Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri: Mersin İlinde Bulunan Bir Vakıf Üniversitesi Üzerine Araştırma

Amaç – Bu çalışma, Mersin ilinde bulunan bir vakıf üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF)’ndeki Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası İlişkiler ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümleri’nde öğrenim sürecine devam eden öğrencilerin, girişimcilik eğilimlerinin ölçülmesi ve ilgili literatüre katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Yöntem – Çalışma kapsamında, öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini ölçmek için Yılmaz ve Sünbül (2009)’ün geliştirmiş olduğu “Girişimcilik Ölçeği” kullanılmıştır. Kolayda örnekleme yöntemiyle, toplamda 267 lisans öğrencisi ankete katılmış olup; elde edilen veriler, “SPSS 23.0” paket programı yardımıyla faktör analizi, frekans analizi ve tanımlayıcı istatistikler yöntemi gerçekleştirilmek suretiyle analiz edilmiştir. Bulgular – Araştırmanın gerçekleştirildiği vakıf üniversitesinin İİBF’si bünyesinde bulunan dört bölümde öğrenim sürecine devam eden lisans öğrencilerinin girişimcilik eğiliminin yaşa göre anlamlı olarak farklılık gösterdiği, ancak cinsiyete ve öğrenim görülen bölümlere göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Tartışma – Öğrencilerin, lisans eğitim sürecinin ilerleyen aşamalarına gelindikçe, girişimcilik bilincinin artmakta olduğu ve gelecekte de kendi işlerini kurma eğilimlerinin bu anlamda olumlu yönde etki göstermeye devam edeceği öngörülmektedir.

Entrepreneurship Tendencies of University Students: A Research on A Foundation University in Mersin

Purpose – This study aims to measure the entrepreneurship tendencies of the students who are studying in the International Business, International Finance and Banking, International Relations and International Trade and Logistics Departments in the Faculty of Economics and Administrative Sciences at a foundation university in Mersin and to contribute to related literature. Design/methodology/approach – In the context of this study, the "Entrepreneurship Scale" developed by Yılmaz and Sünbül (2009) was used to identify the students’ entrepreneurship tendencies. The data were collected by questionnaires from 267 undergraduate students through an easy sampling method and were analyzed by factor analysis, frequency analysis, and descriptive statistics by using SPSS 23.0 programme. Findings – This research was carried out in all of the departments within the Faculty of Economics and Administrative Sciences’ undergraduate students who keep on their education process. It was identified that entrepreneurship tendency was significantly different accordingly with age; however, there was no statistically significant difference identified accordingly with gender and the departments studied. Discussion – It has been foreseen that, as the students progress to the advanced stages of the undergraduate education process, the tendencies of entrepreneurship have been increasing and the tendencies to set up their own businesses have been continuing to have a positive effect in the future.

Kaynakça

Aksel, İ., Bağcı, Z. (2016). “Girişimcilik Eğilimi; Bir Kamu Üniversitesinin İİBF’ sinde Öğrenim Gören Son Sınıf Öğrencilerinde Bir Araştırma”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, Cilt 5, Sayı 7, ss. 2120-2133.

Akyüz, K. C., Gedik, T., Aydın, A. Yıldırım, İ., Akyüz, İ. (2009). “Orman Fakülteleri Son Sınıf Öğrencilerinin Meslek Tercihleri ve Girişimcilik Yetenekleri”, Uluslararası İktisadi ve İdari Çalışmalar Dergisi, 1(3), ss. 139-157.

Arslan, K. (2002). “Üniversiteli Gençlerde Mesleki Tercihler ve Girişimcilik Eğilimleri”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Sayı 6, ss. 1-11.

Balaban, Ö., Özdemir, Y. (2008). “Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Sakarya Üniversitesi İİBF Örneği”, Girişimcilik Cilt 3, Sayı 2, ss. 133-147.

Başar, M. (2014). Akademik girişimcilik. Kuruluş finansmanı ve şirketleşme süreci. Ankara: Nisan Kitabevi.

Belas, J., Ključnikov, A. (2016). The Most Important Attributes of Entrepreneurs. Case Study of the Environment of Czech SMEs. International Journal of Entrepreneurial Knowledge, 4(1), 104-111.

Bird, B. (1988). Implementing Entrepreneurial Ideas: The Case for Intention. Academy of management Review, 13(3), 442-453.

Bozkurt, Ö., Aslan, Z., Göral, M. (2011), “Yükseköğretimde Verilen Girişimcilik Eğitiminin Öğrencilerin Girişimcilik Eğitimine Etkisi”, Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, 27- 29 mayıs, İstanbul, 2(7) 822-833.

Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö., Özkahveci Ö., Demirel F. (2004). “Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4 (2), ss. 207-239.

Çakır, A. (2014). “Faktör Analizi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Doktora Tezi.

Dündar, S., Ağca, V. (2007). “Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisans Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin İncelenmesine İlişkin Ampirik Bir Çalışma,” Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(1), ss. 121-142.

Espiritu-Olmos, R., Sastre-Castillo, M. A. (2015). Personality Traits Versus Work Values: Comparing Psychological Theories on Entrepreneurial Intention. Journal of Business Research, 68(7), 1595-1598.

Farrington, S., Gray, B., Sharp, G. (2012). “The Influence of Gender and Ethnicity on the Perceptions of an Entrepreneurial Career in the South African Context.” The Southern African Journal of Entrepreneurship and Small Business Management, 5(1): 1–23.

Ferri, L., Ginesti, G., Spanò, R., Zampella, A. (2018). Exploring the Entrepreneurial Intention of Female Students in Italy. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 4(3), 1-10.

Field, A. (2000). “Discovering Statistics Using SPSS For Windows”, London - Thousand Oaks – New Delhi: Sage Publications.

Fielden, S.L., Davidson, M.J., Dawe, A.J., Makin, P.J. (2003), “Factors inhibiting the economic growth of female owned small businesses in North West England”, Journal of Small Business and Enterprise Development, 10(2), ss. 152-166.

Garanti Bankası. (2018). Girişimci El Kitabı. Garanti Yayınları, İstanbul.

Güner, H., Korkmaz, A. (2010). “ KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi - Girişimcilik İlişkisi: Eğitim Alıp İş Kurmayanlar Üzerine Bir Araştırma”, İş ve Hayat Dergisi, 2(4), ss. 155-182.

Güney, G. Ö., Karataş, A. (2018).Genç Girişimciler Ve İktisadi Kalkınma İlişkisi Bağlamında Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Değerlendirme. Mesleki Bilimler Dergisi, 7(2), ss. 83-98.

Gürbüz, H. (2008), “Girişimcilik Eğilimiyle İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Öğrencilerinde Bir Uygulama”, 2. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, 7-10 Mayıs, Bişkek, 485-493.

Güreşçi, E. (2014). “Girişimcilik Eğilimi Üzerine Bir Araştırma: İspir Hamza Polat MYO Örneği”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 9(1), ss. 26-28.

İkiz, N. A. (2011). Otel İşletmelerinde İç Girişimciliği Etkileyen Örgüt İçi Faktörlere İlişkin Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Karabulut, E. O., Doğan, P. K. (2018). Investigation of Entrepreneurship Trends and General Competency Levels of University Students Studying at Faculty of Sports Sciences. Journal of Education and Training Studies, 6(4), 212-220.

Kaygın, E., Güven, B. (2015). Girişimcilik: Temel Kavramlar, Girişimcilik Türleri, Girişimcilikte Güncel Konular, Yazın Matbaacılık, İstanbul.

Kirkwood, J. (2009). Is a lack of self-confidence hindering women entrepreneurs?. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 1(2), 118-133.

Korkmaz, O. (2012). “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 9 (2), ss. 209-226.

Kozubíková, L., Dvorský, J., Cepel, M., Balcerzak, A. P. (2017). Important Characteristics of an Entrepreneur in Relation to Risk Taking: Czech Republic Case Study. Journal of International Studies, 10(3), 220-233.

Kozubíková, L., Vojtovič, S., Rahman, A., Smrčka, L. (2016). The Role of Entrepreneur´s Gender, Age and Firm´s Age in Autonomy. The Case Study from the Czech Republic. Economics and Sociology, 9(2), 168-182.

Lee, L., Wong, P. K., Foo, M. D. (2009). Antecedents of Entrepreneurial Propensity: Findings from Singapore, Hong Kong and Taiwan. Munich Personal RePEc Archive, 1-53.

Mangasini, A. (2015). Entrepreneurship Education and Business Start-Up: Assessing Entrepreneurial Tendencies Among University Graduates in Tanzania (Doctoral dissertation, Sokoine University of Agriculture).

Mariotti, S., Glackin, C. (2016). “Entrepreneurship Starting and Operating A Small Business”, Pearson Education Limited, Fourth Edition.

Ndofirepi, T. M., Rambe, P., Dzansi, D. Y. (2018). An exploratory study on the gender-based differences in entrepreneurial intention and its antecedents amongst students of a South African University of Technology. Southern African Business Review, 22(1).

Ozaralli, N., Rivenburgh, N. K. (2016). Entrepreneurial Intention: Antecedents to Entrepreneurial Behavior in the USA and Turkey. Journal of Global Entrepreneurship Research, 6(1), 1-32.

Özdemir, A., Özgüner, M., Alkış, H. (2018). Üniversitelerde Verilen Girişimcilik Eğitimi Girişimci Kişilik Özelliklerini Nasıl Etkiler? Deneysel Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 21(2), ss. 430-447.

Păunescu, C., Popescu, M., Duennweber, M. (2018). Factors Determining Desirability of Entrepreneurship in Romania. Sustainability, 10(11), 1-22.

Polas, M. R. H., Bhattacharjee, A., Raju, V., Hossain, M. I. (2019). Demographic Factors Influence on the Tendency to Become Entrepreneur: Estimating the Antecedents and Consequences of Entrepreneurial Tendency. International Journal of Management and Sustainability, 8(1), 48-60.

Serino, L., Buccino, G. (2019). Entrepreneurial Intentions among Italian Students: The Role of Gender. International Journal of Academic Research Business and Social Sciences, 9(3), 1309–1326.

Siyanbola, W. O., Afolabi, O. O., Jesuleye, O. A., Egbetokun, A. A., Dada, A. D., Aderemi, H. O., Razak, M. (2009). Determinants of Entrepreneurial Propensity of Nigerian Undergraduates: An Empirical Assessment. International Journal of Business Environment, 5(1), 1-28.

Solunoğlu, A., İkiz, N. A. (2017). “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri”, Journal of Recreation and Tourism Research, 4(2), ss. 44-57.

Şen, E., Aslan, İ. (2017). “Girişimci Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisi”, Journal of Social and Humanities Sciences Research, 4(15), ss. 1847-1855.

Tatlıdil, H. (2002). “Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz”, Akademi Matbaası.

Torres Velásquez, J. A., Valencia Arias, A., Bermúdez Hernández, J., Díez Echavarría, L. F., Urrego Marín, M. L., Pérez, M., Orlando, F. (2018). Characterization of entrepreneurial intention in University Students as from Systemic Entrepreneurship Intention Model: A case study.

Türkmen, M., İşbilir, U. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Sosyo- Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(2), ss. 18-28.

Uygun, M., Mete, S., Güner, E. (2012). Genç Girişimci Adayların Girişimcilik Eğilimi ve Girişimcilik Özellikleri Arasındaki İlişkiler. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(2), ss. 145-156.

Van der Lingen, E., Van Niekerk, G. (2015). Entrepreneurship traits of Science, Engineering and Technology (SET) students. The Southern African Journal of Entrepreneurship and Small Business Management, 7(1), 117-144.

Yalçınsoy, A., Aksoy, C. (2018). Girişimcilik Eğilimlerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. Business and Economics Research Journal, 9(4), 901-909.

Yaşlıoğlu, M. (2017). “Sosyal Bilimlerde Faktör Analizi ve Geçerlilik: Keşfedici ve Doğrulayıcı Faktör Analizlerinin Kullanılması”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 46, ss. 74-85.

Yıldız, D., Uzunsakal, E. (2018). “Alan Araştırmalarında Güvenirlik Testlerinin Karşılaştırılması ve Tarımsal Veriler Üzerine Bir Uygulama”, Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), ss. 14-28.

Yılmaz, E., Sünbül A. (2009). “Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), ss. 195-203.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-0712
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2009

9.1b 3.3b