FLÜT Ö?RETYMYNDE KULLANILAN DYL TEKNYKLERY ÜZERYNE BYR YNCELEME

Bu ara?tyrma, flüt ö?retiminde kullanylan dil tekniklerinin incelenmesi üzerine yapylmy?tyr. Bu amaç do?rultusunda Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri flüt ö?retmenlerine anket uygulanmy?tyr. Anket ile, flüt ö?retmenlerinin, ö?retim programynda belirtilen dil tekniklerinin ö?retiminde kullandyklary metotlar, uyguladyklary yöntem ve teknikler tespit edilmeye çaly?ylmy?tyr. Anketten elde edilen bulgular frekans ve yüzde da?ylymlaryna göre ele alynyp tablolar halinde sunulmu?tur. Anket sonuçlaryna göre, dil tekniklerinin ö?retiminde ortak yöntemler ve metotlar kullanyldy?y, flüt ö?retim programynyn dil teknikleri açysyndan yeterli bulunmady?y, dil tekniklerinin ö?retimi a?amasynda problemlerle kar?yla?yldy?y ve bu problemlerin özellikle dilin a?yz içindeki konumundan kaynaklandy?y tespit edilmi?tir. Flüt e?itimcilerinin yeni yöntem ve teknikleri izleyerek bilgi birikimlerini arttyrmalarynda düzenlenecek olan seminer ve atölye çaly?malarynyn faydaly olaca?y dü?ünülmektedir.

AN EXAMINATION OF THE TONGUE TECHNIQUES USED IN THE FLUTE CURRICULUM

The research study was conducted in order to examine the tongue techniques used in flute curruculum. To achieve this aim, a questionnaire was applied to the flute teachers employed at Fine Arts and Sports High Schools. With the questionnaire, the techniques and procedures has been implemented by teachers in teaching the tongue techiniques stated in the flute curriculum. The findings obtained through the questionnaire were analyzed in terms of frequency and percentage distribution and presented in tables. According to the results of the questionnaire, it was found out that common procedures and methods were used in teaching the tongue techniques, the flute curriculum was not found to be adequate in terms of tongue techniques, problems were encountered in the process of teaching tongue techniques and these problems particularly resulted from the position of the tongue in the mouth. It is thought that the seminars and workshops to be organized useful for flute teachers in observing new methods and techniques and increasing their knowledge.