Kurumsal Sürdürülebilirlik Faaliyetlerinin Firma Değeri Üzerine Etkisi: Bist 100 Örneği

Amaç – Günümüzde önemi giderek artan sürdürülebilirlik kavramı, özel sektörde ve kamu sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri yakından ilgilendiren bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurumsal sürdürülebilirlik, işletmelerin ve paydaşların amaçlarına ulaşmasının yanı sıra işletmelerin gelecekte ihtiyaç duyacağı doğal kaynakların korunmasını ve geliştirilmesini sağlayan işletme stratejileridir. Sürdürülebilirlik kavramının önem kazanması ve gelişmesiyle birlikte artık yatırım kararı verecek olan yatırımcılar, sadece finansal raporlardaki veriler ile değil ayı zamanda işletmelerin sosyal sorumluluk ve çevresel faktörlerini de dikkate alarak yatırım kararı vermektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı; işletmelerin sürdürülebilirlik faaliyetleri ile firma değeri arasındaki ilişkinin ortaya konulmasıdır. Yöntem – İşletmelerin sürdürülebilirlik faaliyetleri ile firma değeri arasındaki ilişkinin ortaya konulmasında Regresyon Analizi kullanılmıştır. Çalışmanın veri setini Borsa İstanbul (BIST)’da faaliyet gösteren 100 işletmenin 2018 yılı verileri oluşturmaktadır. Bulgular – Regresyon analizi sonucu işletmelerin sürdürülebilirlik faaliyetleri ile firma değeri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Tartışma – Analiz sonucunda anlamlı bir ilişki bulunamamasının nedeni olarak; Türkiye’de toplumun, yatırımcıların ve işletme paydaşlarının kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımına gerektiği kadar önem vermediği yorumu yapılabilir.

The Impact of Corporate Sustainability Activities on Firm Value: The Case of BIST 100

Purpose – The concept of sustainability, which is of increasing importance nowadays, appears as a concept that closely concerns the enterprises operating in the private and public sectors. Corporate sustainability is the business strategy that ensures the protection and development of the natural resources that enterprises and stakeholders need in the future, as well as achieving their goals. With the development and sustainability of the concept of sustainability, investors will now make an investment decision, taking into account not only the data in the financial reports but also the social responsibility and environmental factors of the enterprises. The aim of this study is to reveal the relationship between sustainability activities of enterprises and firm value. Design/Methodology/Approach – Regression Analysis was used to reveal the relationship between sustainability activities and firm value. The data set of the study consists of 2018 data of 100 enterprises operating in Borsa Istanbul (BIST). Findings – As a result of the regression analysis, no significant relationship was found between sustainability activities and firm value. Discussion – The reason for not finding a significant relationship out of the analysis can be explained by that the society, investors and enterprise stakeholders in Turkey do not pay enough attention to corporate sustainability approach.

Kaynakça

Artiach, T., Lee, D., Nelson, D., and Walker, J. (2010). The Determinants Of Corporate Sustainability Performance, Accounting & Finance, 50(1), 31-51.

Bachoo, K., Tan, R., and Wilson, M. (2013). Firm Value And The Quality Of Sustainability Reporting İn Australia, Australian Accounting Review, 23 (1), 67-87.

Ballou ve Heitger (2005) Ballou, B. & D. L. Heitger. (2005). The Rise Of Corporate Sustainability Reporting: A Rapidly-Growing Assurance Opportunity, Richard T. Farmer School Of Business Miami University. Oxford.

Bieker, T. (2002). Managing Corporate Sustainability with The Balanced Scorecard: Developing A Balanced Scorecard For Integrity Management, Sustainability, Corporations And Institutional Arrangements, University Of St. Gallen.

Burhan, A. H. N., and Rahmanti, W. (2012). The İmpact Of Sustainability Reporting On Company Performance, Journal Of Economics, Business, And Accountancy Ventura, 15 (2), 257-272.

Chapin, F. S., Torn, M. S. and Tateno, M. (1996). Principles of Ecosystem Sustainability, American Naturalist, 148(6), 1016-1037.

Çalışkan, A. Ö. (2012). Sürdürülebilirlik Raporlaması, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 5(1), 41-60.

Çil Koçyiğit, S. ve Gök, G. (2019). Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) “Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algı Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, İksad Yayınevi, Ankara.

Davis, T. (2008). What is Sustainable Development?, Menominee Sustainable Development Institute. http://geodesy.unr.edu/hanspeterplag/library/projects/sustainability/www.menominee.edu-sdi-whatis.htm (Erişim Tarihi: 15.01.2019).

Dyllick, T., and Hockerts, K. (2002). Beyond The Business Case For Corporate Sustainability, Business Strategy And The Environment, 11(2), 130-141.

George, D. and Mallery, P. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference 17.0 Update. 10th Edition, Pearson, Boston.

Gözen, M. (2017). Şirket Değerini Etkileyen Faktörlere Sistematik Bir Yaklaşım, Socıal Scıences Studıes Journal, 3(8), 425-435.

Gujarati, D. N. (2009). Basic Econometrics. Tata McGraw-Hill Education.

Hahn, T. and Scheermesser, M. (2006). Approaches To Corporate Sustainability Among German Companies, Corporate Social Responsibility And Environmental Management, 13, 150–165.

Hair, J. F., Anderson, R. E., Babin, B. J., and Black, W. C. (2010). Multivariate Data Analysis: A Global Perspective. (Vol. 7).

Hernadi, B. H. (2012). Green Accounting for Corporate Sustainability, Club of Economics in Miskolc TMP, 8(2), 23-30.

Hill, K. M. (2007). Sustainability Reporting 10 Years On. http://www.globalreporting.org (Erişim Tarihi: 15.01.2019).

Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara, Turkey: Asil Yayın Dağıtım.

Kutner, M. H., Nachtsheim, C. J., Neter, J., and Li, W. (2005). Applied Linear Statistical Models. Boston: McGraw-Hill Irwin.

Lamberton, G. (2005). Sustainability Accounting- A Brief History And Conceptual Framework, Accounting Forum, 29(1), 7-26.

Moneva, J., Lirio, J. R. and Torres, M. M. (2007). The Corporate Stakeholder Commitment and Social and Financial Performance, Industrial Management & Data System, 107(1), 84-102.

Najjar, B. and Anfimiadou, A. (2012). Environmental Policies And Firm Value. Business Strategy And The Environment, 21(1), 49-59.

Önce, S., Onay, A.ve Yeşilçelebi, G. (2015). Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Türkiye’deki Durum, Journal of Economics Finance And Accounting, 2(2), 230- 252.

Perrini, F. and Tencati, A. (2006). Sustainability And Stakeholder Management: The Need For New Corporate Performance Evaluation And Reporting Systems, Business Strategy and the Environment, 15(5), 296-308.

Reddy, K. and Gordon, L.W. (2010). The Effect Of Sustainability Reporting On Financial Performance: An Empirical Study Using Listed Companies, Journal Of Asia Entrepreneurship And Sustainability, 6(2), 19-42.

Roca, L. C. and Searcy, C. (2012). Sustainable Accounting And Firm Survival: An Empirical Examination of Thai Listed Firms, Journal of Cleaner Production, (20), 103-118.

Russell, S., Haigh, N. and A. Griffiths. (2007). Understanding Corporate Sustainability, Corporate Governance And Sustainability. Chapter 2.

Tokgöz, N. ve Önce, S. (2009). Şirket Sürdürülebilirliği: Geleneksel Yönetim Anlayışına Alternatif, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, XI(I), 249-275.

Wiengarten, F., Lo, C. K. Y. and Lam J. Y. K. (2017). How Does Sustainability Leadership Affect Firm Performance? The Choices Associated With Appointing A Chief Officer Of Corporate Social Responsibility, Journal Of Business Ethics, 140 (3), 477-493.

Weisberg, S. (2005). Applied Linear Regression. John Wiley & Sons. https://www.globalreporting.org (Erişim Tarihi: 03.02.2019).

Kaynak Göster