Eczacılık Ürünleri İhracat Performanslarının Belirlenen Endekslerle Ölçülmesi: Türkiye – Brezilya Örn

Amaç – Bu çalışmanın amacı, Türkiye ve Brezilya’da eczacılık ürünleri ihracat performanslarının belirlenen endekslerle ölçülerek sonuçların karşılaştırılmasıdır. Yöntem – Rekabet gücünün ölçümünde 2008-2017 yılları arasında iki ülkenin ve dünyada yapılan eczacılık sektöründeki ihracat oranları kullanılarak Açıklanmış Karşılıklı Üstünlükleri Endeksi, Nispi İhracat Avantajı Endeksi ve Karşılaştırmalı İhracat Performans Endeksleri ölçülmüştür. Bulgular – Eczacılık sektörünün yüksek maliyetli yapısının olması, uzmanlaşmış iş gücünün istihdam edilmesi, teknolojik alt yapının önemli olması, Ar-Ge faaliyetlerinin uzun zaman alması ve kişi sağlığını ilgilendirmesi sektörü yüksek öneme sahip olduğunu göstermektedir. Tartışma – Avrupa ülkeleri içinde bulunan Türkiye ve Latin Amerika ülkesi olan Brezilya’nın eczacılık sektöründe rekabet güçlerinin ölçülerek karşılaştırmalı üstünlüklerinin avantaj/dezavantaj durumları belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlarda iki ülkenin de rekabet gücünün dezavantajlı olduğu belirlenmiş ve Brezilya’nın Türkiye ye nispeten karşılaştırmalı üstünlüklerde avantajlı olduğu sonucuna varılmıştır.

(Measurement of Export Performance of Pharmaceutical Products With Determined Indices: Turkey- Brazil Example)

Purpose – The pupose of this study is to measure export performances of Turkey and Brazil via the designated indexes of pharmaceutical products and compare the obtained results. Design/methodology/approach – The Comparative Export Advantage Index and the Comparative Export Performance Indices were measured between 2008 and 2017 using the export rates of the two countries and the pharmaceutical sector in the world. Findings – The high cost structure of the pharmaceutical industry, private labor employment, technological infrastructure is important, R&D activities take a long time and show that concern for human health is of high importance of the industry. Discussion – In the pharmaceutical sector of Turkey and Brazil, which is the country of Latin America in European countries, comparative advantages/disadvantages of the competitive strengths were measured and tried to determine the situation. As a result, it was determined that the competitiveness of the two countries is disadvantageous and Brazil has advantages to Turkey.

Kaynakça

Altay, B., & Gürpınar, K. (2008). Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler ve Bazı Rekabet Gücü Endeksleri: Türk Mobilya Sektörü Üzerine Bir Uygulama. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), 257-274.

Atış, A.G. (2014). Türkiye’nin Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Karşılaştırmalı Rekabet Analizi /A Comparative Competition Analysis of Turkey's Textile and Clothing Sector. Ege Akademik Bakış, 14(2), 315-334.

Aydoğuş, İ., & Diler, H. G. (2009). Tekstil Ürünleri İhracatında Stratejik Dış Ticaret Yaklaşımı: Türkiye ve Çin Üzerine Bir Uygulama. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(2), 1-17.

Çivi, E., Erol, İ., İnanlı, T., & Erol, E. D. (2008). Uluslararası rekabet gücüne farklı bakışlar. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 4, Yıl:4, Sayı:1, ss. 1-22.

Erkan, B. (2012). Ülkelerin Karşılaştırmalı İhracat Performanslarının Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük Katsayılarıyla Belirlenmesi: Türkiye-Suriye Örneği. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 8(15), 195-218.

Gökmenoğlu, S. M., Akal, M., & Altunışık, R. (2012). Ulusal Rekabet Gücünü Belirleyen Faktörler Üzerine Değerlendirmeler. Competition Journal / Rekabet Dergisi, 13(4), ss. 3-43.

Gürpınar, K., & Barca, M. (2007). Türk Mobilya Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücü Düzeyi ve Nedenleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(2), 41-61.

İEİS (2017) Türkiye İlaç Sektörü Raporu, Çevrimiçi, http://ieis.org.tr/ieis/tr/sektorraporu2017 , Erişim Tarihi: 01.01.2019.

Kaynak, S. (2016). Türk İlaç Sektörünün Rekabet Yapısı ve Yoğunlaşma Analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(2), 49-66.

Koç, M. & Ozbozkurt, O., B., (2014). Ulusların Rekabet Üstünlüğü ve Elmas Modeli Üzerine Bir Değerlendirme. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 2(3), 85-91.

Kösekahyaoğlu, L. & Özdamar, G., (2011). Türkiye, Çin ve Hindistan’ın Sektörel Rekabet Gücü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt/vol. XXX, Sayı/No 2, 29-49.

Kumral, N., (2008). “Bölgesel Rekabet Gücünü Artırmaya Yönelik Politikalar”, Ege University, Working Papers in Economics. Şahinli, M.A. (2008). Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi: Türkiye Pamuk Endüstrisi Üzerine Bir Uygulama. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 11(21), 227-240.

Timuçin, D., (2010). “Türkiye’de Kobilerin Rekabet Gücü ve Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Kümelenmenin Etkisi”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Doktora Tezi.

TOBB (2012), İlaç Sanayi Meclisi Sektörü Raporu, 2011, Yayın Sıra No:2012/170, Türkiye.

Yaşgül, Y.S. (2013). “Yeni Kalkınmacı Devlet Modeli Bağlamında Ulusal İlaç Politikası: Brezilya Deneyimi”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 2013, Cilt: XXXV, Sayı 11, 123-152.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-0712
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2009

9.3b 3.3b