Kalkınmada Güney Kore Örneği

Amaç – Bu çalışma ile G. Kore’de uygulanan ekonomi politikaları ve stratejilerin incelenmesi ve söz konusu uygulamaların Türkiye’de de geliştirilebilmesi için çeşitli politika önerilerinin sunulması amaçlanmaktadır. Yöntem – Bu çalışmada, ithal ikameci modelden başarılı bir şekilde ihracata dayalı sanayileşme modeline geçiş sağlayan ve günümüz itibariyle dünyadaki en büyük on birinci ülke ekonomisi konumuna sahip olan G. Kore’nin stratejik sektörlere yönelik olarak uyguladığı teşvik, AR-GE ve inovasyon politikaları incelenmektedir. Bulgular – Türkiye’de uygulanan ihracata dayalı sanayileşme modeline yönelik politikalar kapsamında; uluslararası piyasalarda rekabetçi konum elde etmek, yurt içindeki üretimi genişletmek; böylelikle istihdam yaratılması ve ülke ekonomisinin kalkınması hedeflenmiştir. Ancak günümüz itibariyle söz konusu serbestleşme politikaları sonucunda, Türkiye ekonomisi, hedeflenen seviyelerde büyüme ve istihdam yaratamamış; sürekli dış ticaret ve ödemeler dengesi açıkları veren bir konuma gelmiştir. Tartışma – Türkiye’nin de G. Kore gibi, sanayileşmede sektöre ilişkin seçiciliği ana ilke olarak benimsemesi gerekmektedir. Şöyle ki tüm sanayilerden ziyade, gelişme ve rekabet etme potansiyeline ve karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olan stratejik sektörler belirlemek suretiyle; bahse konu sektörlerde üretimin desteklenmesine yönelik çeşitli teşvik politikaları izlemesi gerekmektedir. Zira G. Kore’nin seçilmiş (odak) sektörlere yönelik olarak uyguladığı politikaların incelenmesi, bu sektörlerin küresel değer zincirlerinden edindikleri pay ve bu deneyiminden yol gösterici derslerin çıkarılması, Türkiye’nin uzun dönem istikrarlı büyümeye ulaşmasına katkı sağlayacak nitelikte önemli bir örnektir.

The Case of South Korea in Development

Purpose – The purpose of this paper is to analyze the economic policies implemented for the strategic sectors in S. Korea, which is a significant case for Turkey in achieving a stable growth path. Design/ Methodology/ Approach – Within the paper, the specific policies implemented by S. Korea, who have chosen strategic sectors and applied R & D or other incentive policies to those sectors and transformed from the export- led industrialization model to the import-substitution model successfully and finally became the largest eleventh economy in the world, are analyzed. Findings – Within the liberalization policies, Turkey has targeted to increase production, job creation, economic growth and achieve competitive position in international markets and finally locate at higher level in global value chains. However, as a result those policies implemented, Turkey's economy neither could be able to create growth nor employment at the targeted level. Furthermore Turkey’s economy has become a position that has continuous foreign trade and balance of payments deficits. Discussion – As S. Korea, Turkey has to select some strategic sectors for industrialization and adopt incentive policies for specifically those sectors. That is to say, by identifying strategic sectors that have the potential for development and competitiveness and comparative advantage, rather than all industries; Turkey should follow various incentive policies to support production in those sectors. Taking into account the economic policies implemented for the strategic sectors, S. Korea is a significant case for Turkey in achieving a stable growth path.

Kaynakça

Adelman, I., (1984). “Beyond Export-Led Growth”, World Development, Vol: 12, No. 9, 937-949.

Arslanhan, S., Kurtsal, Y., (2010). “Güney Kore İnovasyondaki Başarısını Nelere Borçlu? Türkiye İçin Çıkarımlar”, TEPAV Politika Notu. Ankara: TEPAV.

Balassa, B., (1978). “Exports And Economic Growth: Further Evidence”, Journal Of Development Economics, Vol: 5, No. 2, 181-189.

Chang, Y., Seok, H. H.; Baker, D. (2008). Korea Confronts Globalization. Routledge.

Chung, S., (1999). “Korean Innovation Policies for Small and Medium Sized Enterprises”, Science and Public Policy, Vol: 26, No. 2, 70-82.

Chung, S., (2011). “Innovation, Competitiveness and Growth: Korean Experiences”, In Annual World Bank Conference On Development Economics. Washington DC: The World Bank.

Coe, D. T., & Kim, S. J. (Eds.). (2002). “Korean crisis and recovery”, Korea Institute for International Economic Policy, International Monetary Fund.

Cyhn, J.W., (2002). Technology Transfer and International Production: The Development of the Electronics Industry in Korea, North Hampton.

Ekanayake, E. M., (1999). “Exports and economic growth in Asian developing countries: Cointegration and error-correction models”, Journal of Economic Development. Vol: 26, No. 2, 43-56.

Eun, J. C., (2019). Korea Trade Insurance Corporation, Head of International Relations. Kişisel görüşme. 15.04.2019

Hirschman, A. O., (1958). The Strategy of Economic Development, New Haven: Yale University Press.

Han, E.; Kaya, A. A., (2012). Kalkınma ekonomisi: teori ve politika, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul.

Kazgan, G., (1985). Ekonomide Dışa Açık Büyüme, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul.

Kim, K. J., (2006). The Development of Modern South Korea: state formation, capitalist development and national identity, Routledge, New York.

Kim, L. ve Rahlman, C.J., (1999). Technology Policy for Industrialization, in (edt), Kim, L., Learning and innovation in Economic Development, Edward Elgar Publishing, Northhamten. Korea Customs Service, (2018). http://www.customs.go.kr (04.10.2018)

Krause, L.B., (2000). “The Aftermath of the Asian Financial Crisis for South Korea”, The Journal of the Korean Economy, Vol: 1, No.1, 31-21.

The Korea International Trade Association (KITA), (2018). http://www.kita.org/ (16.05.2018)

Krueger, A. O., (1974). “The political economy of the rent-seeking society”, The American economic review, Vol: 64, No. 3, 291-303.

Lee, S. C., (2006). Industrial Policy in the Park Chong Hee Era. (Edt: Yi, P. C.), Developmental Dictatorship and the Park Chung-Hee Era: The Shaping of Modernity in the Republic of Korea, Homa & Sekey Books, New Jersey.

Linnemann H., Van Dijck, P., Verbruggen, H., (1988). Export-Oriented Industrialization in Developing Countries, Singapore University Press, Singapore

Mo, J., Moon C. I., (2003). Business Government Relations under Kim Dae Jung. Economic Crisis and Corporate Restructuring in Korea: Reforming the Chaebol, Cambridge University Press, Cambridge.

Michaely, M., (1977). “Exports and growth: an empirical investigation”, Journal of Development Economics, Vol: 4, No. 1, 49-53.

Rasmussen, P. N., (1957). Studies in Intersectoral Relations, Amsterdam.

Ricardo, D., (1817). On The Principles of Political Economy and Taxation, Pelican Books.

Schumpeter, J., (1942). “Creative destruction”, Capitalism, socialism and democracy, 82-5.

Seth, M. J., (2017). South Korea’s Economic Development, 1948–1996 https://oxfordre.com/asianhistory/view/10.1093/acrefore/9780190277727.001.0001/acrefore- 9780190277727-e-271 (12.03.2018)

Sönmez, S., (2011a). “Sermaye Birikimi Rejimi ve İhracata Yönelik Sanayileşme (I)”, http://www.inovasyon.org/pdf/Sinan.S%C3%B6nmez.2011.B%C3%B6l%C3%BCm.I.pdf (19.07.2017)

Sönmez, S., (2011b). “Sermaye Birikimi Rejimi ve İhracata Yönelik Sanayileşme (II)”, http://www.inovasyon.org/pdf/Sinan.S%C3%B6nmez.2011.B%C3%B6l%C3%BCm.II.pdf. (16.08.2017)

OECD, (2009). Reviews of Innovation Policy, Korea; http://www.oecd.org/sti/inno/oecdreviewsofinnovationpolicykorea.htm (22.08.2018)

OECD, (2012). Innovation for Development, https://www.oecd.org/sti/inno/50586251.pdf (16.04.2018)

OECD, (2014). Economic Surveys Koreahttps://www.oecd.org/eco/surveys/Overview_Korea_2014.pdf (21.06.2018)

Oğuztürk, B. S., Özbay, F., & Pehlivan, C., (2017). Güney Kore’nin Büyüme Sürecinde İnovasyonun Rolü: Ekonometrik Bir Analiz 1984-2015. Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 22(4).

Yeldan, E., (1989). “Structural adjustment and Trade in Turkey: Investigating the alternatives beyond exportled growth”, Journal of Policy Modeling, Vol: 11, No. 2, 273-296.

WIPO, (2018). Global Innovation Index 2018 https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018.pdf

World Bank, (2019). https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.mktp.cd?most_recent_value_desc=false (12.01.2019)

UNIDO, (2002). Innovative Technology Transfer Framework Linked to Trade for UNIDO, Action, Bennett, T. (edit.), Vienna: UNIDO

https://www.researchgate.net/publication /264310581_Innovative_Technology_Transfer_Framework_Linked _to_Trade_for_UNIDO_Action (11.05.2018)

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-0712
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2009

7.2b 2.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Emeklilik Yatırım Fonlarının Performanslarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: Türkiye Örneği

ÖMER İSKENDEROĞLU, SEÇKİN ARSLAN, MEHMET SİNAN ÇELİK

Algılanan Dağıtımsal ve Prosedürel Adalet-İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinde, Kültürel Değerlerin Düzenleyicilik Rolü

HANDAN AKKAŞ, PINAR BAYHAN KARAPINAR

Psikolojik Güçlendirmenin Yenilikçi İş Davranışına Etkisi

İLKNUR ÇEVİK TEKİN, TAHİR AKGEMCİ

Elektrikli Küçük Ev Aletleri Sektöründe Markanın Tüketici Tercihlerindeki Rolü Ve Tüketici Karar Sürecinde Marka Bağlılığı

TEKİNER KAYA

Tüketicilerin Bütünleşik Pazarlama İletişimi Faaliyetlerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Mobilya Sektörü Örneği

FİLİZ ASLAN ÇETİN, Nazan KORUCUK

Kurumsal Sürdürülebilirlik Faaliyetlerinin Firma Değeri Üzerine Etkisi: Bist 100 Örneği

ŞÜKRAN GÜNGÖR TANÇ

Öz Yeterliliğin Yaratici Kişilik Üzerine Etkisinde, Psikolojik Güçlendirmenin Aracilik Rolü: İstanbul’daki 4-5 Yildizli Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştirma

SERDAR ÇÖP, Murat TOPÇUOĞLU

Kokunun Tüketici Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi

BAHAR GÜRDİN

İş Değerleri, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisinin Bireysel İş Performansı Ve İşten Ayrılma Eğilimi Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma

Sabiha Sevinç ALTAŞ

Örgütsel Sinizm ile İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Kamu ve Özel Sektör Farkı

Uğur DEMİRCİ, MEHMET ALİ TEKİNER