İşyerlerinde ve İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hiyerarşisi

Türkiye'de faaliyet gösteren hemen her işletme ve işyerlerinde, iş dağılımını organizeye etmeye yönelik bir hiyerarşik yapı olduğu gözlenmektedir. Ancak söz konusu yapı, üretime yönelik olduğundan, görev dağılımı da bu amaca matuf olarak yapılmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği alanında, çalışanların ve işverenin görev dağılımını ayrıntılı olarak ortaya koyabilen bir sistemi görebilmek ise neredeyse imkânsızdır. Bu durum, işyerlerinde gerçekleşen bir iş kazası sonrası açılan davalarda, gerçek sorumlunun belirlenmesini güçleştirmektedir. İşyerlerinde kimin hangi konudan ve nereye kadar sorumlu olduğunu belirleyen ve bunu yaparken de işçinin eğitim ve yeteneklerini dikkate alan bir sisteme rastlayabilmek mümkün olamamaktadır. O sebeple olayın yargıya intikali sonrasında, işyerindeki görev, yetki ve sorumlulukların tespitinde, ister istemez, o işyerinde üretime yönelik hazırlanmış hiyerarşik yapı dikkate alınmakta ve gerçek sorumlunun tespitinde ya da bu sorumluluğun kapsamında hatalar yapılabilmektedir. Bu çalışmada, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanındaki görev, yetki ve sorumlulukların farklı bir anlayışla dağıtılması gerektiği ve bunun da iş sağlığı ve güvenliği hiyerarşisi olarak tanımlanabileceği ortaya konulmaya çalışılmaktadır

Occupational Health and Safety Hierarchy in the Workplaces and Business

Every business has a hierarchical structure for production. This hierarchical structure is not functional in work accidents. Because the production structure cannot be used for responsibility. For this reason it is necessary to define the duties and authorities of workers and employers in their workplaces. Careful attention should be given to certain issues in these definitions. Employees should not be obliged to more than their abilities. Responsibilities to be burdened to workers must not exceed their authority. Every worker should be given a role in occupational health and safety. The worker should be able to understand and apply this role. If the worker does not understand the role or does not implement it, he should be held accountable. The determination of what workers need to do in the area of occupational health and safety can be defined as a hierarchy of occupational health and safety. The same is true for determining what the employer should do. The hierarchy of occupational health and safety that must be established at workplaces will make it easier to take real responsibility for workplace accidents

Kaynakça

Akın, Levent (2009), İSG Açısından İşveren ve Vekillerinin Hukuki, İdari ve Cezai Sorumlulukları, Çimento Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası, Ankara, 65-114. (Sorumluluklar)

Akın, Levent (2001), İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat, Ankara .

Akın, Levent (2013), İş Sağlığı ve Güvenliği ve Alt İşverenlik, Ankara. (Alt İşverenlik)

Başbuğ, Aydın (1992), Sosyal Sigortalar Kurumunun İşverene ve Üçüncü Kişiye Rücuu, Ankara.

Eren, Fikret (1974), Borçlar Hukuku ve İş Hukuku Açısından İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğu, Ankara.

Güzel, Ali; Okur, Ali Rıza, Nurşen Canikliğlu (2014), Sosyal Güvenlik Hukuku, İstanbul.

Centel, Nur; Zafer, Hamide, Özlem Çakmak (2006), Türk Ceza Hukukuna Giriş, İstanbul.

Süzek, Sarper (2017), İş Hukuku, Ankara.

Tandoğan, Haluk (1961), Türk Mes’uliyet Hukuku, Ankara.

Tuncay, Can, Ömer Ekmekçi (2015), Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, İstanbul.

Kaynak Göster