Öz Yeterliliğin Yaratici Kişilik Üzerine Etkisinde, Psikolojik Güçlendirmenin Aracilik Rolü: İstanbul’daki 4-5 Yildizli Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştirma

Amaç – Yaratıcı kişiliğe sahip insanlar, psikolojik yapıları, kendilerine olan öz güvenleri ve iş yapma biçimleri ile farklılaşmaktadırlar. Bazı durumlarda farklılaşmalar, klasik yönetim anlayışı ile çatışma içerisine girebilmekte hatta çatışma, yaratıcı kişiliği yok edebilmektedir. Yöneticilerin bazen yaratıcılığı korumak ve geliştirmek için farklı yönetim stilleri ve psikolojik davranışlar sergilemeleri gerekmektedir. Bu kapsamda çalışma, literatürde sorunun çözümüne katkıda bulunmak, turizm yöneticilerine yol göstermek ve çalışanların yaratıcı kişilik özelliklerinin oluşturulması ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla, öncelikle öz yeterlilik ve yaratıcılık arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkide psikolojik güçlendirmenin aracılık rolünü incelemeyi hedeflemektedir. Yöntem – Araştırma Turizm Bakanlığı’na kayıtlı, İstanbul ilinde faaliyette bulunan 4-5 yıldızlı otel işletmesinde çalışanların istatistiklerine göre uygulanan anket vasıtasıyla yapılmıştır. Sosyal medya üzerinden ve basılı olarak ulaştırılan anketler arasından yapılan inceleme sonucunda 308 adet anket değerlendirme için uygun bulunmuştur. Veriler SPSS programında katılımcıların öz yeterlilik, psikolojik güçlendirme ve yaratıcılık algısı ile bireysel özellikleri arasındaki farklılığı ortaya çıkartmak için “Anova”, “T-testi”, farklılaşmanın hangi grup arasında olduğunu tespit için “Tukey” testi yapılmıştır. Bulgular – Öz yeterlilik ve yaratıcılık arasında psikolojik güçlendirmenin aracılık rolünün tespitine yönelik yapılan “Hiyerarşik Regresyon Analizi” sonucuna göre model, psikolojik güçlendirmenin aracılık rolünü doğrulamıştır. Tartışma – Turizm sektörü her geçen yıl artarak devam eden iletişim ve ulaşım teknolojilerinin ortaya çıkarttığı yenilikler ile yüzleşmektedir. Günümüzde ortaya çıkan yenilikler, sektörün geleneksel turizmden teknolojik turizme doğru evrilmesini sağlamıştır. Teknolojik turizme geçebilmek ve gelişimi sürdürebilmek ancak yaratıcı insan kaynakları ile mümkün olabilmektedir. Bu kapsamda turizm sektöründe yöneticilerin çalışanlarını psikolojik olarak güçlendirilmesi onların yaratıcılığının geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Mediation Role of Psychological Strengthening in The Effect of Self- Efficacy on Creative Personality: A Research on Hotel Enterprises in Istanbul

Purpose – People who has a creativity differ with their psychological structures, their self confidence and the way of doing business. In some cases, differentiation can conflict with the classical management approach, and even that conflict can destroy the creative personality. Sometimes managers have to indicate different pattens of management and psychological behaviours in order to preserve and improve creativity. In this context, the study firstly aims to analyseithe relationship between self- efficacy and creativity and then mediating role of psychological empowernment in this relation in order to contribute to the solution of the problem in the literature to guıde the tourism managers and to ensure the creation and development of the creative characteristics of the empliyees. Design/methodology/approach – This survey was conducted by means of a questiamaire registered to the ministry of tourism and according to the statistics of the employees in four or five stars hotels operating in Istanbul. Obtained from social media or printed out, three hundred and eight questionnaires are approved for evalation. “T-Testi” and “ Annova test” were used for revealing the difference between self efficacy , psychological empowernmentand creavivity perception with individual characteristics of the participants. In addition to that “Tukey Test” was used for determining the difference between the groups via the datas from SPSS program. Finding – According to the results of the “Hierorchical Regression Analysis” conducted to determine the mediating role of psychological empowernment between self- efficacy and creativity, the model can firmed the mediating role of psycholgical empowernment. Discussion – The tourism sector is faced with the innovations of communication and transportation Technologies that are increasing every passing year. Innovations that have emerged today have made the sector evolve from traditional one to technological one. Moving into the technological tourism and carrying on development can only be possible with creative hurman resources. In this context, strenghening the psychological strenght of the employees of the sector, will contribute to the development of their creativity.

Kaynakça

Akgündüz, Y. (2013). Çalışanların Yaratıcılığına Motivasyon Araçlarının Etkisi: Kuşadası’ndaki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(20).

Altındiş, S. ve Özutku, H. (2011). Psikolojik Güçlendirme ve Güçlendirmeyi Etkileyen Faktörler: Türkiye’deki Devlet Hastanelerinde Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Dergisi, XIII, (1) Haziran-2011. Amabile, T. M. (1996a). Creativity in context. Boulder, CO: Westview.

Arslantaş, C.C. (2001). Girişimcilikte Yaratıcılık ve Yenilik, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, 12(38).

Arıkan, R. (2017). Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Nobel Yayınevi, 3. Baskı, Ankara.

Aydede, N.M. (2009). Aktif Öğrenme Uygulamalarının Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenme ve Eleştirel Düşünme Becerileri ile Öz yeterlilik İnançlarına ve Erişilerine Etkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmış Doktora Tezi.

Bandura, A. (1977). “Self-Efficacy: Toward A Unifying Theory of Behavioral Change” Psychological Review, 84(2), 191-215.

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ:Prentice Hall.

Bandura, A., (1989). Human agency in social cognitive theory. American Psychologist, 44, 1175-1184.

Bandura A. (1994). Self-efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behavior (Vol. 4, pp. 71-81). New York: Academic Press.

Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, 37(2), 122-147.

Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control, New York, W.H. Freeman and Company.

Bandura, A. ve Lock, E., A. (2003). Negative self-efficacy and goal effects revisited .Journal of Applied Psychology, 88, 87-99.

Bandura, A. (2005). The primacy of self-regulation in health promotion.Applıed Psychology: An Internatıonal Revıew, 54(2), 245-254.

Bandura, A. (2007). Self-efficacy. http://www.des.emory.edu/mfp/BanEncy.html (Erişim Tarihi: 10.08.2015).

Basadur, M., Pringe, P., Speranzi, G. and Bacot, M. (2000). Collaborative Problem Solving through Creativity in Problem Definition: Expanding The Pie. Creativity and Innovation Management, 9(1), 54-76.

Basım, H. N., Korkmazyürek, H. ve Tokat, A.O. (2008). “Çalışanların Öz Yeterlilik Algılamasının Yenilikçilik ve Risk Alma Üzerine Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19: 121-130.

Begenirbaş, M. Turgut, E. (2016). Psikolojik Sermayenin Çalışanların Yenilikçi Davranışlarına ve Performanslarına Etkileri: Savunma Sektöründe Bir Araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1): 57-93.

Bolat, İ.O., (2011). Öz Yeterlilik ve Tükenmişlik İlişkisi: Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Etkisi, Ege Akademik Bakış Dergisi, 11(2), 255-266.

Bordin, C., Bartram T., and Casimir G. (2007). “The Antacedents and Consequences of Psychological Empowerment among Singaporean IT Employees”. Management Research News. 30 (1); 34-46.

Cengiz, E. Acuner, T. Baki, B. (2007). Örgütsel Yaratıcılığı Belirleyen Faktörler Arası Yapısal İlişkiler, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1).

Ceylan, A.K. - Çelik, G.M. - Emhan, A. (2015). Personel Güçlendirmesi ve Yönetici Desteğinin İş Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Enerji Sektöründe Bir Uygulama, Journal of Business Research Turk, 7(1), 168-185.

Conger, Jay A. and Kanungo, Rabindra N. (1988). “The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice”. The Academy of Management Review 13(3), 471-482.

Creative Thinking Puzzles. http://www.slideshare.net/ohteikbin/10-creative-thinkingpuzzles-presentation

Cropley, A. (2006). In praise of convergent thinking. Creativity Research Journal, 18, 391-404.

Çekmecelioğlu, H. Ve Eren, E. (2007). Psikolojik Güçlendirme, Örgütsel Bağlılık ve Yaratıcı Davranış Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi. Yönetim, 18(57), 13-25.

Dweck, C.S. ve Leggett, E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychological Review, 95, 256-273.

Erdem, H., Gökmen, Y., Üren, U. (2016). Psikolojik Güçlendirme Boyutlarının İş Performansı Üzerine Etkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü: Görgül Bir Araştırma, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 17 (2), 161-176.

Erdem, F., Atsan, N., Çizel, B. ve Karakaş, K. (2002). Girişimcilik Eğilimine Sahip Üniversite Öğrencilerinin Başarma İhtiyacı ve Kontrol Odağı Özelliklerine Yönelik Bir Araştırma. 10. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 23-25 Mayıs: 913-920.

Ergeneli, A, Arı G.S, Metin, S. (2007). “Psyhological Empowerment and Its Relationship to Trust in Immediate Manegers”. Journal of Business Research 60, 41-49.

Evers, W.J.G., Brouwers, A. ve Tomic, W. (2002). “Burnout and Self-Efficacy: A Study on Teachers’ Beliefs When Implementing An Innovative Educational System in the Netherlands” British Journal of Educational Psychology, 72, 227-243.

French, D.J., Holroyd, K.A., Pinel, C., Malinoski, P.T., O’Donnell, F. ve Hill, K. R. (2000). Perceived self-efficacy and headache-related disability. Headache, 40, 647-656.

Guilford, J. P. (1950). Creativity. American Psychologist, 5, 444-454.

Halpern, D.F. (2003). Thinking critically about creative thinking. In M.A. Runco (Ed.), Critical creative processes (pp. 189–208). Cresskill, NJ: Hampton.

Hennessey, B. A., ve Amabile, T. M. (2010). Creativity. Annual Review of Psychology, 61(1), 569–598. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.psych.093008.100416.

İhtiyaroğlu, N. (2017). Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Öğretmen Motivasyonu Üzerindeki Etkisi, Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Dergisi 7(2).

Iraz, R. (2005). Yaratıcılık Ve Yenilik Bağlamında Girişimcilik ve KOBİ’ler, Çizgi Kitabevi, Konya.

Işık, U. ve Yasım, K.Y. (2017). Otel Çalışanlarının Psikolojik Güçlendirme İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10(2).

Jeng, C. ve Braun, L.T. (1994). Bandura’s self-efficacy theory: A guide for cardiac rehabilitation nursing practice.Journal of Holistic Nursing, 12(4),425-36.

Karahan, A., Yılmaz, H. (2010). "Örgütsel Öğrenme, Personel Güçlendirme ve Takım Performansı Arasındaki İlişkilerin Analiz Edilmesi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(24), 153-171.

Kart, M. E., ve Güldü, Ö. (2008). Self-determination scale: the adaptation study. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 41(2), 187-207.

Kaya, E. Ü., ve Düşükcan, M. (2007). İşgörenlerin yaratıcılığını etkileyen bireysel ve mesleksel faktörler: sağlık sektöründe bir uygulama. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 201-224.

Kendir, H. (2013). Konaklama İşletmelerinde Çalışan İşgörenlerin Örgütsel Yaratıcılık Algısı: Afyonkarahisar İli Örneği. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Tokat.

Kezer, F., Oğurlu, Ü., Akfırat, N.O. (2016). Eleştirel Düşünme Eğilimi, Genel Öz Yeterlik ve Umutsuzluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(34), 202-218.

Kuiper, R.A., Murdock, N.ve Grant, N. (2010). Thinking strategies of baccalaureate nursing students prompted by self-regulated learning strategies. Journal of Nursing Education, 49 (8), 429-436.

Lau, J., Y., F. (2011). An Introduction to Critical Thinking and Creativity. New Jersey: Wiley.

Lau-Walker, M. (2004). Relationship between illness representation and self-efficacy. Journal of Advanced Nursing, 48(3), 216-225.

Littrell, R. F. (2007). Influences on employee preferences for empowerment practices by the ‘ideal manager’ in China. International Journal Of Intercultural Relations, 31(1), 87-110.

Luszczynska, A., Mohamed, N.E. ve Schwarzer, R. (2005). “Self-Efficacy and Social Support Predict Benefit Finding 12 Months after Cancer Surgery: The Mediating Role of Coping Strategies”, Psychology, Health & Medicine, 10(4), 65-375.

Mancuso, C.A., McCulloch, C.E., Rincon, M. ve Charlson, M.E. (2001). Selfefficacy, depressive symptoms and patients’ expectations predict outcomes in asthma. Medical Care, 39, 1326-1338.

Marangoz, M. (2016). Girişimcilik, Beta Yayınları, 3. Baskı, İstanbul.

Marlowe, N. (1998). Self-efficacy moderates the impact of stressful events on headache. Headache, 38, 662-667.

Mumford, M. D., Gustafson, S. B. (1988). Creativity Syndrome: Integration, Application, Andinnovation. Psychological Bulletin, 103, 27-43.

O’Brien, Janice L. (2010). Structural Empowerment, Psychological Empowerment and Burnout in Registered Staff Nurses Working in Outpatient Dialysis Centers. The degree of Doctor of Philosophy The State University of New Jersey.

O’Connor, R.C., Connery, H. ve Cheyne, W.M. (2000). Hopelessness: The role of depression, future directed thinking and cognitive vulnerability. Psychology, Health& Medicine,5 (2), 155-162.

Orhon, G. (2011). Yaratıcılık. Ankara: Pegem.

Ouzcan Y. Yaratıcı Düşünme ve Eğitimi Sunum.

Özerbaş, M.,A. (2011). Yaratıcı Düşünme Öğrenme Ortamının Akademik Başarı ve Bilgilerin Kalıcılığa Etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 675-705.

Pelit, E., ve Öztürk, Y. (2011). Otel işletmeleri İş görenlerinin Davranışsal ve Psikolojik Güçlendirme Algılamalarındaki Farklılıklar. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(1), 1-28.

Rapley, P. ve Fruin, D.J. (1999). Self-efficacy in chronic illness: The juxtaposition of general and regimen-specific efficacy. International Journal of Nursing Practice, 5, 209-215.

Saracaloğlu. S. A., Yenice. N. (2009). Investigating the Self-Efficacy Beliefs of Science and Elementary Teachers with Respect to Some Variables, Journal of Theory and Practice in Education, 5(2), 244-260.

Saraçoğlu, M. ve Duran, C. (2010). Girişimcilikte Yaratıcılığın Üç Boyutu: Birey, Süreç ve Ürün, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu, 10(2), 1–14.

Scherbaum, C.A., Cohen-Charash, Y. ve Kern, M.J. (2006). Measuring general self-efficacy: A comparison of three measures using ıtem response theory. Educational and Psychological Measurement, 66(6), 1047-1063.

Scholz, U.,ve Schvvarzer, R. (2005). The general self-efficacy scale: Multicultural validation studies. The Journal of Psychology, 139(5), 439-457.

Schunk, D. H., Pajares, F. (2002). The Development Of Academic Self-Efficacy. (Edt: Wigfield Ve Eccles. J). Development Of Achievement Motivation. San Diego: Academic Press.

Schwarzer, R. ve Fuchs, R. (1996). Self-efficacy and health behaviors. In M. Conner & P. Norman(Eds.), Predicting health behavior: Research and practice with social cognition models. (pp.163-196) Buckingham, UK: Open University Press.

Sözbilir, F. (2018). The Interaction Between Social Capital, Creativity And Efficiency İnorganizations, Thinking Skills and Creativity 27 (2018) 92-100.

Spuzic, S., Narayanan, R., Abhary, K., Adriansen, H.K., Pignata, S., Uzunovic, F., & Guang, X. (2016). The synergy of creativity and critical thinking in engineering design: The role of interdisciplinary augmentation and the fine arts. Technology in Society, 45, 1-7.

Spreitzer, G. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement and validation. Academy of Management Journal, 38(5), 1442-1465.

Spreıtzer, GM, Kizilos MA, and Nason S.W. (1997). “A Dimensional Analysis of the Relationship between Psychological Empowerment and Effectiveness, Satisfaction and Strain”. Journal of Management 23(5), 679-704.

Spreıtzer, G. (2007) “Taking stok: A Review of More Than Twenty Years of Research on Empowerment at Work” J. Barling (Ed), CP. Cooper(Ed), In The SAGE Handbook of Organizational Behaviour: Volume 1. pp.54-72. Sage publication.

Sternberg, R. J., ve Lubart, T. I. (1999). The concepts of creativity: prospects and paradigms. In: Sternberg, R. J. (Ed.), The handbook of creativity (pp. 3–15). Cambridge University Press. Sungur, N. (1997). Yaratıcı Düşünce, Evrim Yayınevi, İstanbul.

Suojanen, W.W., Brooke, S. (1971). The Management of Creativity. California Management Review, Fall, 14(1), 17-23.

Sürgevil, O., Tolay, E. ve Topoyan, M. (2013). Yapısal Güçlendirme Ve Psikolojik Güçlendirme Ölçeklerinin Geçerlilik Ve Güvenilirlik Analizleri, Journal of Yasar University, 8(31), 5371-5391

Şahina, F. ve Danışman, Ş. (2017). Yaratıcı Kişilik Özellikleri Ölçeği: Güvenilirlik ve Geçerlik Çalışması, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (2), 747-760.

Tarakçıoğlu S., Sökmen, A., Boylu, Y. (2010). Motivasyon araçlarının değerlendirilmesi: Ankara’da bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2(1), 3-20.

Thomas, K.W., Velthouse, B. A. (1990). Cognitive elements of empowerment. Academy of Management Review, 15(4), 666-681.

Tolay E., Sürgevil O., Topoyan M. (2012). Akademik Çalışma Ortamında Yapısal Ve Psikolojik Güçlendirmenin Duygusal Bağlılık Ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri. Ege Akademik Bakış, Cilt: 12 S: 4 • Ekim 2012, 449-465.

Top, S. (2006). Girişimcilik Keşif Süreci. Beta Yayınları, İstanbul.

Vallis, T.M. ve Bucher, B. (1986). Self-efficacy as a predictor of behavior change: Interaction with type of training for pain tolerance. Cognitive Therapy and Research, 10(1), 79-94.

Veisia, S., Azizifara, A., Gowharya, H., Jamalinesaria, A. (2015). The Relationship between Iranian efl teachers’ empowerment and teachers’ self-efficacy. Procedia - Social And Behavioral Sciences, 185, 437-445.

Yaratıcı düşünme teknikleri sunum – Volkan Türker http://www.volkanturker.com.tr/tekyyders/05-Yaratici-Dusunme-Teknikleri-1.pdf

Yeloğlu, H.O. (2007). Örgüt, Birey, Grup Bağlamında, Yenilik ve Yaratıcılık Tartışmaları, Ege Üniversitesi Ege Akademik Bakış Dergisi, cilt 7, sayı 1.(indir)

Yanık, O. (2007). Yaratıcılık. Reklam Yaratıcıları Derneği, BAMM, İstanbul.

Yıldırım, E. (2007). Bilgi Çağında Yaratıcılığın ve Yaratıcılığı Yönetmenin Önemi, Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF Dergisi, 12(9)

Yıldırım, F. İlhan, İ. Ö. (2010). Genel Öz-yeterlilik Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması, Türk Psikiyatri Dergisi; 21(4), 301-8.

Yücel, İ. ; Demirel, Y. (2012). ‘’Psikolojik Güçlendirmenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi Üzerine Bir Araştırma’’ Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23.

Yüksel, Ö. ve Erkutlu, H. (2003). “Personeli Güçlendirme” Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1, 131-142.

Zhou, J., & Shalley, C. E. (2003). Research on Employee Creativity: A Critical Review And Directions For Future Research. In J. Martocchio (Ed.), Research In personnel and human resource management: 165–217. Oxford, England: Elsevier.

Wong, S. C. ve Ladkin, A. (2008). Exploring The Relationship Between Employee Creativityand Job-Related Motivators İn The Hong Kong Hotel İndustry. International Journal of Hospitality Management, 27, 426-437.

Wong, C. K. S., ve Pang, L. (2003a). Barriers To Creativity İn The Hotel İndustry Perspectives From Supervisor And Managerial Employees. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 15(1), 29-37.

Wong, C. K. S., ve Pang, L., (2003b). Motivators To Creativity İn The Hong Kong Hotel İndustry. Tourism Management, 24(5), 551-559. www.turob.com/Files/53018,tib-30062017xls.xls

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-0712
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2009

10.5b 3.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

İş Değerleri, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisinin Bireysel İş Performansı Ve İşten Ayrılma Eğilimi Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma

Sabiha Sevinç ALTAŞ

Sosyal İş Modelleri ve Sosyal Girişimcilik: Boğaziçi Üniversitesi Tüketim Kooperatifi Örneği

ÇİĞDEM KAYA

Milliyetçilik, Dindarlık ve Materyalizmin Yerli ve Yabancı Ürünlerin Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi

İLKNUR KORKMAZ, NİL ESRA DAL

Mobil Alışveriş Uygulamaları Bildirimlerine Karşı Tüketici Tutumları Hakkında Bir Araştırma

Pınar KAYIKÇI, KUDRET ARMAĞAN, NİL ESRA DAL

Psikobiyolojik Kişilik Kuramı Faktörleri İle İş Performansı Arasındaki İlişkide Etik Eğilimlerin Etkisi

Ahmet Doğan, TAYFUN ARAR, Melehat ÖNEREN, Cihat KARTAL

Öz Yeterliliğin Yaratici Kişilik Üzerine Etkisinde, Psikolojik Güçlendirmenin Aracilik Rolü: İstanbul’daki 4-5 Yildizli Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştirma

SERDAR ÇÖP, Murat TOPÇUOĞLU

Havacılık Sektöründe Güvenlik İklimi Algısı İle Bilgi Teknolojileri Verimliliği Etkileşimi: Uçak Bakım Teknisyenleri Üzerinde Bir Araştırma

GÖKDENİZ KALKIN, Ufuk TÜREN, Yunus GÖKMEN, Haluk ERDEM

Müşteri Maliyetlerinin Analizine Yönelik Bir Çalışma: Sigorta Sektörü Örneği

FATMA ALDIRMAZ AKKAYA, AHMET ÜNAL

Kamu Örgütlerinde Örgütsel Sosyalleşmenin İş Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: İhsaniye İlçesinde Bir Araştırma

SEMRA TETİK

Türk Bankacılık Sektöründeki Müşteri İtiraz, Şikayet, Talep ve Önerilerinin İçerik Analizi İle İncelenmesi

Hale Nur GÜLER, Akın MARŞAP