TASARIMCI PERSPEKTİFİNDEN HAZIR GİYİM İŞLETMELERİNDE TASARIM VE TASARIMCI

Bu çalışmada; hazır giyim işletmelerinde tasarım ve tasarımcı kavramlarının, tasarımcı açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda tasarımcıların tasarım anlayışlarının, tasarıma ve tasarımcıya bakış açılarının yanı sıra tasarım sürecinde karşılaştıkları sorunlar da belirlenmeye çalışılmıştır. Ankara ilinde bulunan tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 58 tasarımcının örneklemini oluşturduğu çalışmanın verileri; araştırmacılar tarafından hazırlanan ve üç bölümden oluşan ölçme aracı ile toplanmıştır. İlk bölümünde örneklem grubunun demografik özelliklerini, ikinci bölümünde tasarımcıların tasarım ve tasarımcı ile ilgili görüşlerini belirlemeye yönelik soruların yer aldığı ölçme aracının üçüncü bölümü ise tasarımcıların tasarım sürecinde karşılaştıkları kısıtların belirlenmesine yönelik sorulardan oluşmaktadır. Araştırmadan elde edilen veriler Sosyal Bilimler İstatistik Paketi (SPSS 22.00) (Statistical Package For Social Sciences) kullanılarak analiz edilmiştir. Analizler; frekans ve yüzde tablolarının yanı sıra tasarımcıların eğitim, yaş ve hazır giyim sektöründeki deneyim süreleri, tasarım ile ilgili görüş ve uygulamaları p

THE DESIGN AND THE DESIGNER IN READY-TO-WEAR ENTERPRISESFROM THE DESIGNER’S PERSPECTIVE

The aim of this research is to evaluate the concepts of design and designer in ready-to-wear clothing sector from the point of view of the designer. In this regard, as well as the designer’s sense of design and their approach to the designer and designing, the problems which the designers have to encounter withare tried to be determined. The data of the studyobtained through random sampling in Ankara containing the samples of 58 designers is collected through an assessment device prepared by researchers and consisting of 3 sections. The first section consists of demographical properties. In the second section the assessment device inluding inquiries to determine theopinions of the designers regarding the designer and designing is studied. The third section consists of the inquiries to identify the restrictions which the designers have to encounter with during the designing process. The data obtained from the study are analyzed by using Statistical Package For Social Sciences (SPSS 22.00). The analyses, as well as the frequency and percentage table, the designer’s educations, age, experience in the ready-to-wear sector, their views and practises are evaluated on p

Kaynakça

Akgül, D. N. (2008). Hazır giyim ve ısmarlama giyim müşteri profilinin karşılaştırılması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Brown, T.(2008). Design thinking. Harvard Business Review, 86(6), 84-92.

Buchanan, R.(1992). Wicked problems in design thinking. Design Issues, 8(2), 5–21.

Delgado, L. B. J. M. ve Albuquerque, F. H. M. (2015). The Contribution of regional costume in fashion. 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, 6380 – 6387. Doi: www.sciencedirect.com

Dıamond, J. ve Dıamond, E.(1997). The World of fashion. New York: Fairchild Publications.

Easy, M. (2002). Fashion marketing. USA: BlackwellScienceInc..

Hassi, L. ve Laakso, M. (2011). Making sense of design thinking.Helsinki: International Design Business Management Program.

Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kawamura, Y. (2016). Moda-loji.( Çev. Şakir Özüdoğru). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Koca, E., Kaya, Ö. (2016). Yoğunlaşma Çerçevesinde Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün Değerlendirilmesi, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature And History of Turkish or Turkic Volume 11/18 Fall 2016, p. 135-146, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9987, Ankara-Turkey.

Koca, E., Kırkıncıoğlu, Z. (2016). Denizli İli Gelin Giyim-Kuşamının Göstergebilimsel Açıdan Çözümlenmesi, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literatureand History of Turkish or Turkic Volume 11/8 Spring 2016, p. 247-270, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9569 Ankara-Turkey.

Koca, E. ve Koç, F. (2016, March). A Study of clothing purchasing behavior by gender with respectto fashion and brand awareness. European Scientific Journal, 12(7), 234-248.

Koca, E., Vural T. ve Koç F. (2013). An Evaluatıon of consumer tendencıes to wards hedonıstıc shoppıng for clothes. EJRE-European Journal of Research on Education, Special Issue: Human Resource Management, 54-64.

Koca, E. ve Koç, F. (2012). Giysi yüzey tasarımına disiplinler arası bir yaklaşımda tasarımcının rolü. 1. Uluslararası İstanbul Tekstil Sanatı- Tasarımı Sempozyumu, (ss. 64-75). İstanbul.

Koca E., Koç F.ve Kaya Ö.(2010, 3-5 Aralık). Hazır giyim işletmelerinin çalışma ortamlarındaki ergonomik koşulların işveren ve iş gören açısından değerlendirilmesi (Çorum İli örneği). 16. Ulusal Ergonomi Kongresi,(ss. 231-244). Çorum.

Koca, E., Koç, F. ve Çotuk, S. (2009). Geleneksel giyim öğelerinin esin kaynağı olarak giysi tasarımına katkıları. e-Journal of New World Sciences Academy, 4(3), 88-103.

Koca, E. ve Koç, F. (2009). Giysi tasarımında yaratıcılık. NWSA e-Journalof New World Scıences Academi (Uluslararası Hakemli E-Dergi), 4(1), 33-44.

Koç, F. (2008,Nisan-Haziran). Socio-cultural evaluation of attitude of the youth against branded clothing. Tekstil ve Konfeksiyon,(2), 103-114.

Koç, F., Koca, E.(2016). Halk Giyim Kuşamının Yok Olmasına İlişkin Nedenler ve Koruma Altına Alınması Gerekliliğinin 5n1k Yöntemi ile Analizi, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 11/2 Winter 2016, p. 755-778, ISSN:1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9274, Ankara-Turkey.

Süresoy, Ö. (2014). Hazır giyim sanayinde tasarım ve koleksiyon hazırlama süreçlerinin analizi(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Stewart, S.C.(2011). Interpreting design thinking. Design Issues, 32(6), 515-520.

Wong, W.(1976). Principles of two-dimensional design.Canada: John Wiley & Sons İnc.

Kaynak Göster