ARNAVUTLUK’TA KAMU YÖNETİM PERSPEKTİFİ VE UYGULAMALARI: AKADEMİSYENLERİN BAKIŞ AÇISI İLE BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Osmanlı Devleti çatısı altında etkin görevlerde bulunmuş olan Arnavut halkı 1912 yılında bağımsızlığını elde etmiş, İkinci Dünya Savaşına kadar krallıkla yönetilen ülke, bu savaştan sonra Komünist Parti yönetimine geçmiştir. 1990 yılına kadar dış dünyaya kapalı bir şekilde yönetilen ülke, bu tarihten sonra demokratik bir yönetime geçerken ülke aynı zamanda Avrupa Birliğine adaylık başvurusunda bulunmuştur. Ülkenin yaşadığı bu iki süreç ülkenin kamu yönetimi yapısının da yeniden düzenlenmesini gerektirmiştir. 1990’lı yıllardan itibaren demokrasiye geçiş yaparak AB aday ülkesi olan Arnavutluk kamu yönetimi yapısında yaşanan değişimin ortaya konulması reformların başarısının tespiti açısından önemlidir. Bu kapsamda çalışma, Arnavutluk’taki kamu uygulamaları ve kamu yönetiminin etkinliği ile kamu yönetimindeki mevcut durumun akademisyenlerin bakış açısı ile belirlenmesini amaçlamaktadır. Bu çerçevede ülkenin önde gelen üniversitesi Tiran Üniversitesi’ndeki 53 ve Durres Üniversitesi’nde görev yapan 25 öğretim üyesine tarama araştırması gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, Arnavutluk kamu yönetiminin; şeffaflık, erişilebilirlik, hesap verebilirlik ve etkinlik bağlamında yetersiz olduğu, nepotizm ve bürokrasinin halen yaygın olduğu, rüşvet ve yolsuzlukla mücadelede yetersiz kalındığı yönünde güçlü bir algının bulunduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte yargı bağımsızlığı ve hukuk sistemine olan güven düzeyi oldukça düşük, eğitim ve sağlık sisteminin yetersiz olduğu ve kamunun eğitim ve sağlık sistemini düzeltme adına yeterli çabayı göstermediği ve kaynak ayırmadığı yönünde güçlü bir algı tespit edilmiştir. Arnavutluk’ta kamu yönetimi alanında yapılan reformların başarıya ulaşabilmesi için; AB kriterlerine uyum yönünde çaba gösterilmesi, yargı bağımsızlığının bir an önce sağlanması ve toplumun hukuk sistemine güvenin arttırılması, yolsuzlukla ve rüşvetle etkin mücadele edilmesi, ayrıca kamu yönetiminde şeffaflık, hesap verebilirlik, etkinlik ve verimliliğin arttırılması yönünde gerek kamu çalışanlarının ve gerekse siyasilerin çaba göstermesi gerekmektedir.

PERSPECTIVE AND PRACTICES OF PUBLIC ADMINISTRATION IN ALBANIA: A RESEARCH ON THE DETERMINATION OF THE ACADEMIC PERSPECTIVE

The Albania, who had taken an active role in the Ottoman Empire, gained their independence in 1912 and the kingdom ruled until the Second World War. Until 1990, under the communist rule the country was closed to the outside world, after that date, Albania gets a democratic administration, the country also applied for candidacy to the European Union. These two processes in the country have also required the reorganization of the public administration structure of the country. It is important to determine the change in the structure of the Albanian public administration, which is an EU candidate country by transitioning to democracy since the 1990s, in terms of determining the success of the reforms. In this context, the study aims to determine the effectiveness of public practice and public administration in Albania and the current situation in public administration from the perspective of academics. In this context, a survey was conducted on 53 in Tirana University and 25 lecturers in Durres University. In the study, the public administration of Albania; it was found to be inadequate in the context of transparency, accessibility, accountability and efficiency, and that nepotism and bureaucracy were still widespread, and that there was a strong perception that there was inadequate bribery and corruption. However, the level of confidence in the judicial independence and the legal system is very low, there is a strong perception that the education and health system is insufficient and that the public does not make enough efforts to correct the education and health system and does not allocate resources. In order to achieve the success of reforms in the field of public administration in Albania; Efforts must be made to ensure compliance with the EU criteria, to ensure the independence of the judiciary and to increase the trust in the legal system of the society, to fight effectively against corruption and bribery, as well as to increase transparency, accountability, efficiency and efficiency in public administration.

Kaynakça

Adaman, F., Çarkoğlu, A., Şenatalar, B. (2005). Toplumun Kamu Yönetimine, Kamu Hizmetlerine ve Reforma Bakışı. İstanbul: TESEV Yayınları.

Agallija, N. (2014). 1990 Sonrası Arnavutluk'ta Kamu Yönetimi Reformu ve Vatandaşların Reforma Bakışı. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Agallija, N. (2017). Arnavutluk Halkının Bakış Açısıyla, Kamu Reformlarının ve Avrupa Birliği Adaylığının Değerlendirilmesi. Social Sciences Studies Journal, 3 (5), 66-83.

Çarıkçı, O. (2010). Türkiyede E-Devlet Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (12), 95-122.

Eryılmaz, B. (2003). Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Perspektifi ve Stratejisi”, İdarecinin Sesi Dergisi, 15 (100), 25-42.

European Commission (2016). Key findings of the 2016 Report on Albania. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3636_en.htm (Erişim Tarihi: 22 Ocak 2018).

İKV-İktisadi Kalkınma Vakfı (2018). Avrupa Birliği-AB Genişleme Politikası -Diğer Aday ve Potansiyel Aday Ülkeler. https://www.ikv.org.tr/icerik_print.asp?id=282 (Erişim Tarihi: 14 Mayıs 2018).

Karluk, R. (2014). Avrupa Birliği’nin Balkanlara Genişlemesi: Balkan Ülkelerine Üyelik Perspektifi. International Conference On Eurasian Economies. 1-9, http://avekon.org/papers/1163.pdf (Erişim Tarihi: 15 Ocak 2018).

Mussari, R., Cepiku, D. (2007). Public Administration Reform in Transition. Public Management Review, 9 (3), 353-375.

Osborne, D., Gaebler, T. (1992). Reinventing Government How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. New York: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.

Özdamar, K. (2003). Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Eskişehir: Kaan Kitabevi.

Polatoğlu, A. (2003). Kamu Yönetimi-Genel İlkeler ve Türkiye Uygulaması. 2.Baskı, Ankara: ODTÜ Yayınevi.

Saran, U. (2006). Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma: Kalite Odaklı Bir Yaklaşım. Ankara: Atlas Yayıncılık.

Uzun, Ö., Yiğit, E. (2011). Örgütsel Stres ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Orta Kademe Otel Yöneticileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 6 (1), 181-213.

Yazıcı, S.(2016). 19. Yüzyılda Mısır’da Devletin İnşası(Osmanlı Cihan Devletinden Modern Dünya Sistemine). Ankara: TODAİE Yayıncılık.

Yazıcı, S. (2018). İnovasyon, Rekabet ve Devlet. Turkish Studies, 13(13), 67-86

https://tr.tradingeconomics.com/albania/unemployment-rate (Erişim Tarihi:05 Mayıs 2018).

Kaynak Göster