Emeklilik Yatırım Fonlarının Performanslarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: Türkiye Örneği

Amaç – Bu çalışma, bireysel emeklilik sisteminde değerlendirilen fonları, performans ölçüm modelleri ile analiz etmeyi amaçlamıştır. Yöntem – Yöntem olarak riskin standart sapma ile ifade edildiği Sharpe Oranı, performans ölçütü ile birlikte sistematik riski(beta) esas alan Treynor Oranı ve Jensen Ölçütü kullanılmıştır. Hisse senedi emeklilik yatırım fonlarının performans değerlendirmesinde karşılaştırma ölçütü olarak ise pazar endeksi kabul edilen BİST-100 endeksi kullanılmıştır. Bulgular – Çalışmadan elde edilen sonuçlar, analize konu 19 hisse senedi emeklilik yatırım fonunun 16’sının BİST-100’ün getirisinden daha iyi bir performans gösterdiğini ortaya koymaktadır. Kalan 3 hisse senedi emeklilik yatırım fonu ise BİST-100 getirisinden daha düşük getiriye sahip olduğu için başarılı performans sergileyememiştir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, kullanılan performans ölçme modellerinin tamamında benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Diğer bir ifade ile performans ölçüm modellerinin sistematik riski veya toplam riski baz almasının performans sonuçlarını değiştirmediği görülmüştür. Tartışma – Elde edilen sonuçlar yatırımcılar açısından değerlendirildiğinde, fon performansı ölçümünde kullanılan yöntemler arasında bir farklılık görülmediği için performans değerlendirilmesinde istenilen yöntemin kullanılabileceği ifade edilebilir. Ancak çalışmadan elde edilen sonuçlar sadece örneklemdeki yatırım fonları için geçerlidir. Daha farklı tipteki yatırım fonlarının incelendiği ve/veya karşılaştırıldığı analizler ise yeni çalışmaların konusunu oluşturacaktır.

The Comparative Performance Analysis of the Pension Mutual Funds: Turkish Sample

Purpose – This study aimed to analyze the funds evaluated in the private pension system with performance measurement models. Design/methodology/approach – Sharpe Ratio where risk is expressed as standard deviation, Treynor Ratio and Jensen Criterion based on systematic risk (beta) as well as performance criterion were used. In the performance evaluation of stock pension mutual funds, BIST-100 index, which is accepted as market index, is used as a benchmark. Findings – The obtained results of the study show that 16 out of 19 analyzed stock pension mutual funds outperformed the returns of BIST-100. The remaining 3 stock pension mutual funds did not perform successfully as they had lower returns than of the BIST-100 yield. When the results obtained were examined, similar results were reached in all performance measurement models. In other words, performance measurement models based on systematic risk or total risk did not change performance results. Discussion – When the results obtained are evaluated for the investors, it can be said that the desired method can be used in the performance evaluation since there is no difference between the methods used in fund performance measurement. However, the results obtained from the study are valid only for mutual funds in the sample. Analyses where different types of mutual funds are examined and / or compared will constitute the subject of new studies.

Kaynakça

Arslan, M. (2005), A-tipi yatırım fonlarında yöneticilerin zamanlama kabiliyeti ve performans ilişkisi analizi: 2002-2005 dönemi bir uygulama, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 1-21.

Ayaydın, H. (2013), Türkiye’deki emeklilik yatırım fonlarının performanslarının analizi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(22), 59-80.

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu(2001, Nisan), Ankara: Resmi Gazete. Canbaş, S. ve Kandır, S.Y., (2002), Türkiye'deki yatırım fonlarının performans değerlendirmesi, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 13-19.

Dahlquist, M., Stefan E. ve Paul S. (2000), Performance and characteristics of Swedish Mutual Funds, The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 35(3), 409-423.

Ege, İ, Topaloğlu, E. ve Coşkun, D. (2011), Türkiye’deki emeklilik yatırım fonlarının yatırım performanslarının analizi, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 3(1), 79-89.

Erçekin, A. (1997), Yatırım fonları ve performans değerlendirmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Gümüş, F. B. ve Üngir, K.(2014), 2008-2012 Dönemi arası Türk yatırım fonlarının portföy performans analizi, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 2(3), 139-163.

Gökgöz, F., Günel, M.O. (2012), Türk yatırım fonlarının portföy performanslarının analizi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2), 3-25.

Jensen, M. C. (1968). The performance of mutual funds in the period of 1945-1964. Journal of Finance, 389-419.

Karacabey, A. A. (1999), A-Tipi hisse senedi fonlarının performanslarının değerlendirilmesi, Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, (2), 84-99.

Korkmaz, T. (2013), Portföy performansının ölçülmesi, N. A. Turhan Korkmaz içinde, Portföy Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 196-220.

Litner, J. (1965), Security prices, risk and maximal gains from diversification, Journal of Finance, 20(4), 587-615.

Markowitz, H. (1952), Portfolio selection, Journal of Finance, 7(1), 77-91.

McDonald, J. G. (1973), French mutual fund performance; evaluation of ınternationally-diversified portfolios, Journal of Finance, 28(5),1161-1180.

Özdemir, E. (2007), Türk sermaye piyasasında menkul değerler analizi ve piyasa zamanlaması etkinliğinin ölçülmesi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finansman Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Ankara, 131.

Rutkauskas, A. V., Vyšniauskas, P. (2014), Performance evaluation of ınvestment (mutual) funds, Verslas:Teorija Ir Praktika, 9(4), 398-407.

Sharpe, W. F. (1966), Mutual fund performance, The Journal of Business, 119-138.

Teker, S., Karakum, E. ve Tav, O. (2008), Yatırım fonlarının risk odaklı performans değerlemesi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(1), 89-105.

Turhan Korkmaz, H. U. (2008), Türkiye’deki emeklilik fonları ile yatırım fonlarının performans karşılaştırması ve fon yöneticilerinin zamanlama yetenekleri, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 114-147.

Uyar, U. Gökçe A. (2015, Ocak), 2008 küresel ekonomik krizinin bankacılık hisse senetleri performansı üzerine etkisi, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 12(7), 209-225.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-0712
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2009

10.8b 3.5b