ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN COVİD-19 SALGINI SÜRESİNCE YÜRÜTÜLEN ZORUNLU UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Bu çalışmanın amacı Covid-19 salgını nedeniyle acil ve zorunlu olarak uzaktan eğitime geçmek zorunda kalan öğrencilerin uzaktan eğitime ilişkin görüşlerini tespit etmektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Muş Alparslan Üniversitesinde öğrenim gören 572 gönüllü öğrenci oluşturmaktadır. Online olarak toplanan veriler betimsel ve içerik analizi yöntemleri kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrenciler; uzaktan eğitime geçilmesiyle salgının yayılmasının engellendiğini düşünmektedir. Bununla birlikte salgına bağlı olarak ortaya çıkan kaygılar ve geleceğe ilişkin belirsizlikler öğrencilerin uzaktan eğitime odaklanmasını zorlaştırmaktadır. Esnek çalışma imkânı, eğitimin kesintiye uğramaması, öğrencilerin aileleri ile daha fazla zaman geçirmeleri vb. etkenler uzaktan eğitimin olumlu yönleri olarak görülmektedir. Uzaktan eğitimde derslerinin verimsiz olması, ders içeriklerinin yetersiz olması, uygulamalı derslerin gerçekleştirilememesi, değerlendirme yöntemlerine ilişkin belirsizlikler, internet ve teknolojiden kaynaklı teknik sorunlar, öğretim üyeleriyle iletişim sorunları, evde uygun ders çalışma ortamının olmaması vb. nedenler uzaktan eğitimin olumsuz yönleri olarak görülmektedir. Araştırma bulgularına dayanarak, uzaktan eğitim ders içeriklerinin çoklu ortam uygulamalarıyla zenginleştirilmesi önerilmektedir.

UNIVERSITY STUDENTS' VIEWS ON COMPULSORY DISTANCE EDUCATION IN THE TIMES OF COVID-19

The aim of this study is to determine student views on emergency distance education implemented in the Covid-19 process. A qualitative research method was used in the research. The population of the study is students of Muş Alparslan University and the study group consists of 572 volunteer students. The data collected online were analyzed using descriptive and content analysis methods. According to the results of the research, the spread of the pandemic has been prevented by starting distance education. Flexible working opportunities, more time for students to spend with their families, etc. factors are seen as positive aspects of distance education. Lessons in distance education are inefficient, uncertainty about evaluation methods, technical problems arising from internet and technology, communication problems with faculty members, lack of suitable study environment at home, etc. reasons are seen as negative aspects of distance education. It is recommended to enrich the distance education course contents with multimedia applications.

___

Akyürek, M. (2020). Uzaktan eğitim: Bir alan yazın taraması. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-9.

Al Lily, A. E., Ismail, A. F., Abunasser, F. M. & Alqahtani, R. H. A. (2020). Distance education as a response to pandemics: Coronavirus and Arab culture. Technology in Society, 63, 101317. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101317

Aydemir, M. (2018). Uzaktan eğitim program, ders ve materyal tasarımı. Eğitim Yayınevi.

Aslantaş, T. (2014). Uzaktan eğitim, uzaktan eğitim teknolojileri ve Türkiye’de bir uygulama. https://www.tankutaslantas.com/wp-content/uploads/2014/04/Uzaktan-E%C4%9Fitim-UzaktanE%C4%9Fitim-Teknolojileri-ve-T%C3%BCrkiyede-bir-Uygulama.pdf

Barton, D. C. (2020). Impacts of the COVID‐19 pandemic on field instruction and remote teaching alternatives: Results from a survey of instructors. Ecology and Evolution. 10: 12499– 12507 https://doi.org/10.1002/ece3.6628

Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.

Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 85-124.

Büyüköztürk, Ş. Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.

CabI, E. ve Ersoy, H. (2017). Yükseköğretimde uzaktan eğitim uygulamalarının incelenmesi: Türkiye örneği. Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 7(3). DOI: 10.5961/jhes.2017.219

Chen, T., Peng, L., Yin, X., Rong, J., Yang, J. & Cong, G. (2020). Analysis of user satisfaction with online education platforms in China during the Covid-19 pandemic. Healthcare, 8(3), 200. MDPI AG. https://doi.org/10.3390/healthcare8030200

Clark, J. T. (2020). Distance education. Ernesto Iadanza (Ed.), Clinical engineering handbook (pp. 410-415). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813467-2.00063-8

Djalilova, K. M. (2020). Advantages and disadvantages of distance learning. Наука и образованиесегодня, 7(54), 70-72.

George, M. L. (2020). Effective teaching and examination strategies for undergraduate learning during COVID19 school restrictions. Journal of Educational Technology Systems, 49(1), 23-48. https://doi.org/10.1177/0047239520934017

Gökbulut, B. (2021). Uzaktan eğitim öğrencilerinin bakış açısıyla uzaktan eğitim ve mobil öğrenme. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 11(1), 160-177. https://doi.org/10.17943/etku.797164

İşman, A. (2008). Uzaktan eğitim. Pegem Akademi.

Jowsey, T., Foster, G., Cooper-Ioelu, P. & Jacobs, S. (2020). Blended learning via distance in pre-registration nursing education: A scoping review. Nurse Education in Practice, 102775. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2020.102775

Kaçan, A. & Gelen, İ. (2020). Türkiye’deki uzaktan eğitim programlarına bir bakış. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(1), 1-21.

Karakuş, N. Ucuzsatar, N. Karacaoğlu, M. Ö.Esendemir, N ve Bayraktar, D. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşleri. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (19), 220-241. DOI: 10.29000/rumelide.752297.

Karatepe, F., Küçükgençay, N. ve Peker, B. (2020). Öğretmen adayları senkron uzaktan eğitime nasıl bakıyor? Bir anket çalışması. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(53), 1262-1274.

Keskin, M. ve Özer Kaya, D. (2020). Covid-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59- 67.

Mayring, P., Gümüş, A. ve Durgun, S. M. (2011). Nitel sosyal araştırmaya giriş: Nitel düşünce için bir rehber. Bilgesu Yayıncılık.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.

Moore, M.G. & Kearsley, G. (2011). Distance education: A systems view of online learning (what'snew in education) (3rd ed.). Wadsworth Publishing.

Nenko, Y., Кybalna, N. & Snisarenko, Y. (2020). The COVID-19 Distance Learning: Insight from Ukrainian students. Revista Brasileira de Educação do Campo, 5, e8925-e8925. https://doi.org/10.20873/uft.rbec.e8925

Pirozhkova, A. O., Ponomareva, Y. V. & Solopina, G. A. (2020). The Formation of professional competences of future philologists in distance education. [Conference presentation abstract]. In International Scientific Conference “Digitalization of Education: History, Trends and Prospects”(DETP 2020) (pp. 825-830). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/assehr.k.200509.145

Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 14(3), 459-496.

Salleh, F. I. M., Ghazali, J. M., Ismail, W. N. H. W., Alias, M. & Rahim, N. S. A. (2020). The impacts of Covid-19 through online learning usage for tertiary education in malaysia. Journal of Critical Reviews, 7(8), 147- 149. http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.08.30

Seaman, J. E., Allen, I. E. & Seaman, J. (2018). Grade Increase: Tracking distance education in the United States. Babson Survey Research Group.

Solak, H, Ütebay, G. ve Yalçın, B. (2020). Uzaktan eğitim öğrencilerinin basılı ve dijital ortamdaki sınav başarılarının karşılaştırılması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(1), 41-52.

Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. ANI Yayıncılık.

Yaman, E., Mermer, E. Ç. ve Mutlugil, S. (2009). İlköğretim okulu öğrencilerinin etik davranışlara ilişkin görüşleri: Nitel bir araştırma. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(17), 93-108.

Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. baskı). Seçkin Yayınevi.

___