Tüketicilerin Bütünleşik Pazarlama İletişimi Faaliyetlerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Mobilya Sektörü Örneği

Amaç – Bu çalışmada sektörün öncü mobilya markasının (SÖMM) yürüttüğü bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerine yönelik tutum düzeylerinin belirlenmesi ve bu mobilya markasına yönelik tutumların incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem – Nicel araştırma yöntemlerinden tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmanın evrenini 2019 yılında Kars ili Merkez ilçede yaşayan katılımcılardan oluşmaktadır. Örneklemi ise ilgili evrenden basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenen 395 kişiden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve Göktaş (2017) tarafından geliştirilen “Bütünleşik Pazarlama İletişimi Faaliyetlerine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Göktaş tarafından geliştirilen “Bütünleşik Pazarlama İletişimi Faaliyetlerine Yönelik Tutum Ölçeği” nin geçerliği ve güvenirliği tekrar test edilerek, veri toplama aracının geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Normallik varsayımlarının karşılanıp karşılanmadığına ilişkin yapılan analizler sonucunda verilerin normal dağıldığı ve parametrik testler için gerekli koşulları sağladığı tespit edilmiştir. Bu sebeple verilerin analizinde bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Bulgular – Çalışmada katılımcıların sektörün öncü mobilya markasının yürüttüğü bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerine yönelik tutum ölçeğine verdikleri cevaplar değerlendirilmiştir. Araştırma sunucunda, katılımcıların bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerine yönelik tutumları ile medeni durum, yaş, meslek ve sektörün öncü mobilya markası ürününü tercih etme nedeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Katılımcıların bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerine yönelik tutumları ile cinsiyet, eğitim durumu, gelir ve sektörün öncü mobilya markası tercih nedeni olan pazarlama ve iletişim faaliyeti arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Tartışma – Araştırma sonucunda elde edilen bulguların önemli bir kısmı ilgili alanyazını desteklemesine rağmen bir takım özgün bulgulara da ulaşılmıştır. Araştırmanın bu sonuçları doğrultusunda ise çeşitli öneriler geliştirilmiştir.

Examining the Attitudes of Consumers towards Integrated Marketing Communication Activities: The Furniture Industry Example

Purpose – In this study, it is aimed to determine the attitude levels towards integrated marketing communication activities carried out by the leading furniture brand of the sector (SÖMM) and to examine the attitudes towards this furniture brand. Design/methodology/approach – The population of this study, which is a quantitative research method, is composed of participants living in the central district of Kars in 2019. The sample of the study consisted of 395 individuals who were determined by simple random sampling method. As a data collection tool, “personal information form” and “attitude scale for Integrated Marketing Communication activities” developed by Göktaş (2017) were used. The validity and reliability of the um Attitude Scale for Integrated Marketing Communication Activities developed by Göktaş was re-tested and it was concluded that the data collection tool was valid and reliable. As a result of the analyzes conducted to determine whether normality assumptions were met, it was found that the data were distributed normally and provided the necessary conditions for parametric tests. For this reason, independent samples t test and one-way analysis of variance (ANOVA) were used for data analysis. Findings – The participants' responses to the scale of attitude towards integrated marketing communication activities carried out by the leading furniture brand of the sector were evaluated. A statistically significant difference was found between the attitudes of the participants towards the integrated marketing communication activities and the marital status, age, occupation and reason for choosing the leading furniture brand product of the sector. There was no statistically significant difference between the attitudes of the participants towards integrated marketing communication activities and the marketing and communication activities which are the reasons for gender, educational status, income and the industry's leading furniture brand preference. Discussion – Although most of the findings obtained from the research support the relevant literature, some original findings have been reached. In line with these results, various recommendations have been developed.

Kaynakça

Altunışık, R., Çalık, M. ve Sütütemiz, N. (2013). Bütünleşik pazarlama iletişimi, marka performansı ve pazar performansı ilişkisinin incelenmesi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9 (19), 137- 162.

Arens, W. F. and Bovee, C.L. (1994). Contemporary advertising, (5. Edition). Irwin: Illınois. Arlı, M. ve Nazik, H. (2001). Bilimsel araştırmaya giriş, Ankara: Gazi Kitabevi.

Ayvat, A. G. (2018). Üniversitelerin bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerine öğrenci ve ebeveyn tercihlerine etkisi: bir vakıf üniversitesine yönelik çalışma. Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.

Babayiğit, S. ve Emirza, E. (2015). Bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımı akademik yazını üzerine bir inceleme ve bir örnek şirket analizi, Bartın Üniversitesi İ.B.B.F. Dergisi, 4 (7), 75- 97.

Bayrak, E. (2011). Bütünleşik pazarlama iletişimi unsuru olarak kurumsal sosyal sorumluluk iletişimi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Bozkurt, İ. (2000). Bütünleşik pazarlama iletişimi (1.Baskı). İstanbul: Mediacat Yayınları.

Bozkurt, İ. (2004). İletişim odaklı pazarlama tüketiciden müşteri yaratmak (1.Baskı). İstanbul: Mediacat Yayınları.

Bulut, L. (2014). Boyut değiştiren reklamcılık kavramı ve bütünleşik pazarlama iletişimi aracı olarak ürün yerleştirme. Gediz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

Bustami, Y., Corabime, A. D. and Suarsini, E. (2017). The social attitude empowerment of biology students: ımplementation jirqa learning strategy in different ethnics, International Journal of Instruction, 10(3), 15 – 30.

Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2010). Sosyal bilimler için istatistik, Ankara: Pegem Akademi.

Creswell, J. W. (2012). Educational research, planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research (4nd Ed). Boston: Pearson Education Inc.

Çalık, M., Altunışık, R. ve Sütütemiz, N. (2013). Bütünleşik pazarlama iletişimi, marka performansı ve pazar performansı ilişkisinin incelenmesi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9 (19), 137–162.

Çaptuğ, İ. (2005). Bütünleşik pazarlama iletişiminde kullanılan bir ortam olarak internet. İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Doval, E. (2010). Marketing intergrated communications return on investment, Metalurgia İnternational, 15 (4), 124- 126.

Ebren, F. (2006). Bütünleşik pazarlama iletişiminin algılanışı ve uygulanması: reklam ajansları ve firmalar düzeyinde araştırmalar. Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Antalya

Erciş, M.S. (2010). Pazarlama iletişiminde motivasyonun önemi ve çok uluslu alışveriş merkezi örneği, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 30(4), 165- 180.

Erkuş, A. (2016). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme 1 temel kavramlar ve işlemler, Ankara: Pegem Akademi.

Eser, Z., Korkmaz, S. ve Öztürk, S.A. (2011). Pazarlama kavramlar- ilkeler- kararlar (2.Baskı). Ankara: Siyasal Kitabevi.

Gay, L. R., Mills, G. E. and Airasian, P. (2012). Educational research competencies for analysis and applications (10th Edt.), Harlow: Rearson Education Limited.

Gök, M. Y. ve Fidan, M. G. (1195). Bütünleşik pazarlama iletişimi (integrated marketting communication), Pazarlama Dünyası Dergisi, 9 (54), 30- 39.

Göktaş, B. ve Parıltı, N. (2016). Bütünleşik pazarlama iletişiminin marka imajına etkisi: bir uygulama, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3), 923–944.

Göktaş, B. (2017). Bütünleşik pazarlama iletişiminin marka imajına etkisi ve bir uygulama. Yayınlanmış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Güngören, C. Ö., Bektaş, M., Öztürk, E. ve Horzum, M. B. (2014). Tablet bilgisayar kabul ölçeği – geçerlik ve güvenirlik çalışması, Eğitim Bilim, 39(176), 69–79.

Hackley, C. and Kitchen, P. (1998). Imc: a costumer psychological perspective. Marketing İntelligence & Planning, 16(3), 107–115.

Hooper, D., Coughan, J. and Mullen, M. R. (2008). Structural equation modelling: guidelines for determining model fit, Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53–60.

https://tusiad.org/tr, Erişim Tarihi: 12.05.19

https://www.trademap.org, Erişim Tarihi:12.05.19

https://ticaret.gov.tr, Erişim Tarihi: 12.05.19

http://www.karsnufus.gov.tr/ Erişim Tarihi: 23.05.2019.

https://www.surveysystem.com/sscalc.htm Erişim Tarihi: 24.05.2019.

Hutton, J. G. (1996). İntegrated marketting communication evolution of marketting thought, Journal of Business Research, 37 (3), 155–162.

Joseph, K. O. (2010). Integrated marketing communications: pathway for enhancing client-costomer relationships. Manager Journal, Faculty of Business and Administration, University of Bucharest, 212, 117–129.

Jöreskog, K. G., and Sörbom, D. (1996). LISREL 8 user’s reference guide, Chicago: Scientific Software.

Kaplan, B. ve Yiğit Kaytaz, M. (2013). Bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımı akademik yazının üzerine bir inceleme, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 4 (7), 75- 97.

Koşan, L. ve Geçgin, E. (2013). Hedef maliyetleme sisteminin menü analizinde kullanılması: bir yiyecek içecek işletmesinde yapılan uygulama ve sonuçları, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), 391–410.

Kotler, P. (2000). Pazarlama yönetimi, (Çev.N.Muallimoğlu), (1.baskı). İstanbul: Beta Yayınları.

Madhavaram, S., Badrinarayanan, V., and McDonald, R. (2005). Integrated marketing communication (ımc) and brand identity as critical components of brand equity strategy, Journal of Advertising, 34(4), 69-80.

McMillan, J. and Schumacher, S. (2014). Research in education evidence – based inquiry (7th Edt.). Harlow: Rearson Education Limited.

Mertler, C. A. and Vannatta, R. A. (2005). Advanced and multivariate statistical methods: Practical application and interpretation (3nd Ed), United States: Pyrczak Publishing.

Meydan, C. H., ve Şeşen, H. (2011). Yapısal eşitlik modellemesi Amos uygulamaları, İstanbul: Detay Yayıncılık.

Nakip, M., Varinli, İ. ve Gülmez, M. (2012). Güncel Pazarlama Yönetimi (1. Baskı), Ankara: Detay Yayıncılık.

Naktiyok, S. (2015). Dönüştürücü liderlik ve örgütsel desteğin örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyetine etkisi: örgütsel güven algısının aracı rolü (Yayınlanmış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Naktiyok, S. (2019). Örgütsel Stres & Yaşam Doyumu, Ankara: Gazi Kitabevi.

Odabaşı, Y. ve Oyman, M. (2001). Pazarlama iletişimi yönetimi, İstanbul: Mediacat Yayınları.

Özdamar, K. (1997). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Pallant, J. (2017). SPSS kullanma klavuzu SPSS ile adım adım veri analizi. (Çev. Sibel Balcı, Berat Ahi), Ankara: Anı Yayıncılık.

Sarıyer, N. (2018). Pazarlama iletişimi araçları .(1.Baskı). Konya: Eğitim Yayınevi.

Pickton, D. and Broderick, A. (2005). Integrated marketting communications (1.Edition), Londra: Financial Times Prentce Hall.

Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. and Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures, Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23–74.

Schultz, D. E. (1998). Transitioning marketing communicationinto the twenty-first century, Journal Of Marketting Communication, 4 (2), 9- 26.

Seçer, İ. (2015). Psikolojik test geliştirme ve uyarlama süreci SPSS ve LISREL uygulamaları, Ankara: Anı Yayıncılık.

Sever, S. (2000). Bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımına göre yeni medya planlaması konsepti, Kurgu Dergisi, 17 (2), 225- 234.

Spector, P. E. (1981). Research design series: quantitative applications in the social sciences, London: Sage Publications Inc.

Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenirlik ve geçerlik, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Tabachnick, B. G., and Fidell, L. S. (2001). Using multvariate statistic (4th. Ed.), Needman Heights. MA: Ally & Bacon.

Taşgın, A. ve Korucuk, M. (2019). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin çoklu zekâ alanlarının incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12(2), 550-575.

Taşgın, A. and Korucuk, M. (2018). Development of foreign language lesson satisfaction scale (FLSS): validity and reliability study. Journal of Curriculum and Teaching,7(2), 66–77.

TOBB, (2018). Türkiye Mobilya Ürünleri Meclisi Sektör Raporu, TOBB Dergisi, 304.

Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlik: keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, (46), 74-85.

Yeniçeri, B. (2005). Türkiye sanayi ihracat pazar araştırması, ev ve ofis mobilyası sektör dış pazar araştırma raporu. Ankara: IGEME Yayınları.

Yılmaz, Y. (2006). Pazarlama iletişiminde bütünleştirici bir boyut: bütünleşik pazarlama iletişimi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (18), 54- 75.

Yıldırım, F. and Naktiyok, S. (2017). The mediating role of organizational support in the effect of transformational leadership on employee empowerment, Polish Journal of Management Studies, 16(1), 292–303.

Yıldırım, F. ve Naktiyok, S. (2018). Örgütlerde etik iklim, Ankara: Gazi Kitabevi.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-0712
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2009

6.7b 2.8b