Malatya ilinde yetiştirilen Hacıhaliloğlu çeşidi kayısının kuruma kinetiğinin incelenmesi

Bu çalışmada, ihraç ürünlerimizden olan ve Malatya Bölgesi’nde yetiştirilen Hacıhaliloğlu çeşidi kayısının kuruma kine-tiklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Denemelerde hava sıcaklığı olarak 70 0C, 75 0C ve 80 0C, hava hızı olarak 1.0 m/s, 2.0 m/s ve 3.0 m/s alınmış, kayısı örnekleri hiçbir ön işlem uygulanmadan ve kükürtleme işlemine tabi tutulduktan sonra kuru-tulmuşlardır. Fick’in II. Yasasının çözümünden her bir deneme koşulu için difüzyon katsayısı hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, artan sıcaklık ile hem kuruma hızının hem de efektif difüzyon katsayısının arttığı görülmüş-tür. Efektif difüzyon katsayısı, kükürtlenerek kurutulan kayısılarda 4,952x10-10 ile 1,362x10-9 m2/s arasında, kükürtlenmeden kurutulan kayısılarda ise 3,549x10-10 ile 7,180x10-10 m2/s arasında değişmiştir.

Investigation of drying kinetic of Hacıhaliloglu type apricots grown in Malatya city

In this study, drying kinetics of Hacıhaliloğlu type apricots which are grown in Malatya region were determined. In tri-als, air temperatures were taken as 70, 75, 80 0C and air velocities were taken as 1.0, 2.0, 3.0 m/s. Some of apricot samples were dried after sulfuring. According to the analysis of Ficks’ Second Rule, diffusion coefficient was calculated for each air temperature and velocity. According to the results, with the increasing of temperature, was determined to increase both drying velocity and effec-tive diffusion coefficient.Values of effective diffusion coefficient of samples were found as 4,952x10-10 ... 1,362x10-9 and 3,549x10-10 ...7,180x10-10 m2/s, in sulfured apricots and non- sulfured apricots, respectively.

Kaynakça

Anonymous,2004. Tarımsal Yapı (Üretim, Değer, Fiyat) .www.die.gov.tr Saravacos, G.D., Marousis, S.N., Raouzeos, G.S., 1988. Effects of Ethyl Oleate on the Rate of Air Drying of Food. Journal of Food Engineering 7 (1988), pp.263-270.

Aybers, N., 1958. Üzümlerin Suni Kurutulması. İ.T.Ü. Makine Fakültesi Isı Tekniği ve Ekonomisi, Araştırma Kurumu, Bülten No: 1, İstanbul

Barbanti, D., Mastrocola, D., Pizzarani, S., 1985. Air Drying Of Plums Influence Of Some Process Pa-rameters on the Specific Drying Kinetics. Sciences-des-Aliments 15-1, 19-29. 14 ref., İtaly

Yağcıoğlu, A.; 1981. Tavuk Gübresinin Değişik Hava Koşullarında Kuruma Özelliklerinin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma, Doçentlik Tezi, Bornova-İzmir.

Cemeroğlu, B., Acar, J., 1986. Meyve ve Sebze İşle-me Teknolojisi. Gıda Teknolojisi Derneği, Yayın No: 6, Ankara

Yağcıoğlu, A.,1999.Tarım Ürünleri Kurutma Tekniği. Ege Ünv.Ziraat Fakültesi Yayınları No:536, İzmir.

Doymaz, İ., Tuğrul, N., Pala, M.; 2006. Drying cha-racteristics of dill and parsley leaves. Journal of Food Engineering, 77, 559-565.

Eissen, W., Muhibauer, W., Kutzbach, H.D., Kirch-ner, E., 1985. Einfluss der Temperatur der Tro-ckungsluft der Luftgeschwindigkeit und der Che-mischen Vorbehandlung Auf das Trocukungsuer-halden von Trauben. Grundlagen der and Technik 35 (2), pp.33-39

katsayısı değerlerinin, kükürtlenmeden kurutulan kayısılara kıyasla daha büyük çıkmasıdır.Bu durumu kükürtleme işleminin kuruma hızını arttırıcı etkisine bağlayabiliriz.Şekil 6. Kükürtlü olarak kurutulan kayısıda kurutma havası sıcaklığının effektif difüzyon katsayı-sının değişimine etkisi. 0,00E+002,00E-104,00E-106,00E-108,00E-101,00E-091,20E-091,40E-091,60E-096570758085Sıcaklık (oC

Ergüneş, G., 1990. Çekirdeksiz Üzümün Kuruma Karakteristiklerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü. Yayın-lanmamış Doktora Tezi, İzmir.

Gezer,İ.,2005. Kayısıcılıkta Mekanizasyon.Medipress Matbaacılık Yayıncılık Ltd.Şti.Malatya

Gökçe, K., 1970. Kayısıların Kükürtlenmeleri ve Kurutulmaları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakül-tesi Yayın No: 405, Ankara.

Mahmutoğlu, A., Pala, M., Ünal, M., 1996. Mathe-matical Modelling of Moisture Volume and Tem-perature Changes During Drying of Pretreated Apricots. Journal of Food Pracessing and Preser-vation, 19 (6). )

Mujumdar, A.S., 2000. Drying Technology in Agri-culture and Food Sciences. Science Publishers, Inc., USA and UK

Pala, M., Mahmutoğlu, T., Saygı, B., 1996, Effects of Preatments on the Quality of Open-Air on Solar Dried Apricots. Nahrung, 1996, 40(3), 137.

Riva, M., Peri, C., Lovina, R., 1986. Effects of Prea-treatments on Kinetics of Grapes Drying. Food Engineering and Process Applications, El Sevier Appl.si. Pub.Ltd.pp. 461-472 Barking, England

Saravacos, G.D., Marousis, S.N., Raouzeos, G.S., 1988. Effects of Ethyl Oleate on the Rate of Air Drying of Food. Journal of Food Engineering 7 (1988), pp.263-270

Yağcıoğlu, A.,1999.Tarım Ürünleri Kurutma Tekniği. Ege Ünv.Ziraat Fakültesi Yayınları No:536, İzmir.

Yağcıoğlu, A.,1999.Tarım Ürünleri Kurutma Tekniği. Ege Ünv.Ziraat Fakültesi Yayınları No:536, İzmir.

Kaynak Göster

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (:Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi)
  • ISSN: 1300-5774
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.4b819

Sayıdaki Diğer Makaleler

Konya ili tarıma dayalı sanayi işletmelerinde tamamlayıcı ithalatın etkisi

ZEKİ BAYRAMOĞLU, MEHMET ERDEMİR GÜNDOĞMUŞ

Değişik bor dozları ve uygulama şekillerinin farklı lokasyonlarda yetiştirilen şeker pancarının yaprak bor içeriği, verim ve kalite üzerine etkisi

Sait GEZGİN, MEHMET HAMURCU, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN

A new anise (Pimpinella anisum L.) pest: Carterus dama (Rossi, 1792) (Coleoptera: Carabidae)

ERHAN KOÇAK, Memiş KESDER, EROL YILDIRIM

Kültüre alınan adaçayı(Salvia halophila Hedge)’nın bazı agronomik ve kalite özellikleri üzerine gübrelerin etkileri

YÜKSEL KAN

Vişne kurutmada kurumanın çeşitli modellerle açıklanması

Hasan Okyay MENGEŞ, CAN ERTEKİN

Yağlı kuyruklu ve yağsız ince kuyruklu koyun ırklarının besi performanslarının karşılaştırılması

ALİ KARABACAK, SAİM BOZTEPE

Patojen olmayan fusarium türleri ile domateste Fusarium kök çürüklüğü hastalığının biyolojik kontrolü üzerinde bir araştırma

FAHRİ YİĞİT, Keziban ARIKAN, Yasemin Y. BALABAN

Ereğli yöresi süt sığırı barınaklarının yapısal durumu ve sorunları

ALİ KARABACAK, RAMAZAN TOPAK

Umurbey–Çanakkale koşullarında yetiştirilen müşküle üzüm çeşidinde (vitis vinifera l.) farklı terbiye sistemlerinin üzüm verim ve kalitesine etkileri

ALPER DARDENİZ, KENAN KAYNAŞ, Bahar GÜMÜŞ, Mustafa NAZLIM, İlker KIZLCIK

Karaman yöresi elma bahçelerinin mikro besin elementleri bakımından beslenme durumları

MEHMET ZENGİN, Fatma GÖKMEN, Sait GEZGİN