Ekonomik ve Sosyal Göstergelerin Kadınların Yaşam Beklentisi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Bu çalışmanın temel amacı; yaşam beklentisinin belirleyicilerinden eğitim, istihdam, ortalama gelir ve sağlık imkânlarına erişimin kadınların yaşam beklentisi üzerindeki etkisinin panel veri analizi ile belirlenmesidir. Yaşam beklentisi literatürde özellikle kalkınma kapsamında oldukça çalışılan bir konudur. Bu kadar önemli olan bu konunun toplumsal cinsiyet çalışmalarının hız kazanmasıyla kadınlar özelinde de incelenmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu çalışma kapsamında, literatürde yaşam beklentisinin belirleyicileri arasında sayılan eğitim, istihdam, ortalama gelir ve sağlık imkânlarına erişim değişkenlerine sahip, refah rejimleri sınıflandırması esas alınarak rasgele seçilen 7 ülke incelenmiştir. Ortak veri setine sahip olarak rastgele seçilmiş bu 7 ülkede 2009-2016 yılları arasında, seçilen değişkenlerin, kadınların yaşam beklentisi üzerinde, bir etkiye sahip olup olmadıkları incelenmiştir. Analiz sonuçları literatürle benzerlik taşımakta, elde edilen bulgulara göre yaşam beklentisi üzerinde istihdam ve ortalama gelir değişkeleri pozitif yönlü, sağlık imkânlarına erişim noktasında yaşanan sorunlar ise negatif yönlü bir etkiye sahiptir.

The Examination of the Effects of the Economic and Social Indicators on Women’s Life Expectation

The main purpose of this study is to determine the effects of life expectancy of women on access to education, employment, average income and health by panel data analysis. The life expectancy is a subject that is particularly studied in the literature especially in development content. It is thought to be that this issue needs to be examined in specifically on women as gender studies accelerate these days. Within the scope of this study, randomly selected 7 countries with the variables of education, employment, average income, and access to health facilities, which are among the determinants of life expectancy in the literature, have been examined based on the classification of welfare regimes. In these seven randomly chosen countries with shared data sets, it was examined whether the selected variables had an effect on the life expectancy of women between 2009-2016. According to the findings, results of the analysis were similar to the literature, the employment and average income variables on the life expectation are positive, while the problems experienced in accessing the health opportunities have a negative effect.

Kaynakça

Balan, C. ve Jaba, E. (2011). Statistical Analysis of the Determinants of Life Expectancy in Romania. Romanian Journal of Regional Science. 5(2). 26-38.

Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data, the Atrium Southern Gate Chichester: John Wiley & Sons Ltd.

Bayın, G. (2016). Doğuşta ve İleri Yaşta Beklenen Yaşam Sürelerine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi. 20(3). 93-103.

Bilas, V., Franc, S., Bosnjak, M. (2014). Determinant Factors of Life Expectancy at Birth in the European Union Countries. Coll. Antropol. 38(1). 1-9.

Breusch, T., Pagan, A. (1980). The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification in Econometrics. Review of Economic Studies. 47 (1). 239-253.

Choi, I. (2001). Unit Root Tests For Panel Data. J. Int. Money And Finance. 20. 249-272.

Çiftçi, M. (2008). Kalkınma Göstergesi Olarak Ortalama Yaşam Beklentisine Göre Türkiye’nin AB İçindeki Konumu: Kritikler ve Çok Değişkenli İstatistik Uygulamaları. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi. 7. 51-87.

Ecevit, E. (2013). Türk Cumhuriyetlerinde Yaşam Beklentisinin Belirleyicileri ve Ampirik Bir Analiz. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 21. 349-363.

Erdoğan, S., Bozkurt, H. (2008). Türkiye’de Yaşam Beklentisi-Ekonomik Büyüme İlişkisi: ARDL Modeli ile Bir Analiz. The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management 2008. 25-38.

Hassan, F., Minato, N., Ishida, S., Nor, N. (2016). Social Environment Determinants of Life Expectancy in Developing Countries: A Panel Data Analysis. Global Journal of Health Science. 9(5). 105-117.

Jaba, E., Balan, C., Robu, I. (2014). The Relationship between Life Expectancy at Birth and Health Expenditures Estimated By A Cross- Country and Time-Series Analysis. Procedia Economics and Finance. 15. 108-114.

Levin, A., Lin, C., Chu, C. S. J. (2002). Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite- Sample Properties. Journal of Econometrics. 108. 1-24.

Monsef, A., Mehrjardi, A. (2015). Determinants of Life Expectancy: A Panel Data Approach. Asian Economic and Financial Review. 5(11). 1251-1257.

Pesaran, H. (2004). General Diagnostic Tests For Cross Section Dependence in Panels. Cambridge Working Papers in Economics Working Paper. 435.

Pesaran, M. H. ve Yamagata, T. (2008). Testing Slope Homogeneity in Large Panels. Journal of Econometrics 142. 50-93.

Şahbudak, E., Şahin, D. (2015). Sağlık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi: BIRC Ülkeleri Üzerine Bir Panel Regresyon Analizi. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi. 3(4). 154-160.

Şahin, D. (2018). Doğumda Yaşam Beklentisinin Belirleyicilerinin Analizi: APEC Ülkeleri Örneği. Ömer Halisdemir Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. 11(1). 1-7.

Tabachnick, B., Fidell, L. (2001). Using Multivariate Statistics, Boston: Allyn And Bacon. Teker, D., Teker, S., Sönmez, M. (2012).

Ekonomik Değişkenlerin Kadın ve Erkeğin Yaşam Süresine Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 4(3). 118-126.

Yumuşak, İ., Yıldırım, D. (2009). Sağlık Harcamaları İktisadi Büyüme İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme. The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management. 57-7.

Kaynak Göster