Transrektal ultrasonografi eşliğinde uygulanan prostat iğne biyopsisinde lokal anestezi: Lidokain - prilokain (EMLA) krem uygulama süresi ağrıyı azaltmada önemli mi?

Amaç: Transrektal ultrasonografi eşliğinde yapılan prostat iğne biyopsilerinde ağrıyı azaltmak için kullanılan lidokain-prilokain (Emla %5) krem uygulandıktan sonra geçen sürenin ağrı üzerine etkisi olup olmadığını araştırdık. Gereç ve yöntem: Prostat spesifik antijen düzeyi >4ng/ml ya da parmakla rektal muayenede nodül saptanan ardışık 76 hasta çalışmaya alındı ve bu hastalar randomize olarak iki gruba ayrıldı. Grup I’de 34 hastaya Emla %5 krem uygulandıktan 15 dk sonra grup II’de 42 hastaya ilaç uygulamasından 45 dk sonra transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat iğne biyopsisi yapıldı. İşlem sonrasında 10 nokta aralıklı linear vizüel ağrı skalası (VAS) hastalara sorularak kaydedildi. Tüm hastalar işlemden 1 gün önce başlamak ve sonrasında 2 gün kullanmak üzere siprofloksasin 500 mg günde iki kez kullandı ve hepsine 12 kadran prostat biyopsisi uygulandı. Sonuçlar istatistiksel olarak bağımsız t testi ve Mann-Whitney U testi ile değerlendirildi. Bulgular: Hastaların ortalama yaşları, ortalama PSA düzeyleri, ortalama prostat volümleri ve ortalama ağrı skorları (VAS skoru) arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Ortalama VAS ağrı skoru grup I’de 2.40±1.13, grup II’de ise 2.32±1.88 olarak kaydedildi. Grup II’deki hastalarda ortalama VAS skorları Grup I’den daha düşük olmasına rağmen her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Sonuç: Transrektal ultrasonografi eşliğinde uygulanan prostat biyopsilerinde ağrıyı azaltmak için ilaç uygulandıktan biyopsi işlemi yapılıncaya kadar geçen sürenin 15 dk’dan daha uzun olması önemli olmamaktadır.

Local anesthesia in transrectal ultrasound - guided prostate biopsy: Is important duration of lidocaine - prilocaine (EMLA 5%) administration for relief of the pain

Objective: The aim of our study was to evaluate the efficacy of the duration of lidocaine-prilocaine (Emla 5%) administration for relief of the pain during transrectal ultrasound-guided prostate biopsy. Materials and methods: Seventy-six male consecutive patients with prostate-specific antigen (PSA) levels >4ng/ml or who had prostate nodules on digital rectal examination were randomly divided into two groups. In Group I (n=34), Emla 5% cream was performed 15 min before the biopsy. In Group 2 (n=42), the same drug was performed 45 min before the biopsy. A 10-point linear visual analogue score (VAS) was used to record the pain experienced during biopsy procedure. All patients commenced a 2-day course of oral antibiotic prophylaxis 1 day prior to the procedure: ciprofloxacin 500 mg twice a day and underwent 12 core TRUS guided prostate biopsy. Results were statistically analyzed by Mann-Whitney U test. Results: No significant difference was found the mean age, mean PSA level, mean prostate volume and mean VAS pain scores in the two groups. The mean VAS scores were 2.40±1.13 in Group I and 2.32±1.88 in Group II. Although the mean VAS scores were lower in Group II, there was no statistical difference between groups. Conclusion: Long duration of the lidocaine-prilocaine (Emla 5%) administration is not important during the transrectal ultrasound-guided prostate biopsy. Fifteen minutes is comfortable before the procedure.

Kaynakça

1Başar H, Başar M, Özcan Ş, Akpınar S, Başar H, Batislam E. Local anesthesia in transrectal ultrasound-guided prostate biopsy: EMLA cream as a new alternative technique. Scand J Urol Nephrol; 39 (2): 130-4, 2005.

2.Erbay E, Tahran F, Eryıldırım B, Şirin G, Kuyumcuoğlu U. Transrektal ultrason eşliğinde prostat biyopsisinde intrarektal lokal anestezinin etkinliği: Prospektif randomize bir çalışma. Türk Üroloji Dergisi; 29 (4): 410-13, 2003.

3.Irani J, Fournier F, Bon D, et. al. Patient tolerance of transrectal ultrasound-guided biopsy of the prostate. Br J Urol; 79: 608-610, 1997.

4.Issa MM, Bux S, Chun T et al. A randomized prospective trial of intrarectal lidocaine for pain control during transrectal prostate biopsy: the Emory University experience. J Urol; 164: 397-9, 2000.

5.Raber M, Scattoni V, Roscigno M, Rigatti P and Montorsi F. Perianal and intrarectal anaesthesia for transrectal biopsy of the prostate: a prospective randomized study comparing lidocaine-prilocaine cream and placebo. BJU International; 96: 1264-67, 2005.

6.Rietbergen JB, Kruger AE, Kranse R, Schröder FH. Complications of transrectal ultrasound-guided systematic sextant biopsies of the prostate: evaluation of complication rates and risk factors within a population-based screening programme. Urology; 49: 875-80, 1997.

7.Raber M, Scattoni V, Roscigno M, Dehò F, Briganti A, Salonia A, Gallina A, Di Girolamo V, Montorsi F, Rigatti P. Topical Prilocaine-Lidocaine Cream Combined with Peripheral Nerve Block Improves Pain Control in Prostatic Biopsy: Results from a Prospective Randomized Trial. Eur Urol; Sep 18; 1-9, 2007.

8.Djavan B, Waldert M, Zlotta A, et al. Safety and morbidity of first and repeat transrectal ultrasound guided prostate needle biopsies: results of a prospective European prostate cancer detection study. J Urol; 166: 856-60, 2001.

9.İnal G, Yazıcı S, Koşan M, Uğurlu Ö, Taş M, Adsan A. Transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsisi öncesi 2ml ve 6ml periprostatik %1 lidokain enjeksiyonunun karşılaştırılması. Türk Üroloji Dergisi; 30 (2): 173-77, 2004.

10.Taş M, Kaygısız O, İnal G, Uğurlu Ö, Adsan A, Öztürk B. Transrektal ultrasonografi eşliğinde yapılan prostat biyopsisinde 16 ve 18 Gauge iğne kullanımının hasta konforu ve istenmeyen yan etkileri açısından karşılaştırılması. Türk Üroloji Dergisi; 31 (1): 119-122, 2005.

11.Scott J, Huskisson EC: Graphic representation of pain. Pain, 2: 175, 1976.

12.Nash PA, Bruce JE, Indudhara R, Shinohara K. Transrectal ultrasound guided prostatic nevre blockade eases systematic needle biopsy of the prostate. J Urol. 155: 607-09, 1996.

13.Szlauer R, Gotschl R, Gnad A, Meissner P, Paras L, Schmeller NT, Fink KG.Comparison of lidocaine suppositories and periprostatic nerve block during transrectal prostate biopsy. Urol Int. 2008; 80 (3): 253-6.

14.Luscombe CJ, Cooke PW. Pain during prostate biopsy. Lancet; 363: 1840-1, 2004.

15.Cam K, Sener M, Kayikci A, Akman Y, Erol A. Combined periprostatic and intraprostatic local anesthesia for prostate biopsy: a double-blind, placebo controlled, randomized trial. J Urol; 180 (1): 141-4, 2008.

16.Crundwell MC, Cooke PW, Wallace DM. Patients’ tolerance of transrectal ultrasound-guided prostatic biopsiy: an audit of 104 cases. BJU Int; 83: 792-5, 1999.

17.De Maria M, Mogorovich A, Giannarini G, Manassero F, Selli C. Lidocaine-prilocaine administration during transrectal ultrasound-guided prostatic biopsy: a randomized, single-blind, placebo-controlled trial. J Endourol; 20 (7): 525-9, 2006.

18.Obek C, Ozkan B, Tunc B et al. Comparison of three different methods of anesthesia before transrectal prostate biopsy: a prspective randomezed trial. J Urol; 172: 502-5, 2004.

19.Alavi AS, Soloway MS, Vaidya A, Lynne CM, Gheiler EL. Local anesthesia for ultrasound guided prostate needle biopsy: a prospective randomized trial comparing 2 methods. J Urol; 166: 1343-5, 2001.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

2.2b801

Sayıdaki Diğer Makaleler

Transrektal ultrasonografi eşliğinde uygulanan prostat iğne biyopsisinde lokal anestezi: Lidokain - prilokain (EMLA) krem uygulama süresi ağrıyı azaltmada önemli mi?

Ömer Faruk KARATAŞ, Ömer BAYRAK, Ersin ÇİMENTEPE, Mehmet Erol YILDIRIM, DOĞAN ÜNAL

Kadınlarda idrar kaçırma tedavisinde uygulanan vaginal cerrahi girişimin cinsel fonksiyon üzerine olan etkisi

Cabir ALAN, Ahmet Reşit ERSAY, HANDAN ALAN, MURAT ZOR, Mete KİLCİLER

Türkiye’de sünnet alışkanlıkları ve sonuçları

Haluk SÖYLEMEZ, Berk BURCU

Üreter obstrüksiyonu’nun nadir bir nedeni: Vasküler greft basısı. Olgu sunumu ve literatürlerin gözden geçirilmesi

Doğan ATILGAN, Nihat ULUOCAK, Fikret ERDEMİR, Bekir S. PARLAKTAŞ, Fatih FIRAT

Tekrarlayan amfizematöz pyelonefrit olgusunda tekrarlayan perkütan drenaj ve antibiyoterapi: Olgu sunumu

Bekir ARAS, Ayhan KARAKÖSE, Doğu Numan GÜNER, Turgut ALP, Bekir TURGUT, Ali AYDIN, Sabahattin AYDIN

Mesane paragangliyoması: Olgu sunumu

Sait ÖZBİR, Serdar KUŞDEMİR, Uğur BALCI, Cengiz GİRGİN, Çetin DİNÇEL

Atnalı böbrek: İntrarenal rezistif indekslerin renkli doppler sonografi ile değerlendirilmesi

Selim SERTER, Bilal GÜMÜŞ, Petek BAYINDIR, Feray ARAS, Gökhan PEKİNDİL

Üreterde epidermal kist

Fethi Ahmet ŞENOL, Arslan Özgen SOLMAZ, Serkan ALTINOVA

Üç yaşındaki erkek çocukta mesane rabdomyosarkomu: Olgu sunumu

Ali Fuat ATMACA, N. Serdar UĞRAŞ, A. Erdem CANDA, Ziya AKBULUT, M. Derya BALBAY

Prostat spesifik antijen ve türevleri prostat kanserini saptamadaki diagnostik önemi; etnik ve coğrafik varyasyon

Mahmoud MUSTAFA, Bedeir Ali-ELDEİN, Tarek MOHSEN, EL-Housseiny I. IBRAHİEM