THE MEMORY OF A TRUE LOVE: ALI RAIF'S REFLECTIONS IN THE DIVAN OF FERIDE HANIM

From Kastamonu Baharzade Feride Hanim, one of the poets of the 19th century, grew up in a family with high collectability and has been engaged in poetry and calligraphy arts from an early age. Feride Hanim, who married Ali Raif at the age of 16, was shaken by the death of her husband when she was only twenty one/two years old. Feride Hanim was shaken by her husband's death and carried this agony throughout her life and reflected this feeling to her poems. She wrote her love for her husband by writing two poems for her husband. These poems include: “Zevcim Ali Raif Efendi’nin Vefatına Söylenildi” and “Merhum Zevcimin Yadigârı Olan Sa‘atin Gaib Olması Cihetiyle Gayetle Dilsuz Olmaklıgımdan Nasi Söylenmisdir.” These lines, which chant a love of humanity apart from the metaphorical love and the idealized lover, are a real affliction of Feride Hanim, but are remarkable and original in terms of the conventions of classical Turkish literature. This originality; Feride's personal and social life are read, almost like a biography, and verses that express her devotion to her deceased husband. In other words, Ferîde Hanım is a female poet in the male-dominated world of our ancient literature for more than six centuries, not writing poems to her name but writing poems to her loved ones. In this study, in addition to the two poems mentioned, the reflections of personal and social life on classical Turkish literature will be evaluated by taking into consideration the poems of Feride Hanim who expresses her love and longing for her husband.

___

Akün, Ö. F. (1994). Divan edebiyatı. İslam ansiklopedisi. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 9, 389-427.

Akman, E. (2006). Kastamonulu Feride Hanım Divânı ve Divândaki yerel kültür unsurları. Müteferrika Kitabiyat Dergisi, 30, 229-238.

Akman, E. (2013). Ferîde Hanım, Bahâr-zâde. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü.

Arslan, M. (2013). Şeref Hanım. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü.

Arslan, M. (2014). Zeyneb, Zeyneb Hatun, Zeynünnisâ. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü.

Arslan, M. (2014). Mihrî Hatun. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü.

Arslan, M. (2014). Nesîbâ, Nesîbâ Tevfîka Hanım. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü.

Arslan, M. (2014). Leylâ Hanım. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü.

Arslan, M. (2014). Sırrî Hanım, Sırrî Râhile. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü.

Arslan, M. (2014). Fatma Nerîme Hanım. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü.

Arslan, M. (2014). Ayşe Vuslat Hanım. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü.

Arslan, M. (2014). Emîne İkbâl Hanım, Keçeci-zâde. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü.

Arslan, M. (2014). Sa'îde Hanım, İstanbullu. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü.

Arslan, M. (2014). Hamiyet Zehrâ Hanım. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü.

Arslan, M. (2014). Fatma Fâzıla Hanım. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü.

Arslan, M. (2014). Nâciye Hanım, Nuhkuyulu. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü.

Arslan, M. (2014). Lütfiye Hanım. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü.

Arslan, M. (2014). Fatma Müzeyyen Hanım. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü.

Arslan, M. (2014). İffet, Hatice İffet Hanım. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü.

Arslan, M. (2014). Cemîle Hanım. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü.

Arslan, M. (2015). Fıtnat, Fıtnat Hanım. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü.

Arslan, M. (2015). Fatma, Fatma Hanım, Tekirdağlı. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü.

Arslan, M. (2015). Kevser, Kevser Hanım. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü.

Arslan, M. (2018). Mihrî Hâtun Dîvânı. Kültür ve Turizm Bakanlığı. https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/58679,mihrihatun-divanipdf.pdf?0

Çağlayan, B. (2006). Baharzâde Feride Hanım Divanı. Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Merkezi Yayınları.

Çelik, A. (2020). Gülün bülbül olduğudur: Osmanlı’nın kadın şairleri üzerine bir bibliyografya denemesi. Journal of Humanities and Tourism Research, 10 (1), 182-212. doi: 10.14230/johut844

Gümüş, K. S. (2017). Leylâ Hânım ile Kastamonulu Bahârzâde Ferîde Hânımın “âlem bu yâ” redifli gazelleri üzerine bir karşılaştırma. Karadeniz Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 33, 250-267. doi.org/10.17498/kdeniz.297862

İspirli, S. A. (2007). Kadın divan şairleri ve geleneğin uzantısı. Salkım Söğüt Yayınları.

Tezcan, N. (2012). Divan edebiyatında aşk, kadın kahramanlar ve kıyafet değiştirme motifi. Acta Turcia Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, IV, (2-1), 104-117.

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com

___

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi
  • ISSN: 2146-1961
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2010

5.6b2b