Hallâc-ı Mansûr Menâkıbnâmesi

Bu çalışmada Dr. Mustafa TATCI tarafından kaleme alınan Hallâc-ı Mansûr Menâkıbnâmesi adlı eser tanıtılmaktadır.

Hallâc-ı Mansûr Menâkıbnâmesi, which was handled by Dr. Mustafa TATCI, is introduced.

Kaynakça

OCAK, Ahmet Yaşar. (1984). Türk Halk İnançlarında ve Edebiyatında Evliyâ Menkâbeleri. Ankara.

OĞUZ, Öcal; EKİCİ, Metin; vd. (2004). Türk Halk Edebiyatı El Kitabı. Grafiker Yayıncılık. I. Basım. Ankara.

PALA, İskender. (1995). Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü. Akçağ Yayınları. Ankara.

TATCI, Mustafa. (2008). Hallâc-ı Mansûr Menâkıbnâmesi. H Yayınları. İstanbul.

Kaynak Göster