Atnalı böbrek: İntrarenal rezistif indekslerin renkli doppler sonografi ile değerlendirilmesi

Amaç: Sık görülen renal anomalilerden atnalı böbrekli olgularda orta hattaki füzyone bölüm çeşitli kalınlıkta parankima-töz ya da fibröz yapıda olabilmektedir. Ayrıca her iki böbrek ile füzyone alanı besleyen vasküler oluşumlarda da değişik varyasyonlar olduğu bilinmektedir. Bugüne dek atnalı böbrekli olgulardaki renal rezistif indekslerin belirlenmesine ilişkin yapılmış çalışma mevcut değildir. Bu çalışmada atnalı böbrekli olgularda her iki böbrek ile orta hattaki füzyone kısma ait rezistif indeks değerlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Yaşları 45-60 arasında değişen renal ya da sistemik hastalığı olmayan BT, US ya da İVÜ ile saptanan 15 olgu (7 erkek, 8 kadın) değerlendirildi. Dört olgu da istmusta fonksiyone parankim sintigrafi ile gösterildi. Tüm olgularda renkli doppler US ile intrarenal segmental arterlerde rezistif indeks değerleri bulundu. Orta hattaki füzyone kısmın en az 1 cm kalınlıkta parankimatöz yapıda olduğu olgular çalışmaya alındı. Fibröz bant şeklinde füzyone olgular çalışmaya dahil edilmedi. Olgularımızda heriki böbrek ile orta hattaki füzyone kısma ait rezistif indeks değerleri belirlenmiştir. Bulgular: Olgularımızda rezistif indeks değeri sağ tarafta ortalama 0.64 (0.59-0.68; SS:0.02) sol tarafta ortalama 0.63 (0.58-0.71; SS:0.03) ve orta hat parankiminde ise ortalama 0.63 (0.56-0.67 SS 0.03) olarak bulundu. İstatistiki değerlendirmede Bonferroni düzeltmesi yapıldıktan sonra önemlilik seviyesi p>0.017 bulundu. Sonuç: Orta hattaki füzyone alanın inferior vena kava ve aorta önünde yer alması nedeni ile oluşan pulsasyon artefaktları Doppler dalga formlarının sağlıklı ve net elde olunmasını kısıtlayıcı önemli bir faktör olduğu görülmüştür. Sağlıklı atnalı böbrek anomalili olgularda intrarenal Rİ değerleri normal sınırlar içerisinde olup, orta hattaki füzyone parankim alanındaki Rİ değerleri de anlamlı farklılık göstermemektedir.

Assessment of the renal resistive indices with colored doppler sonography in horseshoe kidneys

Objective: Horseshoe kidney is among the most frequent anomalies of the kidney. The fused part that lies over the midline can either be parenchymatous or fibrous in variable thicknesses. Variations of vascularization may occur in the isthmus as well as in both kidneys. Resistive indices in horseshoe kidneys have not been evaluated so far according to our literature search. The assessment of resistive indices from both kidneys and the isthmic part is the aim of this paper. Materials and methods: Fifteen patients (7 male, 8 female) aged between 45-60, diagnosed as having a horseshoe kidney either by computed tomography, ultrasound or intravenous urography were evaluated. None of the patients had a renal or systemical disease. Kidneys with a parenchymatous isthmus at least 1 centimeter in thickness were enrolled in the group and the horseshoe kidneys with a fibrous isthmus were excluded. A functional parenchymatous isthmus was verified by scintigraphy in 7 of the patients. Resistive indices were derived from the intrarenal segmental arteries of the kidneys and from the parenchymatous isthmus in each patient. Results: The mean value for the resistive indices were as follows; 0.64 in the right kidneys (0.59-0.68; SS: 0.02), 0.63 in the left kidneys (0.56-0.67; SS: 0.03) and 0.63 in parenchymal isthmuses (0.56-0.67 SS 0.03). The statistical evaluation enclosing the Bonferroni correction revealed a p value>0.017. Conclusion: The pulsation artefacts originating from the inferior vena cava and aorta have a restriction effect on obtaining clear spectral doppler waveforms since the isthmus of the horseshoe kidneys are anatomically located in close proximity with the mentioned vessels. The intrarenal resistive index values are within normal limits in healthy patients with incidentally detected horseshoe kidneys and the resisitive index values derived from the parenchymatous isthmus do not show significant difference.

Kaynakça

1.Glodny B, Petersen J, Hofman KJ et al. Kidney fusion anomalies revisted: clinical and radiological analysis of 209 cases of crossed fused ectopia and horseshoe kidney. BJU International 2008: 103; 224-235.

2.Eisendrath DN, Phifer FM, Culver HB. Horseshoe Kidney. Ann Surg 1925; 82: 73564.

3.Bauer S. Anomalies of the upper urinary tract. Philadelphia: Elsevier, 2007.

4.Platt J, Rubin J, Ellis J, DiPietro MA. Duplex Doppler US of the kidney; differentiation of obstructive from nonobstructive dilatation. Radiology 1989; 171: 515-17.

5.Gottlieb R, Luhmann K, Oates R. Duplex ultrasound evaluation of normal native kidneys with urinary tract obstruction. J Ultrasound Med 1989; 8: 609 –611.

6.Rodgers P, Bates J, Irving H. Intrarenal Doppler ultrasound studies in normal and acutely obstructed kidneys. Br J Radiol 1993; 65: 207 –212.

7.Opdenakker L, Oyen R, Vervloessem I, et al. Acute obstruction of the renal collecting system: the intrarenal resistive index is a useful yet time-dependent parameter for diagnosis. Eur Radiol 1998; 8: 1429 –1432.

8.Patriquin H, O’Regan S, Robittaile P et al. Hemolytic-Uremic syndrome: intrarenalarterial Doppler patterns as a useful guide to therapy. Radiology 1989; 172: 625-28.

9.Rifkin MD, Needleman L, Pasto MEet al. Evaluation of renal transplant rejection by duplex Doppler examination: value of the rezistive index. AJR 1987; 148: 759-62.

10.Rigsby C, Burns PN, Weltin GC et al. Renal allografts in acute rejection: evaluation using duplex sonography. Radiology1986; 158: 373-78.

11.Aikimbaev KS, Canataroglu A, Ozbek S, Usal A. Renal vascular resistance in progressive systemicsclerosis: evaluation with duplex Doppler ultrasound Angiology 2001; 52: 697-701.

12.Platt J, Rubin J, Ellis J. Acute renal obstruction: evaluation with intrarenal duplex Doppler and conventional US. Radiology 1993;186: 685-88.

13.Rodgers P, Bates J, Irving H. Intrarenal Doppler ultrasound studies in normal and acutely obstructed kidneys. Br J Radiol 1993; 65: 207-12.

14.Rawashdeh YF, Djurhuus JC, Mortensen J, Horlyck A, Frokiaer J. The intrarenal resistive index as a pathophysiological marker of obstructive uropathy. J Urol 2001; 165: 1397-402.

15.Vade A, Dudiak C, McCarthy P, Hatch DA, Subbaiah P. Resistive indices in the evaluation of infants with obstructive and nonobstructive pyelocaliectasis. J Ultrasound Med 1999; 18: 357-61.

16.Cole T, Brock J, Pope J et al. Evaluation of renal resistive index maximum velocity and mean arterial flowvelocity in a hydronephrotic partially obstructed pig model. Invest Radiol 1997; 32: 154-60.

17.Platt J, Ellis J, Rubin J et al. Intrarenal arterial Doppler sonography in patient with nonobstructive renal disease: correlation of resistive index with biopsy findings. AJR 1990; 154: 1223-27.

18.Boatman DL, Cornel SH, Kolln CP. The arterial supply of horseshoe kidneys. Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med 1971 Nov;113 (3): 447-51.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

44131

Sayıdaki Diğer Makaleler

Tekrarlayan amfizematöz pyelonefrit olgusunda tekrarlayan perkütan drenaj ve antibiyoterapi: Olgu sunumu

Bekir ARAS, Ayhan KARAKÖSE, Doğu Numan GÜNER, Turgut ALP, Bekir TURGUT, Ali AYDIN, Sabahattin AYDIN

Mesane paragangliyoması: Olgu sunumu

Sait ÖZBİR, Serdar KUŞDEMİR, Uğur BALCI, Cengiz GİRGİN, Çetin DİNÇEL

Üç yaşındaki erkek çocukta mesane rabdomyosarkomu: Olgu sunumu

Ali Fuat ATMACA, N. Serdar UĞRAŞ, A. Erdem CANDA, Ziya AKBULUT, M. Derya BALBAY

Prostat spesifik antijen ve türevleri prostat kanserini saptamadaki diagnostik önemi; etnik ve coğrafik varyasyon

Mahmoud MUSTAFA, Bedeir Ali-ELDEİN, Tarek MOHSEN, EL-Housseiny I. IBRAHİEM

Üreter obstrüksiyonu’nun nadir bir nedeni: Vasküler greft basısı. Olgu sunumu ve literatürlerin gözden geçirilmesi

Doğan ATILGAN, Nihat ULUOCAK, Fikret ERDEMİR, Bekir S. PARLAKTAŞ, Fatih FIRAT

Kadınlarda idrar kaçırma tedavisinde uygulanan vaginal cerrahi girişimin cinsel fonksiyon üzerine olan etkisi

Cabir ALAN, Ahmet Reşit ERSAY, HANDAN ALAN, MURAT ZOR, Mete KİLCİLER

Transrektal ultrasonografi eşliğinde uygulanan prostat iğne biyopsisinde lokal anestezi: Lidokain - prilokain (EMLA) krem uygulama süresi ağrıyı azaltmada önemli mi?

Ömer Faruk KARATAŞ, Ömer BAYRAK, Ersin ÇİMENTEPE, Mehmet Erol YILDIRIM, DOĞAN ÜNAL

Üreterde epidermal kist

Fethi Ahmet ŞENOL, Arslan Özgen SOLMAZ, Serkan ALTINOVA

Atnalı böbrek: İntrarenal rezistif indekslerin renkli doppler sonografi ile değerlendirilmesi

Selim SERTER, Bilal GÜMÜŞ, Petek BAYINDIR, Feray ARAS, Gökhan PEKİNDİL

Türkiye’de sünnet alışkanlıkları ve sonuçları

Haluk SÖYLEMEZ, Berk BURCU