Uluslararasılaşma Düzeyi Üzerinde Farklı Kaynak Unsurlarının Kısa ve Uzun Dönem Etkisi

Amaç – Bu çalışmanın amacı firmaların sermaye yapılarını oluşturan farklı kaynak unsurlarının ihracat performansları üzerindeki etkisinin kısa ve uzun dönemde araştırılmasıdır. Yöntem – BIST’e kote olmuş Dokuma Giyim Eşyası ve Deri Sektörü firmalarının 2008-2018 dönemi yıllık finansal tablolarının toplulaştırılması ile elde edilen toplulaştırılmış bilanço verileri kullanılarak kısa ve uzun dönemli ilişki ARDL ve Hata Düzeltme Modeli ile incelenmiştir. Bulgular – Kısa vadeli yabancı kaynak oranı, uzun vadeli yabancı kaynak oranı ve özkaynak oranı olarak ifade edilen farklı kaynak unsurlarının işletmelerin uluslararasılaşma düzeyleri üzerinde kısa dönemde anlamlı bir etkisi olmadığı ancak bununla beraber kısa ve uzun vadeli yabancı kaynağın toplam kaynak içindeki payının artmasının işletmelerin uluslararasılaşmasını negatif yönde etkilerken özsermayenin toplam kaynak içindeki payının artmasının pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Tartışma – Uzun dönemde, işletmelerin kısa vadeli borçlanma oranı ve uzun vadeli borçlanma oranı ile uluslararasılaşma düzeyleri arasında negatif yönlü bir ilişki; özkaynak oranı ile pozitif yönlü bir ilişki söz konusudur. Dokuma Giyim Eşyası ve Deri Sektörü şirketleri için gerek kısa vadeli, gerek uzun vadeli borçlanma oranında yaşanan artış, sözü edilen şirketlere finansal yükümlülükler yüklemekte ve bu durumda yöneticiler için beklenen nakit akışlarını ve uluslararasılaşma ihtimallerini azaltıcı bir etki yaratmaktadır. Buna karşılık özsermayenin toplam kaynak içindeki payının artması uluslararasılaşmayı pozitif yönde etkilemektedir. Bu nedenle ele alınan sektörün uluslararasılaşma planlarını özsermaye finansmanına dayalı olarak planlamaları gerekmektedir.

(The Short- and Long-Term Effect of Different Capital Structure on Internationalization)

Purpose – The aim of this study is to investigate the effect of different source elements which constitute the capital structure of firms on export performance in short and long term. Design/methodology/approach – The aggregated balance sheet data obtained by aggregating the financial statements of the Weaving, Apparel and Leather Sector companies listed on the BIST were used. The short and long term relationship was estimated with ARDL and Error Correction Model. Findings – While the different source elements, which are expressed as short-term liabilities, longterm liabilities and equity ratios, do not have a significant effect on the internationalization levels of enterprises in the short term, however, the increase in the share of short-term and long-term liabilities in total resources negatively affects the internationalization of enterprises in long term. It was determined that the increase of the share of equity in the total resource had a positive effect on internationalization of enterprises in long term. Discussion – In the long term, there is a negative relationship between the short-term borrowing rate and long-term borrowing rate and internationalization levels of enterprises; There is a positive relationship with equity ratio. The increase in both short-term and long-term borrowing rates for Woven Weaving, Apparel and Leather Sector companies imposes financial obligations on these companies and in this case decreases the expected cash flows and internationalization possibilities for managers.On the other hand, the increase in the share of equity in the total resource affects the internationalization positively.Therefore, the sector in question needs to plan its internationalization plans based on equity financing

Kaynakça

Bellone F., Musso P., Nesta L., Schiavo S. (2010). Financial Constraints and Firm Export Bahviour. The World Economy, doi: 10.1111/j.1467-9701.2010.01259.x

Burgman, T.A. (1996). An Empirical Examination of Multinational Corporate Capital Structure, Journal of International Business Studies, 27, 553–570.

Chen C. J.P., Cheng S. C.A., He J., Kim J. (1997). An Investigation of The Relationship Between International Activities and Capital Structure, Journal of International Business Studies, April, 563- 576.

Chiang Y-C. & Chen S.-W. (2008). The Relationship Between Internationalization and Capital Structures Of Taiwan Firms, The International Journal of Business and FinanceResearch, 2(1), 1-12.

Chkir I.E., Cosset, J-C. (2001). Diversification Strategy And Capital Structure of Multinational Corporations, Journal of Multinational Financial Management, (11), 17-37.

Doukas, J.A. and Pantzalis, C. (2003), Geographic Diversification And Agency Costs Of Debt of Multinational Firms, Journal of Corporate Finance, 9(1), 59-92.

Jensen, Michael C. (1986). Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, And Takeovers. American Economic Review, 76: 323-29.

Greenaway D. Guariglia A., Kneller R. (2007). Financial Factors and Exporting Decisions, Journal of International Economics, 73(2), 377-395.

Lee K. Khaw H. (2019). Debt Financing Puzzle And Internationalization, Journal of Asia Business Studies, 13(1), 29-52.

Mansi, S.A., Reeb, D.M. (2002). Corporate Diversification: What Gets Discounted? Journal of Finance, 57, 2167– 2183.

Minetti R., Zhu S.C. (2011). Credit Constraints and Firm Export: Microeconomic Evidence from Italy. Journal of International Economics, (83), 109-125.

Pacheco, L. (2017). Financial Structure Effects on Export Intensity And Diversification: The Case of Portuguese Industrial Firms, International Journal of Globalisation and Small Business, Vol.9, No. 4, pp.252–276.

Pesaran M. H.,Shin Y., and Smith R.J.(2001). Bounds Testing Approaches To The Analysis Of Level Relationships, Journal of Applied Econometrics,16(3), 289-326.

Reeb, D.M., Mansi, S.A., Allee, J.M. (2001). Firm Internationalization and The Cost of Debt Financing: Evidence from Non-Provisional Publicly Traded Debt. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 36, 395–414.

Shapiro, A. C. (1978). Financial Structure and Cost Of Capital in The Multinational Corporation, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 13: 211-26.

Shapiro A. C. (1992). Multinational Financial Management, Boston, Allyn &Bacon.

Singh M., Nejadmalayeri A. (2004). Internationalization, Capital Structure, And Cost Of Capital: Evidence From French Corporations, Journal of Multinational Financial Management, 14, 153-169

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-0712
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2009

10.3b 3.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Uluslararasılaşma Düzeyi Üzerinde Farklı Kaynak Unsurlarının Kısa ve Uzun Dönem Etkisi

İLKUT ELİF KANDİL GÖKER

Etik Dışı Fiyatlandırma Uygulamaları Karşısında Tüketicilerin Düşünce ve Davranışlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

EMRE YILDIRIM, Kazım MERT

Liderlik Kavramının Mükemmellik Modeline Göre İncelenmesi: Karabük Devlet Hastanesi Örneği

Nurullah SOYHAN, Nurettin SOYHAN

İş Anlamlılığının Sosyal ve Kültürel Belirleyicileri: Bütünleştirici Bir Sosyal Çevre mi Sağlamalı, Çeşitlendirici Bir Kültür mü Oluşturmalı

İpek KOÇOĞLU, Eren Kılıç

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Piyasa Değerleri Üzerinde Etkili Olan Finansal Oranlar Üzerinde Bir Araştı

METİN AKTAŞ, Yasin İLGÜN

Ekonomik Güven Endeksi ile Yatırım Araçları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Toda-Yamamoto Yaklaşımı

SAMET EVCİ

Termal Otel İşletmelerinde Örgütsel Stresin Örgüt Sağlığı Üzerindeki Etkisi

NESLİHAN KAN SÖNMEZ

Yöresel Restoranlarda Yemek Yiyen Müşterilerin Restoran Hakkındaki Algılamaları, Tutumları ve Tekrar Satın Alma Niyetleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

AHMET TAYFUN, ATINÇ OLCAY, Şerife YAZGAN PEKTAŞ, Buse ÇETİ

Düşük Maliyet Taşımacılık İş Modelini Benimseyen Havayolu Şirketlerinin Yan Gelir Uygulamalarının Finansal Performansları Üzerindeki Etkileri: Türk Sivil Havacılık Sektöründe Bir Uygulama

MURAT ATİK

Yöneticilerin Karanlık Kişiliklerinin İşe Adanmışlık ve Örgütsel Muhalefete Etkisi: Bir Araştırma

SERKAN NAKTİYOK