An Examination on Manegers’ Opinions on the Importance of Cultural Intelligence

Purpose – Especially, adaptation to multicultural work environments is of great importance for organizational performance as well as for individual performance. The aim of this study is to determine the opinions of the managers of a multinational businesses operating in Kosovo regarding the importance of the cultural intelligence of the employees. Design/methodology/approach – The study is a qualitative research in terms of its methodology and it was designed according to the descriptive phenomenological design. Findings – The data of the study were collected from a group of 8 participants with a semi-structured interview form and the study group was determined according to the “purposive sampling” techniques and the “criteria sampling” technique by taking into consideration the general fiction and problem of the study. Content analysis technique was used in the analysis of the data of the study. Discussion – The findings of the study showed that for the managers, cultural intelligence levels of employees was a critical success factors in adapting to colleagues, managers, organizational and managerial processes.

Kaynakça

Ang, S., Dyne, L.V. (2008). Conceptualization of Cultural İntelligence: Definition, Distinctiveness, and Nomological Network. In Handbook of cultural intelligence, Ang, S. and Van Dyne, L. (Ed.) New York: M.E. Sharpe, Inc., 21-33

Ang, S., Dyne L.V.(2008) Handbook of Cultural Intelligence: Theory, Measurement, and Applications. New York: M.E. Sharpe, Inc.

Aycan, Z. (1997). Expatriate Ad justment as a Multifaceted Phenomenon: Individual and Organizational Level Predictors. International Journal of Human Resource Management, 8(4), 434-456.

Barakat, L. L., Lorenz, M. P., Ramsey, J. R., & Cretoiu, S. L. (2015). Global Managers: An Analysis of the İmpact of cultural İntelligence on Job Satisfaction and Performance. International Journal of Emerging Markets, 10(4), 781-800.

Berry, J. W. (1992). Acculturation and Adaptation in a New Society. International Migration, 30, 69-69. Biklen, S. K. (1992). Qualitative Research for Education: An introduction to theory and Methods. Allyn and Bacon.

Bryman, A. (2004). Quantity and Quality in Social Research. Routledge.

Brett, J., Behfar, K., Kern, M. C. (2009). Managing Multicultural Teams. The Essential Guide to Leadership, 85.

Büyükbeşe, T., Yıldız, B. (2016). Kültürel Zekanın Yaşam Doyumu Üzerine Etkisİ. Journal of International Social Research, 9(45).438-448.

Charmaz, K. (2011). Grounded Theory Methods in Social Justice Research. The Sage handbook of Qualitative research, 4(1), 359-380.

Cohen, L., Manion, L. &Morrison, K. (2007). Research Methods in Education (6th ed.). New York, NY: Routledge.

Cozby, C. P. (1989). Methods in Behavioral Research (4th Edn.), Mountain View. CA: Mayfield Publishing Company

Creswell, J. W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks, CA: Sage

Creswell, J. W. (1998).Research design. Qualitative and Quantitative Approach. Thousand Oaks: Sage

Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative. Boston: Pearson

Demirel, H. G., Kişman, Z. A. (2014). Kültürler Arası Liderlik. Electronic Turkish Studies, 9(5).

Earley, P. C., Mosakowski, E. (2004). Cultural İntelligence. Harvard Business Review, 82(10), 139-146.

Ersoy, A., & Ehtiyar, R. (2015). Kültürel Farklılıkların Yönetiminde Kültürel Zekânın Rolü: Türk ve Yabancı Yöneticiler Üzerine bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 26(1), 42-60.

Gardner, H. (1993). Frames of Mind: The theory of Multiple İntelligences. London: Fontana.

Greasley, K., & Ashworth, P. (2007). The Phenomenology Of ‘Approach To Studying’: The University Student's Studies Within The Lifeworld. British Educational Research Journal, 33(6), 819-843.

Groves, K. S., & Feyerherm, A. E. (2011). Leader Cultural İntelligence İn Context: Testing The Moderating Effects of Team Cultural Diversity on Leader and Team Performance. Group & Organization Management, 36(5), 535-566.

Kim, K., Kirkman, B. L., Chen, G. (2008). Cultural İntelligence and İnternational Assignment Effectiveness. In Handbook of Cultural İntelligence, Ang, S. and Dyne, L. V.(Ed.) M.E. Sharpe, Inc., 71-90.

Livermore, D., Ang, S. (2015). Leading with Cultural İntelligence: The Real Secret to Success. Amacom.

Livermore, D. (2011). The Cultural Intelligence Difference-Special eBook Edition: Master the One Skill You Can't Do Without in Today's Global Economy. Amacom.

Mannor, M. J. (2008). Top Executives and Global Leadership. Handbook of Cultural İntelligence: Theory, Measurement, and Applications, , Ang, S. and Dyne, L. V. (Ed.) M.E. Sharpe, Inc., 91-106.

Maxwell, J. A. (1996). Qualitative Research Design: An İnteractive Approach (Vol. 41). Sage Publications.

McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2010). Research in Education: Evidence-Based Inquiry, MyEducationLab Series. Pearson.

Merriam, S.B. (2013). Nitel Araştırma (Çev.Editörü: Selahattin Turan). Nobel. Ankara.

Miles, M. B., Huberman, A. M. (2015). Nitel veri analizi. (Çev. Altun, S. A. & Ersoy, A.). Ankara: Pegem (Orijinal yayin tarihi, 1994)

Moustakas, C. (1994). Phenomenological Research Methods. Sage.

Neuman, W. L. (2012). Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar (Cilt I-II). (Özge, S. Çev.) İstanbul: Yayın Odası.

Oral, B. (2004). Eğitimde Çoklu Zeka Kuramları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. 6 – 9 Temmuz. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya, Türkiye.

Patton, M. Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods (2nd Ed.). London: Sage Publications.

Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma Ve Değerlendirme Yöntemleri (Çev. Bütün, M., Demir, S.B.), Ankara: Pegem Akademi Yayın (Orijinal yayın, 2002)

Mayring, P. (2011). Nitel sosyal araştırmaya giriş. (Çev. Gümüş, A., Durgun. M.S.). Ankara: Bilgesu.

Polák-Weldon, R., Balogh, Á., Bogdány, E., & Cizmadia, T. (2012). The challenges of globalization: The changing role of cultural intelligence in the 21st century. In Knowledge and Learning: Global Empowerment (Make Learn) Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference (pp. 353-361).

Kumar, R. (2011). Araştırma yöntemleri (Çev. Çokluk, O.). Edge akademi, Ankara

Reiners, G. M. (2012). Understanding the differences between Husserl’s (descriptive) and Heidegger’s (interpretive) phenomenological research. Journal of Nursing & Care, 1(5), 1-3.

Ersoy, A. F. (2016). Fenomenoloji. A. Saban ve A. Ersoy (Edt.) Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri içinde (s. 51-109). Ankara: Anı Yayıncılık.

Shaffer, M., Miller. G. (2008) Cultural Intelligence A Key success Factor for expatriates In Handbook of cultural intelligence, Ang, S. and Van Dyne, L. (Ed.) M.E. Sharpe, Inc., 107-125

Smith, J. A., & Eatough, V. (2007). Interpretative Phenomenological Analysis. IN: Lyons, E. and Cole, A. Analysing Qualitative data in Psychology, 35-50.

Sommer, R., Sommer, R. (1986). A practical Guide To Behavioral Research: Tools and Techniques (Vol. 5). New York: Oxford University Press.

Sternberg, R. J. (1997). The Concept Of Intelligence And İts Role İn Lifelong Learning and Success. American Psychologist, 52(10), 1030-1037

Storey, L. (2007). Doing Interpretative Phenomenological Analysis In Analyzing Qualitative Data In Psychology, Edited by Lyons, E., Coyle, A., 51-64.

Strauss, A., Corbin, J. (1998) Basics of Qualitative Research Techniques. Thousand Oaks, CA: Sage publications

Thomas, D. C., Inkson, K. C. (2017). Cultural İntelligence: Surviving and Thriving in the global Village. Berrett-Koehler Publishers.

Triandis, H. C. (2006). Cultural Intelligence in Organizations. Group & Organization Management, 31(1), 20-26.

Dyne, L. V., Ang, S., Ng, K. Y., Rockstuhl, T., Tan, M. L., & Koh, C. (2012). Sub‐dimensions of the Four Factor Model Of Cultural İntelligence: Expanding the Conceptualization and Measurement of Cultural İntelligence. Social and Personality Psychology Compass, 6(4), 295-313.

Van Manen, M. (2016). Phenomenology of Practice: Meaning-Giving Methods in Phenomenological Research And Writing. Routledge.

Weiner, E. A., Stewart, B. J. (1984). Assessing individuals: Psychological and Educational Tests And Measurements. Little Brown.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-0712
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2009

20.7b 8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Etik Dışı Fiyatlandırma Uygulamaları Karşısında Tüketicilerin Düşünce ve Davranışlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

EMRE YILDIRIM, Kazım MERT

A Research on Employment and Unemployment: Case in Turkey

Mehmet Saim AŞÇI, SABRİ ÖZ

Eczacılık Ürünleri İhracat Performanslarının Belirlenen Endekslerle Ölçülmesi: Türkiye – Brezilya Örn

Zübeyir TURAN, Sabri Can KAYIKÇIOĞLU, Ahmet Enes ÇAĞLAR

Üçüncü Sektörde Finansal Şeffaflık Sorunu: Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşlarının Şeffaflık Düzeylerinin İncelenmesi

MEHMET FATİH GÜNER

Kamu Üniversitelerinde Çalışan Akademisyenlerin Norm Kadro Uygulamasına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma

RIZA DEMİR, MURAT DEMİR

İş Anlamlılığının Sosyal ve Kültürel Belirleyicileri: Bütünleştirici Bir Sosyal Çevre mi Sağlamalı, Çeşitlendirici Bir Kültür mü Oluşturmalı

İpek KOÇOĞLU, Eren Kılıç

Örgütsel Bağlılığın Oluşmasında Kadın Akademisyenlerin Rolünün Nitel Araştırma Yöntemiyle Belirlenmesi: KTMÜ Örneği

ERKAN AKGÖZ, SİMGE ŞALVARCI, Nurzat NURLANOVA

Kısıtlar Teorisi-Düşünce Süreçleri İle Bireylerin Bireysel Emeklilik Sisteminden Ayrılma Nedenlerinin Analizi

Burcu YUMURTACI, FATMA SERAB ONURSAL

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Tekniğinde Maliyet Sürücülerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Belirlenmesi: Bir Uygulama

MEHMET ÖZÇALICI, AHMET KAYA

Çalışanların Öz Güven ve Yaratıcılık Düzeylerinin Mutlulukları Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Ayşe Ece SERT, OLCA SÜRGEVİL DALKILIÇ