Tahirova Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Döl Ve Süt Verim Özellikleri. 1. Süt Verim Özellikleri / Milk Yield and Reproduction Characteritics of Holstein Friesian Cattle Raised in Tahirova Agricultural Facility. 1. Milk Yield Traits

ÖZET: Bu araştırmanın amacı Siyah Alaca sığırların süt verim özelliklerine ait tanımlayıcı değerleri ve verim özelliklerine çevre faktörlerinin etkilerini belirlemektir. Bu amaçla, Tahirova Tarım İşletmesinde yetiştirilen 105 baş Siyah Alaca sığırın 1990-1999 yılları arasındaki süt verim özellikleri incelenmiştir. Süt verim özelliklerinden laktasyon süresi, laktasyon süt verimi, 305 günlük süt verimi, EÇ-305 günlük süt verimi ve kuruda kalma süresi için ortalamalar sırasıyla, 311.02±32.42 gün, 6311.68±74.91 kg, 6170.85±67.06 kg, 6659.75±157.43 kg, 68.09±1.49 gün olarak saptanmıştır. Laktasyon süt verimi, 305 ve EÇ-305 günlük süt verimine verim yılının ve laktasyon sırasının etkisi; laktasyon süresine verim yılının; 305 günlük süt verimine buzağılama mevsiminin etkisi önemli bulunmuştur (P<0.05). Buzağılama yaşının bütün özelliklere etkisi önemsiz bulunmuştur.Anahtar kelimeler: Siyah Alaca, süt verim özellikleri, sığır.Milk Yield and Reproduction Characteritics of Holstein Friesian Cattle Raised in Tahirova Agricultural Facility. 1. Milk Yield Traits ABSTRACT: The aim of this study is to determine descriptive values for milk yield characteristics of Holstein cows and to determine the effects of environmental factors on these characteristics. For this purpose, milk records obtained from 105 cows raised at the Tahirova Agricultural Facility between 1990 and 1999 were investigated. Means for lactation length, lactation milk yield, 305-day milk yield, 305-ME milk yield and length of dry period from milk yield traits were determined as 311.02±32.42 days, 6311.68±74.91 kg, 6170.85±67.06 kg, 6659.75±157.43 kg and 68.09±1.49 days, respectively. The effects of milk production year and parity on lactation milk yield, 305-day milk yield and 305-ME milk yield were significant (P<0.05). The effect of calving year on length of lactation and calving season on 305-day milk yield were significant (P<0.05). The effect of calving age on all the characteristics was not significant.Key words: Holstein, dairy performance, cattle.
Anahtar Kelimeler:

-

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi-Cover
  • ISSN: 1300-9036
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: AVES Yayıncılık
Sayıdaki Diğer Makaleler

Tahirova Tarım İşletmesinde yetiştirilen siyah alaca sığırların döl ve süt verim özellikleri 1.Süt verim özellikleri

Galip BAKIR, Ayşe ÖZÇAKIR

Harran Ovası Koşullarında Kısıntılı Sulamanın II. Ürün Mısır Verimine ve Bitki Gelişimine Etkisi / Effect of Deficit Irrigation on Yield and Growth of Second Crop Corn in Harran Plain Conditions

Halil KIRNAK, Cafer GENÇOĞLAN, Veli DEĞİRMENCİ

Bitki Genetik Mühendisliği ve Ekonomik Öneme Sahip Bazı Bitkilerde Genetik Mühendisliği Uygulamaları / Plant Genetic Engineering and Its Applications on Economically Important Plants

Ahmet Metin KUMLAY, Atilla DURSUN

A Research on Applicability of Greenhouse Sheep Barns in Bursa Conditions / Sera Tipi Ağılların Bursa Koşullarında Uygulanma Olanaklarının Araştırılması

Ercan ŞİMŞEK, Erkan YASLIOĞLU, İsmet ARICI

Asit Yağmurlarının Canlılar Üzerine Etkileri / The Effects on Organsms of Acid Rains

Canan KANT, Tülay KIZILOĞLU

Daphan Ovası topraklarının sulu arazi tasnif satandartlarına göre sınıflandırılması ve toprak koruma önlemlerinin seçimi

Ali Kılıç ÖZBEK

Siyah-Alaca ve Esmer İneklerde CMT Skoru ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler / Relationships Between CMT Scores and Some Milk Yield Traits in Holstein Friesian and Brown Swiss Cows

Nilüfer Sabuncuoğlu, Armağan Çolak, Ömer Akbulut, Naci Tüzemen, Bahri Bayram

Serum Immunoglobulin Concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian Calves and Their Relationship with Growth Characteristics / Esmer ve Siyah Alaca Buzağıların Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonları ve Bunların Büyüme ve Gelişme Özellikleri ile İliş

Ömer Akbulut, Bahri Bayram, Mete Yanar, Sait Keleş

Evaluation of Transparency, Temperature, Dissolved Oxygen Content and pH Level of Erzurum Porsuk Puddle Water in Terms of Fish Culture / Erzurum Porsuk Göletinin Berraklık, Su Sıcaklığı, Çözünmüş Oksijen Miktarı ve pH Seviyesinin Kültür Balıkçılığı Yönünd

Telat Yanık, E. Mahmut Kocaman, Özer Ayık, Muhammed Atamanalp

Serum immunoglobulin concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian calves and their relationship with growth characteristics

Mete YANAR, Sait KELEŞ, Bahri BAYRAM, Ömer AKBULUT