Çanakkale İlinde sanayi ve çevre ilişkisi üzerinde bir araştırma

Çanakkale, doğal, tarihi, turistik ve kültürel kaynaklarıyla önemli bir cazibe merkezidir. Özellikle kentsel ve sanayi yerleşimleri planlamalarında ekolojik faktörlerin dikkate alınmaması sonucunda Çanakkale'de çeşitli çevre sorunları ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, sanayi yerleşimlerinin çevreye olan etkileri incelenmiş, uygulamalardaki sorunlar ortaya konulmuş ve çözüm önerileri getirilmiştir.

A research on the relation of industry and environment in Çanakkale city

Çanakkale is an important attraction center with its natural, historical, touristical and cultural sources. The various environmental problems were occured in Çanakkale because ecological components were not taken into cosideration while plannings such as urban industrial settlement were made. In this study, the effects of industrial settlements that effect the environment were examined, and problems in application were brought up and suggestions for solving were proposed.

___

 • Anonim, 1984. Sanayi Yer Seçiminde Çevresel Faktörler ve Çevresel Etki İrdelemesi. Türkiye 8. Dünya Şehircilik Günü. 1,2,3 Kasım 1984,101-123, Adana.
 • Anonim, 1997a. Türkiye Çevre Atlası - 96. T.C. Çevre Bakanlığı, Milli Eğitim Basımevi, Yayın No: 4, 424, istanbul.
 • Anonim, 1997b. İllere Göre Şehir ve Köy Nüfusları. T.C. Başbakanlık D.İ.E. Matbaası, Ankara.
 • Anonim, 1998. Çanakkale. T.C. Çanakkale Valiliği, Örs Matbaacılık, 159, İzmir. Anonim, 1999a. Çanakkale îli Arazi Varlığı. T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, 136, Ankara.
 • Anonim, 1999b. Çanakkale Meteoroloji İstasyonu İklim Raporları, Çanakkale. Anonim, 2000. Çanakkale İli Çevre Durum Raporu. T.C. Çanakkale Valiliği İl Çevre Müdürlüğü, 252, Çanakkale.
 • Anonim, 2001. Çanakkale İli Sanayi Durumu. Çanakkale Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, 77 - 96, Çanakkale.
 • Arapkirlioğlu, K., 1996. Çevre Boyutunun Planlamaya Katılımı Açısından Eşik Analizleri ve Taşıma Kapasiteleri. Plancı Gözüyle Kalkınma - Çevre ve Çevresel Etki Değerlendirmesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası, 3 - 42, Ankara.
 • Atabay, S., 1991. Avrupa Ekonomik Topluluğunun Çevre Koruma Mevzuatı ve Türkiye. Çevreye Uyumlu Planlama Araçları ve Politikaları Sempozyumu, İstanbul.
 • Ayaşlıgil., T., 1997. Kent Gelişim Sürecinde Açık ve Yeşil Mekan Gereksiniminin Çanakkale Örneğinde İncelenmesi. İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (Basılmamış Doktora Tezi), İstanbul.
 • Gürdal, M., 1997, Çanakkale lli'nin 2000'li Yıllarda Türkiye'de Sürdürülebilir Turizm ve Kalkınma Olgusu İçindeki Yeri ve önemi. Yerleşim ve Çevre Sorunları: Çanakkale îli, 9-13 Eylül 1996, İzmir.
 • Kantarcı, D., 1991, Türkiye'de Kara ve Su Ekosistemleri Üzerindeki Antropojen Etkiler ve Çevreye Etkinin Değerlendirilmesi (ÇED) Konusu. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), T.Ç.S.V. Yayını, 87-127, Ankara.
 • özer, A.Ö., Arapkirlioğlu, K., Erol, C, 1996. Sürdürülebilir Kalkınma, Çevre Planlama ve Çevresel Etki Değerlendirmesi. Plancı Gözüyle Kalıkınma, Çevre ve Çevresel Etki Değerlendirmesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası, 3 - 42, Ankara.
 • Özkan, B., 1983. Türkiye'de Çevre Planlama ve Eğitimi Sorunları. Çevre Koruma, Sayı: 16,27., İstanbul.
 • Uslu, O., 1991. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yaklaşımı, Tarihçesi ve Tanımı. Çevre Üzerine, T.Ç.S.V. Yayını, önder Matbaası, 150 - 163, Ankara.
 • Yücel, M., Altunkasa, M.F., Uslu, C, Peker, N., 1996. Adana Kentsel Alanının Tarihi Süreç İçerisinde Tarımsal Alan Kayıplarına Etkisi. Tarım - Çevre İlişkileri Sempozyumu, 13-15 Mayıs 1996, 599 - 607, Mersin.
 • Webster, D.H., 1958. Urban Planning and Municipal Public Policy. Harper & Brothers, Publishers, 572, New York.
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi-Cover
 • ISSN: 1300-9036
 • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
 • Yayıncı: AVES Yayıncılık
Sayıdaki Diğer Makaleler

Çanakkale İlinde sanayi ve çevre ilişkisi üzerinde bir araştırma

Abdullah KELKİT

Tahirova Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Döl Ve Süt Verim Özellikleri. 1. Süt Verim Özellikleri / Milk Yield and Reproduction Characteritics of Holstein Friesian Cattle Raised in Tahirova Agricultural Facility. 1. Milk Yield Traits

Ayşe Özçakır, Galip Bakır

Çanakkale İlinde Sanayi ve Çevre İlişkisi Üzerinde Bir Araştırma / A Research on The Relation of Industry and Environment in Çanakkale City

Abdullah KELKİT

Evaluation of Transparency, Temperature, Dissolved Oxygen Content and pH Level of Erzurum Porsuk Puddle Water in Terms of Fish Culture / Erzurum Porsuk Göletinin Berraklık, Su Sıcaklığı, Çözünmüş Oksijen Miktarı ve pH Seviyesinin Kültür Balıkçılığı Yönünd

Telat Yanık, E. Mahmut Kocaman, Özer Ayık, Muhammed Atamanalp

Tahirova Tarım İşletmesinde yetiştirilen siyah alaca sığırların döl ve süt verim özellikleri 1.Süt verim özellikleri

Galip BAKIR, Ayşe ÖZÇAKIR

Harran Ovası koşullarında kısıntılı sulamanın II.ürün mısır verimine ve bitki gelişimine etkisi

Halil KIRNAK, Veli DEĞİRMENCİ, Cafer GENÇOĞLAN

Harran Ovası Koşullarında Kısıntılı Sulamanın II. Ürün Mısır Verimine ve Bitki Gelişimine Etkisi / Effect of Deficit Irrigation on Yield and Growth of Second Crop Corn in Harran Plain Conditions

Halil KIRNAK, Cafer GENÇOĞLAN, Veli DEĞİRMENCİ

Daphan Ovası topraklarının sulu arazi tasnif satandartlarına göre sınıflandırılması ve toprak koruma önlemlerinin seçimi

Ali Kılıç ÖZBEK

Daphan Ovası Topraklarının Sulu Arazi Tasnif Standartlarına Göre Sınıflandırılması ve Toprak Koruma Önlemlerinin Seçimi / Classification of Daphan Plain Soils Based on Irrigated Land Classifacation Standards and Selection of Soil Conservation Methods

Ali Kılıç ÖZBEK

Evaluation of transparency, temperature, dissolved oxygen content and level of Erzurum Porsuk puddle water in terms of fish culture

Telat YANIK, Özer AYIK, E.Mahmut KOCAMAN, Muhammed ATAMANALP