EVALUATION OF THE SECOND GRADE ENGLISH CURRICULUM BASED ON THE ENLIGHTENING CURRICULUM EVALUATION MODEL ACCORDING TO TEACHERS' VIEWS

This research was carried out for the evaluation of the second-grade English curriculum according to teacher opinions based on the enlightening program evaluation model. In the quantitative research, a descriptive type of scanning model was used. The working group of the study was determined by a simple non-selective sampling method and was composed of 139 English teachers in Kilis province and teachers who took English lessons. Thirty-eight questions and 4- way lichen type "Elementary School 2. program evaluation scale based on enlightening evaluation model for the class English curriculum" was used. Descriptive and predictive statistical techniques were used to analyze the data. As a result of the analysis, there was no significant difference in all dimensions of the program according to the age of the teachers, the number of courses entered weekly, the areas in which they graduated, their education status, the residential areas where they worked and the average number of students in the classroom. According to the socioeconomic level of the school, the entire program did not differ in the lower dimensions of the gain and content, measurement and evaluation, while the learning-teaching process and the environmental dimension differed in the lower dimension in favor of the upperincome group. According to professional seniority, the meaning of the program was found to differ in the lower dimensions of the gain and content, measurement and evaluation in favor of teachers with a professional seniority of 0-5 years.

AYDINLATICI PROGRAM DEĞERLENDİRME MODELİNE DAYALI OLARAK İKİNCİ SINIF İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu araştırma, aydınlatıcı program değerlendirme modeline dayalı olarak ikinci sınıf İngilizce öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirmesi için yapılmıştır. Nicel olarak yürütülen araştırmada betimsel türde tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenmiş olup, Kilis ilindeki 139 İngilizce öğretmeniyle İngilizce dersine giren öğretmenler oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak otuz sekiz soru ve 4’lü likert tipinde “İlkokul 2. sınıf İngilizce öğretim programına yönelik aydınlatıcı değerlendirme modeline dayalı program değerlendirme ölçeği” kullanılmıştır. Verileri analiz etmek için betimsel ve kestirimsel istatistik tekniklerinden yararlanılmıştır. Analizler neticesinde, programın bütün boyutlarında, öğretmenlerin yaşlarına, haftalık girilen ders sayılarına, mezun oldukları alanlara, eğitim durumlarına, çalıştıkları yerleşim bölgelerine göre ve sınıftaki ortalama öğrenci sayılarına göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Okulun sosyoekomik seviyesine göre programın tümü, kazanım ve içerik, ölçme ve değerlendirme alt boyutlarında farklılık bulunmazken, öğrenmeöğretme süreci ve çevresel boyut alt boyutunda üst gelir grubu lehinde anlamı farklılık bulunmuştur. Mesleki kıdeme göre, programın tümü, kazanım ve içerik, ölçme ve değerlendirme alt boyutlarında mesleki kıdemi 0-5 yıl olan öğretmenler lehinde anlamlı farklılık bulunmuştur.

___

Adıgüzel, O., & Özüdoğru, F. (2014). İlkokul 2. Sınıf İngilizce Öğretim Programına Yönelik Aydınlatıcı Değerlendirme Modeline Dayalı Program Değerlendirme Ölçeği Çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 124-136

Ali, I., (2008). Yabancı Dil Eğitimimizdeki Yanlışlar Nereden Kaynaklanıyor?. Dil ve Dilbilimi Çalışmaları Dergisi, 4(2), 15-26

Alkan, M. F., & Arslan, M. (2015). İkinci Sınıf İngilizce Öğretim Programının Değerlendirilmesi. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 4(7)

Alptekin, C., & Tatar, S. (2011). Research On Foreign Language Teaching And Learning In Turkey (2005– 2009). Language Teaching, 44(3), 328-353

Arı, A. (Ed.). (2015). Eğitim Programı Temeller, İlkeler ve Sorunlar. Ankara: Eğitim Yayınevi

Asım, A., (Ed.). (2015). Eğitim Programı Modelleri. Ankara: Eğitim Yayınevi

Aslan, S. A., & Eyüp, İ., (2017). Ortaokul İngilizce Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Bağlam, Girdi, Süreç ve Ürün (Cıpp) Modeli İle Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 33-44

Asrial, A., Syahrial, S., Kurniawan, D. A., Subandiyo, M., & Amalina, N. (2019). Exploring Obstacles In Language Learning Among Prospective Primary School Teacher. International Journal of Evaluation and Research in Education, 8(2), 249-254

Atabey, E., & Bulut, İ. (2016). İlkokul İkinci Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 257-280

Aybek, B. (2015). İlkokul İkinci Sınıf İngilizce Dersinin İngilizce Öğretmenlerinin Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. Turkish Studies (Elektronik), 10(15), 67-84

Aygören, F., & Er, K. O. (2018). Eğitimde Program Değerlendirme. Ankara: Pegem Aykaç, N., Kabaran, H., & Bilgin, H. (2014). Türkiye’de ve bazı Avrupa Birliği ülkelerindeki öğretmen yetiştirme uygulamalarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi (Almanya, Finlandiya, Fransa, İngiltere ve Türkiye Örneği). International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/3 Winter 2014, 279-292

Balım, D. (2020). Beşinci Sınıf İngilizce Ağırlıklı Öğretim Programının Aydınlatıcı Değerlendirme Modeliyle Değerlendirilmesi (Master's Thesis), Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü)

Bayraktar, B. (2014). İlkokul 2. sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Master's Thesis, Uludağ Üniversitesi)

Bayyurt, Y. (2012). 4+ 4+ 4 Eğitim Sisteminde Erken Yaşta Yabancı Dil Eğitimi. Yabancı Dil Eğitimi Çalıştayı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.(12-13 Kasım 2012)

Berkant, H. G., Efendioğlu, A., & Sürmeli, Z. (2014). Değerler Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Electronic Turkish Studies, 9(5), 427-440

Byram, M., Holmes, P., & Savvides, N. (2013). Intercultural Communicative Competence İn Foreign Language Education: Questions of Theory, Practice And Research. The Language Learning Journal, 41(3), 251-253

Coskun, A., & Arslan, A. (2014). Moodling English Language Education. Education, 134(3), 275-281

Çelik, k., & Filiz, s. b. (2018). Ortaöğretim İngilizce Dersi Öğretim Programı’nın (2014) Eisner Modeline Göre Değerlendirilmesi. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 5(1), 50-67

Çeliker, G. (2015). Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alan Uzmanlarının Eğitimde Program Değerlendirme Öz-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi (Master's thesis, ESOGÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü)

Defilippi Jr, G. (1977). Station Keeping At The L4 Libration Point: A Three Dimensional Study. Masters Thesis, 4

Demir, S. B., Doğan, S., & Pınar, M. A. (2013). 4+ 4+ 4 Yeni Öğretim Sisteminin Yansımaları: Beşinci Sınıflardaki Eğitim-Öğretim Sürecinin Branş Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Turkish Studies (Elektronik), 8(9 a), 1081-1098

Demirel, Ö. (2012). Yabancı Dil Öğretimi: Dil pasaportu, Dil Biyografisi, Dil Dosyası. Ankara: Pegem A Yayıncılık

Demirtaş, Z. (2017). Eğitimde Program Değerlendirme Yaklaşımlarına Genel Bir Bakış. Sakarya University Journal Of Education, 7(4), 756-768

Dourda, K., Bratitsis, T., Griva, E., & Papadopoulou, P. (2014). Content and Language İntegrated Learning Through An Online Game İn Primary School: A Case Study. Electronic Journal of e-Learning, 12(3), 243-258

Eden, C., Spender, J. C., & Spender, J. C. (Eds.). (1998). Managerial and organizational cognition: theory, methods and research. Sage

Ekmekçi, E. (2019). Kitap İncelemesi: İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi. Elementary Education Online, 18(4), 16-17

Eurydice, & Audiovisual & Culture Executive Agency. (2012). The European Higher Education Area İn 2012: Bologna Process İmplantation Report. Ministerio de Educación

Eviren, Ö. S. (2017). Eğitim Değerlendirme Modelleri. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2(3), 57-76

Genç, H. N. (2015). Emile'i Anadil Edinim Ve Yabancı Dil Öğrenim Kuramları Açısından Okumak. Dil ve Edebiyat Egitimi Dergisi, (14)

Güçlü, U., & van Gerven, M. A. (2017). Increasingly complex representations of natural movies across the dorsal stream are shared between subjects. NeuroImage, 145, 329-336

Güleç, İ., Sella, E., Okur, A., & İnce, B. (2019). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yeni yönelimler: new trends in teaching Turkish as a foreign language Güler, G. (2005). Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri Çerçeve Programı ve Türkiye’de Yabancı Dil Öğretim

Süreçleri. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 89-106

Gürbüz, S., & Şahin, F. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 271

Hunkins, P. C., ve Ornstein, C. A. (2014). Eğitim Programı, Temeller, İlkeler Ve Sorunlar. Konya: Eğitim

Işık, A. (2008). Linguistic Imperialism and Foreign Language Teaching, The Journal Of Asia TEFL, c. 5, s.1, ss. 119- 140

Jin, L., Jiang, C., Zhang, J., Yuan, Y., Liang, X., & Xie, Q. (2014). Motivations and Expectations of English Language

Learning Among Primary School Children And Parents In China. ELT Research papers, 1-33 Kandemir, A. (2016). İlkokul 2. Sınıf İngilizce Öğretim Programının Katılımcı Odaklı Program Değerlendirme

Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi (Master's thesis, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü)

Karacaoğlu, Ö. C. (2018). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Nobel Yayınevi Karasar, N. (1995). Bilimsel araştirma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Anı Yayıncılık Kotil, K., Kalayci, M., Köseoglu, T., & Tugrul, A. (2002). Myelinoclastic Diffuse Sclerosis (Schilder's Disease):

Report Of A Case And Review Of The Literature. British Journal Of Neurosurgery, 16(5), 516-519 Kurt, A., & Erdoğan, M. (2015). Program Değerlendirme Araştırmalarının İçerik Analizi ve Eğilimleri; 2004-2013

Yılları Arası. Eğitim ve Bilim, 40(178), 199-224

Küçüktepe, C., Eminoğlu Küçüktepe, S., & Baykın, Y. (2014). İkinci Sinif İngilizce Dersi ve Programina İliskin Ögretmen Görüslerinin İncelenmesi. Journal of Hasan Ali Yücel Faculty of Education/Hasan Ali Yücel Egitim Fakültesi Dergisi (HAYEF), 11(2), 55-78

Özcan, M. (2015). Türkiye’de ve Dünyada Arapça Öğretimi İçin Müfredat Geliştirme Çalışmaları Ve İlköğretim ArapçA Dersi Müfredatı İçin Bazı Öneriler. International Journal of Sport Culture and Science, 3(Special Issue 4), 81-94

Özçelik, N. (2020). Yabancı Dil Ediniminde Dinleme Becerisi Modelleri. Current Debates on Social Sciences 5, 76

Özdemir, S. M. (2009). Eğitimde Program Değerlendirme ve Türkiye’de Eğitim Programlarını Değerlendirme Çalışmalarının İncelenmesi (ss. 126-149). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 126-149

Özmen, H., & Karamustafaoğlu, O. (2019). Eğitimde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi

Özüdoğru, F. (2019). İlkokul İkinci Sınıf İngilizce Öğretim Programı Kapsamında Dinleme Ve Konuşma

Becerilerinin Öğretimi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (42), 189-210 Özüdoğru, F., & Adıgüzel, O. C. (2016). The Analysis of the Views of English Teachers about 2nd Grade English

Language Teaching Curriculum/İkinci Sınıf İngilizce Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(2), 16-35

Özüdoğru, F., & Adıgüzel, C. O. (2015). İlkokul 2. Sınıf İngilizce Öğretim Programının Değerlendirilmesi Pavlenko, A. (2003). 'Language of the enemy': Foreign Language Education And National Identity. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 6(5), 313-331

Sağlam, M., & Yüksel, İ. (2007). Program Değerlendirmede Meta-Analiz Ve Meta-Değerlendirme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (18)

Sedef, S., Demirkol, M., & Behçet, O. (2019). İlkokul İngilizce Öğretmenlerinin İlkokul İngilizce Dersi Öğretim Programı Uygulamalarına İlişkin Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(72), 1926-1941

Solak, E., & Semerci, H. (2015). İkinci Sınıfta İngilizce Öğretimine Yönelik Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri. Dil ve Edebiyat Egitimi Dergisi, (16), 1-23,

Sönmez, V., & Alacapınar, F. G. (2015). Örnekleriyle Eğitimde Program Değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık Şad, S., & Karaova, M. (2015). İlkokul İkinci Sınıf İngilizce Dersi Bağlamında Dinleme Becerisi Öğretimi: Bir

Durum Çalışması. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 3(2), 66-95

Şeker, H., Görgen, İ., Tuncel, İ., Alcı, B., Kablan, Z., Baykara, K., & Turan, H. (2013). Eğitimde Program Geliştirme Kavramlar Yaklaşımlar. Ankara: Anı Yayıncılık

Taşdemir, M., Şahin, C., Taşdemir, F., Kılıç, F., Dağıstan, A., & Dağdelen, S. (2018). İlkokul İngilizce Öğretim

Programlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 7(3), 121-130 Tok, H., & Arıbaş, S. (2008). Teaching Foreign Languages During Adaptation Process To European Union. The Inonu University Journal of the Faculty of Education, 9(15), 205-227

Tyler, W. R. (2014). Eğitim Programlarinin ve Öğretimin Temel İlkeleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık

Uşun, S. (2012). Eğitimde Program Değerlendirme: Süreçler Yaklaşımlar ve Modeller. Ankara: Anı Yayıncılık

Uzunboylu, H., & Hürsen, Ç. (2012). Eğitim Programları ve Değerlendirilmesi. Ankara: Pegem Akademi

Yakar, A. (2016). Geleceğin Eğitimi Üzerine Program ve Tasarım Modeli Önerileri:“Yaşamsal Eğitim Programları” ve “Yaşamsal Öğretim Tasarımları”. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 1-15

Yaman, S. (2010). İlköğretim Birinci Kademe İngilizce Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Gaziantep il örneği)/Assesment of English Curriculum For Primary Schools' 4th And 5th

Grades According To Teachers' Opinions (A Case Study in Gaziantep) Yamat, H., Fisher, R., & Rich, S. (2014). Revisiting English Language Learning Among Malaysian Children. Asian Social Science, 10(3), 174-180

Yaşar, Ö. (2015). İlkokul İkinci Sınıf Fun With Teddy İngilizce Ders Kitabının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19(1), 329-348

___