Daphan Ovası topraklarının sulu arazi tasnif satandartlarına göre sınıflandırılması ve toprak koruma önlemlerinin seçimi

: Bu çalışmada; Kuzgun barajından sulanacak olan, Daphan ovası topraklarının sulu arazi tasnif standartlarına göre sınıflandırılması ve kullanım potansiyellerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Daphan ovası topraklarını sınırlayan en önemli faktörler arasında ağır bünye, yetersiz toprak derinliği, mikro topografya, taşlılık ve tesviye gelmektedir, inceleme alanında; 490 ha arazi 1.sınıf, 18 538 ha arazi 2. sınıf, 10 851 ha arazi 3. sınıf, 495 ha'ı 4. sınıf sulanabilir ve l 322 ha arazi ise 5. sınıf (geçici olarak sulanamaz) arazi olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen arazi sınıflarına göre topografık eğimi %2-12 ve toprak profil derinliği 0-90 cm arasında olan Daphan ovası tarım arazilerinde bitki artıklı tarım, düzeç eğrili tarım, şeritsel tarım ve yağmurlama sulama yönteminin seçimi gibi teknik ve kültürel toprak koruma önlemleri alınmalıdır.

Classification of Daphan Plain soils based on irrigadet land classifacation standards and selection of soil conservation methods

This study was undertaken to classify Daphan plain soils according to irrigated land classification standards and to define land use potential of the plain. The most important factors that limit the use of plain soils are heavy- texture, limited soil depth, micro relief, stoniness and land clustering. In the study area, 490 ha land has been classified as 1. Class, 18 538 ha land as 2. Class, 10 851 ha land as 3. Class, 495 ha land as 4. Class irrigatable, and 1 322 ha land as 5. Class ( non- irrigatable temporarily). It was suggested that farming with plant residues and contour farming techniques should be adapted, and spring irrigation methods should be used for soil conservation purposes in the plain in which slope varies 2-12% and soil depth 0-90 cm.

___

 • Agah, H., 1995. Ülkemizde Sulu Tarımın Yeri. Tarımda Su Yönetimi ve Çiftçi Katılımı Sempozyumu. TMMOB Ziraat Müh. Odası, 105-109, Ankara
 • Akgül, M., 1994a. Daphan ovası topraklarının temel toprak etütleri I. bazı fiziksel ve kimyasal özellikler. Atatürk Üni. Ziraat Fak. Yay. 25. No: 2, 223-237., Erzurum.
 • Akgül, M., 1994b. Daphan ovası topraklarının arazi kullanım yetenek sınıflaması. Atatürk Üni. Ziraat Fak. Yay. 25. No: 1, 14-29., Erzurum.
 • Anonymous, 1979a Erzurum Projesi Yapılabilirlik Raporu, Cilt I, (Metin) DSİ. Gen. Müd. VIII. Böl. Müd.,
 • Anonymous, 1979b Erzurum Projesi Yapılabilirlik Raporu, Cilt II, (Çizimler) DSİ. Gen. Müd. VIII. Böl. Müd., Erzurum.
 • Anonymous, 1995. Erzurum Projesi Daphan ve Gelinkaya Cazibe ve Daphan Çoraklar Pompaj Sulamaları Erzurum. Planlama Drenaj Raporu. DSt. Gen. Müd. VIII. Böl. Müd. Yayın No: 2119, Erzurum,
 • Anonymous, 1996, Uygun Sulama Yönteminin Seçimini Etkileyen Faktörler. D Sî Gen. Müd. Etüd Plan Daire Baş. Toprak ve Drenaj Seminer Tebliğleri, Karataş- Adana.(Yayınlanmamış).
 • Esen.T., 2000. Yağmurlama Sulama Sisteminin Üstünlükleri. Yağmurlama Sulama Yöntemi ve Maliyeti. DSÎ Gen. Müd. Yayınları, Ankara.
 • Gülsün, G.K.,1984. Arazi Sınıflandırma Çalışmaları. Devlet Su İşleri Gen. Müd. Toprak ve Drenaj Şb. Müd. Yayınları No: 1, Ankara.
 • Hakgören, F., 1972. Yukarı Pasinler Ovası Toprak ve Su Koopareatif Sahasındaki Toprakların Sulama Yönünden Problemleri Çözüm Yollan ile Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Erzurum.
 • Öztürk, F., 1995. Sulanan Arazilerde Sedimantasyon Sorunu ve Kontrol Önlemleri.V. Uluslar arası Kültürteknik Kon.Bildiri Kitabı, Antalya.
 • Özbek, A.K., Sönmez, K., 1998. Doğu Anadolu Bölgesi Topraklarının Erozyona Uğrama Eğilimleri Doğu Anadolu Tarım Kongresi Cilt II, 1565-1574., Erzurum.
 • Taysun, A., Çanga, M., Uysal, ,H., Erpul, G.,-1995. Toprak Erozyonu ve Koruma Önlemleri.Türkiye Ziraat Müh. IV. Teknik Kongresi No: 26, Ankara.
 • Toprakoğlu, H., 3.974. Sulu Ziraat Arazi Tasnif. Uluslar Arası Sulama ve Drenaj Komisyonu Türk Milli Komitesi Teknik Rehberi. Yayın No:4, Ankara.
 • Sönmez, K., 1994. Toprak Koruma. Atatürk Ünîv. Ziraat Fak.Yayınları No: 169, 139-163 Erzurum.
 • Soil Survey Lab. Staff., 1992. Soil Survey Laboratory Methods Manual. USDA- SCS- NSSC. Raport no : 42
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi-Cover
 • ISSN: 1300-9036
 • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
 • Yayıncı: AVES Yayıncılık
Sayıdaki Diğer Makaleler

Daphan Ovası topraklarının sulu arazi tasnif satandartlarına göre sınıflandırılması ve toprak koruma önlemlerinin seçimi

Ali Kılıç ÖZBEK

Geleneksel Erzurum Evlerinde Mekan Kullanımı / The Use of Place Traditional Erzurum Houses

Sevgi YILMAZ, M. Akif IRMAK, Murat ZENGİN

Evaluation of transparency, temperature, dissolved oxygen content and level of Erzurum Porsuk puddle water in terms of fish culture

Telat YANIK, Özer AYIK, E.Mahmut KOCAMAN, Muhammed ATAMANALP

Daphan Ovası Topraklarının Sulu Arazi Tasnif Standartlarına Göre Sınıflandırılması ve Toprak Koruma Önlemlerinin Seçimi / Classification of Daphan Plain Soils Based on Irrigated Land Classifacation Standards and Selection of Soil Conservation Methods

Ali Kılıç ÖZBEK

Asit Yağmurlarının Canlılar Üzerine Etkileri / The Effects on Organsms of Acid Rains

Canan KANT, Tülay KIZILOĞLU

Tahirova Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Döl Ve Süt Verim Özellikleri. 1. Süt Verim Özellikleri / Milk Yield and Reproduction Characteritics of Holstein Friesian Cattle Raised in Tahirova Agricultural Facility. 1. Milk Yield Traits

Ayşe Özçakır, Galip Bakır

Gıda Ürünlerinde Pazarlama Marjı ve Cebirsel Analiz / Marketing Margins and Algebraic Analysis in Food Products

Yavuz TOPCU

Çanakkale İlinde Sanayi ve Çevre İlişkisi Üzerinde Bir Araştırma / A Research on The Relation of Industry and Environment in Çanakkale City

Abdullah KELKİT

Ridit Analizi ve Uygulanması / Ridit Analysis and Its Use

Ömer C. Bilgin

Serum Immunoglobulin Concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian Calves and Their Relationship with Growth Characteristics / Esmer ve Siyah Alaca Buzağıların Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonları ve Bunların Büyüme ve Gelişme Özellikleri ile İliş

Ömer Akbulut, Bahri Bayram, Mete Yanar, Sait Keleş