YLKÖ?RETYM MÜZYK DERSY 6. SINIF Ö?RETMEN KILAVUZ KYTABININ Ö?RENME ALANI VE KAZANIM BOYUTLARINA YLY?KYN ELE?TYRYSEL BYR YAKLA?IM

Ara?tyrmada, müzik dersi 6. synyf ö?retmen kylavuz kitabynyn ö?renme alany ve kazanym boyutlarynyn incelenerek; söz konusu boyutlaryn, örtü?me durumunun tespit edilmesi ve bu boyutlaryn müzik e?itimi ve ö?retimi sürecindeki etkililik düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmy?tyr. Belirlenen amaç do?rultusunda veriler literatür taramasy ve doküman analizi yapylarak elde edilmi?tir. Ara?tyrma sonucunda; müzik dersi 6. synyf ö?retmen kylavuz kitabynda yer alan "Müzikte Çok Seslilik, Müzi?i Çözümlüyorum, Benim Ritim Kalybym, Sesim Nasyl Olu?uyor?, Büyüyorum", ba?lykly konularda ö?renme alany-kazanym örtü?mesinin sa?landy?y, "Do1–Do2 Arasyndaki Notalar, Onaltylyk Notalar, Heceleri Ba?layalym, Ço?altma Noktasy ve Uzatma Ba?y, Hayatyn Kendisi Müziktir, Farkly Ritimlerde Dans Edelim (6/8'lik Bile?ik Ölçü), Atatürk'ün Müzik Sevgisi, Farkly Ritimlerde Dans Edelim (5/8'lik Aksak Ölçü), Benim Eserim" ba?lykly konularda ö?renme alanlarynyn ula?ylmak istenen kazanymlara uygun olarak belirlendi?i, ancak ö?renme alany-kazanym örtü?mesinin sa?lanmasyna yönelik eksiklikler oldu?u, "Ne Mutlu Bana! Özgürüm!, Atatürk'üm, Yurdumun Müzik Renkleri, Mar?larymyz" ba?lykly konularda ise ö?renme alany-kazanym örtü?mesinin sa?lanamady?y sonuçlaryna ula?ylmy?tyr.

A CRITICAL APPROACH TO LEARNING AREA AND ACQUISITION DIMENSIONS OF TEACHER'S MANUAL FOR 6TH GRADE MUSIC COURSE

In this study it is aimed to determine overlapping status of learning area and acquisition dimensions and determining levels of effectiveness of these dimensions in the process of musical education and teaching, by examining teacher's manual for 6th grade music course in terms of said dimensions. Data were obtained through literature search and document analysis towards the set aim. It is found out that, in 6th grade music course teacher's manual, in topics "Polyphony in Music, I Am Analyzing Music, My Rhythm Pattern, How My Voice is Formed?, I am Growing learning area-acquisition overlap is reached" learning area-acquisition overlap is attained; in topics "Notes Between C1 – C2, Sixteenth Note, Let's Join Syllables, Increasing Point and Circumflex Tie, Life Itself is Music, Let's Dance with Different Rhythms (6/8 Compound Scale), Atatürk's Love of Music" learning areas are determined appropriately with the targeted acquisitions however there are deficiencies in terms of learning area-acquisition overlap; and in topics "How Happy I am! I am Free!, My Atatürk, Musical Tints of my Country, Our Marches" learning area-acquisition overlap is not attained.