Türkiye İşgücü Piyasasında Suriyeli Sığınmacıların Yeri ve Etkileri

2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş Suriye vatandaşlarını diğer ülkelere göçe zorlamış ve ülkeler arası göçün arttığı dinamik sürece girilmiştir. Türkiye’nin bu duruma hazırlıksız yakalanması başta işgücü piyasası olmak üzere birçok alanda ekonomik ve sosyal hayatı etkilemiştir. Avrupa Birliği ülkelerinde mevcut olan refah şovenizmi sebebi ile Avrupa Birliği ülkelerine sığınamayan Suriyeliler, Türkiye’ye sığınmak zorunda kalmıştır. 2017 yılı sonu itibari ile Suriyeli sığınmacıların %92’lik kısmının Türkiye geneline yayılarak ikamet etmesi ve %78’lik kısmının 35 yaşından genç olması işgücü piyasasının dengesini bozmuştur. Artan emek arzı beraberinde işsizlik oranlarının artmasını getirmiştir. Çalışmada ilk bölümünde Suriyeli sığınmacıların Türkiye’deki yasal statüleri araştırılmıştır. İkinci bölümde ise Suriyeli sığınmacıların demografik özellikleri ile birlikte Türkiye işgücü piyasasına dolaylı ve doğrudan etkileri değerlendirilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise Suriyeli sığınmacıların işgücü piyasasına yönelik olumsuz etkilerinin azaltılması için politika önermelerinde bulunulmuştur.

Role and Impact of Syrian Refugees in Labour Market of Turkey

Especially in the developed countries, the influence of the advances in medicine and technology has increased the proportion of the elderly population in the total population. A similar situation has begun to occur not only in industrialized countries, but also in developing countries. Older and older concepts are controversial. The senescence perception may vary according to collecting, time, educational level, economic situation, as well as sex, physiological and psychological status. Because in some societies old age is regarded as an ordinary process and in others it is seen as a problem. It is expressed that chronological, biological, psychological and social aspects of aging in the doctrine are found in this context and they have come into being in a multidimensional manner. It is not possible to determine a precise age limit. Individual’s biological age, chronological age can vary, as well as health status, sex, environment and working conditions can affect biological age positively or negatively. For this reason, it is difficult to establish a precise beginning for old age. Old age is considered to be a social risk as well as a biological risk because the individual can lose his / her working power partially or completely in this period.

Kaynakça

Akgündüz, Y. E., Berg, M. ve Hassink, W. (2015). The Impact of Refugee Crisis on Host Labor Markets: The Case of the Syrian Refugee Crisis in Turkey. IZA Discussion Paper. 8841. 1-19.

Aydemir, A. ve Kırdar, M. G. (2013). Quassi- Experimental Impact Estimates of Immigrant Labor Supply Schoks: The Role of Treatment and Comparison Group Matching and Relative Skill Composition. IZA Institute of Labor Economics Discussion Paper Series No: 7161. January 2013.

Aydın, M. ve Ereker, F. (2014). Türkiye’de Güvenlik: Algı, Politika, Yapı. Uluslararası İlişkiler. 11(43). 127-156.

Aygül, H. H. (2018). Mülteci Emeğinin Türkiye İşgücü Piyasalarındaki Görünümü ve Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi. Vizyoner Dergisi. 9(20). 68-82.

Ayvaz, E. T. G. ve Ayvaz, Y. Y. (2016), “Türkiye’de Enflasyon ve İşsizlik Arasındaki İlişki: Zaman Serileri Analizi”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 13(1). 241-262.

Barın, H. (2015). Türkiye’deki Suriyeli Kadınların Toplumsal Bağlamda Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Göç Araştırmaları Dergisi. 1, 2. Temmuz - Aralık. 10-56.

Balkan, B., Tok, O. E., Torun, H. ve Tumen, S. (2018). Immigration, Housing Rents And Residental Segregation: Evidence From Syrian Refugees In Turkey. IZA Institute of Labor Economics Discussion Paper Series No: 11611. June 2018.

Bayrak, M. ve Kanca, O. C. (2013). Türkiye’de Phillips Eğrisi Üzerine Bir Uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 8(3). 97-115.

Ceritoğlu, E., Yunculer, H. B. G., Torun, H. ve Tumen, S. (2015). The Impact of Syrian Refuges on Natives’ Labor Market Outcomes in Turkey: Evidence from a Quasi-Experimental Design. Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No: 61503. 1-47.

Düzkaya, H. (2016). Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacıların İstihdamına Genel Bir Bakış ve Çözüm Önerileri. Kamuda Sosyal Politika Dergisi. 23-29.

HÜGO, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (2014). Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum Araştırması. Ankara. [ h t t p s : / / d a t a 2 . u n h c r. o rg / e n / d o c u m e n t s /download/46184]. (Erişim: 11.01.2018).

Karasu, M. A. (2016). Şanlıurfa’da Yaşayan Suriyeli Sığınmacıların Kentle Uyum Sorunu. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 21(3). 995-1014.

Kaya, S. (2016). Suriyeli Mültecilerin Türk İşgücü Piyasasına Etkileri. İzmir Ticaret Ar Ge Bülten Odası Ocak-Şubat Ekonomi. [http://izto.org.tr/ demo_betanix/uploads/cms/yonetim.ieu.edu. tr/6402_1478602711.pdf.]. (Erişim: 13.01.2018).

Kayhan, P. Ö. (2014). Türkiye’nin Kürt Sorunu: Arap Baharı ile Değişen Yurtiçi ve Bölgesel Dinamikler. Uluslararası İlişkiler Dergisi. 11(41). 115-138.

Kaygısız, İ. (2017). Suriyeli Mültecilerin Türkiye İşgücü Piyasasına Etkileri. Friedrich Eberto Stiftung Yayınları. Dünyadan. 1-20.

Koçak, O., Keskin, A. ve Yıldız, H. (2017). The Possible Effects of Syrian Immigrants in Labor Markets in Turkey and Yalova Sample. Route Educational and Social Science Journal. 4(3). 59- 74.

Koç, M., Görücü İ. ve Akbıyık, N. (2015). Suriyeli Sığınmacılar ve İstihdam Problemleri. Birey ve Toplum Dergisi. 5(9). 63-93.

Mandacı, N. ve Özerim, G. (2013). Uluslararası Göçlerin Bir Güvenlik Konusuna Dönüşümü: Avrupa’da Radikal Sağ Partiler ve Göçün Güvenlikleştirilmesi. Uluslararası İlişkiler. 10(39). 105-130.

ORSAM, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (2015). Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri. Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Rapor No 195. [http://tesev.org.tr/wp-content/ uploads/2015/11/Suriyeli_Siginmacilarin_ Turkiyeye_Etkileri.pdf]. (Erişim: 07.01.2018).

Özpınar, E., Çilingir Y. S. ve Taşöz Düşündere A. (2016). Türkiye’deki Suriyeliler: İşsizlik ve Sosyal Uyum. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu. Nisan. [http:// www.tepav.org.tr/upload/files/14617463167. Turkiye___deki_Suriyeliler___Issizlik_ve_ Sosyal_Uyum.pdf]. (Erişim: 05.01.2018).

Paksoy, H. M., Koçarslan, H., Kılınç, E. ve Tunç, A. (2015). Suriyelilerin Ekonomik Etkisi: Kilis İli Örneği. Birey ve Toplum Dergisi. 5(9). 143-173. Pandır, M., Efe İ. ve Paksoy, A. (2015). Türk Basınında Suriyeli Sığınmacı Temsili Üzerine Bir İçerik Analizi. Marmara İletişim Dergisi. 24. 1-26. Pınar, A., Siverekli, E. ve Demir M. (2016). Şanlıurfa’da İşverenlerin ve İşçilerin Suriyeli İstihdamına Bakışı. Uluslararası Çalışma Örgütü Araştırma Raporları. 1-34. [http://www.ilo.org/ wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/--- ilo ankara/documents/publication/wcms_479272. pdf]. (Erişim: 08.01.2018).

Sayın, C. H., Çabuk, N. S., Özgüler, V. C., Akşit, A. ve Çabuk, A. (2018). Göçmenler İçin Barınma, İstihdam ve Mekansal Çözümleri Kapsayan Bir Yerleşim Yeri Modeli Önerisi. The Journal of Academic Social Science Studies. 65. 351-368.

Şentürk, M. ve Akbaş Y. E. (2014). İşsizlik - Enflasyon ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Karşılıklı İlişkinin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği. Yaşar Üniversitesi Dergisi. 9, 34. 5820- 5832.

Tabar, Ç. ve Kırışkan I. Ç. (2016). Türkiye Ekonomisi Özelinde Phillips Eğrisi Analizi. Journal of Life Economics. 10. 79-100.

Uysal, D., ve Erdoğan, S. (2003). Enflasyon ile İşsizlik Oranı Arasındaki İlişki ve Türkiye Örneği (1980-2002). Selçuk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 35-47.

Uzun, A. (2015). Günümüzün Sosyal ve Ekonomik Sorunu Olan Suriyelilerin Mülteci ve Ekonomi Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi. Ankara Barosu Dergisi. 105-120.

Üstün, N. (2016). Suriyelilerin Türk İşgücü Piyasasına Entegrasyonu Sorunlar Öneriler. Konya Ticaret Odası Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü Araştırma Raporu. Konya

Yıldız, T. ve Yıldız, İ. (2017). Suriyelilerin Türkiye Ekonomisinde Kayıt Dışı İstihdama Etkileri ve Bunun Yansıması Olarak Türkiye’ye Maliyetleri Üzerine Bir İnceleme. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi. 2(3). 30-46.

Kaynak Göster