Sosyolojide kurum ve kültürel yapı ilişkisi

Toplum içerisinde insanların ürettiği her şeye biçim kazandıran kültür, aynı zamanda kurumların oluşmasında da önemli bir yere sahiptir. Kurumlar, insanların ihtiyaçlarını karşıladıkları sosyal organizasyonlardır. Kurumlar, içerisinde yer aldıkları kültürel yapının motiflerini üzerlerinde taşırlar. Kültürel yapının kurumlar üzerine etkisi dolayısıyla, kurumların biçimsel özellikleri ve muhtevası toplumdan topluma farklılık arz eder. Bu açıdan kendisini saran sosyal faktörleri ve kültürel değerleri soyutlamadan kurumları ele almak, sosyolojik bir gerekliliktir.

The relationship between corporation and cultural structure in sociology

Culture that shapes everything the people in a society produce has a great importance in the emergence of the corporations. Corporations are the organizations that provide the needs of people. Corporations carry the motifs of cultural structure they belong to. Therefore, the effects of cultural structure on corporations, the structural features and the content of the corporations change from a society to the other. Hence, it is social necessity that we handle social factors and cultural values without abstracting it.

Kaynakça

AUBERT, Vilhelm. (1976), Elements of Sociology, London: Heinemann Educational Boks.

AYVAZOĞLU, Beşir. (1997), Şehir Fotoğrafları, İstanbul: Ötüken Yayınları.

ALTUN-Akbaba, Sadegül. (2003),“Eğitim Yönetimi ve Değerler”, Değerler Eğitimi Dergisi, C.1, S.1, İstanbul.

BİLGİSEVEN, Amiran K. (1986), Genel Sosyoloji, İstanbul: Filiz Kitabevi.

BİLGİSEVEN, Amiran Kurktan. (1970), Sosyal Entegrasyon, Refii Şükrü Suvla Armağanından Ayrı Basım, İstanbul: Sermet Matbaası.

BOZKURT, Veysel. (2005), Değişen Dünyada Sosyoloji, İstanbul: Aktüel Yayınları.

CUBER, Jhon F. (1963), Sociology, New York: Appleton Centory Crofts.

DÖNMEZER, Sulhi. (1988), Sosyoloji, Ankara: Savaş Yayınları.

ERKAL, Mustafa E.(1993), Etnik Tuzak, İstanbul: Turan Kültür Vakfı Yayınları.

ERKAL, Mustafa E.(1996), Sosyoloji, İstanbul: Der Yayınları.

FISHER, Robert J.-Katz, James E. (2000) “Socail-Desirability Bias and The Validity of Self-Reported Values”, Psychology&Marketing, V.17.

FİCHTER, Joseph. (1991), Sosyoloji Nedir?, (Çev.; N.Çelebi), Konya: Toplum Yayınları.

GİDDENS, Anthony. (2000), Sosyoloji, (Hazırlayanlar; H. Önel-C. Güzel), Ankara: Araç Yayınevi.

GÜNGÖR, Erol. (1995), Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, İstanbul: Ötüken Yayınları.

GÜVENÇ, Bozkurt. (1994), İnsan ve Kültür, İstanbul: Remzi Kitabevi.

HARRİSON, Lawrance. (2002), “Kültür Neden Önemlidir?”, (Çev.: Yusuf Z. Çelikkaya), Türkiye Günlüğü, S.71, Ankara.

HUYN, Kyoung J. (2001), “Sociocultural Change and Traditional Values: Confucian Values Among Koreans and Korean Americans”, İnternational Jurnal Of İntercultural Relations, V.25.

JONES, Brain J.-Callagher BernardJ.-Mcfalls, Joseph A. (1995), Sociology, Micro Macro and Mega Structures, New York: Harcourt Brace College.

KAFESOĞLU, İbrahim. (1991), Türk Milli Kültürü, İstanbul: Boğaziçi Yayınları.

KIZILÇELİK, Sezgin. (1994), Sosyoloji Teorileri II, Konya: Yunus Emre Yayıncılık.

KORKMAZ, Abdullah. (2006), Değişme ve Farklılaşma, İstanbul: Doğu Kütüphanesi Yayınları.

LİPSON, Leslie. (2003), Uygarlığın Ahlaki Bunalımları, (Çev. J.Ç. Yeşiltaş), İstanbul: Kültür Yayınları.

MACIVER-Page. (1994), Cemiyet, İstanbul: M.E.B. Yayınları.

MALİNOWSKİ, Borinoslav. (1992), Bilimsel Bir Kültür Teorisi, (Çev.Saadet Özkal), İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Saran, Nephan. (1993), Sosyal Antropoloji, İstanbul: İnkılap Kitabevi.

NELSON, Jack L. (1975), Values and Society, New Jersey: Hayden Book Company.

NİRUN, Nihat; (1977), Sosyoloji, Yüksek Öğretim Kurumu Yayınları, Ankara.

ÖZAKPINAR, Yılmaz. (1997), Kültür ve Medeniyet Anlayışları ve Bir Medeniyet Teorisi, İstanbul: Kubbealtı Neşriyat.

PHİLLİPS, Bernard. (1979), Sociology, New York: McGraw-Hill Book Company.

PORTER, Michael E. (2000), “Attitudes, Values, Beliefs and The Microeconomics of Prosperity”, Culture Matters How Values Shape Human Progress,(Edtr.L.E.Harrison-S.P. Huntington), New York: Basic Books.

SMİTH, Philiph. (2007), Kültürel Kuram, (Çev.: S. Güzelsarı-İ.Gündoğdu), İstanbul: Babil Yayınları.

TATAR, Taner. (1997), Siyaset Sosyolojisi, İstanbul: Turan Yayıncılık.

TATAR, Taner. (2003), “Kurum ve Kurumsal Yapı”, Toplumsal Yapı, (Edtr. Y. Kaya), İstanbul: Turan Yayıncılık.

TOMLİNSON, Jhon. (2004), Küreselleşme ve Kültür, (Çev.:Arzu Eker), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

TOPÇU, Nurettin. (1961), Ahlak Nizamı, İstanbul: Milliyetçiler Derneği Yayınları.

TURHAN, Mümtaz. (1994), Kültür Değişmeleri, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları.

ÜLKEN, Hilmi Ziya. (1965), Değerler Kültür ve Sanat, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Rektörlük Konferansları Serisi.

ÜLKEN, Hilmi Ziya. (1999), Aşk Ahlakı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

ÜNAL, Cavit. (1981), Genel Tutumların veya Değerlerin Psikolojisi Üzerine Bir Araştırma, No.301, Ankara: A.Ü. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları.

Kaynak Göster