Talep Tahmini ve Dinamik Fiyatlandırma İle Havayolu Bilet Fiyatlarının Belirlenmesi

Amaç – Havayolu şirketine ait müşteri taleplerini tahmin ederek kapasite kısıtları altında geliri en çok yapan en iyi (optimal) bilet fiyat değerlerinin bulunmasıdır. Yöntem – Havayolu şirketinin yolcularının tahmin edilmesinde; en küçük kareler yöntemi, Poisson regresyon denklemi ve destek vektör makinesi yöntemleri kullanılmıştır. İki yerel ve üç tane de global rota belirlenmiş ve bu rotaların haftalık ve günlük talep verileri, koltuk satış fiyatı ve uçak kapasitesi parametreleri göz önünde bulundurularak talep modelleri elde edilmiştir. Elde edilen talep değerleri, hata kareleri ortalamasının karekökü (HKOK) ve ortalama mutlak sapma (MAD) hata kriterlerine göre karşılaştırılmıştır. Ardından, en iyi talep tahmin yöntemlerine göre gelir fonksiyonları oluşturulmuştur. Bulgular – Talebe bağlı gelir fonksiyonları amaç fonksiyonu olarak alınmış ve bunlara kapasite kısıtları eklenerek, doğrusal olmayan bir gelir modeli elde edilmiştir. Sonucunda ise, geliri ençok yapacak dinamik koltuk satış fiyatları bulunmuştur. Tartışma – Çalışmada, stoklanamayan ürünlerin dinamik fiyatlandırması kapsamında talep tahmini, istatistik, makine öğrenmesi ve yöneylem araştırması konularını bir araya getirilerek dinamik bilet fiyatları geliştirme konusuna yeni bir yaklaşım önerilmiştir. Literatürdeki diğer çalışmalardan farklı olarak; stoklanamayan ürünlerde dinamik fiyatlandırma problemi, gelirin talebe bağlı olarak tanımlandığı, aynı zamanda da kapasite kısıtlı ve dinamik fiyat esasına dayalı yeni bir doğrusal olmayan (nonlinear) bir model geliştirilmiştir.

Determination of Airline Ticket Pricing Based on Demand Forecast and Dynamic Pricing Policy

Purpose – Revenue management maximizes revenue using the diversification of the sales price. The issue of dynamic pricing and revenue management have gained importance because of an increasing appreciation of the airline in recent years. Design/methodology/approach – The aim of this study was to find an optimal dynamic ticket price based on forecasting customer demand, which maximizes an airline company’s revenue under capacity constraints. The least squares method, Poisson regression equation and support vector machine were used to analyse the demand structure of the airline. Findings – Demand models were obtained by considering weekly and daily demand data, seat sales price and aircraft capacity parameters for two local and three global routes. Then, the demand results were compared according to the square root of mean error (mean value of error) and mean absolute deviation (MAD). So, revenue functions were created based on demand functions for each route. Thus, revenue functions expressed according to demand used as objective function of a nonlinear programming and capacity constraints were added. Optimal dynamic ticket sales price which maximize the airline company’s revenue was found. Discussion – In addition, a new approach was proposed in the price policy development by combining demand forecasting, statistics, machine learning and operations research within the scope of dynamic pricing of non-stocked products. In this way, we believe that we have done a considerable contribution on determination of the dynamic ticket pricing for airline companies.

Kaynakça

Baş, M., (2008) Gelir yönetiminde dinamik kapasite yönetimi simülasyonu ve bir havayolu şirketinde uygulanması, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Başer, F., (2013) Aktüeryal modellemede bulanık destek vektör makineleri, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.

Bilişik, M.T ve O. Gürgen, (2012) Perakendecilikte mevsimsel talebe sahip ürünlerin gelir yönetimi için dinamik fiyatlandırma, Öneri Dergisi, 37, 111-119.

Bilişik, M.T, (2015) Gelir yönetimi dinamik fiyatlandırma uygulamalarında gelir maksimizasyonuna karşılık katkı payı maksimizasyonu, Akademik Bakış Dergisi, 47.

Dağlı, D., (2016) Havayolu şirketlerinde gelir yönetimi üzerine bir araştırma, Kocaeli Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Lisans Tezi, Kocaeli.

Edward, D., (2004) Airline Price Competition: A Time Series Analysis of 'Low-Cost' Carriers, 44th Congress of the European Regional Science Association: "Regions and Fiscal Federalism", Portekiz, Ağustos.

Dikmen, N., (2012) EKONOMETRİ: Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Dora Yayınları, ISBN:978-605-4485-44-4, İstanbul, Türkiye.

Elmaghraby, W., Keskinocak, P., (2003) Dynamic pricing in the presence of inventory considerations: Research overview, current practices, and future directions, Management Science, 1287-1309.

Hacıoğlu İ., (2011) Gelir yönetimi ve Türkiye’deki havayolu işletmelerinde gelir yönetimi üzerine bir uygulama, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Edirne.

Kimes, S. E. ve J. Wirtz, (2003) Has Revenue management become acceptable? Findings from an international study on the perceived fairness of rate fences, Cornell University School of Hotel Administration the Scholarly Commons.

Maglaras, C. ve J. Meissner, (2006) Dynamic pricing strategies for multiproduct revenue management problems, Manufacturing & Service Operations Management, 2, 136-148.

Meterelliyöz, M ve A. Tan, (2014) Gelir yönetimi metotlarının Türkiye otelcilik sektörüne uygulanması, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16/3, 85-110.

Shields, J. ve J. Shelleman, (2009 )Development of a revenue management checklist, Small Business Institute Journal, 3.

Özbay, F., (2015) An application of demand forecasting and fare management for an airline company, Boğaziçi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Rahimi, S., (2014) Periodic review inventory control and dynamic pricing for perishable products under uncertain and time dependent demand, Koç Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ağustos 7.

Sevüktekin, M., ve M. Nargeleçekenler, (2010) Ekonometrik Zaman Serileri Analizi: Eviews Uygulamalı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, ISBN:975-591-7551 Ankara, Türkiye.

Yıldız, B., (2015 )Dynamic pricing under inventory considerations and price protection, İhsan Doğramacı Bilkent University, Institute of Engineering and Science, Master Thesis.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-0712
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2009

8.8b 3.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Üçüncü Parti Lojistik Sektöründe Depolama Faaliyetlerinin Stratejik Yönetimi: AHS ve KFG Yöntemlerinin Klasik ve Bulanık Yaklaşımlar Açısından Karşılaştırılması

Irmak DALDIR, ÇİĞDEM SOFYALIOĞLU

Bolu İli’nde Faaliyet Gösteren Kadın Girişimcilerin Pazarlama Bilgi Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme1

OYA ERU

Bireysel Emeklilik Şirketi Seçimine Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Gri İlişkisel Analiz Yöntemlerinin Uygulanması

Elçi̇n NOYAN, ERDOĞAN GAVCAR, Cansu TOSUN GAVCAR

Presenteizm İle Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma

Mehmet Halit YILDIRIM, Şükran ORUÇ

Alkollü Eğlence Mekânları Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri: Konya İli Örneği

ALPER ATEŞ, MEHMET ŞAHİN GÖK

Öz Kendilik Değerlendirmesinin Presenteeism Üzerine Etkisinde Çalışmaya Tutkunluğun Aracılık Rolü

ALİ ACARAY

Yöneticilerin Öz Yeterlilik İnançları, Yönetsel Güçlülük Düzeyleri ve Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişki

EMRAH KESKİN, NİLÜFER ŞAHİN PERÇİN

Luring Rivals’ Staff: Employer Brand Image According to Current and Potential Employees in Turkish Service Industry

ÇAĞLA PINAR BOZOKLU

Çalışanların Psikolojik Rahatlık Algısı, Pozitif Ses Çıkarma Davranışı ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Nuray TÜRKOĞLU, DUYGU ÖZYILMAZ MİSİCAN

Özel Sağlık Kurumları Çalışanlarının Psikolojik Dayanıklılık ve Yabancılaşma Düzeyleri

LEYLA ŞENOL, Burcu ÜZÜM