OTORİTENİN KURULUMU AÇISINDAN BİR SÖYLEM ANALİZİ: İKİNCİ KARABAĞ SAVAŞI SONRASI İLHAM ALİYEV’İN ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI

Sosyal ve siyasal hayatta iktidar ve otorite kavramları farklı disiplinlerde farklı şekillerde açıklanmıştır. Bunun yanı sıra, otoritenin kaynağı olarak, yasallık, geleneksellik ya da karizma Weber’in sosyolojik açıdan en önemli kavramsallaştırmalarındandır. Bu bağlamda, bu çalışmada bir karizmatik otorite tipi olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, söz konusu otoritesinin kurulumda tarihsel bir bağlamı olan İkinci Karabağ Savaşı ve sonrasında inşa ettiği “otorite” söylemi analiz edilmiştir. Söylemin inşa edildiği dil pratikleri, bağlam, konuşma ve gramatik özellikleri incelenerek, Aliyev’in özellikle Ermenistan Başbakanı’na direkt yönlendirdiği hitapları üzerinden güç ve iktidar kavramlarıyla inşa edilen “otorite”si derinlemesine analiz edilmiştir. Söylem analizi ile siyasal iktidarın aynı zamanda söylem ile yeniden inşa edilmesinin yanında, uzun yıllar boyunca çözümlenemeyen bir sorunun tarihsel bağlamda taşıdığı anlam ile birlikte güç ilişkilerini tanımlamaktadır. Otoritenin toplumsal hayatı biçimlendirme şekillerinin ve aktörlerin iktidar kurma biçimlerinin inşa edilme süreçlerinin daha net anlaşılması da söylem analizi yoluyla mümkün olabilmektedir. Bu çalışma da, İkinci Karabağ Savaşı sonrasında İlham Aliyev’in Ulusa Sesleniş konuşmasının söylem analiziyle, otoritenin ve gücün ortaya konulma biçimlerini analiz ederek, tarihsel bir metin üzerinden karizmatik otoritenin kurulumunu ortaya koymayı amaçlamıştır.

A DISCOURSE ANALYSIS IN TERMS OF THE ESTABLISHMENT OF THE AUTHORITY: ILHAM ALIYEV'S SPEECH TO THE NATION AFTER THE SECOND KARABAKĞ WAR

The concepts of power and authority in social and political life have been explained in different ways in different disciplines. In addition, as the source of authority, legality, traditionalism or charisma are among Weber's most important conceptualizations in sociological terms. Within this regard, in this study, as a type of charismatic authority, Azerbaijani President Ilham Aliyev's discourse on "authority", was analyzed during and after the Second Karabakh War, which was a historical context in the establishment of his authority, By examining language practices, context, speech and grammatical features in which the discourse is constructed, the "authority" built with the concepts of power and power through Aliyev's address, especially to the Prime Minister of Armenia, has been analyzed in depth. Discourse analysis defines power relations with the historical meaning of a problem that has not been resolved for many years, as well as reconstructing political power with discourse at the same time. A clearer understanding of the ways in which authority shapes social life and the processes of building power of actors is possible through discourse analysis. In this study, with the discourse analysis of Ilham Aliyev's Address to the Nation speech after the Second Karabakh War, it was aimed to reveal the establishment of charismatic authority through a historical text by analyzing the ways in which authority and power were put forward.

___

Çaycı B., & Aktaş C. (2018). “Medya Çağında Weberyan Karizma ve Şöhretin Analojisi”, TRT Akademi, 6(3), 654- 676. https://dergipark.org.tr/tr/pub/trta/issue/38692/414716

Çelik, H., ̇ &, Ekşi ̇, H. (2013). Söylem Analizi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 27(27),99-117. https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruaebd/issue/365/2517

Demircioğlu, E. C. (2015). “Karizmatik Liderliğin Yönetsel Açıdan Değerlendirilmesi”. Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, 1 (1), 52-69.

Fairclough, N. ve Wodak, R. (1997). “Critical Discourse Analysis”, in Discourse As Social lnteraction, Discourse Studies: A Multidisciplinary lntroduction, (Ed. T. A. van Dijk), Sage Publications, London.

Foucault, M. (2014). Özne ve İktidar, Seçme Yazılar 2, Ayrıntı Yayınları

Foucault, M. (2015). İktidarın Gözü, Seçme Yazılar 4, Ayrıntı Yayınları

Güneş, C. D. (2013). Michel Foucault’da Söylem ve İktidar, Kaygı Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 21( Güz 2013) ISSN: 1303-4251

İbadov, A. (2007). Azerbaycan dış politikasında Dağlık Karabağ sorunu ve Ermeni sorunu: çözümler ve öneriler, [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi

İskit, T. (2015). Diplomasi Tarihi, Teorisi, Kurumları ve Uygulaması.(5. Baskı),İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Kapani, M. (2017). Politika Bilimine Giriş. BB101 Yayınları

Kissinger A. H. (1966) . “Domestic Structure and Foreign Policy”, Deadalus, Vol. 95, No. 2, Spring

Sallan Gül, S. ve Kahya Nizam, Ö. (2021). "Sosyal Bilimlerde İçerik ve Söylem Analizi", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 42(1), 181-198.

Sennett, R. (2005). Otorite. Ayrıntı Yayınları

Söker, Ç. (2017). Dağlık Karabağ sorununun çatışmayı çözme perspektifinden incelenmesi, KAÜİİBFD 8(16), 555- 574.

Sözen, E. (2014). Söylem; Belirsizlik, Mübadele, Bilgi/ Güç ve Refleksivite. Birleşik Yay.

Weber, M. (2008). Sosyoloji Yazıları. (Çev. Taha Parla).Deniz Yayınları

Weber, M. (2011). Bürokrasi ve Otorite. (Çev. Bahadır Akın). Adres Yayınları

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-bu-anlasma-bizim-sanlizaferimizdir/2037890 (Erişim Tarihi: 12.12.20)

https://www.trthaber.com/haber/dunya/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-anlasmanin-detaylarini-acikladi529590.html (Erişim Tarihi: 12.12. 20)

Haber Global https://www.youtube.com/watch?v=SmOuKnXw_XI&t=498s (Erişim Tarihi: 10.12.20)

___