Finansal Kuznets Eğrisi Hipotezi: G-7 Ülkeleri Örneği

Bu çalışmanın amacı finansal gelişme ile gelir dağılımı eşitsizliği arasındaki ilişkiden hareketle Finansal Kuznets Eğrisi hipotezinin G-7 ülke ekonomileri için geçerliliğini sınamaktır. Çalışmanın amacı doğrultusunda ABD, Almanya, İngiltere, İtalya ve Kanada ülkeleri için yıllık veriler kullanılarak yapılan analizde Stock ve Watson (1993) tarafından geliştirilen Dinamik En Küçük Kareler (DOLS) yöntemi ve Shin (1994) tarafından geliştirilen eştümleşme sınaması kullanılmıştır. Elde edilen bulgulardan hareketle ABD, İtalya ve Kanada ülke ekonomilerinde Finansal Kuznets Eğrisi hipotezinin geçerli olduğu ve finansal gelişme ile gelir dağılımı eşitsizliği arasında ters-U şeklinde bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Ancak Almanya ve İngiltere ekonomileri için Finansal Kuznets Eğrisi hipotezinin geçerli olmadığı ve finansal gelişmenin gelir dağılımı eşitsizliği üzerinde herhangi bir azaltıcı etkisi bulunmadığı belirlenmiştir. ARDL modellerinden elde edilen sonuçlara göre ise sadece Almanya ve İtalya ekonomileri için Finansal Kuznets Eğrisi hipotezinin geçerli olduğu ve finansal gelişmenin gelir dağılımı eşitsizliği üzerinde herhangi bir azaltıcı etkisi bulunduğu belirlenmiştir. Çalışmanın kapsamı içerisinde ayrıca ele alınan klasik Kuznets Eğrisi hipotezinin ABD, Almanya, İngiltere, İtalya ve Kanada ülke ekonomileri için geçerli bir hipotez olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre adı geçen G-7 ülkelerinde ekonomik büyümenin gelir dağılımı eşitsizliğini azaltıcı yönde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır

Financial Kuznets Curve Hypothesis: The Case of G-7 Countries

This paper attempts to investigate the validity of Financial Kuznets Curve hypothesis that examine the relationship between financial development and income inequality for G-7 economies. Towards to aim of the paper, we use annual data of Canada, Germany, Italy, the UK and the USA and employ the method of Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS) developed by Stock and Watson (1993) and the cointegration test developed by Shin (1994). According to empirical results, we find out the validity of Financial Kuznets Curve hypothesis Canada, Italy and the USA, so there exists an inverse U-shaped relationship between financial development and income inequality. On the other hand, we find out no evidence of the validity of Financial Kuznets Curve hypothesis for Germany and the UK. According to estimation results of ARDL models, we only find out evidence of the validity of Financial Kuznets Curve hypothesis for Germany and Italy. Moreover, the empirical findings do not support the validity of traditional Kuznets Curve hypothesis for Canada, Germany, Italy, the UK and the USA and there does not exist a relationship between economic growth and income inequality in G-7 countries

Kaynakça

Baiardia, Donatella ve Claudio Morana (2016), “The Financial Kuznets Curve: Evidence for the Euro Area”, Journal of Empirical Finance, Cilt 39, 265–269.

Batuo, Michael Enowbi; Guidi, Francesco ve Kupukile Mlambo (2012), Financial Development and Income Inequality: Evidence from African Countries, African Development Bank.

Esteve, Vicente ve Jose L. MartinezZahonero (2007), “Testing the Long-Run Relationship between Health Expenditures and GDP in the Presence of Structural Change: the Case of Spain”, Applied Economic Letters, Cilt 14, 271–276.

Greenwood, Jeremy ve Boyan Jovanovich (1990), “Financial Development, Growth and the Distribution of Income”, Journal of Political Economy, Cilt 98, 1076–1107.

Jauch, Sebastian ve Sebastian Watzka (2016), “Financial Development and Income Inequality: A Panel Data Approach”, Empirical Economics, Cilt 51, 291–314.

Kim, Dong-Hyeon ve Shu-Chin Lin (2011), “Nonlinearity in the Financial Development and Income Inequality Nexus”, Journal of Comparative Economics, Cilt 39, 310–325.

Kuznets, Simon (1955), “Economic Growth and Income Inequality”, The American Economic Review, Cilt 45, 1–28.

Narayan, Paresh Kumar; Seema Narayan (2004), “Estimating Income and Price Elasticities of Imports for Fiji in a Cointegration Framework”, Economic Modeling, Cilt 22, 423–438.

Ng, Serena ve Pierre Perron (2001), “Lag Length Selection and the Construction of Unit Root Tests with Good Size and Power”, Econometrica, Cilt 69, 1529– 1554.

Nikoloski, Zlatko (2013), “Financial Sector Development and Inequality: Is there any Financial Kuznets Curve?”, Journal of International Development, Cilt 25, 897–911.

Pesaran M. Hashem; Yongcheol, Shin, ve Richard J. Smith (2001), “Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships”, Journal of Applied Econometrics, Cilt 16, 289–326.

Rehman, Hafeez Ur; Khan, Sajawal ve Ahmed Imtiaz (2008), “Income Distribution, Growth and Financial Development: A Cross Countries Analysis”, Pakistan Economic and Social Review, Cilt 46, 1–16.

Sevüktekin, Mustafa ve Mehmet Nargeleçekenler (2007), Ekonometrik Zaman Serileri Analizi, Ankara, Nobel Yayın.

Shahbaz, Muhammad ve Faridul Islam (2011), “Financial Development and Income Inequality in Pakistan: An Application of ARDL Approach”, Journal of Economic Development, Cilt 36, 35–58.

Shahbaz, Muhammad; Loganathan, Nanthakumar Tiwari, Aviral Kumar ve Reza Sherafatian-Jahromi (2015), “Financial Development and Income Inequality: Is There Any Financial Kuznets Curve in Iran?”, Social Indicators Research, Cilt 124, 357–382.

Shin, Yongcheol (1994), “A ResidualBased Test of the Null of Cointegration Against the Alternative of no Cointegration”, Econometric Theory, Cilt 10, 91–115.

Stock, James H. ve Mark W. Watson (1993), “A Simple Estimator of Cointegration Vectors in Higher Order Integrated Systems”, Econometrica, Cilt 61, 783–820.

Tan, Hui-Boon ve Siong-Hook Law (2012), “Nonlinear Dynamics of the Finance-Inequality Nexus in Developing Countries”, Journal of Economic Inequality, Cilt 9, 1–13.

Kaynak Göster