Tüketici Yenilikçiliği ve Sosyal Onay İhtiyacı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

Amaç – Bu çalışmanın temel amacı, tüketicilerin sosyal onay ihtiyaçları ile yenilikçi eğilimleri arasındaki ilişkiyi tespit etmek ve pazara yeni ürün sunacak işletmelere öneriler sunabilmektir. Yöntem – Bu amaçla Y ve Z kuşağına mensup toplam 402 tüketiciye anket uygulanmıştır. Bu anketler, kolayda örneklem yoluyla seçilmiş tüketiciler üzerinde yapılmıştır. Ölçeklerden elde edilen puanlar arasındaki ilişkileri incelemek için Pearson Korelasyon analizi uygulanmıştır. Araştırma kapsamında, sosyal onay ihtiyacının tüketici yenilikçiliği üzerindeki etkisini belirlemek için doğrusal regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Bulgular – Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, Z kuşağı tüketicilerinin sosyal onay ihtiyaç ve tüketici yenilikçiliği düzeylerinin Y kuşağı tüketicilerine göre daha yüksek olduğu görülmüştür ve sosyal onay ihtiyaç düzeyi ile tüketici yenilikçiliği arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Tartışma – İşletmelerin yeni bir ürünü pazara sunarlarken tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını dikkate alma zorunluluğu bulunmaktadır ve bu zorunluluk, yeni bir üründen beklentilerinin ne olduğunun anlaşılmasını kolaylaştıran yenilikçi tüketicileri tanıma zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Tüketici yenilikçiliği ve bu eğilimi etkileyen faktörlerin tespiti, işletmelerin pazara sunacakları yeni ürün ile ilgili strateji geliştirmelerini sağlayacak sorulara cevap bulunmasını kolaylaştırmaktadır. Tüketicilerin, sosyal ortamlardaki etkileşimi ve bu etkileşimden doğan onaylanma ihtiyacı ve bu ihtiyacın düzeyinin, kişisel ilişkilerini etkilediği gibi tüketim davranışlarını ve yenilikçi eğilimlerini etkilediği düşünülmektedir.

A Research on The Examining of The Relationship Between Consumer Innovation and The Need for Social Approval

Purpose – The main purpose of this study is to determine the relationship between the social approval needs of consumers and their innovative tendencies and to offer suggestions to the businesses that will offer new products to the market. Design/methodology/approach – For this purpose, a total of 402 consumers from Y and Z generation were surveyed. These surveys were conducted on selected consumers through with convenience sampling method. Pearson Correlation analysis was used to examine the relationships between the scores obtained from the scales. Within the scope of the research, linear regression analyzes were performed to determine the effect of need for social approval on consumer innovation. Empirical Results – According to the results of the study, it was found that the levels of social approval and consumer innovation of the Z generation consumers were higher than the Y generation consumers and that there was a significant and positive relationship between the level of social approval need and consumer innovation. Discussion – Businesses are obliged to take into account the wishes and needs of consumers while presenting a new product to the market and this obligation entails the recognition of innovative consumers that make it easier to understand what their expectations are from a new product. Consumer innovation and the determination of the factors that affect this tendency make it easier for businesses to find answers to the questions that will enable them to develop strategies for new products. It is thought that consumers affect the interaction in social environments and the need for approval from this interaction and the level of this need affect their personal relationships, as well as their consumption behavior and innovative tendencies.

Kaynakça

Akdoğan, Ş., Uyar, K. ve Güllü, K. (2018). Profiles of consumer ınnovativeness in Turkey, Journal of Management, Marketing and Logistics, 5 (3), 236-245.

Akdoğan, Ş. ve Karaaslan, M. H. (2013). Tüketici yenilikçiliği, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27 (2): 1-20.

Alan, H. ve Yeloğlu, O. (2013). Markalaşma ve yenilikçilik, Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi Yenilik Dergisi, 1 (1), 13-26.

Altıntuğ, N. (2012). Kuşaktan kuşağa tüketim olgusu ve geleceğin tüketici profili, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 4 (1), 203-212.

Arnold, M. J. ve Reynolds, K. E. (2003). Hedonic shopping motivations, Journal of Retailing, 79 (2), 77–95.

Aydın, S. (2009). Kişisel ve ürün temelli yenilikçilik: cep telefonu kullanıcıları üzerine ampirik bir uygulama, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (2), 188-203

Bartels J. ve Reinders, M. J. (2011). Consumer ınnovativeness and ıts correlates: a propositional ınventory for future research, Journal of Business Research, 64, 601–609.

Bülbül, H. ve Özoğlu, B. (2014). Tüketici yenilikçiliği ve algılanan riskin satın alma davranışına etkisi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 44, 43-58

Büyüköztürk, Ş., Şekercioğlu, G. ve Çokluk, O. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli SPSS ve LISREL uygulamaları (Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık).

Cestre, G. ve Darmon, R. Y. (1998). Assessing consumer preferences in the context of new product diffusion, International Journal of Research in Marketing, 15 (2), 123-135.

Cıtrın, A. V., Sprott, D. E., Sılverman, S. ve Stem, D. (2000). Adoption of internet shopping: the role of consumer innovativeness, Industrial Management&Data Systems, 100 (7), 294-300.

Clark, R. ve Goldsmith, R. (2006). Interpersonal ınfluence and consumer ınnovativeness, International Journal of Consumer Studies, 30 (1), 34-43.

Daghfous, N., Petrof, J. V. ve Pons, F. (1999). Values and adoption of ınnovations: a crosscultural study, Journal of Consumer Marketing, 16 (4), 314-331.

Demirelli, C. (2014). Tüketici yenilikçiliği ve gönüllü sade yaşam tarzı arasındaki ilişkinin incelenmesi, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 24, 320-337.

Deniz, A. ve Erciş, A. (2016). Tüketici yenilikçiliğinin boyutları ve yenilikçiliği etkileyen faktörler arasındaki ilişkiler, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7 (14), 461-475.

DeVaney, S. A. (2015). Understanding the millennial generation, Society of Financial Service Professionals. 69 (6), 1-14.

Dobre, C., Dragomir, A. ve Preda, G. (2009). Consumer ınnovatıveness: a marketıng approach, Management & Marketing, 4 (2), 19-34.

Erciş, A. ve Türk, B. (2014). Kişisel değerler ve içsel yenilikçilik boyutları ilişkisinin yapısal eşitlik modeliyle incelenmesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28 (2), 75- 88.

Eryiğit, C. ve Kavak, B. (2008). Yeniliği erken ve geç benimseyenler ile benimsemeyenlerin demografik özelliklerinin ve yaşam arzlarının yayılma modelleri yardımıyla tanımlanması, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 3, 21-43 22.

Eryiğit, C. ve Kavak, B. (2011). Tüketici yenilikçiliğinin tutumsal ve davranışsal uyumunun incelenmesi, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29 (2), 95-113.

Esen, Ü., Esen, F. ve Yıldırım, Ş. S. (2018). Kültür boyutları ile online alışveriş davranışı arasındaki ilişkide bireysel yenilikçilik ve güvenin aracılık etkisi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 14 (1), 257-282.

Fuentes-Blasco, M., Velazquez, B. M., Francez, D. S. ve Gil-Saura, I. (2017). Role of marketing and technological innovation on store equity, satisfaction and word-of-mouth in retailing, Journal of Product & Brand Management, 26 (6), 650-666.

George, D. ve Mallery, P. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 Update, Boston, Pearson.

Goldsmith, R. E. ve Hofacker, C. F. (1991). Measuring consumer ınnovativeness, Journal of the Academy of Marketing Science, 19(3), 209-221.

Goldsmith, R. E. ve Newell, S. J. (1997). Innovativeness and price sensitivity: managerial, theoretical and methodological issues, Journal of Product & Brand Management, 6(3), 163 -174.

Goldsmith, R. E., Moore, M. A. ve Beaudoin, P. (1999). Fashion ınnovativeness and self-concept: a replication, Journal of Product & Brand Management, 8 (1), 7-18.

Grewal, R., Mehta, R. ve Kardes, F. R. (2000). The Role of the social-ıdentity function of attitudes in consumer ınnovativeness and opinion leadership, Journal of Economic Psychology, 21 (3), 233-252

Hasan, R., Lowe, B. ve Petrovici, D. (2019). An empirical comparison of consumer innovation adoption models: implications for subsistence marketplaces, Journal of Public Policy&Marketing, 38 (1), 61-80.

Hirschman, E. C. (1980). Innovativeness, novelty seeking and consumer creativity, Journal Of Consumer Research, 7, 83-295.

Im, S., Bayus, B. L. ve Mason, C. (2003). An empirical study of ınnate consumer ınnovativeness, personal characteristics, and new product adoption behavior, Journal of the Academy of Marketing Science, 31 (1), 61-73.

Im, S., Mason, C. ve Houston, M. B. (2007). Does ınnate consumer innovativeness relate to new product/service adoption behavior? the intervening role of social learning via vicarious ınnovativeness, Journal of the Academic Marketing Science, 35, 63–75.

Jordaan, Y. ve Simpson, M. (2006). Consumer innovativeness among females in specific fashion stores in the menlyn shopping centre, Journal of Family Ecology and Consumer Sciences, 34 , 32-40.

Kadıoğlu, Z. (2013). Kitle iletişim araçlarının şekillendirdiği sosyal kimlikler ve aidiyet duygusu ekseninde tüketici davranışları, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2 (45), 101-114

Karaşar, B. ve Öğülmüş, S. (2016a). Üniversite öğrencilerinde sosyal onay ihtiyacının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (2), 469-495

Karaşar, B. ve Öğülmüş, S. (2016b), Sosyal onay ihtiyacı ölçeği: geçerlik ve güvenirlik analizi, Ege Eğitim Dergisi, (17) 1, 84-104

Kavak, B., Sunaoğlu, Ş. K. ve Taner, N. (2017). Yeniliği benimseyen kategorilerinin bütüncül ve analitik düşünme açısından farklılıkları:akıllı telefonlar için bir inceleme, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 20, 179-200

Kavak, B., Taner, N. ve Kazancı, Ş. (2016). Yeniliği benimseyen kategorilerinin yenilikçi davranış güdüleri açısından farklılıkları: akıllı telefon kullanıcıları üzerinde bir inceleme, Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 2 (2), 91-121.

Kılıçer, K. ve Odabaşı, F. H. (2010). Bireysel yenilikçilik ölçeği (BYÖ): Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 150-164.

Kline, R. B. (2011). Convergence of structural equation modeling and multilevel modeling, Williams, M. ve Vogt, W. P. (Ed.) Handbook Of Methodological İnnovation, Thousand Oaks, CA: Sage, 562–589.

Köker, N. E. ve Maden, D. (2017). Tüketici yenilikçiliğinin, öz saygı ve sosyal kimlik boyutları temelinde incelenmesi: italya ve türkiye üzerine bir araştırma, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (2), 835-853.

Kumar, V. (2014). Understanding cultural differences in innovation: A conceptual framework and future research directions, Journal of International Marketing, 22 (3), 1-29.

Lassar, W. M., Manolıs, C. ve Lassar, S. (2005). The relationship between consumer innovativeness, personel charactaristics and online banking adoption, International Journal Of Bank Marketing, 23 (2), 176-199.

Leibenstein, H. (1950). Bandwagon, snob and veblen effects in the theory of consumers’ demand, Quarterly Journal of Economics, 64, 183–207.

Leite, W. L. ve Beretvas, N. (2005). Validation of scores on the marlowe-crowne social desirability scale and the balanced inventory of desirable responding, Educational and Psychological Measurement, 65, 140-154.

Leung, L. (1998). Lifestyles and the use of new media technology in urban China, Telecommunications Policy, 22 (9), 781-90.

Madran, C. ve Esen, K. (2002), Yeniliklerin kabul süreci; üniversite öğrencileri ile yapılan bir pilot çalışma, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (9), 136-152.

Manning K .C., Bearden, W. O. ve Madden, T. (1995). Consumer ınnovativeness and the adoption process, Journal of Consumer Psychology, 4 (4), 329-345.

Masterson, M. L. (1971). Family structure variables and need approval, Journal Of Consulting And Clinical Psychology, 36(1), 12-13.

Midgley, D. F. ve Dowling, G. R. (1993). A longitudinal study of product form ınnovation: the ınteraction between predisposition and social messages, Journal of Consumer Research, 19 (4), 611-625.

Midgley, D. F. ve Dowling, G. R. (1978). Innovativeness: the concept and ıts measurement, Journal of Consumer Research, 4 (4), 229-242.

Okutan, S., Bora, B. ve Altunışık, R. (2013). Keşifsel satın alma eğilimleri ve bu eğilimlerin plansız, kompülsif ve hedonik satın alma tarzlarıyla olan ilişkisinin incelenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(3), 117- 136

Özçiftçi, V. (2015). Tüketici yenilikçiliği ve moda yenilikçiliği ilişkisinin incelenmesi, Social Sciences, 10 (4), 135-148.

Persaud, A. ve Azhar, İ. (2012). Innovative mobile marketing via smartphones: Are consumers ready?, Marketing Intelligence & Planning, 30 (4), 418-443.

Scherhorn, G., Reisch, L. R. ve Raab, G. (1990). Addictive buying in West Germany: An emprical study, Journal of Consumer Policy, 13 (4), 355-387.

Shih, C. F. ve Venkatesh, A. (2004). Beyond adoption development andapplication of a use-diffusion model, Journal of Marketing, 68 (1), 59-72.

Steenkamp, J-B. E.M., Hofstede, F. T.ve Wedel, M. (1999). A cross-national ınvestigation in to the ındividual and national cultural antecedents of consumer ınnovativeness, Journal of Marketing, 63 (2), 55-69.

Stock, R. M., Hippel, E. ve Gillert, N. L. (2016). Impacts of personality traits on consumer ınnovation success, Research Policy, 45 (4), 757-769.

Tavşancıl, Ezel (2005). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım

Tek, B. Ö. ve Engin, Ö. (2005). Modern pazarlama ilkeleri, İzmir, Birleşik Matbaacılık Tellis, G., Yin, E. ve Bell, S. (2009). Global consumer ınnovativeness: cross-country differences and demographic commonalities, Journal of International Marketing, 17 (2), 1-22.

Tripsas, M. (2008). Customer preference discontinuities: a trigger for radical technological change, Managerial and Decision Economics, 29, 79–97.

Türk Dil Kurumu (2019). Yenilik Nedir?, http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c7cc18067a9a6.28097070 (Erişim Tarihi: 10.02.2019).

Twenge, J. M. ve Campbell, S. M. (2008). Generational differences in mpsychological traits and their ımpact on the workplace, Journal of Managerial Psychology, 23 (8), 862-877.

Uzkurt, C. (2007). Tüketicilerin yenilikleri benimseme eğilimleri üzerinde kişisel değerlerin etkisi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2), 241-260

Vandecasteele, B. ve Geuens, M. (2010). Motivated consumer ınnovativeness: concept, measurement, and validation, Intern. J. of Research in Marketing, 27, 308–318.

Venkatraman, M. P. (1991). The impact of innovativeness and innovation type on adoption, Journal of Retailing, 67 (1), 51-68

Venkatraman, M. P. ve Price L. L. (1990). Differentiating between cognitive and sensory ınnovativeness: concepts, Measurement And Their Implications Journal of Business Research, 20, 293-315.

Wang, C. ve Yang, H. (2008). Passion for online shopping: the influence of personality and compulsive buying, Social Behavior and Personality, 36 (5), 693-706.

West, H. (2013). Fear is not a mental disorder: or what is really wrong with the dsm http://www.harperwest.co/fear-is-not-a-mental-disorderor-what-is-really-wrong-with-the-dsm/ (Erişim Tarihi: 12.02.2019).

Yaşa, E. ve Bozyiğit, S. (2012). Y kuşağı tüketicilerinin cep telefonu ve gsm operatörleri tercihi: Mersin ilindeki üniversite öğrencilerinin tercihlerini belirlemeye yönelik pilot bir araştırma, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 9(1), 29-46.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-0712
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2009

6.8b 2.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Katılım Bankalarının Performansının Konvansiyonel Bankalar İle Karşılaştırılması: 2008 Kriz Dönemi Örneği

MUSTAFA CANBAZ, Serkan DURAN

Banka Çalışanlarının Kariyer Bağlılık Düzeylerinin Öznel Kariyer Başarıları Üzerindeki Etkisi

ZÜMRÜT HATUN DEMİREL

Tüketici Motivasyonları ile Sosyal Medyanın Tüketici Davranışına Etkisinin Satın Alma Niyetine Etkisinin Hava Yolu Yolcu Taşımacılığında İncelemesi

Vahap ÖNEN

Milliyetçilik, Dindarlık ve Materyalizmin Yerli ve Yabancı Ürünlerin Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi

İLKNUR KORKMAZ, NİL ESRA DAL

X ve Y Kuşaklarının Marka Kişiliği Algılamalarının Karşılaştırılması: BİM Örneği

Müjde Duygu BİLGİN, KADRİ GÖKHAN YILMAZ

Kamu Örgütlerinde Örgütsel Sosyalleşmenin İş Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: İhsaniye İlçesinde Bir Araştırma

SEMRA TETİK

Tüketicilerin Bütünleşik Pazarlama İletişimi Faaliyetlerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Mobilya Sektörü Örneği

FİLİZ ASLAN ÇETİN, Nazan KORUCUK

Birleşme ve Satın Alma Faaliyetlerinin Firma Performansı Üzerine Etkisi: Bist’te Bir İnceleme

İlkay Öztürk ÇALI, Serkan YEŞİLYURT

The Impact of Work-Family Conflict on Hedonic Consumption: A Survey on Industrial Workers

İNCİ ERDOĞAN TARAKÇI, BORA GÖKTAŞ

Yeni Medyada Ürün Yerleştirmenin Ebeveynlerin Satın Alma Eğilimine Etkisi: Çocuk Videolarıyla İlgili Kırıkkale İlinde Bir Araştırma

İBRAHİM BOZACI, Rabia VİLDAN İŞCAN, İSMAİL GÖKDENİZ