Serum Immunoglobulin Concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian Calves and Their Relationship with Growth Characteristics / Esmer ve Siyah Alaca Buzağıların Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonları ve Bunların Büyüme ve Gelişme Özellikleri ile İliş

ABSTRACT : Serum IgG and IgM concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian calves at 2 days of age, weaning, 1 and 4 months of ages were determined in the study. The effect of breeds on the concentration of serum immunoglobulins at various ages was statistically insignificant except for IgM concentration at 2 days of age. Sex had only significant influence (P<0.01) on the IgM concentration obtained at weaning, and female calves had higher IgM concentration than male ones. The correlation (r = -0.39) between IgG concentration and daily weight gains in the period from birth to weaning was found to be negative and highly significant (P<0.01). Also, highly significant and negative relationships between IgM concentration determined at weaning and weights obtained at different stages of growth were determined.Key Words: Immunoglobulins, Calves, Brown Swiss, Holstein Friesian, GrowthEsmer ve Siyah Alaca Buzağıların Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonları ve Bunların Büyüme ve Gelişme Özellikleri ile İlişkileri ÖZET : Bu çalışmada, 2 günlük, sütten kesim, 1 ve 4 aylık yaşlardaki Esmer ve Siyah Alaca buzağıların serum IgG ve IgM konsantrasyonları saptanmıştır. İki günlük yaştaki IgM konsantrasyonu hariç, farklı yaşlardaki serum immunoglobulin konsantrasyonları üzerine ırkın etkisi istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. Sadece, cinsiyetin sütten kesimdeki IgM konsantrasyonu üzerine etkisi önemli olmuş, dişi buzağıların IgM konsantrasyonu erkeklerden daha yüksek bulunmuştur. Doğumdan sütten kesime kadar olan dönemde günlük canlı ağırlık artışı ve IgM konsantrasyonu arasında negatif ve çok önemli derecede (P<0.01) bir korelasyon (r = -0.39) saptanmıştır. Ayrıca, sütten kesimde ölçülen IgM konsantrasyonu ile büyümenin farklı dönemlerinde belirlenen ağırlıklar arasında çok önemli negatif bir ilişki belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler: İmmunoglobulinler, buzağılar, Esmer, Siyah Alaca, Büyüme
Anahtar Kelimeler:

-

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi-Cover
  • ISSN: 1300-9036
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: AVES Yayıncılık
Sayıdaki Diğer Makaleler

Bitki Geliºiminin Benzetimi (Simülasyonu) (Ceres-Wheat Modeli) / Simulation of Crop Growth (Ceres-Wheat Model)

Senih YAZGAN, Dilruba TATAR

Bitki Genetik Mühendisliği ve Ekonomik Öneme Sahip Bazı Bitkilerde Genetik Mühendisliği Uygulamaları / Plant Genetic Engineering and Its Applications on Economically Important Plants

Ahmet Metin KUMLAY, Atilla DURSUN

Daphan Ovası topraklarının sulu arazi tasnif satandartlarına göre sınıflandırılması ve toprak koruma önlemlerinin seçimi

Ali Kılıç ÖZBEK

Ridit Analizi ve Uygulanması / Ridit Analysis and Its Use

Ömer C. Bilgin

Çanakkale İlinde sanayi ve çevre ilişkisi üzerinde bir araştırma

Abdullah KELKİT

Siyah-Alaca ve Esmer ineklerde CMT skoru ile bazı süt verim özellikleri arasındaki ilişkiler

Ömer AKBULUT, Naci TÜZEMEN, Armağan ÇOLAK, Bahri BAYRAM, Nilüfer SABUNCUOĞLU

Bayburt İli Kop ve Burnazdere Havzalarında yonca yetiştiriciliğinde problemler ve bazı tavsiyeler

Yunus SERİN

Gıda Ürünlerinde Pazarlama Marjı ve Cebirsel Analiz / Marketing Margins and Algebraic Analysis in Food Products

Yavuz TOPCU

Serum Immunoglobulin Concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian Calves and Their Relationship with Growth Characteristics / Esmer ve Siyah Alaca Buzağıların Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonları ve Bunların Büyüme ve Gelişme Özellikleri ile İliş

Ömer Akbulut, Bahri Bayram, Mete Yanar, Sait Keleş

Geleneksel Erzurum Evlerinde Mekan Kullanımı / The Use of Place Traditional Erzurum Houses

Sevgi YILMAZ, M. Akif IRMAK, Murat ZENGİN