Bitki Genetik Mühendisliği ve Ekonomik Öneme Sahip Bazı Bitkilerde Genetik Mühendisliği Uygulamaları / Plant Genetic Engineering and Its Applications on Economically Important Plants

ÖZET: Yaklaşık 100 yıl önce başlayan ıslah çalışmaları sayesinde, bitkilerde verim, kalite ile birlikte birçok hastalık ve zararlılara dayanıklılık gibi konularda önemli gelişmeler sağlanmıştır. Otuz yıl öncesine kadar, bitki çeşitleri klasik ıslah metotları uygulanarak geliştirilmekteydi. Ancak, bu gelişme hızı bitkilerde mevcut genetik varyasyonun daralması nedeniyle oldukça yavaşlamıştır. Daha ileri başarılar için, bitki ıslahçıları uygun yeni teknikleri almak ve bunu eldeki mevcut tekniklere adapte etmek zorundadırlar. Son yıllarda gelişen “Bitki Moleküler Biyolojisi”, analitik prosedürler ve yeni teknolojiler sayesinde, yeni bitki çeşitlerinin ıslahı yönünde ümitvar gelişmeler olmuştur. Agrobacterium ve direkt gen transfer sistemleri, değişik bitki türlerine gen transferinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu uygulamalar sonucu, hastalık ve zararlılara dayanıklı bitkilerin elde edilmesi, erkek kısır bitkilerin elde edilmesi, bitkilerde yaprak sararmasının geciktirilmesi, karbon metabolizmasının modifikasyonu, antisens RNA teknolojisi, yağ asidi içeriğinin modifikasyonu, değişik renk ve özellikte çiçeklerin üretimi, patateslerde depolama süresinin uzatılması ve besin değerinin artırılması, stres faktörlerine (kuraklık, don vs.) dayanıklılığın artırılması mümkün olmuştur. Transgenik bitkilerin geniş alanlarda ticari olarak tarımı yapılmadan önce, bu bitkilerin ve ürünlerinin çevre ve diğer organizmalarla olan interaksiyonlarının test edilmesi ve tüketici tercihlerinin de mutlaka göz önüne alınması gerekmektedir.Anahtar kelimeler: Bitki gentik mühendisliği ve uygulamalarıPlant Genetic Engineering and Its Applications on Economically Important Plants ABSTRACT: Plant breeding programs which began nearly a century ago, have made steady improvements in productivity, quality and adequate resistance to numerous diseases and insect pests. Until three decade ago, plant varieties have been developed using conventional methods. However, the rate of this program have slowed down drastically due to the narrowed genetic variation of the crops. In order to be successful, breeders must adapt and incorporate suitable techniques as they become available. The improvement in plant molecular biology, analytical procedures, instrumentation and computation that have occurred during the last decade promise to speed up greatly the development of new cultivars. Agrobacterium and direct gene transfer systems are now used widely to introduce foreign genes into large number of plant species. The availability of these gene transfer systems and successful strategies in plant genetic engineering resulted in the production of pest and disease resistant plants, male sterile plants, delaying of leaf senescence, modification of carbon metabolism, antisense RNA technology, modification of fatty acid composition, production of different colored and patterned flowers, development of storage characteristics and quality of potato tubers, production of stress resistant plants. Before transgenic plants are commercially grown, interactions of transgenic crops and their products with environment and with other organisms should be tested and consumer preference should also be taken account.Key words: Plant Genetic Engineering and Its Application
Anahtar Kelimeler:

-

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi-Cover
  • ISSN: 1300-9036
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: AVES Yayıncılık
Sayıdaki Diğer Makaleler

Asit Yağmurlarının Canlılar Üzerine Etkileri / The Effects on Organsms of Acid Rains

Canan KANT, Tülay KIZILOĞLU

Daphan Ovası topraklarının sulu arazi tasnif satandartlarına göre sınıflandırılması ve toprak koruma önlemlerinin seçimi

Ali Kılıç ÖZBEK

Aras, Yukarı Fırat ve Çoruh Havzaları’nda Yaşayan Alabalık (Salmo trutta L.)'ların Özellikleri

Huriye ARIMAN, Esat Mahmut KOCAMAN

Tahirova Tarım İşletmesinde yetiştirilen siyah alaca sığırların döl ve süt verim özellikleri 1.Süt verim özellikleri

Galip BAKIR, Ayşe ÖZÇAKIR

Çanakkale İlinde Sanayi ve Çevre İlişkisi Üzerinde Bir Araştırma / A Research on The Relation of Industry and Environment in Çanakkale City

Abdullah KELKİT

Bitki Geliºiminin Benzetimi (Simülasyonu) (Ceres-Wheat Modeli) / Simulation of Crop Growth (Ceres-Wheat Model)

Senih YAZGAN, Dilruba TATAR

Evaluation of transparency, temperature, dissolved oxygen content and level of Erzurum Porsuk puddle water in terms of fish culture

Telat YANIK, Özer AYIK, E.Mahmut KOCAMAN, Muhammed ATAMANALP

Erzurum Porsuk Göletinin Berraklık, Su Sıcaklığı, Çözünmüş Oksijen Miktarı ve pH Seviyesinin Kültür Balıkçılığı Yönünden Değerlendirilmesi

Telat Yanık, E. Mahmut Kocaman, Özer Ayık, Muhammed Atamanalp

Harran Ovası Koşullarında Kısıntılı Sulamanın II. Ürün Mısır Verimine ve Bitki Gelişimine Etkisi / Effect of Deficit Irrigation on Yield and Growth of Second Crop Corn in Harran Plain Conditions

Halil KIRNAK, Cafer GENÇOĞLAN, Veli DEĞİRMENCİ

Siyah-Alaca ve Esmer İneklerde CMT Skoru ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler / Relationships Between CMT Scores and Some Milk Yield Traits in Holstein Friesian and Brown Swiss Cows

Nilüfer Sabuncuoğlu, Armağan Çolak, Ömer Akbulut, Naci Tüzemen, Bahri Bayram