Kamu Sektöründe Yenilik Yeteneklerinin Kurumsal Performansa Etkisi1

Amaç – Bu çalışma ile Türkiye kamu sektöründe faaliyet gösteren kurumların yenilik yeteneklerinin yenilik performansı ve kurumsal performansa etkisinin araştırılması, ayrıca yenilik performansının yenilik yetenekleri ve kurumsal performans değişkenleri arasındaki ilişkide oynadığı aracılık rolünün incelenmesi hedeflenmiştir. Yöntem – Nedensel araştırma modelinin test edilmesini sağlayacak veriyi elde etmek amacıyla 37 kamu kurumundan 98 adet anket formu toplanmıştır. Bulgular – Yapılan analizler ışığında, yenilik yeteneklerinden, pazarlama yeteneği, stratejik planlama yeteneği, öğrenme yeteneği, üretim yeteneği ve ar-ge yeteneği ile kurumsal performans arasında istatiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. Kaynak dağıtım yeteneği ve pazarlama yetenekleri, yenilik performansına pozitif anlamlı etki etmektedir. Ayrıca, yenilik performansı ile kurumsal performans arasında pozitif bir ilişkiye rastlanmıştır. Yenilik performansının yenilik yetenekleri ve kurumsal performans arasındaki aracılık rolüne ilişkin ise istatistiksel açıdan anlamlı bir bulgu elde edilmemiştir. Tartışma – Araştırma sonuçları yazında yer alan çalışmaların bulguları ile paralellik göstermekte olup, kamu sektöründe yenilik dinamiklerinin özel sektör dinamiklerine benzer bir yapıda olduğu söylenebilmektedir. Kamu sektöründe verimli ve etkili olabilmek için mutlaka sürdürülebilir yenilikçilik becerileri geliştirilmesine odaklanılmalıdır.

The Impact of Innovation Capabilities on Firm Performance in the Public Sector

Purpose – This study aims to explore the impact of innovation capabilities on innovation performance and organizational performance, and to analyze the mediating role of innovation performance in the relationship between innovation capabilities and organizational performance in public sector organizations in Turkey. Design/methodology/approach – 98 questionnaires from 37 public sector organizations have been collected to provide data for testing the relational research model. Findings – Results indicate statistically significant relationships between various innovation capabilities (i.e. marketing capability, strategic planning capability, learning capability, production capability and research and development capability) and organizational performance. Additionally, a positive relationship between innovation performance and organizational performance has been detected. Results showed no significance with regard to the mediating role of innovation performance. Discussion – Results of the study have confirmed findings of previous literature. It can be concluded that dynamics of innovation in the public sector depict similar characteristics with innovation dynamics in the private sector.

Kaynakça

Akın, H. (2009). eTR Ödülleri ile Kamuda İnovasyon, Bilgiçağı, 5(59), 48-50

Akyos, M., (2007), Kamuda inovasyon, http://www.inovasyon.org/pdf/MA.Kamuda.Inovasyon.pdf, (Erişim tarihi: 17 Mayıs 2015).

Avcı, U. (2009). Öğrenme yönelimliliğinin yenilik performansı üzerine etkisi: Muğla mermer sektöründe bir inceleme, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10), 121-138.

Baron, R. M. ve Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations, Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173.

Calantone, R. J., Cavusgil, S. T. ve Zhao, Y. (2002). Learning orientation, firm innovation capability, and firm performance, Industrial Marketing Management, 31(6), 515-524.

Çınar, F. (2014). Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik İlkelerinin Özel ve Kamu Hastanelerinde Uygulanabilirliğinin Kurumsal Performans Üzerine Etkisi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul.

Damanpour, F. (1991). Organizational innovation: A meta-analysis of effects of determinants and moderators, Academy of Management Journal, 34(3), 555-590.

Damanpour, F. ve Schneider, M. (2008). Characteristics of innovation and innovation adoption in public organizations: Assessing the role of managers, Journal of Public Administration Research and Theory, 19(3), 495-522.

De Vries, H., Bekkers, V.J.J.M. ve Tummers, L. (2016). Innovation in the public sector: A systematic review and future research agenda, Public Administration, 94(1), 146-166.

Elçi, Ş. (2006). İnovasyon: Kalkınma ve Rekabetin Anahtarı, İstanbul, Nova Yayıncılık.

Elektronik Kamu Yönetimi Bilgi Sistemi (2018). http://www.kaysis.gov.tr, (Erişim tarihi: 7 Ocak 2019).

Erdil, O. ve Kitapçı, H. (2007). TKY araçlarının kullanımı ve firma yenilikçiliğinin yeni ürün geliştirme hızı ve işletme performansına etkisi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(1), 233-245.

Eren, E., Alpkan, L. ve Erol, Y. (2005). Temel fonksiyonel yeteneklerin firmanın yenilik ve finansal performansına etkileri, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7), 201-224.

Ergin, G. (2012). Performans Değerleme İle Motivasyon Arasındaki İlişki ve Belediye Çalışanları Üzerine Bir Uygulama, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Erkek, D. (2011). Ar-Ge, İnovasyon ve Türkiye, Güney Ege Kalkınma Ajansı, http://geka.gov.tr/Dosyalar/o_19v5e6jpd10591tg915tg1ltt1kav8.pdf , (Erişim tarihi: 2 Şubat 2015).

Gegez, A.E. (2015). Pazarlama Araştırmaları, 5. Baskı, İstanbul, Beta Yayıncılık.

Gökçe, S. G. (2015). Kamuda inovasyon ve Türkiye’deki uygulamaları, Journal of International Management and Social Researches, 3(1), 28-37.

Guan, J. ve Ma, N. (2003). Innovative capability and export performance of Chinese firms, Technovation, 23(9), 737-747.

Guan, J. C., Yam, R. C., Mok, C. K. ve Ma, N. (2006). A study of the relationship between competitiveness and technological innovation capability based on DEA models, European Journal of Operational Research, 170(3), 971-986.

Güler, E. Ö. ve Kanber, S. (2011). İnovasyon aktivitelerinin inovasyon performansı üzerine etkileri: İmalat sanayii uygulaması, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(1), 61-76.

Işık, N. ve Demir, F. (2012). Kamu harcamalarında etkinlik ve verimlilik: Karaman Belediyesi hizmetleri üzerine bir uygulama, Maliye Dergisi, 163, 147-169.

Jiménez-Jiménez, D. ve Sanz-Valle, R. (2011). Innovation, organizational learning, and performance, Journal of Business Research, 64(4), 408-417.

Karamehmet, B. (2012). Starbucks markası ve inovasyon uygulamaları, İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, 2012 Kış (2), 1-25.

Kasımoğlu, M. ve Akkaya, F. (2012). Kamu Kurumlarında İnovasyon, İstanbul, Kültür Sanat Basımevi.

Keskin, H. (2006). Market orientation, learning orientation, and innovation capabilities in SMEs: An extended model, European Journal of Innovation Management, 9(4), 396-417.

Lai, K. H. ve Cheng, T. E. (2005). Effects of quality management and marketing on organizational performance, Journal of Business Research, 58(4), 446-456.

Maldonado-Guzmán, G., Garza-Reyes, J. A., Pinzón-Castro, S. Y. ve Kumar, V. (2018). Innovation capabilities and performance: Are they truly linked in SMEs?, International Journal of Innovation Science, 11(1), 48- 62.

Mone, M. A., McKinley, W. ve Barker III, V. L. (1998). Organizational decline and innovation: A contingency framework, Academy of Management Review, 23(1), 115-132.

Özşahin, M., Ciğerim, E. ve Gök, M. Ş. (2005). Rekabet edebilirlik ve firma performansı ilişkisi üzerine bir saha araştırması, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 143-156.

Öztürk, E. (2006). Teknolojik Yenilik Süreci ve Teknolojik Yenilik Yeterliklerinin Firma Performansı Üzerine Etkisi.

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Strateji Bilimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

Rubera, G. ve Kirca, A. H. (2012). Firm innovativeness and its performance outcomes: A meta-analytic review and theoretical integration, Journal of Marketing, 76(3), 130-147.

Saunders, M., Lewis, P. Ve Thornhill, A. (2000). Research Methods for Business Students, Second Edition, Harlow, Essex, England, Pearson Education Limited.

Shan, J., ve Jolly, D. R. (2012). Accumulation of technological innovation capability and competitive performance: a quantitative study in Chinese electronic information industry:, International Journal of Information and Technology Management, 9(5), 1-18.

Suliyanto, S. ve Rahab, R. (2012). The role of market orientation and learning orientation in improving innovativeness and performance of small and medium enterprises, Asian Social Science, 8(1), 134-145.

Tülübaş Gökuç, Y. (2011). Türkiye Beton Prefabrikasyon Sektöründe Teknolojik Yenilik Yeteneklerinin Kurumsal Performansa Etkisinin Araştırılması, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Bilgisi Programı Doktora Tezi.

Wang, C. H., Lu, I. Y. ve Chen, C. B. (2008). Evaluating firm technological innovation capability under uncertainty, Technovation, 28(6), 349-363.

Yam, R. C., Guan, J. C., Pun, K. F. ve Tang, E. P. (2004). An audit of technological innovation capabilities in Chinese firms: some empirical findings in Beijing, China, Research Policy, 33(8), 1123-1140.

Yam, R. C., Lo, W., Tang, E. P. ve Lau, A. K. (2011). Analysis of sources of innovation, technological innovation capabilities, and performance: An empirical study of Hong Kong manufacturing industries, Research Policy, 40(3), 391-402.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-0712
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2009

6.6b 2.8b