Örgütsel Bağlılığın Oluşmasında Kadın Akademisyenlerin Rolünün Nitel Araştırma Yöntemiyle Belirlenmesi: KTMÜ Örneği

Amaç – Kadınların iş ve sosyal hayatta daha fazla yer alması, cinsiyete yönelik akademik çalışmaların yoğunlaşmasına neden olmuştur. Farklı disiplinler tarafından yapılan araştırmaların büyük bir çoğunluğu kadınların iş hayatında karşılaştıkları engeller üzerine yoğunlaşmıştır. Kadınların çalıştığı kuruma olan bağlılığı ve bunun oluşmasındaki rolü üzerine araştırmalar ise sınırlı düzeydedir. Bundan dolayı çalışmanın temel amacı, örgütsel bağlılığın oluşmasında kadın akademisyenlerin rolünü tespit etmek ve aralarındaki ilişkiyi incelemektir. Yöntem – Çalışmada öncelikle örgüt ve örgütsel bağlılık konuları açıklanmış, sonrasında ise kadın akademisyenlerin durumu ve örgütteki rolünden söz edilmiştir. Araştırma için ilgili literatürden yararlanılarak yapılandırılmış mülakat tekniğine uygun soru formları hazırlanmıştır. Bu sorular yardımıyla çalışma için gerekli olan veriler Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ndeki kadın akademisyenlerden elde edilmiştir. Bulgular – Araştırma kapsamında 16 kadın akademisyen ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların büyük bir kısmı (% 68,75) 10 yıldan fazla akademisyen olarak görev yaptıkları belirlenmiştir. Evli (% 87,50) akademisyenlerin çoğunlukta olduğu katılımcıların genel olarak örgütsel bağlılık duygusuna sahip oldukları tespit edilmiştir. Ancak bunların büyük bir bölümü örgütsel bağlılığın oluşmasında kendi rollerinin olmadığını da belirtmektedirler. Bununla birlikte kadın akademisyenlerin meslektaşları ve çalıştıkları kurumla bağlılıklarının olumlu olduğu sonucuna da ulaşılmıştır. Tartışma – Araştırma sonucunda kadınların iş hayatında yer almaları büyük bir mücadele sonucunda elde edildiği görülmüştür. Dünya genelinde bazı bölümlere kadınların alınmadığı, bazı yerlerde ise kadınların çalışmasının yasak olduğu da görülmektedir. Ayrıca kurumlarda kadınlara yönelik herhangi yazılı bir kural veya politika da bulunmamaktadır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen örgütsel bağlılığın oluşmasını olumlu yönde etkilemektedirler.

(Determining The Role of Women Academians in the Formation Establishment of Organizational Commitment with Qualitative Research Method: The Case of KTMU)

Purpose – Women's involvement in work and social life has led academic studies to concentrate on gender. The vast majority of research conducted by different disciplines focuses on the barriers women face in business. Research on women's commitment to the institution and its role in its formation is limited. Therefore, the main purpose of the study is to determine the role of woman academicians in the formation of organizational commitment and to examine the relationship between them. Design/methodology/approach – In the study, firstly, organizational and organizational commitment issues were explained separately and then the situation of woman academicians and their role in the organization were mentioned. Questionnaires were prepared according to the structured interview technique by using the relevant literature. With the help of the questions, the data required for the study were obtained from woman academicians in the Kyrgyzstan-Turkey Manas University. Findings: Interviews were conducted with 16 female academicians. Most of the participants (68,75%) were found to be academicians for more than 10 years. Married (87,50%) participants were found to be predominant and to have a general sense of organizational commitment. However, most of them state that they do not have their own role in the formation of organizational commitment.In addition, it has been concluded that woman academicians have positive loyalty with their colleagues and the institution they work for. Discussion – As a result of the research, it was seen that the participation of women in business life was obtained as a result of a great struggle. It is also seen that some parts of the world do not accept women, and in some places it is forbidden for women to work. In addition, there are no written rules or policies for women in institutions. Despite all these negativities, women positively affect the formation of organizational commitment.

Kaynakça

Bişgin, H. (2014). Examination of organizational commitment levels of physical education and sports teachers according to various variables (case study of Kutahya province). Turkish Journal of Sport and Exercise, 16(2), 89-96. doi:10.15314/TJSE.201428111

Bozkurt, Ö., & Yurt, İ. (2013). Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(22), 121-139.

Dikmen, N., & Maden, D. (2012). Kadın Akademisyenlerin Görünmeyen Emeği Üzerine Bir Araştırma: Ordu Üniversitesi Örneği. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(2), 235-250.

Doğan, S., & Kılıç, S. (2007). Örgütsel Bağlılığının Sağlanmasında Personel Güçlendirmenin Yeri ve Önemi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(29), 37-61.

Gökdeniz, K., Erdem, H., & Tikici, M. (2015). Cam Tavan Algısı İle Örgütsel Vatandaşlık İlişkisi: Yükseköğrenim Kurumlarında Görev Yapan Kadın Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 7(13), 125-144.

Güçlü, H. (2006). Turizm Sektöründe Durumsal Faktörlerin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi. Eskişehir: Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Yayınları; no.9.

Klenke, K. (2011). Women in Leadership: Contextual Dynamics and Boundaries. Bingley, England: Emerald Publishing Group Limited. Korkmaz, H. (2016). Yönetimde Kadın ve Cam Tavan Sendromu. Alternatif Politika(Toplumsal Cinsiyet Özel Sayısı II), 95-112.

Kozak, M. (2014). Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yazım ve Yayın Teknikleri. Ankara: Detay Yayıncılık.

Liou, S.-R. (2008). An Analysis of the Concept of Organizational Commitment. Nursing Forum, 43(3), 116-125. doi:10.1111/j.1744-6198.2008.00103.x.

Mason, M. (2010). Sample Size and Saturation in PhD Studies Using Qualitative Interviews. Forum: Qualitative Social Research Socialforschung, 11(3).

Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1997). Commitment in the Workplace: Theory, Research, and Application (Advanced Topics in Organizational Behavior). Sage Publications.

Özdevecioğlu, M. (2003). Algılınan Örgütsel Destek ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 18(2), 113-130.

Suğur, S., & Cangöz, İ. (2016). Üniversite Yönetiminde Kadınların Eksik Temsili Üzerinde Toplumsal İlişkilerinin Rolü. Amme İdaresi Dergisi, 49(3), 89-115.

Şentürk, B. (2015). Çokuz Ama Yokuz: Türkiye'deki Akademisyen Kadınlar Üzerinde Bir Analiz. ViraVerita E-Dergi(2), 1-22.

Ünlü, U. (2017). Kamu Kurumlarında Örgütsel Bağlılık Açısından Örgütsel Sadakatin Önemi. Sayıştay Dergisi(106), 147-162.

Yıldız, S. (2018). Türkiye'de Kadın Akademisyen Olmak. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 8(1), 29-40. doi:10.5961/jhes.2018.245

Yüceler, A. (2009). Örgütsel Bağlılık ve Örgüt İklimi İlişkisi: Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(22), 445-458.

Zefeiti, S. M., & Mohamad, N. A. (2017). The Influence of Organizational Commitment on Omani Public. International Review of Management and Maketing, 7(2), 151-160.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-0712
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2009

9.3b 3.3b