Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre İşletmelerin Nakit Akış Profillerinin BİST 100 Endeksi Üzerinde Analizi

Amaç – Ülkemizde muhasebe standartlarının kullanımının zorunlu hale gelmesi ile nakit akış tablolarının da standartlara uygun hazırlanması gerekmektedir. Türkiye Muhasebe Standardı 7 Nakit Akış Tablosu (TMS 7)’na göre hazırlanmış nakit akış tablolarına sahip işletmeler, işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları modeli ile nakit akış oran analizinde kullanılan bazı oranlar ile analiz edilerek bu işletmelerin nakit akışlarını artıran faktörler tespit edilmeye çalışılacaktır. Yöntem – Çalışmada öncelikle kavramsal çerçeve oluşturulmuş, sonrasında literatür çalışması yapılarak kullanılabilecek oranlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada detaylı anlatılacak olan Model 2 profile sahip işletmeler ile kâr kalitesi, varlıkların getirisi, öz kaynak getirisi ve nakit akış likiditesi oranları arasındaki ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır. Buna göre Bist 100 endeksine tabi 2009-2018 dönemlerini kapsayan 50 işletmenin nakit akış tabloları incelenmekte ve Stata-14 kullanılarak basit lojistik regresyon modeli kullanılmıştır. Bulgular – Çalışmada varlık nakit getirileri ve özkaynak getirileri arasında anlamlı bir sonuç bulunmuştur. Bu değişkenlerin de işletmelerin esas faaliyetten doğan marjinal etkilerine bakılmıştır. Tartışma – İşletmelerin esas faaliyelerden sağladıkları nakit akışları, varlıkların ve öz kaynakların etkin kullanılmasında artışa sebep olmaktadır.

(BIST 100 Index on Analysis of Cash Flow Profiles of Firms in Accordance With Accointing Standards in Turkey)

Purpose – With the use of accounting standards in our country, it is necessary to prepare cash flow statements in accordance with the standards. Turkey Accounting Standard 7 Cash Flows (IAS 7) is by prepared with cash flows operating, operating cash flow model from operations was analyzed by some proportions used in the cash flow ratio analysis factors increasing cash flow of the enterprise will be initially detected. Design/methodology/approach – In our study, first of all, a conceptual framework was a established. After that, the literature review was done and the rates that could be used were determined. Findings – A significant result was found between asset cash returns and equity returns. The marginal effects of these variables arising from the main activities of the enterprises are also examined. Accordingly, the cash flow of 50 firms covering the 2009-2018 periods subject to the Bist 100 index are analyzed and a simple logistic regression model is used Stata-14. Discussion – The cash flows companies from the main operations cause an increase in the effective use of assets and equity

Kaynakça

Akdoğan, N., ve Tenker, N. (2003). Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Ankara, Gazi Kitapevi.

Akgüç, Ö. (1995). Mali Tablo Analizi, İstanbul, Muhasebe Enstitüsü

Aktaş, R. Karğın, S. Karğın, M. (2012). Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Yöntemi ile İşletmelerin Nakit Akış Profillerinin İncelenmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 101-118.

Arı, A., ve Önder, H. (2013). Farklı Veri Yapılarında Kullanılabilecek Regresyon Yöntemleri, Anadolu Tarım Bilim Dergisi, 28(3), 168-174.

Aslan S. (2019). Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Göre Hazırlanmış Nakit Akış Tablosu, Nakit Akış Tablosu Analiz Teknikleri ve Uygulaması, Başkent Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.

Bodur, G. (2015). Nakit akış tablolarının analizi , Başkent Üniversitesi, Doktora Tezi

Bodur, G. (2016). Nakit Akış Tabloları ile Kredi Analizi, Ankara, Bankacılık Akademisi Yayınları, 1. Baskı.

Bruwer, B.W.S., Hamman, W.D. (2005). Cash Flow Patterns in Listed South African Industrial Companies, Meditari Accountancy Research, 13(1), 1-17.

Çelik G. (2019). Orantısal Odds Lojistik Regresyon Modeli İçin Uyum İyiliği Testlerinin Performanslarının Benzetim Çalışması ile Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe üniversitesi.

Fawzi, N. S., Kamaluddin, A. ve SANUSI, Z. M. (2015). Monitoring Distressed Companies through Cash Flow Analysis, Procedia Economics and Finance, 136-144.

Gup, B.E. Samson, W.D. Dugan, M.T. Kim, M.J., Jittrapanun, T. (1993). An Analysis of Patterns from the Statement of Cash Flows, Financial Practice and Education, 73-79.

Gücenme, Ümit - Poroy Arsoy, Aylin. (2006). Muhasebe Standartlarındaki Sınıflandırılmış Nakit Akım Tablosu Formatı ile Finansal Performansın Ölçülmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 30, 66-74.

Güleç, Ö. F. ve Bektaş, T.(2019). Nakit Akış Oranı Analizi: Türkiye Örneği, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 247-262.

Jooste, L. (2006). Cash Flow Ratios As A Yardstick For Evaluating Financial Performance In African Businesses, Journal of Managerial Finance, 569-576.

Kamu Gözetimi Kurumu, http://www.kgk.org.tr, 2015. Karadeniz, E. (2017). Halka Açık Konaklama İşletmelerinin Nakit Akış Profillerinin Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi,167-185.

Karğın, M. ve Aktaş, R. (2011). Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Raporlanmış Nakit Akış Tablosu ve Analizi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 1-23.

Koçbulut, Ö. ve Altıntaş, H. (2016). İkiz Açıklar ve Feldstein-Horioka Hipotezi: OECD Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Yapısal Kırılmalı Panel Eş bütünleşme Analizi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 48, 145-174.

Kordestani M. Khoshro M. S. And Salahshoor (2011). Fault Detection And Diagnosis Of An İndustrial Steam Turbine Using A Distributed Configuration Of Adaptive Neuro-Fuzzy İnference Systems, Simulation Modelling Practice and Theory, 19(5), 1280-1293

Peseran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests For Cross Section Dependence in Panels, Cambridge Working Papers in Economics, 435.

Orhan, A. ve Başar, B. (2015). İşletmelerde Nakit Akış Profilleri ve Analizi: BİST 100 İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 107-122.

Sakarya, Ş. ve Akkuş, H. T. (2015). Finansal Performansın Ölçülmesinde Geleneksel Oranlar ile Nakit Akış Oranlarının Karşılaştırmalı Analizi: BİST Çimento İşletmeleri Üzerine TOPSIS Yöntemi ile Bir Uygulama. AKÜ İİBF Dergisi, 109-123.

Tüfekçi, B. (2018). İşletmelerin Nakit Akış Profillerinin Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi

Yalçınkaya, Ö. ve Kaya, V. (2017). Doğal İşsizlik Oranı Mı Yoksa, İşsizlik Histerisi Mi? OECD Ülkeleri İçin Yeni Nesil Panel Birim Kök Testlerinden Kanıtlar (1980- 2015), Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17(33): 1-18.

Yılmaz, H. (1999). İşletmelerin Finansal Yönetiminde Nakit Akış Rasyo Analizi, D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 14, Sayı 1: 185-198.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-0712
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2009

6.8b 2.9b