Arzuman ocağı

Alevî-Bektaşî inanç yapısı, temeli ocak aidiyetine dayanan bir yapılanmadır. Alevî- Bektaşî inancı bu ocaklar vesilesiyle sistematik bir bütünlük arz eder. Bu yazıda pir statüsünde olan Arzuman Ocağına bağlı talip toplulukları hakkında bilgi verildikten sonra, ocağın geçmişten günümüze konumuyla ilgili veriler okuyucuya sunulmuştur.

Arzuman association

Alevî-Bektaşî faith system is a formation belonging to association. Thanks to these association, Alevî-Bektaşî faith presents a systematic wholeness. After some information about aspirant societies that belong to Arzuman Association, The situation of assocition from past to now has been presented.

Kaynakça

998 Numaralı Vilayet-i Muhasebe-i Diyar ü Bekr Arab ve Zülkadriyye Defteri, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü.

AKSÜT, Hamza, (2002). Anadolu Alevîliğinin Sosyal ve Coğrafi Kökenleri, Art Basın Yayın, Ankara.

BAYATLI Nilüfer, (1999). XVI. Yüzyılda Musul Eyaleti, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.

BEKTAŞ Rıza, (Trz). Gönüllerin Aynası.

BİLGİLİ, Ali Sinan, (2001). Osmanlı Döneminde Tarsus Sancağı ve Tarsus Türkmenleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi. Bir Ocağın Soy Şeceresi. Sayı: 19. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Merkezi. Gazi Üniversitesi. Ankara.

KIŞLAL, Rahime; YEŞİLYURT, Ali. (1999). Dede Kargın Şiirler. Can Matbaası, Mersin.

KOÇ, Yunus, (1989). Bir Orat Anadolu Sancağının Nüfus ve İskan Yapısı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.

KÖKEL, Coşkun, (2006). Eskişehir Yöresinde Alevî-Bektaşî Kültürünün Temel Dinamikleri. Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Sayı: 37

KÜTÜKOĞLU, Bekir, (1962). Osmanlı İran Siyasi Münasebetleri, İstanbul.

SÜMER, Faruk, (Trz). Bozok Tarihine Dair Araştırmalar, Cumhuriyetin 50. Kuruluş Yıldönümü Armağanı.

ŞAHİN, İlhan, (Trz). Yeni-İl Kazası ve Yeni-İl Türkmenleri, Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi.

YAMAN, Ali, (Trz). Kızılbaş Alevî Ocakları.

YİNANÇ, Refet; ELİBÜYÜK, Mesut. (1988). Maraş Tahrir Defteri, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara.

YÖRÜKÂN, Yusuf Ziya. (1998). Tahtacılar, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Kaynak Göster