MİLLİ GÜREŞÇİLERİN SPORTMENLİK YÖNELİM DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bu araştırmanın amacı milli güreşçilerin sportmenlik yönelim düzeylerini incelemektir. Araştırma tekniği olarak nicel araştırma yöntemlerinden betimsel ve ilişkisel tarama tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2018 Avrupa Şampiyonası öncesinde son hazırlık grubundaki 65 milli güreşçi oluşturmaktadır. Araştırma grubunu 42 güreşçi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ile, daha önceden geliştirilen (Vallerand vd, 1997) ve Türkçe’ye uyarlanan (Balçıkanlı, 2010) “Sportmenlik Yönelim Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 5’li likert tipindedir, 20 madde ile 4 alt boyuttan oluşmaktadır. Elde edilen bulgulara göre, katılımcıların genel itibariyle sporda sorumluluklara ve sosyal normlara bağlı oldukları, kurallara ve yönetime saygılı oldukları söylenebilir. En düşük ortalama rakiplerine saygı yönelimi alt boyutundadır. Erkek milli güreşçilerin kadın milli güreşçilere göre rakibe saygı yönelimlerinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Eğitim değişkenine göre önlisans-lisans mezunu katılımcılar lise mezunlarına göre daha yüksek düzeyde görüş bildirmişlerdir. Katılımcıların genel itibariyle sporda sorumluluklara ve sosyal normlara bağlı oldukları, kurallara ve yönetime saygılı oldukları söylenebilir. En düşük ortalama rakiplerine saygı yönelimi alt boyutuna ait olsa da ortalama düzeyin üzerinde çıkması olumlu olarak değerlendirilmektedir. Fair play kavramının gün geçtikçe daha fazla önem kazandığı son yıllarda, araştırmamızın bu sonucunun fair play kavramının daha fazla kabul görmesi, yaygınlaşması ve benimsenmesinin de bir sonucu olarak düşünülmektedir. Ancak yine de daha üst düzeyde sportmenlik anlayışının benimsenmesi sağlanmalıdır.

AN INVESTIGATION OF NATIONAL WRESTLERS’ SPORTSMANSHIP ORIENTATION LEVELS

This research aims to examine the national wrestlers’ sportpersonship level. Descriptive statistics and relational screening techniques were used as research techniques. The population of the study was 65 national wrestlers in the final preparation group before the 2018 European Championship. The research group consisted of 42 wrestlers. A personal information form prepared by the researchers as a data collection tool, the form Multidimensional Sportspersonship Orientation Scale, which was previously developed (Vallerad et al, 1997) and adapted into Turkish (Balçıkanlı, 2010), was used. The scale is 5- point Likert type and consists of 20 items and four sub-dimensions. According to the findings, it can be said that the participants are generally dependent on the responsibilities and social norms in the sport and that they respect the rules and the management. The lowest average is the sub-dimension of respect for competitors. It has been determined that male national wrestlers are more likely to respect opponents than female national wrestlers. According to the education variable, undergraduate graduates have higher level opinions than high school graduates. It can be said that the participants generally depend on the responsibilities and social norms in the sport and respect the rules and management. In recent years, when the concept of fair play has become more and more important, this result of our research is considered as a result of the acceptance, spread and adoption of the concept of fair play. However, it should be ensured that a higher level of sportsmanship is adopted.

Kaynakça

Arıpınar, E., & Donuk, B. (2011). Fair Play: Spor Yönetim ve Organizasyonlarında Etik yaklaşımlar. Ötüken Neşriyat AŞ, İstanbul.

Balçıkanlı, G. S., Gülşen, K., & Yıldıran, İ. (2017). Kadın futbolcularda sportmenlik yönelimi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 22(1-2-3-4), 1-9.

Balçikanli, S. G., & Yildiran, I. (2011). Profesyonel futbolcularin sportmenlik yönelimleri ve empatik eğilim düzeyleri. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(2), 49-56.

Cengiz, R. (2017). Sporda Fair Play. İçinde: Spor Bilimlerine Giriş, Editör: Hakan Sunay. Gazi Kitabevi, Ankara.

Çalayır, Ö., Yıldız, N., Yaldız, Ö. ve Çoknaz, H. (2017). Hokey müsabakalarına katılan sporcuların beden eğitimi dersi sportmenlik davranışlarının incelenmesi. İÜ Spor Bilimleri Dergisi. 7(2):1303-1414.

Erdemli, A. (1996). İnsan, Spor ve Olimpizm (Fair Play ve Olimpizm). Sarmal Yayınevi, İstanbul.

Güllü, S. (2015). The universities’ fair play roadshow: a project by the fair play commission of the national olympic comittee of Turkey. Joint Fair Play Congress of the European Fair Play Movement and the International Fair Play Committee Proceedings Book, October 7-11 2015, Bakü-Azerbaijan, p165

Gürpınar, B. & Kurşun, S. (2013). Basketbolcuların ve Futbolcuların Sportmenlik Yönelimleri. Mediterranean Journal of Humanities. 3(1):171-176.

Karafil, A.,Y., Atay, E., Ulaş, M., & Melek, C. (2017). Spora katılımın beden eğitimi dersi sportmenlik davranışları üzerine etkisinin araştırılması. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(2), 1-11.

Kayışoğlu, N. B, Altınkök, M, Temel, C. & Yüksel, Y. (2015). Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersi sportmenlik davranışlarının incelenmesi: karabük ili örneği. International Journal of Social Sciences and Education Research. 1(3):865-874.

Koç, Y. (2013). Beden eğitimi dersi sportmenlik davranışı ölçeği (BEDSDÖ). Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 15 (1):96-114.

Koç, Y. (2017). Beden eğitimi dersinde sportmenlik davranışı kazandırmaya yönelik uygulama önerisi: küçüklerin oyununda centilmenliğin yapılandırılması (KOCY). Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 19(2):212-227.

Koç, Y. & Güllü, M. (2017). Lise öğrencilerinin beden eğitimi dersi sportmenlik davranışlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Spormetre, 15 (1), 19-30.

Lemyre, P. N., Roberts, G. C., & Ommundsen, Y. (2002). Achievement goal orientations, perceived ability, and sportspersonship in youth soccer. Journal of Applied Sport Psychology, 14(2), 120-136.

Mikail, T. E. L., Yaman, Ç., & Altun. M. Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin sportmenlik davranışları hakkındaki görüşleri. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 3(Special Issue 2), 16-26.

Miller, W. B., Roberts, C., & Ommundsen, Y. (2004). Effect of motivational climate on sportspersonship among competitive youth male and female football players. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 14(3), 193-202.

Stornes, T. & Bru, E. (2002). Sportspersonship and perceptions of leadership: An investigation of adolescent handball players' perceptions of sportspersonship and associations with perceived leadership. European Journal of Sport Science, 2(6), 1-15.

Stornes, T., & Ommundsen, Y. (2004). Achievement goals, motivational climate and sportspersonship: a study of young handball players. Scandinavian Journal of Education, 48(2), 205-221.

Şenel, E. & Yıldız, M. (2016). Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin bedensel/kinestetik zeka ve sportmenlik eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi. 19:54-61.

Tsai, E. & Fung, L. (2005). Sportspersonship in youth basketball and volleyball players. Athletic Insiht, 7(2), 37-46. Erişim adresi: http://www.athleticinsiht/Vol7Iss2/ Sportspersonship.htm.

Yıldıran, İ. (2004). Fair play: kapsamı, Türkiye’deki görünümü ve geliştirme perspektifler. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, IX (2004), 4 : 3 – 16.

Yıldıran, İ. & Balçıkanlı, S. (2006). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının sportmenlik ve profesyonellik arasında ikilem barındıran somut örnek olaylara yaklaşımlarının değerlendirilmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Gazi BESBD), XI (2006), 3 : 3 - 14

Yılmaz, A., Esentürk, O. K., & İlhan, E. L. (2017). Ortaokul öğrencilerinin ahlaki gelişimleri açısından sportmenlik yönelimleri. Journal of Human Sciences, 14(4), 4969-4988.

Kaynak Göster