvenirlik analizi uygulanmıştır. İlk yıllar Programı’nın (PYP) öğretmen felsefesine etkisini değerlendirme ölçeğinin yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda iki faktörlü bir yapıda olduğu görülmüştür. Ölçeğin bu iki boyutlu faktör deseni için birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Tüm bu uyum indeksleri büyük çoğunluğun ilgili yapıya yönelik uyum indekslerini karşılamıştır. Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı’nın (PYP) Öğretmen Felsefesine Etkisini Değerlendirme Ölçeği’nin iç tutarlılık bağlamında güvenirliğini test etmek amacıyla Cronbach’ın alfa katsayısı. 93 olarak hesaplanmıştır. Bununla birlikte cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, PYP deneyim süresi ve çalışılan okulun IB statüsü gibi değişkenler üzerinden PYP’nin Öğretmen Felsefesine Etkisindeki farklılıklar incelenmiştir. Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı’nın(PYP) Öğretmen Felsefesine Etkisi Ölçeğinin anlamlı öğrenme ve öğrenen tecrübesi alt boyut puanları, cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve PYP deneyim süresine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Buna karşın, Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı’nın(PYP) Öğretmen Felsefesine Etkisi Ölçeği anlamlı öğrenme ve öğrenen tecrübesi alt boyutu puanları öğretmenlerin çalıştıkları okulun IB statüsüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. IB Statüsü onaylı olan okullarda çalışan öğretmenlerin anlamlı öğrenme ve öğrenen tecrübesi alt boyutu ortalamalarının aday statüsünde olan okullarda çalışan öğretmenlerin ortalamasından daha düşük olduğu söylenebilir.

EVALUATION OF THE IMPACT OF THE IB PRIMARY YEARS PROGRAMME (PYP) ON TEACHER PHILOSOPHY

The purpose of this research is to determine the effect of the International Baccalaureate Primary Years Program (PYP) on teacher philosophy for primary school teachers and to examine this change under various variables. The research consists of primary school teachers who worked in PYP during 2020-2021 academic year and used 350 randomly selected teachers among those as subjects. In this study, the validity and reliability study of the Scale for Evaluating the Impact of the IB Primary Years Program (PYP) on teacher philosophy was conducted. In the analysis of the scale, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis and reliability analysis were applied. As a result of the exploratory factor analysis, it was seen that the scale of evaluating the effect of the Primary Years Program (PYP) on teacher philosophy had a two-factor structure. First-level confirmatory factor analysis was performed for this two-dimensional factor design of the scale. All these fit indices met the fit indices for the relevant structure of the vast majority. Cronbach's alpha coefficient was calculated as 93 to test the reliability of the Scale for Evaluating the Impact of the IB Primary Years Program (PYP) on teacher philosophy in terms of internal consistency. In addition, the differences in the effect of PYP on teacher philosophy were examined over variables such as gender, age, education level, PYP experience period and IB status of the school. Significant learning and learner experience sub-dimension scores of the International Baccalaureate Primary Years Program (PYP) Effect of Teacher Philosophy Scale do not show a significant difference according to gender, age, education level, and duration of PYP experience. On the other hand, the scores of the impact of IB Primary Years Program (PYP) on teacher philosophy scale for meaningful learning and learner experience sub-dimensions show a significant difference according to the IB status of the school where the teachers work. It can be said that the mean of the meaningful learning and learner experience sub-dimension of teachers working in schools with IB status is lower than the average of teachers working in schools with candidate IB status.

___

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The Exercise of Control. New York: Freeman.

Bloom, B. (1956). Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Longman.

Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development. Harvard University Press.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (21. b.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. doi:10.14527/9789944919289

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi yayıncılık.

Dewey, J. (2008). Democracy and Education. (T. Yılmaz, Çev.) İzmir: Wilder Publications.

Erikson, E. (1968). Indentity: Youth and Crisis. Nortn&Cooperation.

Freiberg, H. (1994). Affective Instruction Class Syllabus. University of Houston.

Gagne, R. (1975). Essentials of Learning for Instruction. Dryden Press.

Goleman, D. (1997). Emotional Intelligence. Bantam Books.

Hill, I. (2012). Evolution of Education for International Mindedness. Sage Publication, 11(3), 245-261. https://doi.org/10.1177/1475240912461990

International Baccalaureate. (2012). What is an IB education? International Baccalaureate.

International Baccalaureate Organisation (IBO). (2013). Theory of Knowledge Guide (First assessment 2015).

International Baccalaureate Organisation (IBO).

Kline, R. (2016). Principles And Practice Of Structural Equation Modeling. New York: The Guilford Press.

Kolb, D. (1984). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Prentice-Hall.

Marton, F., & Säljö, R. (1984). Approaches to Learning. F. Marton, D. Hounsell, & N. Entwistle içinde, The

Experience of Learning (s. 36-55). Scottish Academic Press.

Maslow, A. (1970). Motivation and Personality. Harper&Row.

McNeil, A., Prater, D., & Busch, S. (2009). The Effects of School Culture and Climate on Student Achievement.

International Journal of Leadership in Education, 12(1), 73-84. https://doi.org/10.1080/13603120701576241

Osher, D., Swyer, K., & Jackson, S. (2004). Safe, Supportive and Successful Schools Step by Step. Sopris West.

Pallant, J. (2016). SPSS Survival Manual (6. b.). New York: McGraw Hill Education.

Piaget, J. (1971). The Stages of Intellectual Development of The Child. H. Munsinger içinde, Readings in Child Development. Rinehart and Winston.

Ryan, R., & Deci, E. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist, 55(1), 68-78. https://doi.org/10.1037/0003- 066X.55.1.68

Säljö, R. (1979). Learning About Learning. Higher Education, 8(4), 443-451. https://doi.org/10.1007/BF01680533

Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional Intelligence. Imagination, Cognition and Personality, 9(3), 185-211. https://doi.org/10.2190/DUGG-P24E-52WK-6CDG

Schön, D. (1991). The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. Ashgate. Schraw, G., & Moshman, D. (1995). Metacognitive Theories. Educational Psychology Papers and Publications.

Singh, M., & Qi, J. (2013). 21st Century International Mindedness:An Exploratory Study of Its Conceptualisation and Assessment. University of Western Sydney.

Skinner, B. (1953). Science and Human Behavior. MacMillian.

Tabachnick, B., & Fidell, L. (2013). Using Multivariate Statistics. Pearson Education.

Vygotsky, L. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press.

___