Milliyetçilik, Dindarlık ve Materyalizmin Yerli ve Yabancı Ürünlerin Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi

Amaç – Bu çalışmanın amacı milliyetçilik, dindarlık ve materyalizmin yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti üzerine etkisini ve dindarlığın milliyetçilik ile yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti arasındaki aracı rolünü tespit etmektir. Yöntem – Kolayda örnekleme yöntemi ile Antalya’da ikamet eden 408 katılımcıya çevrimiçi anket uygulanmıştır. Çalışmada; frekans analizi, tanımlayıcı istatistikler, normallik testi, açımlayıcı (keşfedici) faktör analizi, güvenilirlik analizi, korelasyon analizi, regresyon analizi ve aracılık rolüne ilişkin regresyon analizi yapılmıştır. Bulgular – Verilerin normal dağıldığı ve güvenilir olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonucunda; milliyetçiliğin ve dindarlığın yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi olduğu, materyalizmin ise etkisi olmadığı ortaya çıkmıştır. Tüketicilerin yerli ürün satın alma niyeti üzerinde en yüksek etkiyi milliyetçilik göstermiştir. Dolayısıyla mevcut örneklemde, tüketicilerin satın alma niyetlerini yerli üründen yana kullanmasında milliyetçilik ve dindarlık etkili olmaktadır. Ayrıca, dindarlığın; milliyetçilik ile yerli ve yabancı ürünlerin satın alma niyeti arasında kısmi aracılık rolünün olduğu da tespit edilmiştir. Tartışma – Tüketicilerin yerli ürünlere yönelik satın alma niyetlerinde milliyetçiliğin ve dindarlığın etkili olduğu söylenebilir. Dolayısıyla, rekabetin arttığı ortamda, yabancı markalar ülkenin milliyetçi ve dini değerlerini önemsemeli, yerli üretime zararlarının olmadığını ve ürünlerinin helal olduğunu vurgulayan pazarlama stratejileri uygulamalıdır. Yerli markalar ise; ürünlerinde ‘‘yerli’’, ‘‘milli’’ gibi temaları vurgulamalı ve bu yönde pazarlama stratejilerini uygulamalıdır.

The Effect of Nationalism, Religiosity and Materialism on the Purchase Intention of Domestic and Foreign Products

Purpose – The aim of this study is to determine the effect of nationalism, religiosity and materialism on the purchase intention of domestic and foreign products and the mediating role of religiosity between nationalism and purchase intention of domestic and foreign products. Design/ Methodology/ Approach – An online questionnaire was applied to 408 participants residing in Antalya with the easy sampling method. In the study; frequency analysis, descriptive statistics, normality test, exploratory factor analysis, reliability analysis, correlation analysis, regression analysis and regression analysis for mediation role were performed. Findings – The data were found to be normal and reliable. As a result of the analysis; it was revealed that nationalism and religiosity had a significant and positive effect on the purchase intention of domestic and foreign products, and materialism had no effect. The highest impact on consumers' purchase intention of domestic products has shown the level of nationalism. Therefore, in the present sample, the levels of nationalism and religiosity are effective on the consumers' preference to buy domestic products. In addition, it has been determined that religiosity has a partial mediation role between nationalism and purchase intention of domestic and foreign products. Discussion – It can be said that nationalism and religiosity are influential in consumers' purchase intention of domestic products. Therefore, in an environment where competition is increasing, foreign brands should pay attention to the nationalist and religious values of the country and apply marketing strategies that emphasize that there is no harm to domestic production and that their products are halal. Domestic brands should emphasize themes such as ‘‘ domestic ’’, ‘‘ national ’and apply marketing strategies in this direction.

Kaynakça

Akhter, S. H. (2007). Globalization, expectations model of economic nationalism, and consumer behavior, Journal of Consumer Marketing, 24 (3), 142-150.

Allport, G.W. (1950). The Individual and His Religion: A Psychological Interpretation, Macmillian, New York.

Allport, G. W. and Ross, J. M. (1967). Personal religious orientation and prejudice, Journal of Personality and Social Psychology, 5 (4), 432-443.

Balabanis, G., Diamantopoulos, A., Mueller, R. D. and Melewar, T. C. (2001). The impact of nationalism, patriotism and internationalism on consumer ethnocentric tendencies, Journal of International Business Studies, 32 (1), 157-175.

Baron, R. M. and Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations, Journal of Personality and Social Psychology, 51 (6), 1173-1182.

Baughn, C. C. and Yaprak, A. (1996). Economic nationalism: conceptual and empirical development, Political Psychology, 17 (4), 759-778.

Belk, R. W. (1984). Three scales to measure constructs related to materialism: reliability, validity, and relationships to measures of happiness, Advances in Consumer Research, 11 (1), 291-297.

Belk, R. W. (1985). Materialism: trait aspects of living in the material world, Journal of Consumer Research, 12 (3), 265-280.

Chan, K. and Prendergast, G. (2007). Materialism and social comparison among adolescents, Social Behavior and Personality, 35 (2), 213-228.

Dacin, M. T. (1997). Isomorphism in context: the power and prescription of institutional norms, The Academy of Management Journal, 40 (1), 46-81.

Delener, N. (1990). The effects of religious factors on perceived risk in durable goods purchase decisions, Journal of Consumer Marketing, 7 (3), 27-38.

Delener, N. (1994). Religious contrasts in consumer decision behaviour patterns: their dimensions and marketing implications, European Journal of Marketing, 28 (5), 36-53.

Deutsch, K. W. (1969). Nationalism and Its Alternatives, Knopf, New York.

Durkheim, E. (1995). The Elementary Forms of Religious Life, Translated by Karen E. Fields, Free Press, New York.

Druckman, D. (1994). Nationalism, patriotism, and group loyalty: a social psychological perspective, Mershon International Studies Review, 38 (1), 43-68.

Eliot, T. S. (1981). Kültür Üzerine Düşünceler, Çev. Sevim Kantarcıoğlu, Ankara.

Ercan, E. (2010). Giysi satınalmada tüketicinin kararına etkili olan faktörler, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (33), 1-17.

Eroğlu, A. H. ve Bayraktar, S. (2008). Siyasi görüşlerin tüketici tutumlarına etkisi, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 183-200.

Essoo, N. and Dibb, S. (2004). Religious influences on shopping behaviour: an exploratory study, Journal of Marketing Management, 20 (7-8), 683-712.

Freyer, H. (1964). Din Sosyolojisi, Çev. Turgut Kapsüz, AÜİF Yayınları, Ankara.

George, D. and Mallery, P. (2003). SPSS for Windows, Step by Step, A Simple Guide and Reference, Allyn and Bacon, Boston.

Ger, G. and Belk, R. W. (1990). Measuring and comparing materialism cross-culturally, Advances in Consumer Research, 17, 186-192.

Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Felsefe-Yöntem-Analiz, Seçkin Kitabevi, Ankara.

Güven, M. (2012). Kültürün bir unsuru olarak din, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 1 (1), 933-948.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. and Anderson, R. E. (2014). Multivariate Data Analysis, Pearson New International Edition, London.

Hayes, C. J. H. (1926). Essays on Nationalism, Macmillan, New York.

Hayes, C. J. H. (1960). Nationalism: A Religion, Macmillan, New York.

İslamoğlu, A. H. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.

Johnson, H. G. (1965). A theoretical model of economic nationalism in new and developing states, Political Science Quarterly, 80 (2), 169-185.

Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın, Ankara.

Kayıklık, H. ve Kalgı, M. E. (2017). Dinsel yaşayış ölçeği: geçerlik güvenirlik çalışması, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17 (1), 1-19.

Kenevir, F. (2015). Suç, sosyal sapma ve din: suça karışan kadınların dini bağlılık düzeyleri üzerine bir araştırma, Dini Araştırmalar, 18 (46), 233-249.

Kilbourne, W., Grünhagen, M. and Foley, J. (2005). A cross-cultural examination of the relationship between materialism and individual values, Journal of Economic Psychology, 26 (5), 624-641.

King, J. E. and Crowther, M. R. (2004). The measurement of religiosity and spirituality: examples and issues from psychology, Journal of Organizational Change Management, 17 (1), 83-101.

Kilbourne, W. and Pickett, G. (2008). How materialism affects environmental beliefs, concern, and environmentally responsible behavior, Journal of Business Research, 61 (9), 885-893.

Klein, J. G., Ettenson, R. and Morris, M. D. (1998). The animosity model of foreign product purchase: an empirical test in the people's republic of china, Journal of Marketing, 62 (1), 89-100.

Koç, M. (2009). Dindarlık ile benlik saygısı arasındaki ilişki: yetişkinler üzerine ampirik bir araştırma, Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 18 (1), 473-493.

Kosterman, R. and Feshbach, S. (1989). Toward a measure of patriotic and nationalistic attitudes, Political Psychology, 10 (2), 257-274.

Kurt, A. (2009). Dindarlığı etkileyen faktörler, Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 18 (2), 1-26.

Mayda, A. M. and Rodrik, D. (2005). Why are some people (and countries) more protectionist than others?, European Economic Review, 49 (6), 1393-1430.

Meier-Pesti, K. and Kirchler, E. (2003). Nationalism and patriotism as determinants of European identity and attitudes towards the euro, Journal of Socio-Economics, 32 (6), 685-700.

McDaniel, S. W. and Burnett, J. J. (1990). Consumer religiosity and retail store evaluative criteria, Journal of the Academy of Marketing Science, 18 (2), 101-112.

Mokhlis, S. (2008). Consumer religiosity and the importance of store attributes, The Journal of Human Resource and Adult Learning, 4 (2), 122-133.

Mokhlis, S. (2009). Relevancy and measurement of religiosity in consumer behavior research, International Business Research, 2 (3), 75-84.

Mokhlis, S. and Sparks, L. (2007). Consumer religiosity and shopping behaviour in Malaysia, Malaysian Management Journal, 11 (1 & 2), 87-101.

Moschis, G. P. and Churchill, G. A. (1978). Consumer socialization: a theoretical and empirical analysis, Journal of Marketing Research, 15 (4), 599-609.

O'Cass, A. (2004). Fashion clothing consumption: antecedents and consequences of fashion clothing involvement, European Journal of Marketing, 38 (7), 869-882.

Odabaşı, Y. (2017). Tüketim Kültürü Yetinen Toplumdan Tüketen Topluma, Agora Kitaplığı, İstanbul.

Okumuş, E. (2006). Gösterişçi dindarlık, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, VI (2), 17-35.

Özkan, F. (2016). Dinin anlaşılmasında kültürel etki, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 299-314.

Öztürk, A. ve Nart, S. (2016). Materyalizm - moda giyim ilgilenimi - plansız satına alma ilişkisi: üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma, Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2 (3), 45-55.

Parker, R. S., Haytko, D. and Hermans, C. (2009). The perception of materialism in a global market: a comparison of younger chinese and united states consumers, Journal of International Business and Cultural Studies, 1-13.

Rawwas, M. Y. A., Rajendran, K. N. and Wuehrer, G. A. (1996). The influence of worldmindedness and nationalism on consumer evaluation of domestic and foreign products, International Marketing Review, 13 (2), 20-38.

Richins, M. L. (1987). Media, materialism, and human happiness, Advances in Consumer Research, 14 (1), 352-356.

Richins, M. L. (2004). The material values scale: measurement properties and development of a short form, Journal of Consumer Research, 31 (1), 209-219.

Richins, M. L. and Dawson, S. (1992). A consumer values orientation for materialism and its measurement: scale development and validation, Journal of Consumer Research, 19 (3), 303-316.

Shoham, A., Davidow, M., Klein, J. G. and Ruvio, A. (2006). Animosity on the home front: the intifada in Israel and its impact on consumer behavior, Journal of International Marketing, 14 (3), 92-114.

Shukor, S. A. and Jamal, A. (2013). Developing scales for measuring religiosity in the context of consumer research, Middle-East Journal of Scientific Research 13 (Research in Contemporary Islamic Finance and Wealth Management), 69-74.

Sobel, M. E. (1982). Asymptotic confidence intervals for indirect effects in structural equation models, Sociological Methodology, 13, 290-312.

Sood, J. and Nasu, Y. (1995). Religiosity and nationality an exploratory study of their effect on consumer behavior in Japan and the United States’’, Journal of Business Research, 34 (1), 1-9.

Subaşı, N. (2002). Türk(iye) dindarlığı: yeni tipolojiler, İslamiyat, V (4), 17-40.

Terhune, K. W. (1964). Nationalism among foreign and american students: an exploratory study, Conflict Resolution, 8 (3), 256-270.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). Yıllara göre il nüfusları, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist, (Erişim tarihi: 21.06.2019).

Wang, J. (2006). The politics of goods: a case study of consumer nationalism and media discourse in contemporary China, Asian Journal of Communication, 16 (2), 187-206.

Wang, J. and Wang, Z. (2007). The political symbolism of business: exploring consumer nationalism and its implications for corporate reputation management in China, Journal of Communication Management, 11 (2), 134-149.

Ward, S. and Wackman, D. (1971). Family and media influences on adolescent consumer learning, American Behavioral Scientist, 14 (3), 145-427.

Yapıcı, A. (2002). Dini yaşayışın farklı görüntüleri ve dogmatik dindarlık, Ç.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2 (2), 75-118.

Yılmaz, M., Sütütemiz, N. ve Altunışık, R. (2013). Milli kimlik ve tüketici aşinalığının menşe ülke imajı üzerine etkilerinin incelenmesi: Bulgaristan örneği, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9 (20), 19-36.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-0712
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2009

23.1b 8.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Uygulamaları ile İşletme Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ece ÇAĞLAYAN, Ali GÖRENER, Kerem TOKER

Havacılık Sektöründe Güvenlik İklimi Algısı İle Bilgi Teknolojileri Verimliliği Etkileşimi: Uçak Bakım Teknisyenleri Üzerinde Bir Araştırma

GÖKDENİZ KALKIN, Ufuk TÜREN, Yunus GÖKMEN, Haluk ERDEM

Birleşme ve Satın Alma Faaliyetlerinin Firma Performansı Üzerine Etkisi: Bist’te Bir İnceleme

İlkay Öztürk ÇALI, Serkan YEŞİLYURT

Örgütlerde Yöneticiye Duyulan Güvenin, Psikolojik Sözleşme İhlali, Örgütsel Dışlanma ve İş Tatmini Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Melike ARTAR, ZAFER ADIGÜZEL, OYA ERDİL

Örgütsel Sinizm ile İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Kamu ve Özel Sektör Farkı

Uğur DEMİRCİ, MEHMET ALİ TEKİNER

Yatırımcıların Duygusal Zekâ Alt Boyutlarından Stres Yönetimlerinin ve Genel Ruh Hallerinin Aldıkları Yatırım Kararları Üzerine Etkisi

Seda AĞGÜL, BENER GÜNGÖR

Hizmetkâr Liderlik ve Çalışan Davranışlarındaki Rolü: Kırgızistan’da Bir Alan Araştırması

KÜRŞAD EMRAH YILDIRIM

The Factors Affecting Luxury Brand Purchase Intention in Terms of Rational and Emotional Impact in Qatar

Mudallala Muhammed MOUSA

X ve Y Kuşaklarının Marka Kişiliği Algılamalarının Karşılaştırılması: BİM Örneği

Müjde Duygu BİLGİN, KADRİ GÖKHAN YILMAZ

Örgütsel Sinizmin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Yaşın Düzenleyici Rolünün İncelenmesi

MUSTAFA CANBEK, ENGİN KANBUR