COVİD-19’UN EĞİTİM SÜRECİNE ETKİLERİ: KARANTİNA GÜNLERİNDE VELİ OLMAK

Bu araştırmada Covid-19’un eğitim sürecine olan etkileri ve bu süreçte eğitimin sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik yapılan çalışmalar velilerin görüşleri doğrultusunda incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseninde tasarlanmış olan araştırmanın çalışma grubunu çocukları ilkokulda, ortaokulda ve lisede öğrenim görmekte olan veliler oluşturmaktadır. Velilerden açık uçlu sorular kullanılarak toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre veliler, Covid-19’u hem insan sağlığını hem de çevresel ve toplumsal düzeni olumsuz etkileyen bir durum olarak algılamaktadır. Ayrıca okulların yüz yüze eğitime kapalı olduğu dönemde veliler çocuklarına yeterli eğitimsel destek sunamama kaygısı taşımışlardır ve çocuklarının öğrenme güdülerinde düşme olduğunu belirtmişlerdir. Öte yandan veliler tarafından bu süreçte ulusal çapta eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü uzaktan eğitim sisteminin öğrencilerin derslerinden geri kalmasını önlemek ve öğrencilere sorumluluk kazandırmak gibi bazı olumlu yönlerinin yanında sistemin içeriğinin yetersiz olması ve ders sürelerinin kısa olması gibi bazı olumsuzluklara da sahip olduğu belirtilmiştir. Velilerin gelecekte uzaktan eğitim programlarını tercih edip etmemelerinde ise sistemin kaliteli olması, ücretinin pahalı olması ve sanal ortamın olumsuzluklarına ilişkin kaygılar şeklinde bir dizi faktör etkili olmaktadır. Son olarak bazı katılımcılar karantina günlerinde çocuklarının sadece akademik gelişimlerine değil aynı zamanda sosyokültürel gelişimlerine de katkı sunmak için çocuklarıyla birlikte resim ve yemek yapmak gibi değişik etkinlikler gerçekleştirdiklerini bildirmiştir. Araştırmadan ulaşılan bu bulgular doğrultusunda pandeminin olumsuz etkilerini en aza indirmek için öğrencilerin yanında ihtiyaç duyan velilere de psikolojik danışmanlık hizmetlerinin sunulması, mevcut uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması şeklinde birtakım öneriler sunulmuştur.

THE EFFECTS OF COVID-19 ON THE EDUCATION PROCESS: BEING A PARENT IN QUARANTINE DAYS

In this research, the effects of Covid-19 on the education process and the studies to ensure the sustainability of education were examined in line with the opinions of the parents. The study group of the research, which is designed in the phenomenology pattern, one of the qualitative research methods, consists of parents whose children are studying in primary, secondary and high schools. The data collected from the parents using open-ended questions were analyzed using the content analysis method. According to the research findings, parents perceive Covid-19 as a situation that negatively affects both human health and the environmental and social order. In addition, parents worried about not being able to provide sufficient educational support to their children during the holidays, and stated that their children's learning motivation decreased. On the other hand, in this process, it was stated that the distance education system, where educational activities were carried out on a national scale, had some positive aspects such as preventing students from falling behind from their lessons and giving students responsibility, as well as some negativities such as insufficient content and short course periods. A number of factors, such as the quality of the system, the high cost of the system, and the concerns about the negativity of the virtual environment, affect whether the parents prefer distance education programs in the future. Finally, some participants reported that during the quarantine days, they carried out various activities such as painting and cooking with their children to contribute not only to their academic development but also to their sociocultural development. In line with these findings obtained from the research, in order to minimize the negative effects of the pandemic, some suggestions were offered in the form of providing psychological counseling services to the parents in need, as well as the development and dissemination of existing distance education systems.

___

Abdalla, J. (2020). US universities switch to online courses due to coronavirus. https://www.aljazeera.com/news/2020/03/universities-switch-online-courses-due-coronavirus200310202804023.html

Abrami, P. C., Bernard, R. M., Bures, E. M., Borokhovski, E., & Tamim, R. M. (2011). Interaction in distance education and online learning: Using evidence and theory to improve practice. Journal of Computing in Higher Education, 23(2-3), 82-103.

Abu-Ghaida, D., & Klasen, S. (2004). The costs of missing the Millennium Development Goal on gender equity. World Development, 32(7), 1075-1107.

Akar, F. & Nayir, K. F. (2015). Eğitim kurumlarındaki sosyal kulüplerin etkililiğinin incelenmesi: Uygulamada değişim ihtiyacı. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(2), 167-186.

Arat, T., & Bakan, Ö. (2011). Uzaktan eğitim ve uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 14(1-2), 363-374.

Aslan, N., & Cansever, B. A. (2007). Okuldaki sosyal etkinliklere katılımda ebeveyn çocuk etkileşimi kültürlerarası bir karşılaştırma. Ege Eğitim Dergisi, 8(1), 113-130.

Ayyıldız, S. Ü., Günlük, M., & Erbey, S. N. (2006). Muhasebe öğretim elemanlarının uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik tutumları üzerine bir araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (32), 1- 14.

Bates, T. (2001). International distance education: Cultural and ethical issues. Distance Education, 22(1), 122- 136.

Bjorklund, A. & Salvanes, K. (2011), “Education and Family Background: Mechanisms and Policies”, in E Hanushek, S Machin and L Woessmann (eds), Handbook of the Economics of Education, 3, 201-247.

Bolliger, D. U. & Wasilik, O. (2009). Factors influencing faculty satisfaction with online teaching and learning in higher education. Distance Education, 30(1), 103-116. doi:10.1080/01587910902845949

Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 85-124.

Brenan, M. (2020). 42% of Parents Worry COVID-19 Will Affect Child's Education. Gallup. https://news.gallup.com/poll/305819/parents-worry-covid-affect-child-education.aspx

Brown, C. (2017). Advantages and disadvantages of distance learning. Retrieved from https://www.eztalks.com/elearning/advantages-and-disadvantages-of-distance-learning.html

Burgess, S., & Sievertsen, H. H. (2020). Schools, skills, and learning: The impact of COVID-19 on education. Vox. CEPR Policy Portal. https://voxeu.org/article/impact-covid-19-education

Bušelić, M. (2012). Distance Learning–concepts and contributions. Oeconomica Jadertina, 2(1), 23-34.

Can, E. (2012). Açık ve uzaktan eğitimde akreditasyon yeterlilik düzeyinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara üniversitesi.

Castro, V. L., Halberstadt, A. G., Lozada, F. T., & Craig, A. B. (2015). Parents’ emotion-related beliefs, behaviors, and skills predict children's recognition of emotion. Infant and child development, 24(1), 1–22. https://doi.org/10.1002/icd.1868

Ceka, A., & Murati, R. (2016). The role of parents in the education of children. Journal of Education and Practice, 7(5), 61-64.

Creswell, J. W. (2015). Nitel araştırma yöntemleri (M. Bütün ve S. B. Demir, çev.), Siyasal Kitabevi.

Davis, A.M. (2017, January). Advantages and disadvantages of distance education in comparison to traditional education. Hawaii International Conference on Education, HI.

Distance Education Accrediting Commission (DEAC). (2016). Accreditation handbook, policies, procedures, and standards of the distance education accrediting commission, 23th Edition, January 2016. https://www.deac.org/UploadedDocuments/Handbook/DEAC_Accreditation_Handbook.pdf

Duyar, F., Evgin, D., & Sabyrbekova, S. (2013). Uzaktan eğitimin gelişimi. http://fundad.home.anadolu.edu.tr/kitap.pdf

Eftekhari, A. (2009). The pros and cons of online education. http://distanceeducation.suite101.com/article.cfm/the_pros_and_cons_of_online_education

Europen Commission. (2020). Coronavirus: online learning resources. https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-resources_en

Eurostat (2020). https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

Gunawardena, C. N., & McIsaac, M. S. (2004). Distance education. Handbook of research on educational communications and technology. Lawrence Erlbaum Associates, 2, 355-395.

Hanushek, E. A., & Wößmann, L. (2007). The role of education quality for economic growth. The World Bank.

Haseena, V. A., & Mohammed, A. P. (2015). Aspects of quality in education for the ımprovement of educational scenario. Journal of Education and Practice, 6(4), 100-105.

Heinrich, C. J. (2014). Parents' employment and children's wellbeing. The future of children, 121-146.

Isman, A. & Dabaj, F. (2004). Roles of the students and teachers in distance education. In R. Ferdig, C. Crawford,

R. Carlsen, N. Davis, J. Price, R. Weber & D. Willis (Eds.), Proceedings of SITE 2004--Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 497-502). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). https://www.learntechlib.org/primary/p/13518/

Ivanov, A., & Cvetković, V. (2014). The role of education in natural disaster risk reduction. Horizonsİnternational Scientific Journal, 16, 115-131.

İşman, A. (2011). Uzaktan Eğitim. Pegem Akademi Yayıncılık

Jeynes, W. H. (2007). The relationship between parental involvement and urban secondary school student academic achievement: A metaanalysis. Urban Education, 42(82).

Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim. Pegem A Yayıncılık.

Kırık, A. (2014). Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki durumu. Marmara İletişim Dergisi, 21, 73-94.

Kruse, K. (2004), Using the web for learning: Advantages and disadvantages. http://www.elearningguru.com/articles/art1_9.htm

Kuzucu, Y. (2016). Değişen babalık rolü ve çocuk gelişimine etkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(35).

Lau, J., Yang, B., & Dasgupta, R. (2020). Will the coronavirus make online education go viral. Times Higher Education. https://www.timeshighereducation.com/features/will-coronavirus-make-online-educationgo-viral

Levent, F. & Gökkaya, Z. (2014). Education policies underlying South Korea’s economic success. Journal Plus Education, 10(1), 275-291.

Levent, A. F. & Yazıcı, E., (2014). Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 39, 121-143.

Lincoln, Y. & Guba, E. (1985). Naturalistic Inquiry. Sage Publications.

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (S. Turan, çev.). Nobel Yayıncılık.

Miles, M. B. , & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.

Moroni, G., Nicoletti, C., & Tominey, E. (2020). Children’s socio-emotional skills and the home environment during the COVID-19 crisis. Vox. CEPR Policy Portal. https://voxeu.org/article/children-s-socioemotional-skills-and-home-environment-during-covid-19-crisis

O’Neil, T. (2006). How distance education has changed teaching and the role of the instructor. E-Leader Conference. http://www.isedj.org/7/48/ISEDJ.7(48).ONeil.pdf

Odabaş, H. (2003). Internet tabanlı uzaktan eğitim ve bilgi ve belge yönetimi. Türk Kütüphaneciliği, 17(1), 22-36.

Onigbinde, L. (2018). The Impacts of Natural Disasters on Educational Attainment: Cross-Country Evidence from Macro Data.

Onwe, O. J. (2013). Policies and practices of open and distance learning models in the sub-Saharan African countries: A literature survey. American International Journal of Contemporary Research, 3(8), 122- 135.

Özel, E. & Zelyurt, H. (2016). Anne baba eğitiminin aile çocuk ilişkilerine etkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, (36).

Özensel, E. (2004). Türk toplumunda çocuğun yetiştirilmesinde annenin rolü: Konya İli Örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 2(6), 77-96.

Petracchi, H. E., & Patchner, M. A. (2000). Social work students and their learning environment: A comparison of interactive television, face-to-face instruction, and the traditional classroom. Journal of Social Work Education, 36(2), 335-346.

Qutoshi, S. B. (2018). Phenomenology: A philosophy and method of inquiry. Journal of Education and Educational Development, 5(1), 215-222.

Rahman, H. (2014). The role of ICT in open and distance education. Turkish Online Journal of Distance Education, 15(4), 162-169.

Robson, D. (2020). The fear of coronavirus is changing our psychology. https://www.bbc.com/future/article/20200401-covid-19-how-fear-of-coronavirus-is-changing-ourpsychology

Sangrà, A., & González-Sanmamed, M. (2010). The role of information and communication technologies in improving teaching and learning processes in primary and secondary schools. Australasian Journal of Educational Technology, 26(8).

Sauer, L.M. (2020). What ıs coronavirus?. https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-anddiseases/coronavirus

Sellen, A., Hyams, J., & Eardley, R. (2004). The everyday problems of working parents: Implications for new technologies. Hewlett-Packard Labs Technical Report HPL-2004-37, 17-18.

Shaw, C. A. (2008). A study of the relationship of parental involvement to student achievement in a Pennsylvania career and technology center. Yayınlanmamış doktora tezi. The Pennsylvania State University.

Sheldon, S. B. (2003). Linking school-family-community partnerships in urban elementary school to student achievement on state tests. The Urban Review, 35(2).

Simonson, M., Schlosser, C. & Orellana, A. (2011). Distance education research: a review of the literature. Journal of Computing in Higher Education, 23, 124–142.

Simonson, M., Smaldino, S., Albright, M., & Zvacek, S. (2003). Teaching and learning at a distance (2nd ed.). Columbus.

Strayer, J., & Roberts, W. (2004). Children's anger, emotional expressiveness, and empathy: Relations with parents’ empathy, emotional expressiveness, and parenting practices. Social development, 13(2), 229- 254.

Şengönül, T. (2019). Anne-baba ilgisinin çocukların okul başarısı üzerindeki etkisi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(4), 268-292.

Tesone, D. V., Alexakis, G., & Wayne, A. P. H. (2003). Distance learning programs for non-traditional and traditional students in the business disciplines. Online journal of distance learning administration, 6(4).

Tezel-Şahin, F., Akıncı-Coşgun, A. & Aydın-Kılıç, Z. N. (2017). Babaların çocuklarıyla vakit geçirme durumlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(1), 319–343.

Torani, S., Majd, P. M., Maroufi, S. S., Dowlati, M., & Sheikhi, R. A. (2019). The importance of education on disasters and emergencies: A review article. Journal of education and health promotion, 8, 85. https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_262_18.

Tosh, P.K. (2020). Coronavirus disease: What is it and how can I protect myself?https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/expert-answers/novelcoronavirus/faq-20478727

Tosunoğlu, Ş. (2014). Avrupa Birliği ülkelerinde kamu eğitim harcamaları. Sakarya İktisat Dergisi, 3(3), 145-181.

Tuncer, M., & Taşpınar, M. (2008). Sanal ortamda eğitim ve öğretimin geleceği ve olası sorunlar. Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 124.

Turan, A. H., & Çolakoğlu, B. E. (2008). Yüksek öğrenimde öğretim elemanlarının teknoloji kabulü ve kullanımı: Adnan Menderes Üniversitesinde ampirik bir değerlendirme. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(1), 106-121.

Uluğ, F. & Kaya, Z. (1997). Uzaktan Eğitim Yaklaşımıyla İlköğretim. Uzaktan Eğitim Vakfı

UN DESA. (2020). Everyone included: Social impact of Covıd-19. https://www.un.org/development/desa/dspd/everyone-included-covid-19.html

UN. (2020). Policy brief: The impact of Covıd-19 on children. https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_children_16_april_2020 .pdf

UNESCO. (2020). Covıd-19 educational disruption and response. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

Van den Boom, W.J.G., & Schlusmans, K.H.L.A. (1989). Boekje open over open onderwijs: achtergronden, begripsomschrijving en een analysemodel. OTIC research report no. 5, Open Universiteit.

Vasilyeva, E. N., & Shcherbakov, A. V. (2016). Parental roles and types of parentings as determinants of a preschooler's emotional and personal well-being. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 233, 144-9.

Vassallo, S., Smart, D., & Price-Robertson, R. (2009). The roles that parents play in the lives of their young adult children. Family Matters, 82, 8–14

Wahlstrom, C., Williams, B. K., & Shea, P. (2003). The successful distance learning student. Scratchgravel Publishing Services, Wadsworth/Thomson Learning

Walberg, H. J. (2004). International perspectives on families, schools, and communities: Educational implications for family–school–community partnerships. Educational Research, 41, 3–9.

Walsh, B. (2020). Covid-19: The history of pandemics. https://www.bbc.com/future/article/20200325-covid-19- the-history-of-pandemics

Wang, C., H. (2005). Questioning skills facilitate online synchronous discussions, Journal of Computer Assisted Learning, 21, 303- 313.

WHO.(2020). WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19. https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mediabriefing-on-covid-19---11-march-2020

Wills, M. (1998). Managing the training process: Putting the principles into practice. Gower Publishing, Ltd.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınevi.

Zhong, B. L., Luo, W., Li, H. M., Zhang, Q. Q., Liu, X. G., Li, W. T., & Li, Y. (2020). Knowledge, attitudes, and practices towards COVID-19 among Chinese residents during the rapid rise period of the COVID-19 outbreak: a quick online cross-sectional survey. International journal of biological sciences, 16(10), 1745–1752. https://doi.org/10.7150/ijbs.45221

Zhong, R. (2020). The Coronavirus exposes education’s digital divide.https://www.nytimes.com/2020/03/17/technology/china-schools-coronavirus.html

Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. Theory into Practice, 41(2), 64–70. http://dx.doi.org/10.1207/s15430421tip4102_2

___