Türkiye’de Otel İşletmelerindeki Beceri Açığı Sorunu: Kocaeli, Sakarya, İstanbul İllerinde Bir Araştırma

İş arayan kişilerin becerilerinin işin gerektirdiği nitelikler için yeterli olmaması veya kişilerin firmaların talep ettiği becerilere sahip olmaması olarak ifade edilen beceri açığı, günümüz işgücü piyasalarının önemli sorunlarından biridir. İstihdam yaratmada kritik bir role sahip olan turizm sektöründeki işletmelerin de, uygun becerilerin eksik olmasından dolayı açık pozisyonlarını doldurmakta zorluk çektikleri görülmektedir. Türkiye'de turizm sektörü her geçen gün daha fazla gelişen ve istihdam yaratabilecek bir sektör olmasına rağmen işgücü ile ilgili önemli sorunlar yaşandığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de turizm sektöründeki otel işletmelerinin beceri açığı sorunlarının, bu sorunların nedenlerinin ve mücadele yöntemlerinin tespit edilmesidir. Bu amaçla 20 otel işletmesinin yöneticileriyle derinlemesine mülakat gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda; mülakata katılan otel yöneticilerinin büyük bir bölümünün, ihtiyaç duydukları nitelik ve beceride eleman bulmakta zorlandıkları ve bu yüzden de doldurmakta zorluk çektikleri pozisyonların olduğu tespit edilmiştir. Mülakat yapılan otel işletmelerinin özellikle mesleki, iletişim ve yabancı dil becerileri konusunda sıkıntı yaşadıkları görülmüştür

Skill Shortage Problem for Hotel Management Business in Turkey: A Study Conducted in Kocaeli, Sakarya and İstanbul Cities

The skill shortage, which is expressed as the job seeker's skills are not sufficient for the qualities required by the job, or that the persons do not have the skills demanded by the firms, is one of the major problems of the labour market today. Businesses in the tourism sector, which have a critical role in creating employment, also seem to have difficulty filling their open positions due to lack of appropriate skills. Despite the fact that the tourism sector in Turkey is growing more and more and creating employment, it is seen that there are important problems about labour force. The aim of this study is to determine the skill gap problem, the causes of that problem and the methods of struggle with the problem of hotel management business in tourism industry. For that purpose, in-depth interviews were held with the managers of 20 hotel management business. At the conclusion of the study, it has been determined that a large part of the hotel managers who participated in the interview have difficulty to find the qualified and skilled personnel they need and thus they have difficulty to filling these positions. It’s seen that the hotels which participated in the study have difficulties in especially professional, communication and foreign language skills

Kaynakça

Akoğlan, K. M. ve İ. Kızılırmak (2000), “Meslek Yüksekokulu Turizm-Otelcilik Programı Öğrencilerinin Turizm Sektörüne Yönelik Tutumlarının Haftasonu Seminerleri VII, Erciyes Üniversitesi TİOYO, 24–26 Kasım, Nevşehir, 205-217.

Aytaş, S. (2014), Avrupa Birliği ve Türkiye’de Beceri Uyuşmazlığı, Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi, ÇSGB AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Ankara.

Bayer, E. (1998), "Türkiye Meslek Yüksekokulları Turizm Eğitimi Kalitesinin Geliştirilmesinde Sanal Yöntemlerin Rolü", Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S.3 (Güz), 145-156, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/sduiibfd/ar ticle/viewFile/5000123027/5000113334], (09.09.2017).

Blomme, R. J.; Van Rheede, A.; D. M. Tromp (2009), “The Hospitality Industry: An Attractive Employer? An Exploration of Students’ and Industry Workers’ Perceptions of Hospitality as A Career Field”, Journal of Hospitality & Tourism Education, 21(2), 6-17.

Boz, C. (2006), Dünya’da Turizm Endüstrisinde Şartları, Marmara Üniversitesi SBE Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

CEDEFOP (2015), Skill Shortages and Gaps in European Enterprises, Publications Office of the European Union, Luxembourg, [http://www. cedefop.europa.eu/en/publications-and- resources/publications/3071], (29.05.2017).

CEDEFOP (2014), Skill Mismatch: More than Meets the Eye, BRIEFING NOTE, Publications Office of the European Union, Luxembourg, [http://www. cedefop.europa.eu/en/publications-and- resources/publications/9087], (29.05.2017).

CEDEFOP (2010), The Skill Matching Challenge-Analysing Skill Mismatch and Policy Implications, Publications Office of the European Union, Luxembourg, http://www.cedefop.europa.eu/en/publicat ions-and-resources/publications/3056], 05.2017.

Chalkiti, K. and M. Sigala (2010), “Staff Turnover in the Greek Tourism Industry”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, (22), 3, 335-359.

Christie I.; Fernandes, E., H. Messerli, L. Twning-Ward (2014), Tourism in Africa: Harnessing Tourism For Growth and Impoved Livelihoods, World Bank Publications.

Cooper, C. and R. Shepherd (1997), “The Relationships between Tourism Education and the Tourism Industry: Implications for Tourism Education”, Tourism Recreation Research, 22(1), 34-47.

Demirer, H. (2000), “Kapadokya Bölgesi Turizm Belgeli Konaklama İşletmeleri Üst ve Orta Düzey Yöneticilerinin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğrencilerinden Beklentilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Kapadokya Toplantıları VII., Nevşehir: Erciyes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 8-23.

Erikli, S. (2015), “Sinop İlinde İşgücü Piyasasının Temel Sorunu: Beceri Uyumsuzluğu”, Çalışma Dünyası Dergisi, Gazi Üniversitesi, Sayı:2, Ankara, 18-33.

Eser, Z. (2002), “Turizm Eğitimine Üç Açılı Yaklaşım: Profesyonel Eğitim, Mesleki Beceri Eğitimi ve Girişimcilik Eğitimi”, Turizm Bakanlığı II. Turizm Şurası Bildirileri, II. Cilt, Ankara, 144.

Hacıoğlu, N.; Kaşlı, M.; S. Şahin, N. Tetik (2008), Türkiye'de Turizm Eğitimi, Detay Yayıncılık, Ankara.

http://www.manpower.com.tr/basin- odasi/yetenek-acigi-2015], (29.05.2017).

İŞKUR (2015), 2015 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması Sonuç Raporu, Ankara.

Jenkins, A. K. (2001), “Making a Career of it? Hospitality Students’ Future Perspectives: an Anglo-Dutch Study”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 13(1), 13-20.

Karatepe, O. M. ve O. Uludağ, (2007), “Conflict, Exhaustion, and Motivation: A Study of Frontline Employees in Northern Cyprus Hotels”, International Journal of Hospitality Management, (26), 645-665.

Kaya, İ. ve D. Atçı (2015), “Türk Turizm Sektöründe Çalışma Saatlerinin Analizi ve Değerlendirilmesi”, Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), Aralık, 23- 47.

Kılıç, Y. (2014), “Turizm Sektörü İstihdamının Eğitim Durumu ve İnsangücü Planlaması”, Araştırmaları Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1, 436.

Koyuncu, M. (2000), “Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğrencilerinin Turizm Beklentileri”, Kapadokya Toplantıları VII., Nevşehir: Erciyes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 24- 35

Kozak Akoğlan, M. (2009), "Akademik Turizm Eğitimi Üzerine Bir Durum Analizi", Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar, Sayı: , 1-20 [http://sobbiad.mu.edu.tr/index. php/asd/article/view/218], (10.09.2017).

Kwan, F.V.C. (2005), “Effect of Supervised Work Experience on Perception of Work in the Tourism and Hospitality Industry”, Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 4(2), 82.

Mısırlı, İ. (2002), “Turizm Sektöründe Meslek Standartları ve Mesleki Belgelendirme Sistemi (Sertifikasyon)”, Anatolia Turizm Araştırma Dergisi, 13(1), 55.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı (METARGEM), (2000), Turizm Sektörünün Ara Kademe İnsan gücü İhtiyacı ve Turizm Eğitimi Araştırması, Yayın No: 26, Ankara.

Pelit, E. ve F. Türkmen (2008), “Otel İşletmeleri İşgörenlerinin Tükenmişlik Düzeyleri: Yerli ve Yabancı Zincir Otel İşletmeleri İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), 139.

Sarı, D. ve Z. Uçar (2010), “Turizm Sektörünün İstihdam Yaratmadaki Yeri ve Krizinin Türkiye Turizm İstihdamına Etkileri”, International Conference on Eurasian Economies, 4-5 Kasım 2010, İstanbul.

Sarıışık, M. (2007), “Turizm Sektöründe Meslek Sahibi Olmaya Yönelten Etkenler: Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, Güz,143-160. Strietska-Ilina, O. (2004), “Skill Shortages

Enquiry by a Combined Method”, In Cedefop; Schmidt, S. et al. (eds), Identifying skill needs for the future-From research to policy and practice, Cedefop Reference Series; 52, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 76-86.

Turizm Bakanlığı (1989), Otelcilik ve Turizm Endüstrisinde İnsan Gücü Araştırması, Turizm Bakanlığı Yay., C.2, Ankara.

Tutar, F.; Alpaslan, C.; E. Tutar, Ç. Erkan (2013), “Turizm Sektörünün İstihdam Üzerine Etkileri”, Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, Kış, 14-27.

Tüylüoğlu, T. (2003), Türkiye’de Turizm Eğitiminin Niteliği, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Ünlüönen, K. ve S. Z. Şahin (2011), “Turizmde İstihdam”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:10, Sayı: 37, 1-25, http://dergipark.gov.tr/download/article- file/70287], (05.09.2017).

Ünlüönen, K. ve Y. Boylu (2005), “Türkiye’de Yükseköğretim Düzeyinde Turizm Eğitimindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi, Bilimler Dergisi, C.3, S.12, 11-32, file:///C:/Users/Sau/Downloads/50000679 5000087502-1-PB%20(1).pdf], (05.09.2017). Üzümcü, T. P. (2015), “Otel

Yöneticilerinin Turizm Eğitimine Yönelik Algıları: Kocaeli İli Otel Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma”, Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, KOSBED, 30, 123-150.

Üzümcü, T. ve S. Bayraktar (2007), “Türkiye’de Turizm Otel İşletmeciliği Alanında Eğitim Veren Yükseköğretim Kurumlarındaki Eğitimcilerin Turizm Mesleki Eğitiminin Etiksel Açıdan İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması”, 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Eskişehir, 80-89.

Walmsley, A. (2004), “Assesing Staff Turnover: A View From The English Riviera”, International Journal Of Tourism Research, 6 (4), 275-287.

Yahyaoğlu, M. (2014), Yeni Turizm Sezonu Başlıyor, İşte Sektör Sorunları, [http://www.turizmguncel.com/haber/yeniturizm-sezonu-basliyor-iste-sektorcalisanlarinin-sorunlari-h18902.html], (14.09.2017).

Yanardağ, Ö. ve M. Avcı (2012), “Turizm Sektöründe İstihdam Sorunları: Marmaris, Fethiye, Bodrum İlçeleri Üzerine Ampirik Bir İnceleme”, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, 39-62.

Kaynak Göster