YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ DERSİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Bu araştırmanın amacı yabancı uyruklu öğrencilerin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİİT) dersi hakkındaki görüşlerini ortaya koymaktır. Çalışma nitel araştırma desenlerinden fenomonoloji (olgu bilim) ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenerek 2018-2019 bahar yarı yılında Trabzon Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi’nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerden oluşturulmuştur. Çalışma grubuna 8 farklı bölümden ve 8’i kız 5’i erkek olmak üzere 13 yabancı uyruklu öğrenci dahil edilmiştir. Çalışma grubundaki öğrencilerin daha önce Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersine devam etmiş öğrencilerden seçilmesine dikkat edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi ile incelenmiştir. Analiz aşamasında her iki araştırmacı da sürece dahil olmuş, analiz edilen görüşler tablolaştırılarak frekansları ile sunulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi yabancı öğrencilere göre, milli birlik ve beraberliği temsil eden, milli birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan, Türkiye’nin varoluş mücadelesini anlatan, ülkede yaşayan herkesin alması gereken bir ders olarak görülmektedir. Araştırmadan elde edilen diğer sonuçlara göre ise yabancı öğrenciler ders içeriğinin yoğun olması, ders saatinin yetersiz kalması, dersin kredisiz olması, iletişim sorunu yaşamaları ve dersin zorunlu olmasına rağmen katılımın zorunlu olmayışı gibi unsurlar hakkında olumsuz görüş bildirmiştir. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ders içeriğinin bölümlere göre yeniden düzenlenmesi, derslerin yüz yüze verilmesi, kredi değeri olan bir ders olarak okutulması önerilmektedir.

OPINIONS OF FOREIGN STUDENTS ABOUT ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF REVOLUTION

The aim of this research is to reveal the views of foreign students about Atatürk's Principles and History of Revolution (APHR) course. The study was conducted with phenomenology from qualitative research designs. The study group of the research was determined by the purposeful sampling method and was formed from foreign students studying at Trabzon University and Kastamonu University in the spring semester of 2018-2019. 13 foreign students, 8 girls and 5 boys, from 8 different departments, were included in the study group. The obtained data were analyzed by content analysis. During the analysis phase, both researchers were involved in the process, and the analyzed views were presented with their frequencies in tables. According to the results of the study, Atatürk's Principles and History of the Revolution course is seen as a lesson that represents national unity and solidarity, emphasizes the importance of national unity and solidarity, and that everyone living in the country should take. According to the other results obtained from the research, foreign students expressed negative opinions about factors such as intense course content, insufficient course hours, non-credit courses, communication problems, and participation being not compulsory although the course is compulsory. İt is suggested that Atatürk’s Principles and History of the Revolition caurse should be reorganized according to the departments, be given face to face, and be a credit caurse.

___

Akbaba B., Kaymakcı S., Birbudak T.S.ve Kılcan B. (2016) Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitimle Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi öğretimine yönelik görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi,9(2), 289-309

Akbaba, B. (2009). Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin öğretimine yönelik bir durum değerlendirmesi (Gazi Üniversitesi örneği). Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(1), 29-52.

Akbaba, B., (2007), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin amaçlarına yönelik öğrenci görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15 (1), 339-352.

Akbaba, B., (2008), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin öğretiminde karşılaşılan sorunlar (Gazi Üniversitesi örneği). Akademik Bakış, 1(2), 177-197.

Akbaba, B., Demirtaş, B., Birbudak, T. S. ve Kılcan, B., (2014). Tarih öğretmeni adaylarının Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi öğretimine yönelik görüşleri. Zeitschrift Für Die Welt Der Türken Journal Of World Of Turks, 6(2), 207-226.

Akdemir, S.(2006).Zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanaklarına göre lise tarih derslerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Gazi üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Aksoy, İ. (2003). Yüksek öğretim kurumlarında inkılâp tarihi öğretimi. (Yayınlanmamış doktora tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Alperen, B. (2008). Tarih öğretmenlerinin Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin öğretimine ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenler (kıdem, mezuniyet, okul türü ve cinsiyet) açısından incelenmesi. (Yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bolluk, H. (2003). Kurtuluş Savaşı’nın ideolojisi hakimiyeti milliye yazıları. Kaynak Yayınları, İstanbul.

Büyüköztürk, Ş,. Akgün, Ö. E., Demirel, F,.Karadeniz, Ş. ve Çakmak, E.K.(2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Delen, S. (2007). İlköğretim ve ortaöğretimde öğretmen görüşlerine göre Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinin öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. (Yüksek lisans tezi),Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Dinç, E. (2004). Tarih öğretmen adayı, öğretmen ve eğitimcilerinin, mevcut lise tarih müfredat programı ve tarih öğretiminin amaçları hakkındaki görüşleri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.

Doğaner, Y. (2005). Yüksek öğretimde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi öğretiminde karşılaşılan problemler ve yeni yaklaşımlar (Hacettepe Üniversitesi örneği).Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 21(62), 589-611.

Erdem, U. (2010). Compulsory hıstory teaching throughout the hıstorical process in. Procedia Socialand Behavioral Sciences, 9,1074-1078.

Gülmez, N. (2003), Üniversite gençliğinin Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersine bakışı.Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIX(57), 1043-1088.

Mumcu, A. (1997). Ankara adliye mektebinden Ankara Üniversitesi hukuk fakültesine. Ankara.

Ozankaya, Ö. (1978). Türk devrimi ve yüksek öğretim gençliği. Ankara.

Özüçetin, Y. ve Nadar, S. (2010). Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi Dersinin Üniversiteler Düzeyinde Okutulmaya Başlanması ve Gelinen Süreç. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(11), 466-477.

Safran, M. (2006). İnkılap Tarihi öğretimine yaklaşım sorunları. Tarih Eğitimi Makale ve Bildiriler, Gazi Kitabevi.

Şimşek, A. ve Güler, M. (2013). Öğretmen ve öğretmen adayı görüşlerine göre lise Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin öğretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(14), 543-575.

Şimşek, A. (2002). İnkılap Tarihi Derslerinin Gerekçeli Tarihçesi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 1-10.

Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, M. (2004), Eğitim bilimi ve bilim teknolojisi ışığında yeni yöntem arayışları, içinde B. Yediyıldız vd. (Ed.).Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihinde yöntem arayışları. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınları.

___