Erzurum Porsuk Göletinin Berraklık, Su Sıcaklığı, Çözünmüş Oksijen Miktarı ve pH Seviyesinin Kültür Balıkçılığı Yönünden Değerlendirilmesi

Erzurum Porsuk göleti suyunun sıcaklığı, çözünmüş oksijeni, pH’sı ve berraklığı aylara göre incelendi. Yüzey su sıcaklığı 4 ºC -25 ºC arasında değişti. Berraklık yönünden yapılan secchi disk ölçümlerinde maksimum değer Ekim 1995’te 120 cm ve minimum değer ise Ağustos 1996’da 20 cm olarak kaydedildi. Elde edilen veriler dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, gölette sazan türlerinin özellikle aynalı sazanın başarıyla yetiştirilebileceği sonucuna varıldı.

Evaluation of Transparency, Temperature, Dissolved Oxygen Content and pH Level of Erzurum Porsuk Puddle Water in Terms of Fish Culture

Temperature, dissolved oxygen, pH and limpidity of Erzurum Porsuk Puddle water were investigated on monthly basis. Surface water temperature changed from 4 ºC to 25 ºC. In terms of limpidity, maximum secchi- disc value was determined as 120 cm in October 1995, and minimum value was recorded as 20 cm in August 1996. Considering all of the data, it was found that the Porsuk puddle’s water was very suitable for culture of Cyprinid species, especially for mirror carp. 
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi-Cover
  • ISSN: 1300-9036
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: AVES Yayıncılık
Sayıdaki Diğer Makaleler

Harran Ovası koşullarında kısıntılı sulamanın II.ürün mısır verimine ve bitki gelişimine etkisi

Halil KIRNAK, Veli DEĞİRMENCİ, Cafer GENÇOĞLAN

A resarch on applicability of greenhouse sheep barns in Bursa conditions

Erkan YASLIOĞLU, Ercan ŞİMŞEK, İsmet ARICI

Siyah-Alaca ve Esmer İneklerde CMT Skoru ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler / Relationships Between CMT Scores and Some Milk Yield Traits in Holstein Friesian and Brown Swiss Cows

Nilüfer Sabuncuoğlu, Armağan Çolak, Ömer Akbulut, Naci Tüzemen, Bahri Bayram

Çanakkale İlinde sanayi ve çevre ilişkisi üzerinde bir araştırma

Abdullah KELKİT

Geleneksel Erzurum Evlerinde Mekan Kullanımı / The Use of Place Traditional Erzurum Houses

Sevgi YILMAZ, M. Akif IRMAK, Murat ZENGİN

Serum Immunoglobulin Concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian Calves and Their Relationship with Growth Characteristics / Esmer ve Siyah Alaca Buzağıların Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonları ve Bunların Büyüme ve Gelişme Özellikleri ile İliş

Ömer Akbulut, Bahri Bayram, Mete Yanar, Sait Keleş

Gıda Ürünlerinde Pazarlama Marjı ve Cebirsel Analiz / Marketing Margins and Algebraic Analysis in Food Products

Yavuz TOPCU

Asit Yağmurlarının Canlılar Üzerine Etkileri / The Effects on Organsms of Acid Rains

Canan KANT, Tülay KIZILOĞLU

Tahirova Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Döl Ve Süt Verim Özellikleri. 1. Süt Verim Özellikleri / Milk Yield and Reproduction Characteritics of Holstein Friesian Cattle Raised in Tahirova Agricultural Facility. 1. Milk Yield Traits

Ayşe Özçakır, Galip Bakır

Evaluation of transparency, temperature, dissolved oxygen content and level of Erzurum Porsuk puddle water in terms of fish culture

Telat YANIK, Özer AYIK, E.Mahmut KOCAMAN, Muhammed ATAMANALP