Kayıt Dışı İstihdam ve Genç İşsizlik Ekonomik Büyüme ile İlişkili Olabilir Mi? Türkiye İçin Ekonometrik Bir Analiz

Bu çalışmanın amacı kayıt dışı istihdam, genç işsizlik ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi Türkiye için 2010 Ocak-2017 Eylül dönemini dikkate alarak araştırmaktır. Bu bağlamda ilk olarak kayıt dışı istihdam, genç işsizlik ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye yer verilmiş, ardından konuyla ilgili literatür taraması tartışılarak değişkenler arasındaki ilişki ampirik olarak analiz edilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre Türkiye’de kayıt dışı istihdam ile ekonomik büyüme arasında iki yönlü bir nedensellik ilişkisi, ekonomik büyümeden genç işsizliğe doğru ise tek yönlü bir nedensellik ilişkisi mevcuttur. Diğer yandan varyans ayrıştırması sonuçlarına göre tüm değişkenlerin öngörü hata varyansının kaynağı öncelikle kendi şoklarıdır. Ekonomik büyümenin varyans bölüşümünde yirminci dönemde kayıt dışı istihdamın ve genç işsizliğin payı sırasıyla %10.22 ve %3.80 olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuca dayanarak ekonomik büyümenin hem kayıt dışı istihdamdan hem de genç işsizlikten etkilendiği söylenebilmektedir.

May Unregistered Employment and Youth Unemployment be Correlated with Economic Growth? An Empirical Analysis for Turkey

The purpose of this study is to research the relationship between unregistered employment, youth unemployment and economic growth for Turkey with the data covering January 2010 - September 2017 period. In this respect, firstly the relationship between unregistered employment, youth unemployment and economic growth was included, and then empirical studies on the subjects were discussed and the relationship between variables were analysed empirically. According to findings, there is bidirectional causality between unregistered employment and economic growth and a unidirectional causality from economic growth to youth unemployment in Turkey. On the other hand, according to the results of variance decomposition, the source of prediction error variance of all variables is mainly from their own shocks. The share of unregistered employment and youth unemployment in the distribution of variance of economic growth realized about %10.22 and %3.80 respectively in the thirtieth period. Based on these results, it can be said that, economic growth has been influenced by both unregistered employment and youth unemployment.

Kaynakça

Ahmad, R. ve Azım, P. (2010). Youth Population and The Labour Market of Pakistan: A Micro Level Study. Pakistan Economic and Social Review. 48(2). 183-208.

Akalın, G. ve Kesikoğlu, F. (2007). Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi ve Büyüme İlişkisi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi. 3(5). 71-87.

Alexandru, A. A., Dobre, I. ve Ghinararu, C.C. (2010). The Relationship Between Shadow Economy and Unemployment Rate: A SVAR Approach, Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Economy and Management Transformation (Volume I).

Aydın, E. G. (2013). Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdam Konusu Üzerine Teorik ve Ampirik Bir Çalışma. International Conference on Eurasian Economies. [https://www.avekon.org/papers/824. pdf]. (Erişim: 14.12.2017).

Bozkurt, C. (2014). Kayıt Dışı Ekonominin Bir Değerlendirmesi ve Türkiye. Gaziantep University Journal of Social Sciences. 13(1). 41- 58.

Bulutay, T. ve Taşçı, E. (2004). Informal Sector in the Turkish Labour Market. Turkish Economic Association Discussion Paper. No: 2004/22.

Charezma, W. W. ve Deadman, D. F. (1993). New Directions in Econometric Practic. USA: Edward Elgar.

Çondur, F. ve Bölükbaş, M. (2014). Türkiye’de İşgücü Piyasası ve Genç İşsizlik-Büyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme. Amme İdaresi Dergisi. 47(2). 77-93.

Davidson, R. ve Mackinnon, J. G. (1993). Estimation and Inference in Econometrics. London: Oxford University Press.

Dell’Anno, R. ve Solomon, O. H. (2008). Shadow Economy and Unemployment Rate in U.S.A. Is There a Structural Relationship? An Empirical Analysis. Applied Economics. Taylor & Francis (Routledge). 40 (19). 2537-2555.

Dobre, I., Alexandru, A. A. ve Lepas, O. (2010). The USA Shadow Economy and the Unemployment Rate: Granger Causalıty Results. Journal of Applied Quantitative Methods. 5(1). 98-104.

Eichhorst, W. ve Neder, F. (2014). Youth Unemployment in Mediterranean Countries. IZA Policy Paper. No: 80. Policy Paper Series.

El-hamidi, F. ve Wahba, J. (2005). The Effects of Structural Adjustment on Youth Unemployment in Egypt. 12th Annual Conference of the Economic Research Forum (Labor Research Theme).

Elgin, C. (2012). Vergiler ve Kayıtdışı Ekonomi: Bir Değerlendirme ve Türkiye Örneği. Middle East Technical University Studies in Development. 39(2). 237-258.

Enders, W. (2004). Applied Econometric Time Series (2nd ed.). John Wiley & Sons: New York. Granger, C. W. J. (1969). Investigating Casual Relations by Econometric Models and Cross- Spectral Methods. Econometrica. 37(3). 424-438.

Greene, W. H. (1993). Econometric Analysis. Second Edition. Prentice-Hall Publication. Görmüş, A. (2017). The Micro Determinants of Informal Youth Employment in Turkey, Unregistered Employment. Editörler: S. Koç, A. Orhan, M. Ç. Gözen. IJOPEC Publication: London.

Gujarati, D. N. (2010). Temel Ekonometri (Çev. Şenesen, Ü. ve Şenesen, G. G.). Literatür Yayıncılık: İstanbul.

Ilgın, Y. (2002). Kayıt Dışı Ekonomiyi Tahmin Yöntemleri ve Türkiye’de Durum. DPT Planlama Dergisi. Özel Sayı.

ILO (2015). Promoting Formal Employment Among Youth Innovative Experiences in Latin America and the Caribbean [http://www.ilo.org/ wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/ documents/publication/wcms_361990.pdf]. (Erişim: 16.11.2017).

ILO (2013). The Informal Economy and Decent Work: A Policy Resource Guide Supportıng Transitions to Formality, ILO Employment Policy Department. Geneva.

Kabaklarlı, E. ve Gür, M. (2011). Türkiye’de Genç İşsizlik Sorunu ve Ekonomik Belirleyicilerinin Uzun Dönem Eş-Bütünleşme Analizi. [http:// w w w. t c m b . g o v. t r / y e n i / i l e t i s i m g m / e s r a _ kabaklarli-murat_gur.pdf]. (Erişim: 08.11.2017).

Karaarslan, E. (2010). Kayıt Dışı İstihdam ve Neden Olduğu Mali Kayıpların Bütçe Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği. Ümit Ofset: Ankara.

Kayacan, Y. E., Gürler, K. Ö. ve Birecikli, Ü. Ş. (2017). The Role of Young Employment on Informal Economy, Unregistered Employment. Editörler: S. Koç, A. Orhan, M. Ç. Gözen. IJOPEC Publication: London.

Kayıt Dışı İstihdam Raporu (2005). Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADİM) Projesi. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Ankara.

Kyei, K. A. ve Gyekye, K. B. (2011). Determinants of Unemployment in Limpopo Province in South Africa: Exploratory Studies, Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS). 2(1). 54-61.

Li, X. (2009). Factors Affect the Employment of Youth in China. Växjö University School of Management and Economics Bachelor Thesis. Sweden.

Lütkepohl, H. (1991). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Berlin: Sprienger-Verlag. Okun, A. M. (1962). Potential GNP: Its Measurement and Significance. Proceedings of the Business and Economic Statistics Section of the American Statistical Association.

Pesaran, H. H. & Shin, Y. (1998). Generalized Impulse Response Analysis in Linear Multivariate Models. Economics Letters. 58(1). 17-29.

Qayyum, W. (2007). Causes of Youth Unemployment in Pakistan. The Pakistan Development Review. 46(4) Part II (Winter 2007). 611-621.

Saraç, T. B. (2012). Kayıt Dışı Ekonomi ve İşsizlik İlişkisi: Türkiye Örneği. Sosyo Ekonomi. 2012-2. 120204. 81-104.

Saraçoğlu, D. Ş. (2008). The Informal Sector and Tax on Employment: A Dynamic General Equilibrium Investigation. Journal of Economic Dynamics & Control 32. 529-549.

Shehu, E. ve Nilsson, B. (2014). Informal Employment among Youth: Evidence From 20 School-to-Work Transition Surveys. Work4Youth Series Publication Series. No: 8. ILO: Geneva. Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica. 48(1). 1-48.

Tarı, R. (2008). Ekonometri (Gözden geçirilmiş 5. Baskı). Avcı Ofset: Kocaeli.

Tatlıdil, E. ve Xanthacou, Y. (2002). Türk İşgücünün Yapısı ve Avrupa Birliği İstihdam Politikaları. Ege Akademik Bakış Dergisi. 2(2). 1-14.

TCMB (2017). “Elektronik Veri Dağıtım Sistemi” [https://evds2.tcmb.gov.tr/]. (Erişim: 10.12.2017).

Topçu, Ç. ve Koç, S. (2017). İşsizlik ile Kayıt Dışı İstihdam Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi, Kayıt Dışı İstihdam ve Ekonomi. Editörler: S. Koç, A. Orhan, M. Ç. Gözen, Umuttepe Yayın No: 211. İşletme Ekonomi Dizisi. Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 2. Baskı: Kocaeli.

TUİK (2017). İşgücü İstatistikleri. [http://www. tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007]. (Erişim: 29.04.2017).

TUİK (2015). Hanehalkı İşgücü Araştırması. [http://www.tuik.gov.tr/basinOdasi/basinOdasi. html]. (Erişim: 09.07.2017).

Tütüncü, A. ve Zengin, H. (2016). Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Boyutunun Tahmini. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 17 (2). 195-209.

Us, V. (2004). Kayıt Dışı Ekonomi Tahmini Yöntem Önerisi: Türkiye Örneği. Türkiye Ekonomi Kurumu, Tartışma Metni. 2004/7.

Venatus, V. K. ve Agnes, I. (2010). Youth Unemployment in Nigeria: Causes and Related Issues. Canadian Social Science 6(4). pp. 231- 237.

Yurdakul, F. (2008). Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi: Bir Model Denemesi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 63(4). 205-221.

Kaynak Göster