Geleneksel Erzurum Evlerinde Mekan Kullanımı / The Use of Place Traditional Erzurum Houses

ÖZET : Erzurum, Anadolu’ya açılan bir kapı ve üs olma niteliği taşıması nedeniyle sürekli el değiştirmiş, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir kentimizdir. Kent halkı mevcut kültürel zenginliği kendi değerleriyle sentezleyerek oldukça yüksek düzeyde mimari bir tarz ortaya koymuştur. İç avlulu-tandırevli plan tipinde ele alınan Erzurum evleri, plan şeması olarak geleneksel Türk evi plan tiplerinden hiç birine uymamakla beraber, ana yapım ve kullanım ilkeleri açısından Türk evinin genel karekteri ile tam bir bütünlük arz etmektedir.Anahtar Kelimeler: Tarihi Erzurum Evleri, koruma ve kullanmaThe Use of Place Traditional Erzurum Houses ABSTRACT: Erzurum is one of our cities possesing a property of being a gate as well as a base to Anatolia, hence It has became host of different civilications. People of the city synthesis the cultural wealth with their own values and put forward a higly developed architectural synthesis. Erzurum houses, considered in the type having interior courted-ovenhoused plan, does not macth on any type of the Turkish house plan but provides an exact entirety within the characteristics of a Turkish house in the respect of the principles of construction and utilization.Key words: Traditional Erzurum Houses, conservation and use
Anahtar Kelimeler:

-

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi-Cover
  • ISSN: 1300-9036
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: AVES Yayıncılık
Sayıdaki Diğer Makaleler

Evaluation of Transparency, Temperature, Dissolved Oxygen Content and pH Level of Erzurum Porsuk Puddle Water in Terms of Fish Culture / Erzurum Porsuk Göletinin Berraklık, Su Sıcaklığı, Çözünmüş Oksijen Miktarı ve pH Seviyesinin Kültür Balıkçılığı Yönünd

Telat Yanık, E. Mahmut Kocaman, Özer Ayık, Muhammed Atamanalp

Serum immunoglobulin concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian calves and their relationship with growth characteristics

Mete YANAR, Sait KELEŞ, Bahri BAYRAM, Ömer AKBULUT

Geleneksel Erzurum Evlerinde Mekan Kullanımı / The Use of Place Traditional Erzurum Houses

Sevgi YILMAZ, M. Akif IRMAK, Murat ZENGİN

Daphan Ovası Topraklarının Sulu Arazi Tasnif Standartlarına Göre Sınıflandırılması ve Toprak Koruma Önlemlerinin Seçimi / Classification of Daphan Plain Soils Based on Irrigated Land Classifacation Standards and Selection of Soil Conservation Methods

Ali Kılıç ÖZBEK

Bitki Geliºiminin Benzetimi (Simülasyonu) (Ceres-Wheat Modeli) / Simulation of Crop Growth (Ceres-Wheat Model)

Senih YAZGAN, Dilruba TATAR

Evaluation of transparency, temperature, dissolved oxygen content and level of Erzurum Porsuk puddle water in terms of fish culture

Telat YANIK, Özer AYIK, E.Mahmut KOCAMAN, Muhammed ATAMANALP

Bayburt İli Kop ve Burnazdere Havzalarında yonca yetiştiriciliğinde problemler ve bazı tavsiyeler

Yunus SERİN

Serum Immunoglobulin Concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian Calves and Their Relationship with Growth Characteristics / Esmer ve Siyah Alaca Buzağıların Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonları ve Bunların Büyüme ve Gelişme Özellikleri ile İliş

Ömer Akbulut, Bahri Bayram, Mete Yanar, Sait Keleş

Çanakkale İlinde sanayi ve çevre ilişkisi üzerinde bir araştırma

Abdullah KELKİT

Asit Yağmurlarının Canlılar Üzerine Etkileri / The Effects on Organsms of Acid Rains

Canan KANT, Tülay KIZILOĞLU